Mẹo Hướng dẫn Công văn hướng dẫn nhiệm vụ thi hành an Mới Nhất

Cập Nhật: 2022-01-16 06:24:03,Bạn Cần tương hỗ về Công văn hướng dẫn nhiệm vụ thi hành an. You trọn vẹn có thể lại Báo lỗi ở cuối bài để Admin đc tương hỗ.

606

Kính gửi: Cục Thi hành dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Tư pháp nhận được công văn của một số trong những Cục Thi hành dân sự phản ánh về một số trong những vướng mắc trong việc vận dụng và một số trong những quy định của Nghị định số 125/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của nhà nước sửa đổi, bổ trợ update một số trong những điều của Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của nhà nước quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành một số trong những điều của Luật thi hành dân sự về thủ tục thi hành dân sự (tại đây gọi chung là Nghị định số 125/2013/NĐ-CP). Sau khi thống nhất quan điểm với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

1. (bổ trợ update Điều 8c) quy định:

…Trong thời hạn 30 ngày Tính từ lúc ngày nhận được văn bản yêu cầu nộp tiền thi hành án, nếu người được trao tài sản không tự nguyện nộp tiền thi hành án thì Chấp hành viên tổ chức triển khai đấu giá tài sản để thi hành án. Số tiền bán tài sản đã thu được thanh toán theo tỷ trọng tương ứng so với số tiền, tài sản mà những đương sự được trao theo bản án, quyết định hành động nhưng không tính lãi chậm thi hành án.

Một số cơ quan thi hành dân sự đề xuất kiến nghị hướng dẫn: trước lúc Chấp hành viên tổ chức triển khai đấu giá tài sản để thi hành án thì có cần tiến hành thủ tục kê biên tài sản hay là không?

Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

Điều luật chỉ quy định về việc nếu sau khoản thời hạn nhận được văn bản yêu cầu nộp tiền thi hành án, người được trao tài sản không tự nguyện nộp tiền thi hành án thì Chấp hành viên tổ chức triển khai đấu giá tài sản để thi hành án mà không quy định rõ ràng trình tự, thủ tục để tổ chức triển khai đấu giá. Do đó, việc tổ chức triển khai đấu giá tài sản để thi hành án được tiến hành theo quy định chung, nghĩa là nên phải tiến hành thủ tục kê biên tài sản và tổ chức triển khai đấu giá theo quy định của pháp lý.

2. Liên quan đến yêu cầu định giá lại tài sản kê biên, (bổ trợ update Điều 15a) quy định:

…Việc yêu cầu định giá lại tài sản theo quy định tại khoản này chỉ được tiến hành một lần trước lúc thông tin lần đầu về đấu giá tài sản và một lần so với tài sản đấu giá không thành, không tồn tại người Đk tham gia đấu giá, trả giá. Yêu cầu định giá lại chỉ được đồng ý nếu đương sự có đơn yêu cầu trong thời hạn tại đây:

b) 10 ngày Tính từ lúc ngày nhận được thông tin đấu giá không thành, không tồn tại người Đk tham gia đấu giá, trả giá.

Một số cơ quan thi hành dân sự đề xuất kiến nghị hướng dẫn: Đương sự được một lần yêu cầu định giá lại tài sản trong trường hợp đấu giá không tồn tại người Đk tham gia đấu giá, trả giá, vậy một lần này được đồng ý ở thời gian nào – lần thứ nhất tổ chức triển khai đấu giá mà không tồn tại người tham gia đấu giá, trả giá hay ở bất kỳ lần tổ chức triển khai đấu giá nào mà không tồn tại người tham gia đấu giá, trả giá?

Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

(bổ trợ update Điều 15a) quy định:

…Việc yêu cầu định giá lại tài sản theo quy định tại khoản này chỉ được tiến hành một lần trước lúc thông tin lần đầu về đấu giá tài sản và một lần so với tài sản đấu giá không thành, không tồn tại người Đk tham gia đấu giá, trả giá. Yêu cầu định giá lại chỉ được đồng ý nếu đương sự có đơn yêu cầu trong thời hạn tại đây:

b) 10 ngày Tính từ lúc ngày nhận được thông tin đấu giá không thành, không tồn tại người Đk tham gia đấu giá, trả giá.

(bổ trợ update Điều 17a) quy định: Trong trường hợp sau hai lần niêm yết, thông tin minh bạch theo quy định của pháp lý về đấu giá tài sản mà không tồn tại người tham gia đấu giá, trả giá thì xử lý như sau:

1. Chấp hành viên thông tin cho đương sự biết về việc không tồn tại người tham gia đấu giá, trả giá. Trong thời hạn 10 ngày, Tính từ lúc ngày nhận được thông tin mà đương sự không yêu cầu định giá lại thì Chấp hành viên ra quyết định hành động giảm giá tài sản để tiếp tục đấu giá.

3. Trước khi giảm giá tài sản, Chấp hành viên yêu cầu những đương sự thỏa thuận hợp tác mức giảm giá. Nếu những đương sự không thỏa thuận hợp tác hoặc thỏa thuận hợp tác không được về mức giảm giá thì Chấp hành viên quyết định hành động mức giảm giá. Mỗi lần giảm giá không thật mười Phần Trăm giá đã định.

Căn cứ vào những quy định nêu trên, so với trường hợp không tồn tại người tham gia đấu giá, trả giá thì đương sự chỉ được một lần yêu cầu định giá lại tài sản ngay sau hai lần niêm yết, thông tin đấu giá với mức giá khởi điểm thứ nhất nhưng không tồn tại người tham gia đấu giá, trả giá. Yêu cầu này chỉ được đồng ý nếu đương sự có đơn yêu cầu trong thời hạn 10 ngày, Tính từ lúc ngày nhận được thông tin không tồn tại người tham gia đấu giá, trả giá. Trong trường hợp đương sự không yêu cầu định giá lại thì Chấp hành viên ra quyết định hành động giảm giá tài sản để tiếp tục đấu giá. Những lần tổ chức triển khai đấu giá tiếp theo mà vẫn không tồn tại người tham gia đấu giá, trả giá thì đương sự chỉ có quyền thỏa thuận hợp tác mức giảm giá mà không hề quyền yêu cầu định giá lại tài sản. Nếu những đương sự không thỏa thuận hợp tác hoặc thỏa thuận hợp tác không được về mức giảm giá thì Chấp hành viên quyết định hành động mức giảm giá.

3. Liên quan đến việc niêm yết, thông tin về đấu giá tài sản và quyền nhận tài sản của người được thi hành án lúc không tồn tại người tham gia đấu giá, trả giá:

(bổ trợ update Điều 17a) quy định về xử lý tài sản thi hành án không tồn tại người tham gia đấu giá, trả giá quy định: Trong trường hợp sau hai lần niêm yết, thông tin minh bạch theo quy định của pháp lý về đấu giá tài sản mà không tồn tại người tham gia đấu giá, trả giá thì xử lý như sau:

1. Chấp hành viên thông tin cho đương sự biết về việc không tồn tại người tham gia đấu giá, trả giá. Trong thời hạn 10 ngày, Tính từ lúc ngày nhận được thông tin mà đương sự không yêu cầu định giá lại thì Chấp hành viên ra quyết định hành động giảm giá tài sản để tiếp tục đấu giá.

2. Sau ba lần giảm giá mà không tồn tại người tham gia đấu giá, trả giá thì tài sản được xử lý như sau:…

Một số cơ quan thi hành dân sự đề xuất kiến nghị hướng dẫn: việc hai lần niêm yết, thông tin minh bạch theo quy định của pháp lý về đấu giá tài sản chỉ được vận dụng so với lần thứ nhất hay so với toàn bộ những lần đấu giá nhưng không tồn tại người tham gia đấu giá, trả giá đều phải tiến hành việc niêm yết, thông tin minh bạch hai lần? Bên cạnh đó, theo quy định trên, sau ba lần giảm giá mà không tồn tại người tham gia đấu giá, trả giá mà người được thi hành án đồng ý nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án thì Chấp hành viên thông tin cho những người dân phải thi hành án biết. Nếu người được thi hành án khước từ nhận tài sản để thi hành án thì Chấp hành viên ra quyết định hành động giảm giá tài sản để tiếp tục đấu giá. Như vậy, ở lần giảm giá tài sản lần thứ 4 hoặc thứ 5… người được thi hành án muốn nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án thì đã có được hay là không?

Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

Khi tổ chức triển khai đấu giá lần thứ nhất, người bán đấu niêm yết, thông tin minh bạch theo quy định tại ngày 04/3/2010 về đấu giá tài sản với mức giá khởi điểm (lần thứ nhất niêm yết, thông tin minh bạch); hết thời hạn thông tin mà không tồn tại người tham gia đấu giá, trả giá thì người đấu giá tiếp tục tiến hành niêm yết, thông tin minh bạch theo quy định tại việc đấu giá tài sản, vẫn với mức giá khởi điểm (lần thứ hai niêm yết, thông tin minh bạch).

