Thủ Thuật về Lệnh thông tin ra màn hình hiển thị và đưa con trỏ xuống đầu dòng tiếp theo là Mới Nhất

Update: 2022-05-04 15:59:14,Quý khách Cần tương hỗ về Lệnh thông tin ra màn hình hiển thị và đưa con trỏ xuống đầu dòng tiếp theo là. Quý khách trọn vẹn có thể lại Báo lỗi ở phía dưới để Tác giả đc tương hỗ.

548

Những chương trình đưa tài liệu vào được cho phép đưa tài liệu từ bàn phím hoặc từ đĩa vào gán cho những biến và những chương trình đưa tài liệu ra màn hình hiển thị, giấy và trên đĩa được gọi là những thủ tục chuẩn vào/ra đơn thuần và giản dị.

❖  Những chương trình đưa tài liệu vào được cho phép đưa tài liệu từ bàn phím hoặc từ đĩa vào gán cho những biến và những chương trình đưa tài liệu ra màn hình hiển thị, giấy và trên đĩa được gọi là những thủ tục chuẩn vào/ra đơn thuần và giản dị.

❖  Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn thuần và giản dị của Pascal để nhập tài liệu vào từ bàn phím và đưa thông tin ra màn hình hiển thị:

1. Nhập tài liệu vào từ bàn phím

Việc nhập tài liệu từ bàn phím được tiến hành bằng thủ tục chuẩn:

read () ;

hoặc

readln() ; 

trong số đó list biến vào là một hoặc nhiều tên biến đơn (trừ biến kiểu boolean). Trong trường hợp nhiều biến thì những tên biến được viết cách nhau bởi dấu phẩy.

Ví dụ:

read(N);

readln(a,b,c);

– Khi gặp câu lệnh read (hoặc readln), chương trình sẽ chờ người tiêu dùng nhập giá trị cho list biến và nhấn phím Enter, chỉ với sau khoản thời hạn nhấn phím Enter thì việc nhập giá trị cho list biến mới kết thúc và tiến hành lệnh tiếp theo.

– Khi nhập giá trị cho list biến phải để ý những giá trị được nhập có kiểu tương ứng với những biến trong sách, giữa hai giá trị liên tục phải gõ phím Space hoặc phím Enter.

– Việc nhập giá trị của biến từ bàn phím được kết thúc bởi việc nhấn phím Enter nên không phân biệt read và readln. Do đó, khi nhập từ bàn phím nên dùng readln.

2. Đưa tài liệu ra màn hình hiển thị

Để đưa tài liệu ra màn hình hiển thị được tiến hành bằng thủ tục chuẩn:

write() ,

hoặc

writeln() ,

trong số đó, list kết quả ra trọn vẹn có thể là tên gọi biến đơn, biểu thức hoặc hằng. Các hằng xâu thường được vốn để làm tách những kết quả hoặc đưa ra chú thích. Các thành phần trong kết quả ra được viết cách nhau bởi dấu phẩy.

Với thủ tục write, sau khoản thời hạn đưa những kết quả ra màn hình hiển thị, con trỏ không chuyển xuống dòng tiếp theo. Với thủ tục Writeln. Sau khi đưa thông tin ra màn hình hiển thị, con trỏ sẽ xuống đầu dòng tiếp theo.

Ví dụ:

Để nhập giá trị cho biến M từ bàn phím, người ta thường dùng cặp thủ tục:

write (‘Hay nhap gia tri cua M:’)

readln (M);

Để chương trình được sử dụng một cách thuận tiện, khi nhập giá trị từ bàn phím cho biến, ta nên có thêm xâu kí tự nhắc nhở việc nhập giá trị cho biến nào, kiểu tài liệu gì,…

Chú ý:

– Các thủ tục readln và writeln trọn vẹn có thể không tồn tại tham số.

– Trong thủ tục write hoặc writeln, sau mỗi kết quả ra (biến, hằng, biểu thức) trọn vẹn có thể có quy cách ra. Quy cách ra có dạng:

• Đối với kết quả thực

::

• Đối với những kết quả khác

:

trong số đó độ rộng và chữ số phần thập phân là những hằng nguyên dương.

 Loigiaihay

Phân biệt lệnh:

Write với Writeln

Read với Readln

 • Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Câu 1: Đoạn chương trình sau sẽ hiển thị kết quả:

Begin

Writeln (‘Day la lop TIN HOC’);

End.

A. ‘Day la lop TIN HOC’

B. Không chạy được vì có lỗi

C. Day la lop TIN HOC

D. “Day la lop TINHOC”

Hiển thị đáp án

Trả lời: Trong Pascal, lệnh Write hoặc Writeln vốn để làm lấy kết quả ra màn hình hiển thị và giá trị này được bao bởi cặp dấu nháy.

Đáp án: A

Câu 2: Cho x là biến thực đã được gán giá trị 12.41235. Để tiến hành lên màn hình hiển thị nội dung “x=12.41” cần chọn câu lệnh nào tại đây ?

A. Writeln(x);

B. Writeln(x:5);

C. Writeln(x:5:2);

D. Writeln(‘x=’ ,x:5:2);

Hiển thị đáp án

Trả lời: Trong thủ tục Write hoặc Writeln để lấy kết quả ra màn hình hiển thị (biến, hằng, biểu thức) trọn vẹn có thể có quy cách ra. Đối với kết quả số thực có dạng:

                   : :

Vì x là biến thực đã được gán giá trị 12.41235→ lệnh đúng nhất là Writeln(‘x=’ ,x:5:2);

Đáp án: D

Câu 3: Cho x, y, z là ba biến nguyên. Cách nhập giá trị nào sau đấy là sai khi muốn nhập giá trị 3, 4, 5 cho ba biến này từ bàn phím bằng câu lệnh readln(x,y,z); ?

A. Gõ 3, 4, 5 tiếp sau đó nhấn phím Enter (giữa hai số liên tục gõ dấu phẩy);     

B. Gõ 3, 4, 5 tiếp sau đó nhấn phím Enter (giữa hai số liên tục gõ một dấu cách);

C. Gõ 3 tiếp sau đó nhấn phím Enter rồi gõ 4 tiếp sau đó nhấn phím Enter rồi gõ 5 tiếp sau đó nhấn phím Enter;

D. Gõ 3 tiếp sau đó nhấn phím Tab rồi gõ 4 tiếp sau đó nhấn phím Tab rồi gõ 5 tiếp sau đó nhấn phím Enter;

Hiển thị đáp án

Trả lời: Muốn nhập giá trị 3, 4, 5 cho ba biến x, y, z từ bàn phím bằng câu lệnh readln(x,y,z);  ta trọn vẹn có thể :

+ Gõ 3, 4, 5 những số cách nhau bởi dấu cách rồi nhấn Enter.

+ Gõ 3 tiếp sau đó nhấn phím Enter (hoặc phím Tab) rồi gõ 4 tiếp sau đó nhấn phím Enter  (hoặc phím Tab) rồi gõ 5 tiếp sau đó nhấn phím Enter;

Đáp án: A

Câu 4: Cho S là biến có kiểu xâu (String) và y là biến kiểu thực. Trong những cách tại đây, khi tiến hành câu lệnh readln(S,y) nhập giá trị cho S = ‘ Tran Van Thong’ và y = 7.5 từ bàn phím, cách nhập nào đúng ?

A. Gõ “Tran Van Thong 7.5” tiếp sau đó nhấn Enter;

B. Gõ “Tran Van Thong” tiếp sau đó nhấn phím Enter rồi gõ “7.5” tiếp sau đó nhấn phím Enter;

C. Gõ “Tran Van Thong 7,5” tiếp sau đó nhấn phím Enter;

D. Gõ “Tran Van Thong ” rồi gõ dấu phẩy rồi gõ “7.5” tiếp sau đó nhấn phím Enter;

Hiển thị đáp án

Trả lời:

Để nhập giá trị cho từng biến muốn máy tính hiểu ta phải nhấn phím Enter hoặc dấu cách hoặc phím Tab.

