Mẹo về Kế hoạch tiến hành Quy chế dân chủ trường mần nin thiếu nhi Chi Tiết

Update: 2022-01-16 13:55:06,Bạn Cần tương hỗ về Kế hoạch tiến hành Quy chế dân chủ trường mần nin thiếu nhi. Quý quý khách trọn vẹn có thể lại Comment ở phía dưới để Ad được tương hỗ.

535

QUY CHẾ DÂN CHỦ NĂM HỌC 2020-2021

Đọc bài Lưu

QUY CHẾ DÂN CHỦ NĂM HỌC 2020-2021

PHÒNG GD&ĐT VÕ NHAI

TRƯỜNG MN BÌNH LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:195 /QĐ-TrMN

Bình Long, ngày 6 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phát hành Quy chế tiến hành dân chủ trong hoạt động giải trí và sinh hoạt

của trường Mầm non Bình Long

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON BÌNH LONG

Căn cứ Điều lệ Trường Mầm non;

Căn cứ Quyết định số 2640/QĐ-UBND, ngày 24/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phát hành Khung kế hoạch thời hạn năm học 2020 – 2021 so với giáo dục mần nin thiếu nhi, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ công văn số 759/PGDĐT – CMMN ngày 22 tháng 9 năm 2020 về việc hướng dẫn tiến hành trách nhiệm giáo dục mần nin thiếu nhi năm 2020-2021;

Căn cứ tình hình thực tiễn của nhà trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo quyết định hành động này là Quy chế tiến hành dân chủ trong hoạt động giải trí và sinh hoạt của trường Mầm non Bình Long.

Điều 2.Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới trường Mầm non Bình Long phụ trách thi hành quyết định hành động này./.

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Lưu: VP.

Vi Thị Hồi

QUY CHẾ

Thực hiện dân chủ trong hoạt động giải trí và sinh hoạt nhà trường

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-MNBL ngày 6/10/2020

của Hiệu trưởng trường Mầm non Bình Long)

CHƯƠNG I

QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Mục đích tiến hành dân chủ trong nhà trường.

1. Thực hiện có hiệu suất tốt nhất những điều trong Luật Giáo dục đào tạo và Nghị định số 04/năm ngoái/NĐ-CP ngày 09 tháng một năm năm ngoái của nhà nước về việc tiến hành dân chủ trong hoạt động giải trí và sinh hoạt của cơ quan hành chính nhà nước và cty chức năng sự nghiệp công lập trong toàn bộ những hoạt động giải trí và sinh hoạt của nhà trường.

2. Phát huy quyền làm chủ và kêu gọi tiềm năng trí tuệ của tập thể CB-GV-NV trong nhà trường theo luật định, góp thêm phần xây dựng nề nếp, trật tự, kỷ cương trong mọi hoạt động giải trí và sinh hoạt của nhà trường, tiến hành trách nhiệm tăng trưởng sự nghiệp giáo dục phù thích phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và luật pháp của Nhà nước.

Điều 2: Nguyên tắc tiến hành dân chủ trong nhà trường.

1. Đảm bảo sự lãnh đạo của chi bộ Đảng nhà trường theo nguyên tắc triệu tập dân chủ, tiến hành trách nhiệm của Hiệu trưởng và phát huy vai trò của những đoàn thể trong nhà trường.

2. Thực hiện dân chủ trong nhà trường phù thích phù hợp với Hiến pháp và pháp lý, quyền phải song song với trách nhiệm và trách nhiệm, dân chủ phải gắn sát với kỷ luật, kỷ cương trong nhà trường. Dân chủ trong khuôn khổ pháp lý, đảm bảo nguyên tắc quyết sách thủ trưởng trong quản trị và vận hành, điều hành quản lý.

3. Không được có hành vi tận dụng dân chủ hoặc xâm phạm quyền dân chủ làm tác động đến uy tín và hoạt động giải trí và sinh hoạt của nhà trường.

CHƯƠNG II

DÂN CHỦ TRONG NỘI BỘ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

MỤC 1

TRÁCH NHIỆM CỦA HIỆU TRƯỞNG

VÀ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC

Điều 3: Hiệu trưởng có trách nhiệm:

1. Quản lý điều hành quản lý mọi hoạt động giải trí và sinh hoạt của nhà trường, phụ trách trước pháp lý và cấp trên về toàn bộ hoạt động giải trí và sinh hoạt của nhà trường.

2. Thực hiện những quyết sách hội họp theo định kỳ sau:

– Hàng tuần họp giao ban giữa BGH, tổ trưởng và những Đoàn thể.

– Hàng tháng Họp hội đồng giáo dục của nhà trường để định hình và nhận định việc tiến hành kế hoạch tháng và triển khai kế hoạch tháng sau.

– Kết thúc học kỳ I, tổ chức triển khai sơ kết học kỳ I và triển khai phương hướng trách nhiệm học kỳ II.

– Cuối năm học tổ chức triển khai định hình và nhận định tổng kết những mặt hoạt động giải trí và sinh hoạt nhà trường, tiến hành khen thưởng học viên; CB-GV-NV.

3. Tổ chức định hình và nhận định CB-GV-NV về việc tiến hành trách nhiệm năm học theo kế hoạch công tác làm việc, minh bạch kết quả định hình và nhận định và tàng trữ trong hồ sơ thành viên.

4. Lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của thành viên, tổ chức triển khai, đoàn thể trong nhà trường trải qua họp Hội đồng giáo dục, sinh hoạt tổ, hoạt động giải trí và sinh hoạt đoàn thể, hội phụ huynh học viên, trao đổi trực tiếp của thành viên… và có giải pháp xử lý và xử lý đúng theo quyết sách, quyết sách hiện hành của nhà nước, theo nội quy, quy định, điều lệ của nhà trường và phù thích phù hợp với thẩm quyền, trách nhiệm được giao của Hiệu trưởng.

5. Thông báo minh bạch để cán bộ, công chức, viên chức biết những việc được quy định tại Nghị định số 04/năm ngoái/NĐ-CP.

6. Ban hành quy định quản trị và vận hành trang thiết bị thao tác trong cơ quan, cty chức năng bảo vệ bảo vệ an toàn thiết thực, hiệu suất cao, tiết kiệm ngân sách; sử dụng tiết kiệm ngân sách kinh phí góp vốn đầu tư được cấp; tiến hành những quy định về minh bạch tài chính. Việc sắm sửa thiết bị, phương tiện đi lại và những tài sản của cơ quan, cty chức năng phải tiến hành theo quy định của pháp lý.

7. Thực hiện những giải pháp phòng ngừa, ngăn ngừa hành vi tham nhũng; xử lý và tạo Đk để cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền xử lý người dân có hành vi tham nhũng; nếu thiếu trách nhiệm để xẩy ra tham nhũng trong nhà trường thì bị xử lý theo quy định của pháp lý.

8. Chỉ đạo việc phục vụ nhu yếu đủ, kịp thời những thông tin, tài liệu, phương pháp tổ chức triển khai tiến hành, trách nhiệm tiến hành và trách nhiệm giải trình những nội dung việc làm trong nhà trường quy định tại Nghị định số 04/năm ngoái/NĐ-CP, trừ những tài liệu mật theo quy định của pháp lý.

9. Xem xét, xử lý và xử lý kịp thời theo quy định của pháp lý những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức và kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân của cty chức năng; kịp thời văn bản báo cáo giải trình với cơ quan có thẩm quyền những yếu tố không thuộc thẩm quyền xử lý và xử lý của tớ.

10. Kịp thời xử lý người dân có hành vi cản trở việc tiến hành dân chủ trong hoạt động giải trí và sinh hoạt của cơ quan, cty chức năng và người dân có hành vi trả thù, trù dập cán bộ, công chức, viên chức khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo quy định của pháp lý.

Điều 4. Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức

1. Hiệu trưởng cty chức năng chủ trì, phối thích phù hợp với Công đoàn cty chức năng tổ chức triển khai hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, cty chức năng mỗi năm một lần theo phía dẩn cấp trên. Khi có một phần ba cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, cty chức năng hoặc Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan, cty chức năng yêu cầu hoặc người đứng đầu tư mạnh quan, cty chức năng thấy thiết yếu thì triệu tập hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, của cơ quan, cty chức năng không bình thường. Thành phần dự hội nghị gồm có toàn thể hoặc đại biểu cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, cty chức năng.

2. Nội dung của hội nghị, gồm:

a) Kiểm điểm việc tiến hành những nghị quyết, chủ trương, quyết sách của Đảng, pháp lý của Nhà nước có tương quan đến hiệu suất cao, trách nhiệm của cơ quan, cty chức năng; kiểm điểm việc tiến hành Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trước đó và những quy định về tiến hành dân chủ trong hoạt động giải trí và sinh hoạt của cơ quan, cty chức năng; định hình và nhận định, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu tư mạnh quan, cty chức năng trong việc tiến hành kế hoạch công tác làm việc thường niên; thảo luận, bàn giải pháp tiến hành kế hoạch công tác làm việc năm tới của cơ quan, cty chức năng;

b) Lãnh đạo cty chức năng lắng nghe ý kiến góp phần, phê bình của cán bộ, công chức, viên chức; giải đáp những vướng mắc, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức;

c) Thông qua Quy chế tiêu pha nội bộ của nhà trường; phát động trào lưu thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa người đứng đầu tư mạnh quan, cty chức năng với tổ chức triển khai công đoàn;

d) Bàn những giải pháp tăng cấp cải tiến Đk thao tác, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, cty chức năng;

đ) Ban Thanh tra nhân dân của nhà trường văn bản báo cáo giải trình công tác làm việc; bầu Ban Thanh tra nhân dân theo quy định của pháp lý;

e) Khen thưởng thành viên, tập thể của nhà trường có thành tích trong công tác làm việc.

Điều 5: Cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới trong nhà trường có trách nhiệm:

1. Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy định thao tác của cơ quan, cty chức năng; thực hành thực tế tiết kiệm ngân sách, chống tiêu tốn lãng phí và bảo vệ bảo vệ an toàn thông tin đúng chuẩn, kịp thời; tiến hành những quy định về trách nhiệm, đạo đức, văn hóa truyền thống tiếp xúc, quy tắc ứng xử, nguyęn tắc trong hoạt động giải trí và sinh hoạt nghề nghiệp và những việc không được tuân theo quy định của pháp lý.

2. Chịu trách nhiệm trước pháp lý, trước người phụ trách trực tiếp và trước Hiệu trưởng về việc thi hành trách nhiệm của tớ. Trong khi thi hành trách nhiệm, CB-GV-NV được trình diễn ý kiến, đề xuất kiến nghị việc xử lý và xử lý những yếu tố thuộc phạm vi trách nhiệm của tớ khác với ý kiến của người phụ trách trực tiếp, nhưng vẫn phải chấp hành sự chỉ huy và hướng dẫn của người phụ trách trực tiếp, đồng thời có quyền bảo lưu ý kiến và văn bản báo cáo giải trình lên cấp có thẩm quyền. CB-GV-NV được quyền từ chối tiến hành việc làm hoặc trách nhiệm trái với quy định của pháp lý, được quyết định hành động yếu tố mang tính chất chất trình độ gắn với việc làm hoặc trách nhiệm được giao.

3. Thực hiện phê bình và tự phê bình trang trọng, phát huy ưu điểm, có giải pháp sửa chữa thay thế khuyết điểm; thẳng thắn góp phần ý kiến để xây dựng nội bộ cơ quan, cty chức năng trong sáng, vững mạnh.

4. Đóng góp ý kiến vào việc xây dựng những văn bản, đề án của nhà trường khi được yêu cầu.

5. Báo cáo người dân có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp lý trong hoạt động giải trí và sinh hoạt của cơ quan, cty chức năng.

MỤC 2

NHỮNG VIỆC PHẢI CÔNG KHAI ĐỀ

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC BIẾT

Điều 6. Những việc phải minh bạch

1. Chủ trương, quyết sách của Đảng và pháp lý của Nhà nước tương quan đến việc làm của nhà trường.

2. Kế hoạch công tác làm việc thường niên, hàng quý, hàng tháng của nhà trường.

3. Kinh phí hoạt động giải trí và sinh hoạt thường niên, gồm có những nguồn kinh phí góp vốn đầu tư do ngân sách nhà nước cấp và những nguồn tài chính khác; quyết toán kinh phí góp vốn đầu tư thường niên của nhà trường; tài sản, trang thiết bị của nhà trường; kết quả truy thuế kiểm toán.

4. Tuyển dụng, đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng, điều động, chỉ định, luân chuyển, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm; hợp đồng thao tác, thay đổi chức vụ nghề nghiệp, thay đổi vị trí thao tác, chấm hết hợp đồng thao tác của viên chức, xử lý và xử lý quyết sách, nâng bậc lương, nâng ngạch, định hình và nhận định, xếp loại công chức, viên chức; khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu so với cán bộ, công chức, viên chức; những đề án, dự án bất Động sản khu công trình xây dựng và việc xây dựng những văn bản quy phạm pháp lý của nhà trường.

5. Các vụ việc xấu đi, tham nhũng trong nhà trường đã được kết luận; bản kê khai tài sản, thu nhập của người dân có trách nhiệm phải kê khai theo quy định của pháp lý.

6. Kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý và xử lý khiếu nại, tố cáo trong nội bộ cty chức năng.

7. Các nội quy, quy định của nhà trường.

8. Kết quả tiếp thu ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức về những yếu tố thuộc thẩm quyền quyết định hành động của người đứng đầu nhà trường đưa ra lấy ý kiến cán bộ, công chức, viên chức.

9. Văn bản chỉ huy, điều hành quản lý của cơ quan quản trị và vận hành cấp trên tương quan đến việc làm của nhà trường.

Điều 7. Hình thức và thời hạn minh bạch

1. Hình thức minh bạch

Căn cứ vào điểm lưu ý, tính chất hoạt động giải trí và sinh hoạt và nội dung phải minh bạch, cty chức năng áp những hình thức minh bạch tại đây:

a) Niêm yết tận nhà trường;

b) Thông báo tại hội nghị cán bộ, công chức, viên chức;

c) Thông báo bằng văn bản gửi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức;

d) Thông báo cho tổ trưởng của nhà trường và yêu cầu họ thông tin đến CB-GV-NV trong tổ;

đ) Thông báo bằng văn bản đến Chi bộ, Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường;

e) Đăng trên trang thông tin nội bộ của nhà trường,

2. Thời hạn minh bạch chậm nhất là 03 ngày thao tác, trường hợp đặc biệt quan trọng không thật 05 ngày Tính từ lúc ngày văn bản được phát hành hoặc Tính từ lúc ngày nhận được văn bản của cơ quan, cty chức năng cấp trên, trừ những tài liệu mật theo quy định của pháp lý. Đối với văn bản niêm yết tại trụ sở nhà trường thì phải tiến hành niêm yết tối thiểu 30 ngày liên tục Tính từ lúc ngày niêm yết.

MỤC 3

NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THAM GIA Ý KIẾN, HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG QUYẾT ĐỊNH

Điều 8. Những việc cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến

1.Chủ trương,giải pháp tiến hành nghị quyết của Đảng, pháp lý của Nhà nước tương quan đến việc làm của nhà trường.

2. Kế hoạch công tác làm việc thường niên của nhà trường.

3. Tổ chức trào lưu thi đua của nhà trường.

4. Báo cáo sơ kết, tổng kết của nhà trường.

5. Các giải pháp tăng cấp cải tiến tổ chức triển khai, hoạt động giải trí và sinh hoạt và lề lối thao tác; phòng, chống tham nhũng, thực hành thực tế tiết kiệm ngân sách, chống tiêu tốn lãng phí, chống quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

6. Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; bầu cử, chỉ định cán bộ, công chức, viên chức.

7.Thực hiện những quyết sách, quyết sách tương quan đến quyền và quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức.

8. Các nội quy, quy định của nhà trường.

Điều 9. Hình thức tham gia ý kiến

Căn cứ điểm lưu ý, tính chất hoạt động giải trí và sinh hoạt và nội dung tham gia ý kiến, nhà trường vận dụng một trong ba hình thức tham gia ý kiến tại đây:

1. Cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến trực tiếp hoặc tham gia ý kiến trải qua người đại diện thay mặt thay mặt với lãnh đạo nhà trường.

2. Thông qua hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của nhà trường.

3. Phát phiếu hỏi ý kiến trực tiếp, gửi dự thảo văn bản để cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến.

MỤC 4

NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC,

VIÊN CHỨC GIÁM SÁT, KIỂM TRA

Điều 10. Những việc cán bộ, công chức, viên chức giám sát, kiểm tra

1. Thực hiện chủ trương, quyết sách của Đảng và pháp lý của Nhà nước, kế hoạch công tác làm việc thường niên của nhà trường.

2.Sử dụng kinh phí góp vốn đầu tư hoạt động giải trí và sinh hoạt, chấp hành quyết sách, quyết sách quản trị và vận hành và sử dụng tài sản của nhà trường.

3.Thực hiện những nội quy, quy định của nhà trường.

4.Thực hiện những quyết sách, quyết sách của Nhà nước về quyền và quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường.

5. Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ nhà trường.

Điều 11. Hình thức giám sát, kiểm tra

-Nhà trường tổ chức triển khai để CB-GV-NV giám sát, kiểm tra trải qua ba hình thức giám sát, kiểm tra tại đây:

1.Thông qua hoạt động giải trí và sinh hoạt của Ban Thanh tra nhân dân của nhà trường.

2.Thông qua kiểm điểm công tác làm việc, tự phê bình và phê bình trong những cuộc họp định kỳ của nhà trường.

3.Thông qua hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của nhà trường.

