Kinh Nghiệm Hướng dẫn Trong một tích nếu thêm vào thừa số thứ hai 15 cty chức năng thì tích này sẽ 2022

Update: 2022-05-16 21:17:12,Quý khách Cần biết về Trong một tích nếu thêm vào thừa số thứ hai 15 cty chức năng thì tích này sẽ. Bạn trọn vẹn có thể lại Comments ở phía dưới để Ad đc tương hỗ.

686

Bộ đề ôn tập Toán lớp 3 cho học viên giỏi có đáp án rõ ràng cho từng đề được VnDoc sưu tầm, tinh lọc từ những bộ đề thi học viên giỏi hay giúp những em học viên ôn tập, nâng cao kỹ năng giải những dạng Toán sẵn sàng cho những kỳ thi học viên giỏi, thi Violympic lớp 3.

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

 • Bộ đề ôn tập Toán lớp 3 cho học viên giỏi:
 • 1. Đề ôn tập Toán lớp 3 – Đề 1
 • 2. Đáp án Đề ôn tập Toán lớp 3 – Đề 1
 • 3. Đề ôn tập Toán lớp 3 – Đề 2
 • 4. Đáp án Đề ôn tập Toán lớp 3 – Đề 2
 • 5. Đề ôn tập Toán lớp 3 – Đề 3
 • 6. Đáp án Đề ôn tập Toán lớp 3 – Đề 3
 • 7. Đề ôn tập Toán lớp 3 – Đề 4
 • 8. Đáp án đề ôn tập Toán lớp 3 – Đề 4
 • 9. Đề ôn tập Toán lớp 3 – Đề 5
 • 10. Đáp án đề ôn tập Toán lớp 3 – Đề 5

Bộ đề ôn tập Toán lớp 3 cho học viên giỏi:

 • 1. Đề ôn tập Toán lớp 3 – Đề 1
 • 2. Đáp án Đề ôn tập Toán lớp 3 – Đề 1
 • 3. Đề ôn tập Toán lớp 3 – Đề 2
 • 4. Đáp án Đề ôn tập Toán lớp 3 – Đề 2
 • 5. Đề ôn tập Toán lớp 3 – Đề 3
 • 6. Đáp án Đề ôn tập Toán lớp 3 – Đề 3
 • 7. Đề ôn tập Toán lớp 3 – Đề 4
 • 8. Đáp án đề ôn tập Toán lớp 3 – Đề 4
 • 9. Đề ôn tập Toán lớp 3 – Đề 5
 • 10. Đáp án đề ôn tập Toán lớp 3 – Đề 5

1. Đề ôn tập Toán lớp 3 – Đề 1

Bài 1: Tính nhanh

A = (a x 7 + a x 8 – a x 15) : (1 + 2 + 3 + …….. + 10)

B = (18 – 9 x 2) x (2 + 4 + 6 + 8 + 10 )

Bài 2: Tìm x

* X x 5 + 122 + 236 = 633

* (X : 12) x 7 + 8 = 36

Bài 3: Tính nhanh tổng sau: 6 + 12 + 18 + …….+ 90.

Bài 4: Dãy số tự nhiên liên tục khởi đầu từ 48 đến 126 có bao nhiêu số chẵn, bao nhiêu số lẻ? Có bao nhiêu chữ số?

Bài 5: Tích của hai số là 354. Nếu thừa số thứ nhất tăng thêm 3 lần thừa số thứ hai tăng thêm gấp đôi thì tích mới là bao nhiêu?

Bài 6: Từ ba chữ số 6, 7, 9 ta lập được một số trong những có ba chữ số rất khác nhau là A. Từ hai số 5, 8 ta lập được một số trong những có hai chữ số rất khác nhau là B. Biết rằng hiệu giữa A và B là 891. Tìm hai số đó?

Bài 7: Trong túi có ba loại bi: bi đỏ, bi vàng và bi xanh. Biết rằng số bi của tất cả túi nhiều hơn thế nữa tổng số bi vàng và bi đỏ là 15 viên, số bi xanh thấp hơn số bi vàng là 3 viên và nhiều hơn thế nữa bi đỏ là 4 viên. Hỏi trong túi có bao nhiêu viên bi?

