MN ơi ơi, có ai làm về Bản xác định giá trị khối lượng hoàn thành không, cho em …

MN ơi ơi, có ai làm về Bản xác định giá trị khối lượng hoàn thành không, cho em hỏi với ạ: Cái mục số 2: Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước: đây có phải là số tiền mà khách hàng đã tạm ứng không ạ. Nếu e nhập số tiền tạm ứng vào mục 2...
MN ơi ơi, có ai làm về Bản xác định giá trị khối lượng hoàn thành không, cho em …

MN ơi ơi, có ai làm về Bản xác định giá trị khối lượng hoàn thành không, cho em …

MN ơi ơi, có ai làm về Bản xác định giá trị khối lượng hoàn thành không, cho em hỏi với ạ: Cái mục số 2: Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước: đây có phải là số tiền mà khách hàng đã tạm ứng không ạ. Nếu e nhập số tiền tạm ứng vào mục 2...