Tài khoản của bạn yêu cầu bảo mật nâng cao từ Facebook Protect – Your account requires advanced security from Facebook Protect Turn on Facebook Protect

Chào Thịnh, Turn On Facebook Protect

Tài khoản của bạn có khả năng tiếp cận nhiều người hơn một người dùng Facebook bình thường. Tin tặc thường có động cơ tấn công các tài khoản có nhiều người theo dõi, chạy các Trang quan trọng hoặc có ý nghĩa cộng đồng nào đó.

Your account has the potential to reach a lot more people than an average Facebook user. Hackers are often motivated to attack accounts that have a lot of followers, run important Pages, or hold some community significance.

Để giúp bảo vệ khỏi các cuộc tấn công có chủ đích này, chúng tôi yêu cầu Facebook Protect cho tài khoản của bạn.

To help defend against these targeted attacks, we require Facebook Protect for your account.

Bật Facebook Protect cho tài khoản của bạn trước ngày 11 tháng 3 năm 2022 . Sau đó, bạn sẽ bị khóa tài khoản của mình cho đến khi bạn kích hoạt nó.

Turn on Facebook Protect for your account by 11 March 2022. After that, you will be locked out of your account until you enable it.

• Chúng tôi đã bật các biện pháp bảo vệ đăng nhập nâng cao cho tài khoản của bạn.
• Để bật đầy đủ Facebook Protect, chúng tôi sẽ kiểm tra tài khoản của bạn để tìm các lỗ hổng và giúp bạn giải quyết chúng.

•We’ve already turned on advanced login protections for your account.
•To fully enable Facebook Protect, we’ll check your account for vulnerabilities, and help you resolve them.

Your account requires advanced security from Facebook Protect
Lưu ý: Facebook Protect không khả dụng với mọi người trên Facebook. Chúng tôi yêu cầu bảo mật mạnh mẽ hơn cho tài khoản của bạn vì tài khoản có tiềm năng tiếp cận một lượng lớn đối tượng.

Note: Facebook Protect isn’t available to everyone on Facebook. We require stronger security for your account because it has the potential to reach a large audience.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x