2. Đáp án Đề ôn tập Toán lớp 3 – Đề 1

Bài 1: Tính nhanh

*(a x 7 + a x 8 – a x 15) : (1 + 2 + 3 + …….. + 10)

= a x (7 + 8 – 15) : (1 + 2 + 3 + …….. + 10)

= (a x 0) : (1 + 2 + 3 + …….. + 10)

= 0 : (1 + 2 + 3 + …….. + 10)

= 0

* (18 – 9 x 2) x (2 + 4 + 6 + 8 + 10)

= (18 – 18) x (2 + 4 + 6 + 8 + 10)

= 0 x (2 + 4 + 6 + 8 + 10)

= 0

Bài 2: Tìm x

x x 5 + 122 + 236 = 633

(x x 5) + 122 + 236 = 633

(x x 5) + 358 = 633

(x x 5) = 633 -358

x x 5 = 275

x = 275 : 5

x = 55

(x : 12) x 7 + 8 = 36

(x : 12) x 7 = 36 – 8

(x : 12) x 7 = 28

(x : 12) = 28 : 7

x : 12 = 4

x = 4 x 12

x = 48

Bài 3: Tính nhanh tổng sau: 6 + 12 + 18 + …….+ 90.

Bài giải

Ta viết tổng 6 + 12 + 18 + …….+ 96 với khá đầy đủ những số hạng như sau:

= 6 + 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42 + 48 + 54 + 60 + 66 + 72 + 78 + 84 + 90

= (6 + 90) + (12 + 84) + (18 + 78) + (24 + 72) + (30 + 66) + (36 + 60) + (42 + 54) + 48

= 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 96 + 48

= 96 x 7 + 48

= 672 + 48

= 720

Bài 4: Dãy số tự nhiên liên tục khởi đầu từ 48 đến 126 có bao nhiêu số chẵn, bao nhiêu số lẻ? Có bao nhiêu chữ số?

Bài giải

Dãy số tự nhiên liên tục từ 48 đến 126 có: (126 – 48) : 1 + 1 = 79 (số)

Dãy số khởi đầu là số chẵn kết thúc là số chẵn thì số lượng số chẵn hơn số lượng số lẻ 1 số ít

gấp đôi số lẻ là: 79 – 1 = 78 (số)

Số lẻ là: 78 : 2 = 39 (số)

Số chẵn là: 39 + 1 = 40 (số)

Đáp số: Số lẻ: 39 số

Số chẵn: 40 số

– Từ 48 đến 99 có: (99 – 48) : 1 + 1 = 52 (số)

Từ 100 đến 126 có: (126 – 100) : 1 + 1 = 27 (số)

Số những chữ số là: 52 x 2 + 27 x 3 = 185 (chữ số)

Đáp số: 185 chữ số

Bài 5: Tích của hai số là 354. Nếu thừa số thứ nhất tăng thêm 3 lần thừa số thứ hai tăng thêm gấp đôi thì tích mới là bao nhiêu?

Bài giải

Nếu thừa số thứ nhất tăng thêm 3 lần thừa số thứ hai tăng thêm gấp đôi thì tích tăng là: 3 x 2 = 6 (lần)

Tích mới là: 354 x 6 =2124

Đáp số: 2124

Bài 6: Từ ba chữ số 6, 7, 9 ta lập được một số trong những có ba chữ số rất khác nhau là A. Từ hai số 5, 8 ta lập được một số trong những có hai chữ số rất khác nhau là B. Biết rằng hiệu giữa A và B là 891. Tìm hai số đó?

Bài giải

Biết hiệu giữa A và B là 891 tức là số có 3 chữ số phải to nhiều hơn 891.

Từ ba chữ số 6, 7 , 9 ta lập được số có ba chữ số rất khác nhau to nhiều hơn 891 là: 976, 967

Từ hai số 5, 8 ta lập được số có hai chữ số rất khác nhau là: 58 và 85

Ta có những trường hợp sau:

976 – 58 = 918 (loại) 976 – 85 = 891 (chọn)

967 – 58 = 909 (loại) 967 – 85 = 882 (loại)

Vậy hai số đó là: 976 và 85

Bài 7: Trong túi có ba loại bi: bi đỏ, bi vàng và bi xanh. Biết rằng số bi của tất cả túi nhiều hơn thế nữa tổng số bi vàng và bi đỏ là 15 viên, số bi xanh thấp hơn số bi vàng là 3 viên và nhiều hơn thế nữa bi đỏ là 4 viên. Hỏi trong túi có bao nhiêu viên bi?

Bài giải

Số bi của tất cả túi nhiều hơn thế nữa tổng số bi vàng và bi đỏ là 15 viên tức là số bi xanh là 15 viên

Số bi vàng là: 15 + 3 = 18 (viên)

Số bi đỏ là: 15 – 4 = 11 (viên)

Trong túi có toàn bộ số bi là: 15 + 18 + 11 = 44 (viên)

Đáp số: 44 viên

3. Đề ôn tập Toán lớp 3 – Đề 2

Bài 1: Tính nhanh

* 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

* 217 x 45 + 50 x 217 + 217 x 5

Bài 2: Tính nhanh tổng sau: 3 + 7 + 11 + …….+ 75.

Bài 3: Tìm:

2752 – x : 5 = 2604 1876 : x = 5 (dư 1)

x : 7 = 5 (dư 2) X x 8 + 25 = 81

Bài 6: Một shop có 1245 cái áo. Ngày thứ nhất shop bán 1/3 số áo. Ngày thứ hai shop bán 1/5 số áo còn sót lại. Hỏi sau hai ngày bán shop còn sót lại bao nhiêu cái áo?

Bài 7: Hồng hỏi Cúc: “Bây giờ là mầy giờ chiều?”. Cúc vấn đáp: “Thời gian từ lúc 12 giờ trưa đến hiện giờ bằng 1/3 thời hạn từ hiện giờ đến nửa đêm (tức 12 giờ đêm ngày hôm nay)”. Em hãy tính xem hiện giờ là mấy giờ.

4. Đáp án Đề ôn tập Toán lớp 3 – Đề 2

Bài 1: Tính nhanh

* 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

= 24 x (5 + 3 + 2)

= 24 x 10

= 240

* 217 x 45 + 50 x 217 + 217 x 5

= 217 x (45 + 50 + 5)

= 217 x 100

= 21 700

Bài 2: Tính nhanh tổng sau: 3 + 7 + 11 + …….+ 75.

Bài giải

Ta viết tổng 3 + 7 + 11 + …….+ 75 với khá đầy đủ những số hạng như sau:

= 3 + 7 + 11 + 15 + 19 + 23 + 27 + 31 + 35 + 39 + 43 + 47 + 51 + 55 + 59 + 63 + 67 + 71 + 75.

= (3 + 75) + (7 + 71) + (11 + 67) + (15 + 63) + (19 + 59) + (23 + 55) + (27 + 51) + (31 + 47) + (35 + 43) + 39

= 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 78 + 39

= 78 x 9 + 39

= 702 + 39

= 741

Bài 3: Tìm:

2752 – x : 5 = 2604

2752 – (x : 5) = 2604

x : 5 = 2752 – 2604

x : 5 = 148

x = 148 x 5

x = 740

1876 : x = 5 (dư 1)

x = (1876 – 1) : 5

x = 1875 : 5

x = 375

x : 7 = 5 (dư 2)

x = 5 x 7 + 2

x = 35 + 2

x = 37

Bài 6: Một shop có 1245 cái áo. Ngày thứ nhất shop bán số áo. Ngày thứ hai shop bán số áo còn sót lại. Hỏi sau hai ngày bán shop còn sót lại bao nhiêu cái áo?

Bài giải

Ngày thứ nhất bán tốt số cái áo là:

1245 : 3 = 415 (cái áo)

Số áo còn sót lại của shop sau ngày thứ nhất là:

1245 – 415 = 830 (cái áo)

Ngày thứ hai shop bán tốt số áo là:

830 : 5 = 166 (cái áo)

Cửa hàng còn sót lại số áo là:

830 – 166 = 664 (cái áo)

Đáp số: 664 cái áo

5. Đề ôn tập Toán lớp 3 – Đề 3

Bài 1: Tính biểu thức sau bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a. 19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 26

b. 3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9

d. 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8

Bài 2: Tính giá trị biểu thức:

63 : 7 + 24 x 2 – (81 – 72)

27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3

Bài 3: Tích của 2 số là 645. Tìm thừa số thứ nhất, biết rằng nếu thêm 5 cty chức năng vào thừa số thứ hai thì tích mới sẽ là 860

Bài 4: Một đội công nhân sửa đường ngày đầu sửa được 537m đường. Ngày thứ hai đội sửa được thấp hơn ngày đầu 24m và thấp hơn ngày thứ ba 45m. Tính quãng đường đội sửa được trong 3 ngày.

Bài 5: Bạn Hoà có 72 viên bi màu xanh và red color. Bạn Hoà nhận thấy 1/5 số viên bi xanh bằng 1/3 số viên bi đỏ. Hỏi bạn Hoà có bao nhiêu viên bi red color? Bao nhiêu viên bi màu xanh?

6. Đáp án Đề ôn tập Toán lớp 3 – Đề 3

Bài 1: Tính biểu thức sau bằng phương pháp thuận tiện nhất :

19 + 18 + 17 + 16 + 14 + 21 + 22 + 23 + 24 + 26

= (19 + 21) + (18 + 22) + (17 + 23) + (16 + 24) + (14 + 26)

= 40 + 40 + 40 + 40 + 40

= 40 x 5

= 200

3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9

= 3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9 x 1

= 3 x (9 + 18 + 2 + 1)

= 3 x 30

= 90

64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8

= 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 2 x 4

= 64 x 4 + 18 x 4 + 18 x 4

= 4 x (64 + 18 + 18)

= 4 x 100

= 400

Bài 2: Tính giá trị biểu thức:

63 : 7 + 24 x 2 – (81 – 72)

= 63 : 7 + 24 x 2 – 9

= 9 + 24 x 2 – 9

= 9 + 48 – 9

= 48

27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3

= 27 x (2 + 5 + 3)

= 27 x 10

= 270

Bài 3: Tích của 2 số là 645. Tìm thừa số thứ nhất, biết rằng nếu thêm 5 cty chức năng vào thừa số thứ hai thì tích mới sẽ là 860.

Bài giải

Nếu thêm 5 cty chức năng vào thừa số thứ hai thì tích tăng 5 lần thừa số thứ nhất.

5 lần thừa số thứ nhất là: 860 – 645 = 215 (cty chức năng)

Thừa số thứ nhất là: 215 : 5 = 43

Đáp số: 43.

7. Đề ôn tập Toán lớp 3 – Đề 4

Bài 1 :Tính biểu thức sau bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a. (6 x 8 – 48 ) : ( 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15)

b. 32764 – 2467 + 236 + 3467

Bài 2: Tìm x:

72 – : 4 = 16 72 : x – 3 = 5

Bài 3: Tính nhanh:

45 x 5 + 45 x 4 + 45

18 x 7 + 18 x 16 – 18 x 14 + 18

25 x 18 x 4 x 2

Bài 4: An nghĩ một số trong những. Nếu gấp số đó lên 3 lần rồi cộng với 15 thì được 90. Tìm số An đã nghĩ.

Bài 5: Một shop hoa lá cây cảnh có 48 cây quất. Sau một ngày xuất bán chỉ từ lại 1/6 số cây quất. Hỏi:

a) Cửa hàng còn sót lại bao nhiêu cây quất?

b) Đã bán bao nhiêu cây quất?

Bài 6: An, Bình, Hòa được cô giáo cho một số trong những nhãn vở. Nếu An cho Bình 6 nhãn vở, Bình lại cho Hòa 4 nhãn vở thì số nhãn vở của mỗi bạn đều bằng 12 cái. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có mấy nhãn vở?

8. Đáp án đề ôn tập Toán lớp 3 – Đề 4

Bài 1: Tính biểu thức sau bằng phương pháp thuận tiện nhất

(6 x 8 – 48) : (10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15)

= (48 – 48) : ( 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15)

= 0 : (10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15)

= 0

32764 – 2467 + 236 + 3467

= (32764 + 236) + (3467 – 2467)

= 33 000 + 1000

= 34 000

Bài 2: Tìm x:

72- : 4 = 16

72- (: 4) = 16

x : 4 = 72 – 16

x : 4 = 56

x = 56 x 4

x = 224

72 : x – 3 = 5

(72 : x) – 3 = 5

72 : x = 5 + 3

72 : x = 8

x = 72 : 8

x = 9

Bài 3: Tính nhanh:

45 x 5 + 45 x 4 + 45

= 45 x 5 + 45 x 4 + 45 x 1

= 45 x (5 + 4 + 1)

= 45 x 10

= 450

18 x 7 + 18 x 16 – 18 x 14 + 18

= 18 x 7 + 18 x 16 – 18 x 14 + 18 x 1

= 18 x (7 + 16 – 14 + 1)

= 18 x 10

= 180

25 x 18 x 4 x 2

= (25 x 4) x (18 x 2)

= 100 x 36

= 3600

Bài 4: An nghĩ một số trong những. Nếu gấp số đó lên 3 lần rồi cộng với 15 thì được 90. Tìm số An đã nghĩ.

Bài giải

Gọi số An nghĩ ra là x. Theo đề bài ta có:

x x 3 + 15 = 90

(x x 3) + 15 = 90

x x 3 = 90 – 15

x x 3 = 75

x = 75 : 3

x = 25

Vậy số An nghĩ ra là 25

Bài 5: Một shop hoa lá cây cảnh có 48 cây quất. Sau một ngày xuất bán chỉ từ lại 1/6 số cây quất. Hỏi:

a) Cửa hàng còn sót lại bao nhiêu cây quất?

b) Đã bán bao nhiêu cây quất?

Bài giải

Số cây quất còn sót lại của shop là:

48 : 6 = 8 (cây)

Số cây quất shop đã bán là:

48 – 8 = 40 (cây)

Đáp số: a. 8 cây

40 cây

Bài 6: An, Bình, Hòa được cô giáo cho một số trong những nhãn vở. Nếu An cho Bình 6 nhãn vở, Bình lại cho Hòa 4 nhãn vở thì số nhãn vở của mỗi bạn đều bằng 12 cái. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có mấy nhãn vở?

Bài giải

Lúc đầu bạn An có số nhãn vở là: 12 + 6 = 18 (nhãn)

Lúc đầu Bình có số nhãn vở là: 12 + 4 – 6 = 10 (nhãn)

Lúc đầu Hòa có số nhãn vở là: 12 – 4 = 8 (nhãn)

Đáp số: An: 18 nhãn vở

Bình: 10 nhãn vở

Hòa: 8 nhãn vở

9. Đề ôn tập Toán lớp 3 – Đề 5

Bài 1: Tìm x

x – 452 = 77 + 48

x + 58 = 64 + 58

Bài 2: Thứ năm tuần này là ngày 25 tháng 3. Hỏi thứ năm tuần sau là ngày nào?

Bài 3: Một thửa vườn hình chữ nhật có chiều rộng 30m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Người ta muốn làm một hàng rào xung quanh thửa ruộng đó (có để 2 cửa ra vào, mỗi cửa thoáng 3 m) . Hỏi hàng rào đó dài bao nhiêu m?

Bài 4: Anh đi từ nhà đến trường hết 1/6 giờ. Em đi từ nhà đến trường hết 1/3 giờ. Hỏi ai đi nhanh hơn? Nếu em đi học mà đi trước anh 5 phút thì anh có đuổi theo kịp em không ? Nếu có, thì đuổi theo kịp nơi nào trên quãng đường đó?

Bài 5: Bạn An viết dãy số : 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1…(Bắt đầu là số 1, tiếp đến 2 số 0 rồi lại đến số 1, …) Hỏi:

Số hạng thứ 31 là số 1 hay số 0?

Khi viết đến số hạng thứ 100 thì ta viết bao nhiêu số 1, bao nhiêu số không?

10. Đáp án đề ôn tập Toán lớp 3 – Đề 5

Bài 1: Tìm x

x – 452 = 77 + 48

x – 452 = 125

x = 125 + 452

x = 577

x + 58 = 64 + 58

x + 58 = 122

x = 122 – 58

x = 64

Bài 2: Thứ năm tuần này là ngày 25 tháng 3. Hỏi thứ năm tuần sau là ngày nào?