Nghị định số 125/2013/NĐ-CP chỉ quy định hai lần niêm yết và thông tin minh bạch và không quy định hai lần niêm yết và thông tin minh bạch như trên cách nhau bao nhiêu ngày. Do đó, cơ quan thi hành dân sự địa thế căn cứ vào tình hình thực tiễn phối thích phù hợp với tổ chức triển khai đấu giá đựng tiến hành. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi của đương sự và không làm kéo dãn quy trình tổ chức triển khai thi hành án, việc niêm yết, thông tin lần thứ hai nên phải tiến hành ngay sau khoản thời hạn hết thời hạn niêm yết lần thứ nhất mà không tồn tại người tham gia đấu giá hoặc ngay sau khoản thời hạn đấu giá lần đầu mà không tồn tại người trả giá.

Kể từ sau lần giảm giá thứ nhất, việc niêm yết, thông tin minh bạch về đấu giá tài sản được tiến hành theo quy định tại ; Nếu vẫn không tồn tại người tham gia đấu giá, trả giá thì Chấp hành viên tiến hành ngay việc giảm giá tài sản để tiếp tục đấu giá mà không phải tiến hành việc niêm yết, thông tin minh bạch lần thứ hai.

Bên cạnh đó, điều luật quy định: sau ba lần giảm giá mà không tồn tại người tham gia đấu giá, trả giá thì tài sản được xử lý như sau: a) Nếu người được thi hành án đồng ý nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án thì Chấp hành viên thông tin cho những người dân phải thi hành án biết. Như vậy, sau lần giảm giá thứ ba người được thi hành án có quyền nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án. Do đó, bất kỳ thời gian nào sau ba lần giảm giá (nghĩa là trọn vẹn có thể ở lần giảm giá thứ bốn, năm, sáu…) mà vẫn không tồn tại người tham gia đấu giá, trả giá thì người được thi hành án có quyền nhận tài sản và xử lý theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 17a.

4. Về tranh chấp theo quy định tại :

quy định về việc ra quyết định hành động hoãn thi hành án khi tài sản kê biên có tranh chấp đã được Tòa án thụ lý để xử lý và xử lý; quy định về trường hợp cưỡng chế so với tài sản của người phải thi hành án mà có tranh chấp với những người khác thì Chấp hành viên tiến hành cưỡng chế và yêu cầu đương sự, người dân có tranh chấp khởi kiện tại Tòa án hoặc đề xuất kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý và xử lý.

Một số cơ quan thi hành dân sự đề xuất kiến nghị hướng dẫn: khái niệm tranh chấp trong Điều 48 và 75 đã có được hiểu là tranh chấp về quyền sở hữu hay là không?

Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc, theo quy định của Luật Thi hành dân sự, trước lúc kê biên tài sản, Chấp hành viên có trách nhiệm xác minh, làm rõ và chỉ kê biên tài sản để đảm bảo việc thi hành án khi có địa thế căn cứ xác lập tài sản sẽ kê biên là của người phải thi hành án. Vì vậy, tranh chấp trong 2 trường hợp trên được hiểu là tranh chấp tương quan đến quyền sở hữu tài sản (quyền chiếm hữu, sử dụng hoặc định đoạt theo quy định của Bộ luật Dân sự). Các tranh chấp không tương quan đến quyền sở hữu tài sản thì không tồn tại địa thế căn cứ để hoãn thi hành án.

Trên đấy là phía dẫn của Bộ Tư pháp về nhiệm vụ thi hành án trong một số trong những trường hợp để những Cục Thi hành dân sự nghiên cứu và phân tích, vận dụng./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để văn bản báo cáo giải trình);
– VKSND Tối cao (để biết và phối hợp chỉ huy);
– Lãnh đạo Tổng cục THADS (để biết, chỉ huy);
– VP Bộ (để biết);
– Lưu VT, TCTHADS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thúy Hiền

Reply
1
0
Chia sẻ

Video full hướng dẫn Share Link Download Công văn hướng dẫn nhiệm vụ thi hành an ?

– Một số từ khóa tìm kiếm nhiều : ” Review Công văn hướng dẫn nhiệm vụ thi hành an tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Down Công văn hướng dẫn nhiệm vụ thi hành an “.

Hỏi đáp vướng mắc về Công văn hướng dẫn nhiệm vụ thi hành an

You trọn vẹn có thể để lại Comment nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
#Công #văn #hướng #dẫn #nghiệp #vụ #thi #hành