Đáp án: B

Câu 5: Để đưa ra màn hình hiển thị giá trị của biến a kiểu nguyên và biến b kiểu thực ta dùng lệnh

A. Write(a:8:3, b:8);

B. Readln(a,b);

C. Writeln(a:8, b:8:3);    

D. Writeln(a:8:3, b:8:3);

Hiển thị đáp án

Trả lời: Trong thủ tục Write hoặc Writeln để lấy kết quả ra màn hình hiển thị (biến, hằng, biểu thức) trọn vẹn có thể có quy cách ra. Quy cách ra như sau:

+ Đối với kết quả số thực có dạng:  

                                       : :

+ Đối với kết quả khác:            

                                      :

Đáp án: C

Câu 6: Để nhập giá trị cho 2 biến a và b ta dùng lệnh :

A. Write(a,b);

B. Real(a,b);

C. Readln(a,b);

D. Read(‘a,b’);

Hiển thị đáp án

Trả lời: Trong Pascal để nhập giá trị cho biến từ bàn phím ta dùng lệnh Read() hoặc Readln(). Trong ngoặc là list những biến được cách nhau bởi dấu phảy.

Đáp án: C

Câu 7: Trong ngôn từ lập trình Pascal, với câu lệnh như sau (a là một biến kiểu số thực):

a :=2345 ;

Writeln(‘a=”, a:8:3);

Sẽ ghi ra màn hình hiển thị?

A. a = 2.345

B. a = 2.345E+01

C. Không đưa ra gì cả

D. a = 2345.000

Hiển thị đáp án

Trả lời: Lệnh Writeln(“a=”, a:8:3); là đưa ra màn hình hiển thị giá trị của a với độ rộng là 8 (tính cả dấu chấm) và số chữ số thập phân là 3. Vì giá trị của a là số nguyên nên phần thập phân là 3 chữ số 0.

Đáp án: D

Câu 8: Để in giá trị lưu trong  2 biến a và b ra màn hình hiển thị ta dùng lệnh:

A. Write(a,b);

B. Real(a,b);

C. Readln(a,b);

D. Read(‘a,b’);

Hiển thị đáp án

Trả lời: Trong Pascal để in giá trị lưu trong 2 biến a, b ra màn hình hiển thị ta dùng lệnh write() hoặc writeln(). Trong ngoặc là list những biến được cách nhau bởi dấu phảy.

Đáp án: A

Câu 9: Câu lệnh nào tại đây vốn để làm nhập một số trong những từ bàn phím vào biến x

A. Writeln(‘Nhap x = ’);

B. Writeln(x);

C. Readln(x);       

D. Read(‘X’);

Hiển thị đáp án

Trả lời: Trong Pascal để nhập giá trị cho biến từ bàn phím ta dùng lệnh Read() hoặc Readln(). Trong ngoặc là list những biến được cách nhau bởi dấu phảy.

Đáp án: C

Câu 10: Cho x là biến đã khai báo kiểu thực. Sau khi tiến hành hai câu lệnh sau :

X:= 10;

Writeln (x:7:2);

thì kết quả dạng nào sẽ xuất hiện trên màn hình hiển thị trong những dạng kết quả sau ?

A. 10;

B. 10.00

C. 1.000000000000000E+001;

D. _ _ 10.00;

Hiển thị đáp án

Trả lời: Lệnh Writeln (x:7:2);  đưa ra giá trị của x với độ rộng là 7 và 2 chữ số thập phân, khi thiếu chữ số thì kết quả in ra trên màn hình hiển thị sẽ tiến hành thêm dấu cách ( màn biểu diễn bằng dấu gạch dưới).

Đáp án: D

Xem thêm những bài Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 11 tinh lọc, có đáp án khác:

youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

 • Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và san sẻ nhé! Các phản hồi không phù thích phù hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

Reply
7
0
Chia sẻ

Bài Viết Liên Quan

Sử dụng bằng lái xe máy giả phạt bao nhiêu

DÙNG BẰNG LÁI XE GIẢ BỊ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO? Xin chào Công ty Luật HTC Việt Nam, tôi có một yếu tố vướng mắc rất mong nhận được sự giúp sức của Quý …

Hỏi Đáp
Bao nhiêu
Công Nghệ
Máy

Cách xem dòng máy máy tính

Xem hệ máy máy tính đó là cách định hình và nhận định độ “xịn” máy tính của bạn đơn thuần và giản dị nhất. Bạn trọn vẹn có thể thuận tiện và đơn thuần và giản dị so sánh máy tính của tớ với những dòng máy tính khác. …

Mẹo Hay
Cách
Top List
Top
Công Nghệ
Máy
Laptop

Cách sử dụng máy đo độ cứng cao su đặc

Shore là cty chức năng đo lường và thống kê độ cứng của những loại vật tư có tính đàn hồi như cao su đặc, polime….. được Albert F. Shore ý tưởng sáng tạo ra năm 1920, thiết bị …

Mẹo Hay
Cách
Công Nghệ
Máy

Apple Watch không hiện thông tin Messenger

Theo mặc định, setup thông tin cho những ứng dụng trên Apple Watch mà bạn thiết lập cho chính mình phản chiếu setup trên iPhone của bạn. Nhưng bạn có …

Công Nghệ
Apple

Công nghệ làm cho môi trường sống đời thường thú vị hơn

Con người toàn bộ chúng ta giờ đây chỉ việc ngồi một chỗ là trọn vẹn có thể làm được mọi thứ từ thao tác đến sắm sửa, học tập, vui chơi… Đặc biệt là công nghệ tiên tiến và phát triển …

Công Nghệ
Công nghệ

Cách sử dụng máy scan hp scanjet g4010

Việc thứ nhất phải làm là gắn cáp USB nối máy Scan với máy tính, khởi động máy tính, bật nguồn máy máy scan. Các bạn phải đảm bảo máy tính hoạt động giải trí và sinh hoạt …

Mẹo Hay
Cách
Công Nghệ
Máy

Top 20 bảng shop Thị xã Sông Công Thái Nguyên 2022

Có tổng 70812 định hình và nhận định về Top 20 bảng shop Thị xã Sông Công Thái Nguyên 2022 LOTTE Mart Quận 7 20551 định hình và nhận định Địa …

Toplist
Địa Điểm Hay
bảng shop
Sông Công
Thái Nguyên

Đồng bộ ảnh iPhone với máy tính

Sự trình làng của iPhone 7 là yếu tố kết thúc của những thiết bị mà công ty tung ra với 16 GB, một không khí tàng trữ hầu như không hề chỗ để điều động cho những …

Công Nghệ
Iphone
Máy tính
Máy

Cách troll trên máy tính casio

Cách làm 3 trò troll trên máy tính Casio FX-570VN PLUS và máy FX-570ES PLUS – NMQ Official. Produced by: Nguyễn Minh Quân (NMQ Official) Edited by: Nguyễn Minh Quân (NMQ …

Mẹo Hay
Cách
Công Nghệ
Máy tính
Máy

Top 18 shop g2000 Thị xã Cửa Lò Nghệ An 2022

Bài viết định hình và nhận định Top 18 shop g2000 Thị xã Cửa Lò Nghệ An 2022 theo quan điểm thành viên của tác giả Big C Vinh 3411 đánh …

Toplist
Địa Điểm Hay
shop g2000
Cửa Lò
Nghệ An

Công nghệ 6 ôn tập chương 3: trang 63

Với soạn, giải bài tập Công nghệ lớp 6 Ôn tập Chương 3 cuốn sách Chân trời sáng tạo hay, rõ ràng được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa Công …

Công Nghệ
Công nghệ

Cầu 7 Mục đích đa phần nào của Mĩ khi cho máy bay tập kích Tp Hà Nội Thủ Đô, Hải Phòng Đất Cảng trong 12 ngày đêm

Tiến hành trận cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc, đế quốc Mỹ đã kêu gọi đến mức tốt nhất tiềm lực quân sự chiến lược và tiềm lực khoa học kỹ thuật. Một trong …

Công Nghệ
Máy

Hướng dẫn lấy lại pass facebook

Thói quen của người tiêu dùng là lúc Đk Facebook hoặc tạo một thông tin tài khoản mới thường xuyên sử dụng hiệu suất cao ghi nhớ tên đăng nhập và mật khẩu có …

