Mẹo về Tìm kiếm trong ListView android Mới Nhất

Cập Nhật: 2021-12-03 20:22:06,Bạn Cần biết về Tìm kiếm trong ListView android. Bạn trọn vẹn có thể lại Thảo luận ở phía dưới để Admin đc tương hỗ.

801

ListView trong Android

ListView là thành phần View được vốn để làm hiện thị tài liệu là một list (mảng) từ một nguồn cấp gọi là Adapter,
tiến trình để tạo và sử dụng ListView gồm có:

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

  • ListView trong Android
  • Xây dựng Adapter cho ListView
  • Ví dụ ListView trong Android
  • Nội dung Ví dụ
  • Khởi tạo Ví dụ
  • Model tài liệu thành phầm
  • Tạo Adapter cho ListView hiện thị sản phầm

Khai báo ListView trong Layout

Tương tự như những View khác, ví dụ:

Gán cho ListView một Adapter là nguồn cấp tài liệu cho nó

Xây dựng một Adapter cho ListView ở phần dưới, sau khoản thời hạn có Adapter thiết yếu lập cho ListView, ví dụ trong onCreate của Activity:

listViewProduct = findViewById(R.id.listproduct);
listViewProduct.setAdapter(productListViewAdapter);

Khi đã gán Adapter vào ListView, thì ListView sẽ dùng Adapter này xác lập cần hiện thị bao nhiêu thành phần, mỗi thành phần có View ra làm thế nào do Adapter tạo và đính vào ListView, mọi khi tài liệu Adapter quản trị và vận hành thay đổi, cần thông tin cho ListView biết mà update bằng phương pháp gọi:

adapter.notifyDataSetChanged();

Xây dựng Adapter cho ListView

Như đã nói trên, Adapter là quy mô phục vụ nhu yếu tài liệu cho ListView, nó có hiệu suất cao tạo những View thành phần, gán tài liệu vào thành phần View con trong ListView.
Để tạo ra một Adapter riêng chỉ việc thừa kế triển khai lớp trừu tượng BaseAdapter, trong số đó cần overrided những phương thức như tại đây (Ví dụ xây dựng lớp MyAdapter):

class MyAdapter extends BaseAdapter
@Override
public int getCount()
//Cần trả về số thành phần mà ListView hiện thị
return 0;

@Override
public Object getItem(int position)
//Cần trả về đối tượng người tiêu dùng tài liệu thành phần ở vị trí position
return null;

@Override
public long getItemId(int position)
//Trả về một ID tương quan đến thành phần ở vị trí position
return 0;

@Override
public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent)
//convertView là View hiện thị thành phần, nếu là null cần tạo mới
//(trọn vẹn có thể nạp từ layout bằng View.inflate)
//Cuối cùng là gán tài liệu ở vị trí possition vào View và trả về đối
//tượng View này
return null;

Ví dụ ListView trong Android

Nội dung Ví dụ

Ứng dụng hiện thị một list những thành phầm đơn thuần và giản dị, thành phầm được trình diễn trong một layout có những thông tin như ID, tên thành phầm, giá. Khi nhấn vào chọn một
thành phầm, Pop up lên thông tin tên thành phầm đó. Có hiệu suất cao được cho phép xoá thành phần thứ nhất của list (sau khoản thời hạn xoá ListView update lại)

Khởi tạo Ví dụ

Chạy Android Studio và tạo ứng dụng đặt tên, ví dụ XTLabListView bằng mẫu Empty Activity, tiếp sau đó thay nội dung activity_main.xml
thành giao diện đơn thuần và giản dị, riêng có ListView như sau: