Mục lục bài viết

Kinh Nghiệm về Việc thứ nhất phải làm để giải phóng con người là gì? Mới Nhất

Cập Nhật: 2022-05-09 17:40:19,Bạn Cần kiến thức và kỹ năng về Việc thứ nhất phải làm để giải phóng con người là gì?. You trọn vẹn có thể lại Báo lỗi ở cuối bài để Ad được tương hỗ.

643

Giải phóng dân tộc bản địa là trách nhiệm, tiềm năng số 1 của cách mạng

Ðầu thế kỷ 20, Nguyễn Ái Quốc ra quốc tế tìm đường cứu nước khi những cuộc khởi nghĩa, trào lưu yêu nước của nhân dân ta chống thực dân Pháp đều bị thất bại và dìm trong biển máu. Nguyên nhân làm cho những cuộc khởi nghĩa, trào lưu yêu nước thất bại đa phần do không tồn tại đường lối đúng đắn. Tình hình cách mạng Việt Nam trước lúc có Ðảng đen tối như không tồn tại đường ra.

Trên hành trình dài tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc bản địa, sau hơn 10 năm hoạt động giải trí và sinh hoạt trong trào lưu những dân tộc bản địa bị áp bức, trào lưu công nhân trên khắp những lục địa, năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã được đọc Sơ thảo lần thứ nhất luận cương về yếu tố dân tộc bản địa và yếu tố thuộc địa của Lê-nin. Ði theo Lê-nin, nghiên cứu và phân tích kinh nghiệm tay nghề những cuộc cách mạng trên toàn thế giới, Nguyễn Ái Quốc xác lập: Chỉ có Cách mạng Tháng Mười Nga là cuộc cách mạng triệt để vì sau khoản thời hạn cách mạng thắng lợi, quyền lực tối cao chính trị, quyền lợi thuộc về quần chúng công nông. Tiếp thu chân lý của chủ nghĩa Mác – Lê-nin và kinh nghiệm tay nghề Cách mạng Tháng Mười Nga, Nguyễn Ái Quốc đi đến xác lập, muốn cứu nước và giải phóng dân tộc bản địa, không tồn tại con phố nào khác, con phố cách mạng vô sản. Tìm thấy con phố cứu nước, giải phóng dân tộc bản địa, Bác Hồ ủng hộ Quốc tế Cộng sản do Lê-nin sáng lập, tham gia Ðại hội Tua, trở thành người cộng sản Việt Nam thứ nhất và là một trong những người dân sáng lập Ðảng Cộng sản Pháp.

Như vậy, ngay từ khi giác ngộ chủ nghĩa Mác – Lê-nin, trở thành người cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đã đặt cuộc cách mạng giải phóng dân tộc bản địa ở việt nam vào quỹ đạo của cuộc cách mạng vô sản. Nghĩa là yếu tố nghiệp giải phóng dân tộc bản địa của nhân dân ta gắn sát với việc nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, những người dân lao động và những dân tộc bản địa bị áp bức trên toàn thế giới. Người nhận định rằng, cách mạng giải phóng dân tộc bản địa ở những thuộc địa là một bộ phận không thể tách rời mà gắn bó khăng khít với cuộc đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân, những người dân lao động khắp những lục địa. Ðiểm rực rỡ, nổi trội trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc bản địa là, ngay lúc đầu khi tiếp thu lý luận cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, Người đã thấy được vai trò to lớn của cách mạng giải phóng dân tộc bản địa ở những nước thuộc địa. Nguyễn Ái Quốc xác lập: Cách mạng giải phóng dân tộc bản địa với cách mạng vô sản ở chính quốc như “hai cánh của một con chim”. Rằng, cách mạng ở những nước thuộc địa trọn vẹn có thể và phải dữ thế chủ động tiến lên giành thắng lợi, không thụ động chờ thắng lợi cách mạng vô sản ở chính quốc mà bằng cuộc đấu tranh của nhân dân do Ðảng lãnh đạo, cách mạng thuộc địa thắng lợi trọn vẹn có thể góp thêm phần tương hỗ tích cực  cách mạng vô sản ở chính quốc. Từ nhận thức ấy, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã ra sức truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tuyên truyền, giác ngộ cách mạng những tầng lớp thanh niên, công nhân, nông dân, trí thức… Nguyễn Ái Quốc xây dựng những tổ chức triển khai yêu nước và cách mạng, tập hợp lực lượng, tu dưỡng, đào tạo và giảng dạy cốt cán, tiến tới xây dựng Ðảng Cộng sản Việt Nam để trong nước thì tổ chức triển khai, lãnh đạo nhân dân làm cách mạng, bên phía ngoài thì liên hệ với giai cấp vô sản khắp những nơi.

Ðối với quản trị Hồ Chí Minh, trong Đk một nước thuộc địa nửa phong kiến, lực lượng giải phóng dân tộc bản địa là lực lượng toàn dân, trong số đó liên minh công nông làm nòng cốt. Do đó, Ðảng phải giáo dục và tổ chức triển khai toàn dân đứng lên làm cách mạng. Bác Hồ đưa ra kế hoạch đại đoàn kết toàn dân dưới ngọn cờ cứu nước, giải phóng dân tộc bản địa để tập hợp toàn bộ mọi người dân Việt Nam yêu nước, “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. quản trị Hồ Chí Minh nhấn mạnh vấn đề, đoàn kết toàn dân tộc bản địa là sức mạnh vô địch. Ở quá trình đầu của cách mạng, Ðảng phải triệu tập lãnh đạo toàn dân làm cách mạng giành độc lập dân tộc bản địa. Ðầu năm 1941, sau 30 năm dạt dẹo ở quốc tế, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước chủ trì Hội nghị T.Ư 8, đặt yếu tố giải phóng dân tộc bản địa lên số 1 và xây dựng Mặt trận Việt Minh để tập hợp lực lượng, đoàn kết toàn dân, phát động nhân dân vùng dậy đấu tranh giành cơ quan ban ngành. Người chỉ rõ: Giải phóng dân tộc bản địa là trách nhiệm, tiềm năng số 1 của cách mạng. Bởi vì, “nếu không xử lý và xử lý được yếu tố dân tộc bản địa, không đòi được độc lập tự do cho toàn thể dân tộc bản địa, thì chẳng những toàn thể dân tộc bản địa còn chịu mãi kiếp ngựa trâu mà quyền lợi giai cấp đến vạn năm tiếp theo cũng không đòi lại được (Văn kiện Ðảng, Toàn tập, t3, tr.48). Bác Hồ nói, dù có phải đốt cháy dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập.

Giải phóng dân tộc bản địa, xây dựng chủ nghĩa xã hội vì con người, do con người

Theo quan điểm của Bác Hồ, sự nghiệp giải phóng dân tộc bản địa, giải phóng giai cấp, giải phóng con người không tồn tại bức tường ngăn cách mà là cách mạng không ngừng nghỉ. Giải phóng dân tộc bản địa là tiền đề, Đk để giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Ðộc lập dân tộc bản địa gắn sát với chủ nghĩa xã hội, mới bảo vệ bảo vệ an toàn mọi quyền và đem lại niềm hạnh phúc cho con người. Người xác lập: Chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được những dân tộc bản địa bị áp bức và những người dân lao động trên toàn thế giới khỏi ách nô lệ. Chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới cứu quả đât, đem lại cho mọi người không phân biệt chủng tộc, nguồn gốc, sự tự do bình đẳng, bác ái, đoàn kết, ấm no trên quả đất, việc làm cho mọi người. Ngay từ thời gian năm 1930, trong Chánh cương vắn tắt của Ðảng, Nguyễn Ái Quốc đã xác lập con phố của cách mạng Việt Nam là “làm cách mạng tư sản dân quyền” và “thổ địa cách mạng” để đi tới xã hội cộng sản. quản trị Hồ Chí Minh từng chỉ ra rằng: Khi đã giành được độc lập thì gắng sức làm cho ai nấy đều phải có phần niềm hạnh phúc. Bởi lẽ, độc lập mà dân không hưởng niềm hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì (Hồ Chí Minh, Toàn tập, t4, tr.56). Giải phóng nhân dân lao động khỏi áp bức, bóc lột, bất công, xây dựng xã hội mới, xã hội xã hội chủ nghĩa, làm cho mọi người, “ai cũng luôn có thể có cơm ăn áo mặc, ai cũng rất được học tập”, được hưởng tự do, niềm hạnh phúc là ham muốn tột bậc của Người.

Có thể nói, mục tiêu tốt nhất trong suốt đời sống hoạt động giải trí và sinh hoạt cách mạng của quản trị Hồ Chí Minh là giải phóng dân tộc bản địa, giải phóng giai cấp, giải phóng con người theo lập trường của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, quan điểm nhân đạo cộng sản chủ nghĩa. Chúng ta thấy, trong tư tưởng giải phóng dân tộc bản địa, giải phóng giai cấp, giải phóng con người của Bác bao trùm lên toàn bộ là chủ nghĩa nhân văn cao cả, thấm đậm tình thương yêu đồng bào, đồng chí và quả đât bị áp bức, bóc lột. Cuộc đời của Bác là tấm gương tiêu biểu vượt trội về lòng thương yêu nhân dân, thương yêu con người, nhất là với những người dân nghèo khổ, bị áp bức, bất công. Nhớ lại, ngay sau ngày Tuyên bố độc lập, trong phiên họp thứ nhất của nhà nước, quản trị Hồ Chí Minh nêu sáu yếu tố cấp bách mà toàn bộ đều vì con người, cho con người: Ðó là cứu đói, bảo vệ bảo vệ an toàn quyền được ăn để sống và cống hiến cho dân; chống nạn mù chữ; xây dựng Hiến pháp, tiến hành quyền tự do dân chủ; giáo dục  tinh thần cần kiệm, liêm, chính; chống lối bóc lột vô nhân đạo, cấm hút thuốc phiện; tín ngưỡng tự do, lương giáo đoàn kết.