Mẹo Hay
Hướng dẫn
Công Nghệ
Facebook

Ngành Công nghệ thông tin rất chất lượng

1. Mục tiêu chung 1.1. Về kiến thức và kỹ năng Trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản và nâng cao về Công nghệ tin tức. Các kiến thức và kỹ năng này được nâng …

Công Nghệ
Công nghệ

Cách sử dụng máy làm sữa hạt V8S

Sữa hạt là đồ uống quen thuộc với những bạn sống healthy, ăn eat clean và ăn theo phong thái thực vật toàn phần.Làm sữa hạt cũng đơn thuần và giản dị. Bạn chỉ việc …

Mẹo Hay
Cách
Công Nghệ
Máy

Top 2 shop vingroup Thị xã Thái Hòa Nghệ An 2022

Có tổng 5003 định hình và nhận định về Top 2 shop vingroup Thị xã Thái Hòa Nghệ An 2022 Tòa nhà Vincom Đồng Khởi 4747 đánh …

Toplist
Địa Điểm Hay
shop vingroup
Thái Hòa
Nghệ An

Cách tra biển số xe máy

Bước 1: Truy cập vào Wedsite của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Để tra cứu thông tin phương tiện đi lại giao thông vận tải, truy vấn đường link sau: app.vr/ptpublic/ Bước …

Mẹo Hay
Cách
Công Nghệ
Máy

Dịch file PDF tiếng Anh sang tiếng Việt dung tích lớn

Trong thực tiễn, khi đọc những hướng dẫn sử dụng thành phầm hoặc những tài liệu bằng những thứ tiếng, người tiêu dùng sẽ phải rất vất vả để dịch chúng bằng …

Học Tốt
Tiếng anh
Ngôn ngữ
Dịch
Công Nghệ
File

00003 những thành phần của CPU gồm có

CPU là một trong những yếu tố mà những người dân tiêu dùng thường quan tâm đến thứ nhất lúc chọn mua một thành phầm máy tính. Vậy CPU là gì và bộ phận này đóng vai trò …

Công Nghệ
Cpu

Top 1 vichy shop Huyện Anh Sơn Nghệ An 2022

Có tổng 16 định hình và nhận định về Top 1 vichy shop Huyện Anh Sơn Nghệ An 2022 Cửa Hàng Mỹ Phẩm Vichy 16 định hình và nhận định Địa chỉ: 172 …

Toplist
Địa Điểm Hay
vichy shop
Anh Sơn
Nghệ An

Quảng Cáo

Tương Tự

Cách chụp màn hình hiển thị máy tính máy tính toshiba

2 ngày trước
. bởi
Kihungmoi

Cách làm quay ngược màn hình hiển thị máy tính

2 ngày trước
. bởi
Kihien5

Top 6 màn hình hiển thị mini lcd cho ps4 tốt nhất 2022

3 ngày trước
. bởi
leDanghn

Top 11 dán màn hình hiển thị macbook air m1 chống bám vân tay tốt nhất 2022

3 ngày trước
. bởi
Misstunghcm

Cách điều khiển và tinh chỉnh màn hình hiển thị điện thoại cảm ứng bằng máy tính

3 ngày trước
. bởi
votrongxinh

Toplist được quan tâm

#1

Top 9 kĩ năng trời ban phần 3 2022
5 ngày trước

#2

Top 10 de thi toán lớp 6 học kì hai năm 2022 có đáp an 2022
5 ngày trước

#3

Top 10 nhận định về hồn trương ba, da hàng thịt 2022
2 ngày trước

#4

Top 9 học dưỡng nổi loan phần 7 2022
một tuần trước đó

#5

Top 10 việt đoạn văn ngắn về bài: nước đại việt ta 2022
một tuần trước đó

#6

Top 10 vướng mắc trắc nghiệm bài tà áo dài việt nam 2022
3 ngày trước

#7

Top 10 hack stick war: legacy apk full vàng và kim cương 2022
6 ngày trước

#8

Top 10 đề thi cuối kì 2 môn sử 2022
2 ngày trước

#9

Top 9 ứng dụng xem map địa chính 2022
một tuần trước đó

Xem Nhiều

Ca khúc con phố màu xanh của nhạc sĩ là ai?