Bài giải

Tháng 3 có 31 ngày

Vì thứ năm tuần này cách thứ năm tuần sau 7 ngày nên thứ năm tuần sau là ngày một tháng bốn

Bài 3: Một thửa vườn hình chữ nhật có chiều rộng 30m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Người ta muốn làm một hàng rào xung quanh thửa ruộng đó (có để 2 cửa ra vào, mỗi cửa thoáng 3 m) . Hỏi hàng rào đó dài bao nhiêu m?

Bài giải

Chiều dài thửa vườn đó là:

30 x 3 = 90 (m)

Chu vi của thửa vườn đó là:

(90 + 30) x 2 = 240 (m)

2 cửa ra vào có số mét là:

3 x 2 = 6 (m)

Hàng rào đó dài số mét là:

240 – 6 = 234 (m)

Đáp số: 234 m

Bài 4: Anh đi từ nhà đến trường hết 1/6 giờ. Em đi từ nhà đến trường hết 1/3 giờ. Hỏi ai đi nhanh hơn? Nếu em đi học mà đi trước anh 5 phút thì anh có đuổi theo kịp em không? Nếu có, thì đuổi theo kịp nơi nào trên quãng đường đó?

Bài giải

Đổi 1 giờ = 60 phút

Thời gian anh đi từ nhà đến trường là:

60 : 6 = 10 (phút)

Thời gian em đi từ nhà đến trường là:

60 : 3 = 20 (phút)

Vậy anh đi nhanh hơn vì thời hạn anh đi từ nhà đến trường thấp hơn.

Quãng đường từ nhà đến trường, em đi trong 20 phút còn anh chỉ đi 10 phút. Đi nửa quãng đường đó, em đi mất 10 phút thì anh chỉ đi trong 5 phút. Vậy nếu em đi trước anh 5 phút thì sau 5 phút nữa anh sẽ đuổi theo kịp em ở ở chính giữa quãng đường (em đi trong 10 phút được nửa quãng đường thì anh đi trong 5 phút cũng rất được nửa quãng đường)

Bài 5: Bạn An viết dãy số : 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1…(Bắt đầu là số 1, tiếp đến 2 số 0 rồi lại đến số 1, …) Hỏi:

Số hạng thứ 31 là số 1 hay số 0?

Khi viết đến số hạng thứ 100 thì ta viết bao nhiêu số 1, bao nhiêu số 0?

Bài giải

Gọi (1, 0, 0) làm một nhóm

Ta có: 31 : 3 = 10 (dư 1)

Vậy số hạng thứ 31 sẽ là số thứ nhất của nhóm tiếp theo. Vậy số hạng thứ 31 là số 1.

Ta có 100 : 3 = 33 (dư 1)

Như vậy khi viết đến số hạng thứ 100 ta viết được 33 nhóm và thêm một số 1

Vậy số những số một là: 33 x 1 + 1 = 34 (số)

Số những số 0 là: 33 x 2 = 66 (số)

Đáp số: 34 số 1

66 số 0

…………………………….

Như vậy, VnDoc đã gửi tới những bạn Bộ đề ôn tập Toán lớp 3 cho học viên giỏi Có đáp án. Ngoài ra, những em học viên trọn vẹn có thể tìm hiểu thêm môn Toán lớp 3 nâng cao và bài tập môn Toán lớp 3 khá đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và sẵn sàng cho những bài thi đạt kết quả cao.

Reply
2
0
Chia sẻ

Video full hướng dẫn Share Link Down Trong một tích nếu thêm vào thừa số thứ hai 15 cty chức năng thì tích này sẽ ?

– Một số từ khóa tìm kiếm nhiều : ” đoạn Clip hướng dẫn Trong một tích nếu thêm vào thừa số thứ hai 15 cty chức năng thì tích này sẽ tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Download Trong một tích nếu thêm vào thừa số thứ hai 15 cty chức năng thì tích này sẽ “.

Giải đáp vướng mắc về Trong một tích nếu thêm vào thừa số thứ hai 15 cty chức năng thì tích này sẽ

Bạn trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nghen.
#Trong #một #tích #nếu #thêm #vào #thừa #số #thứ #hai #đơn #vị #thì #tích #đó #sẽ Trong một tích nếu thêm vào thừa số thứ hai 15 cty chức năng thì tích này sẽ