Vấn đề lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng con người là quan điểm “trong khung trời không tồn tại gì quý bằng nhân dân”, không tồn tại sức mạnh nào bằng sức mạnh đoàn kết của nhân dân. quản trị Hồ Chí Minh nhiều lần xác lập rằng, nhân dân lao động, trước hết là công nhân, nông dân, trí thức, bộ đội là những lực lượng cơ bản của cách mạng, là người chủ và làm chủ xã hội mới. Toàn bộ sự nghiệp cách mạng vẻ vang giải phóng dân tộc bản địa, giải phóng giai cấp, giải phóng con người đều do con người sáng tạo, làm ra. Dời non lấp biển, xây dựng xã hội mới, phấn đấu cho thắng lợi của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản đều do con người, vì con người. Người nhiều lần nhấn mạnh vấn đề rằng, thanh niên là lực lượng nòng cốt xây dựng thắng lợi xã hội mới, xã hội chủ nghĩa. Trong lãnh đạo, chỉ huy, hoạt động giải trí và sinh hoạt thực tiễn, quản trị Hồ Chí Minh coi trọng xây dựng những tập thể anh hùng, tập thể lao động xã hội chủ nghĩa, đồng thời rất quan tâm con người rõ ràng, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, nguyện vọng, nhu yếu, quyền lợi thiết thực của những tầng lớp công nhân, nông dân, bộ đội, phụ nữ, thanh niên, người già, trẻ nhỏ. Bác Hồ đặc biệt quan trọng quan tâm xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. Người nói: Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì trước hết phải có con người xã hội chủ nghĩa. Bác chú trọng biểu dương, khen ngợi, động viên mọi người phát huy dân chủ và tinh thần tập thể, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khơi dậy phẩm chất, đức tính tốt đẹp, đồng thời phê phán thói hư, tật xấu, chủ nghĩa thành viên trong những con người, nhất là cán bộ, đảng viên.

Tựu trung lại, tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc bản địa, giải phóng giai cấp, giải phóng con người nổi trội những nội dung lớn:

– Giải phóng dân tộc bản địa, giải phóng giai cấp, giải phóng con người là yếu tố nghiệp cách mạng của đoàn kết dân tộc bản địa do Ðảng lãnh đạo. Ðảng vững mạnh cách mạng mới thành công xuất sắc. Trên cơ sở nền tảng tư tưởng của Ðảng là chủ nghĩa Mác – Lê-nin, Ðảng phải có đường lối chính trị đúng đắn, gắn bó mật thiết với nhân dân. Ðảng phải làm tròn trách nhiệm giải phóng dân tộc bản địa, làm cho Tổ quốc tự do, đồng bào được ấm no, niềm hạnh phúc.

– Giải phóng dân tộc bản địa là tiền đề cho giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Ðộc lập dân tộc bản địa gắn sát chủ nghĩa xã hội, do đó, giải phóng dân tộc bản địa rồi thì tiến hành quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bằng bước tiến, giải pháp thích hợp thực tiễn giang sơn, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công minh, dân chủ, văn minh.

– Trong sự nghiệp giải phóng dân tộc bản địa, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, phải phát huy cao độ nội lực, đem sức ta mà giải phóng cho ta, đồng thời phối hợp sức mạnh dân tộc bản địa với sức mạnh thời đại, phối hợp thuần thục chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế trong sáng.

Tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và nói riêng về giải phóng dân tộc bản địa, giải phóng giai cấp, giải phóng con người soi sáng con phố cách mạng Việt Nam, dẫn dắt Ðảng và nhân dân ta tiến hành tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, giành độc lập dân tộc bản địa; kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược thắng lợi, thu non sông về một mối, Tổ quốc thống nhất, toàn nước quá độ tăng trưởng xây dựng chủ nghĩa xã hội và tiến hành thành công xuất sắc sự nghiệp thay đổi giang sơn.

PHẠM VĂN KHÁNH

Reply
7
0
Chia sẻ

Video full hướng dẫn Chia Sẻ Link Down Việc thứ nhất phải làm để giải phóng con người là gì? ?

– Một số Keywords tìm kiếm nhiều : ” Review Việc thứ nhất phải làm để giải phóng con người là gì? tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Cập nhật Việc thứ nhất phải làm để giải phóng con người là gì? “.

Hỏi đáp vướng mắc về Việc thứ nhất phải làm để giải phóng con người là gì?

Quý khách trọn vẹn có thể để lại Comment nếu gặp yếu tố chưa hiểu nhé.
#Việc #đầu #tiên #phải #làm #để #giải #phóng #con #người #là #gì Việc thứ nhất phải làm để giải phóng con người là gì?