2 ngày trước
. bởi
mitdung_5

Nhân vật trữ tình bài thơ Việt Bắc

3 ngày trước
. bởi
mrtanpt

Cách chế biến thịt trữ đông cho be an dặm

6 ngày trước
. bởi
phamcavt

So sánh sinh vật hằng nhiệt và sinh vật biến nhiệt

3 ngày trước
. bởi
Missnho3

Để định dạng NHANH kiểu list ta dụng tổng hợp phím

6 ngày trước
. bởi
phamduc_hcm

Nước ta có nhiều dân tộc bản địa như vậy sẽ gặp những thuận tiện và trở ngại gì

một tuần trước đó
. bởi
mr_tunghn

Top 0 ảnh anime trò chơi sinh tử tốt nhất 2022

4 ngày trước
. bởi
dangchinh_cute

NaHCO3 phản ứng với dung dịch nào tại đây sẽ thu được kết tủa

6 ngày trước
. bởi
mrchinhkitty

Lãi suất vay tín chấp ngân hàng nhà nước nào thấp nhất 2022

3 ngày trước
. bởi
mithien_kitty

Khi nói về công nghệ tiên tiến và phát triển tế bào, phát biểu nào tại đây không đúng

một tuần trước đó
. bởi
danghung_4

Chủ đề

Hỏi Đáp
Mẹo Hay
Là gì
Nghĩa của từ
Học Tốt
Công Nghệ
Top List
Bài Tập
Bao nhiêu
Toplist
Khỏe Đẹp
Sản phẩm tốt
Ngôn ngữ
Xây Đựng
Tiếng anh
Ở đâu
Món Ngon
Tại sao
So Sánh
Dịch
Hướng dẫn
Thế nào
So sánh
Máy tính
Vì sao
Bao lâu
Khoa Học
Thuốc
Nghĩa là gì
Địa Điểm Hay
Bài tập
Facebook
Màn hình
Đại học
Phương trình

Token Data

 • MOVEZ
  0xca0a998889ec490744c74fee98aea68d70037b92
 • SGDLF
  0x4d52f461b1dabc14491eac8c1c86a44d3a77f93d
 • HS
  0x8b4a9d4c7b4c7d79b9ad278a104c42457f03ac60
 • EGG
  0x96bc48eb1cade85f766796350f70d4d2e1bd0ede
 • EGG
  0xd58a84aaa566e02524e88d5b4528c7d141967f0a
 • MM
  0x26db08583ed91759a0b67588e05193d5ddde7a93
 • TS
  0x44706becd2e86fcadd9e19217bb8f7439aaffbd6

 • 0x205d1eccb0f31bdc882d63265005e09ac0ab3682
 • BOJI
  0x1b19c6bb5ea3290dc8b4cb722dee9eea7bc7b164
 • FITFI
  0x5470fab3363af29c137ffb8b3299c9bf3555ad24
Chúng tôi

 • Giới thiệu
 • Liên hệ
 • Tuyển dụng
 • Quảng cáo

Điều khoản

 • Điều khoản hoạt động giải trí và sinh hoạt
 • Điều kiện tham gia
 • Quy định cookie

Trợ giúp

 • Hướng dẫn
 • Loại bỏ vướng mắc
 • Liên hệ

Mạng xã hội

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

Bản quyền © 2021 vdanang Inc.

Video full hướng dẫn Share Link Tải Lệnh thông tin ra màn hình hiển thị và đưa con trỏ xuống đầu dòng tiếp theo là ?

– Một số từ khóa tìm kiếm nhiều : ” Review Lệnh thông tin ra màn hình hiển thị và đưa con trỏ xuống đầu dòng tiếp theo là tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Down Lệnh thông tin ra màn hình hiển thị và đưa con trỏ xuống đầu dòng tiếp theo là “.

Giải đáp vướng mắc về Lệnh thông tin ra màn hình hiển thị và đưa con trỏ xuống đầu dòng tiếp theo là

You trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nghen.
#Lệnh #thông #báo #màn #hình #và #đưa #con #trỏ #xuống #đầu #dòng #tiếp #theo #là Lệnh thông tin ra màn hình hiển thị và đưa con trỏ xuống đầu dòng tiếp theo là