Chương III

DÂN CHỦ TRONG QUAN HỆ VÀ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

VỚI CÔNG DÂN, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN

Điều 12. Trách nhiệm của người đứng đầu tư mạnh quan, cty chức năng

1.Tổ chức, chỉ huy và kiểm tra việc niêm yết minh bạch tại trụ sở thao tác và đăng tải trên trang thông tin điện tử của nhà trường để công dân, cơ quan, tổ chức triển khai biết những nội dung sau: những quyết sách quyết sách tương quan đến học viên, lịch tiếp công dân…

a) Bộ phận phụ trách xử lý và xử lý việc làm có tương quan;

b) Thủ tục hành chính xử lý và xử lý việc làm;

c) Mẫu đơn từ, hồ sơ cho từng loại việc làm;

d) Phí, lệ phí theo quy định;

đ) Thời gian xử lý và xử lý từng loại việc làm.

2.Chỉ đạo và kiểm tra CB-GV-NV trong việc xử lý và xử lý việc làm của công dân, tổ chức triển khai; kịp thời có những giải pháp xử lý thích hợp theo quy định của pháp lý so với những CB-GV-NV không hoàn thành xong trách nhiệm, thiếu tinh thần trách nhiệm, sách nhiễu, gây phiền hà, tham nhũng trong việc xử lý và xử lý việc làm của công dân, tổ chức triển khai.

3.Chỉ đạo việc sắp xếp nơi tiếp công dân, tiến hành việc tiếp dân và tổ chức triển khai hòm thư góp ý; cử đại diện thay mặt thay mặt trường cùng Ban Thanh tra nhân dân của nhà trường hàng tuần mở hòm thư góp ý, nghiên cứu và phân tích và đề xuất kiến nghị xử lý và xử lý những ý kiến góp ý được gửi đến, văn bản báo cáo giải trình đến lãnh đạo cty chức năng để đưa ra những giải pháp hợp lý nhằm mục tiêu tiếp thu và xử lý và xử lý những ý kiến góp ý.

4.Thông báo để công dân, tổ chức triển khai của địa phương biết và tham gia góp phần ý kiến so với những chương trình, dự án bất Động sản khu công trình xây dựng do nhà trường xây dựng hoặc tổ chức triển khai tiến hành có tương quan đến việc tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của địa phương.

5.Cử người dân có trách nhiệm gặp và xử lý và xử lý việc làm có tương quan khi công dân, tổ chức triển khai có yêu cầu theo quy định của pháp lý; những kiến nghị, phản ánh, phê bình của công dân, tổ chức triển khai phải được nghiên cứu và phân tích và xử lý kịp thời.

Điều 13. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức

1.Chỉ được tiếp nhận tài liệu và xử lý và xử lý việc làm của công dân, tổ chức triển khai tại trụ sở thao tác của nhà trường; bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật công tác làm việc và bí mật thông tin về người tố cáo theo quy định của pháp lý.

2.Khi công dân, tổ chức triển khai có yêu cầu, CB-GV-NV có trách nhiệm xử lý và xử lý những yêu cầu đó theo thẩm quyền. Những việc không thuộc thẩm quyền xử lý và xử lý, CB-GV-NV phải thông tin để công dân, tổ chức triển khai biết và hướng dẫn công dân, tổ chức triển khai đến nơi có thẩm quyền xử lý và xử lý. Cán bộ, công chức, viên chức không được quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, gây trở ngại, phiền hà, sách nhiễu trong xử lý và xử lý việc làm của công dân, tổ chức triển khai.

3.Công việc của công dân, tổ chức triển khai phải được CB-GV-NV nghiên cứu và phân tích xử lý và kịp thời xử lý và xử lý theo như đúng quy định của pháp lý và nội quy, quy định của cơ quan, cty chức năng.

4.Những việc làm đã có thời hạn xử lý và xử lý theo quy định thì CB-GV-NV phải chấp hành đúng thời hạn đó. Trường hợp phức tạp yên cầu phải có thời hạn để nghiên cứu và phân tích xử lý và xử lý thì CB-GV-NV có trách nhiệm văn bản báo cáo giải trình người phụ trách trực tiếp và kịp thời thông tin cho công dân, tổ chức triển khai biết.

Điều 14. Quan hệ giữa Hiệu trưởng với cơ quan, cty chức năng cấp trên

1.Chấp hành quyết định hành động của cấp trên. Khi có địa thế căn cứ nhận định rằng quyết định hành động đó là trái pháp lý thì phải kịp thời văn bản báo cáo giải trình bằng văn bản với những người ra quyết định hành động.

2.Phản ánh những vướng mắc, trở ngại trong quy trình tiến hành hiệu suất cao, trách nhiệm của tớ; kiến nghị cơ quan, cty chức năng cấp trên những yếu tố không thích hợp, cần sửa đổi, bổ trợ update trong những quyết sách, quyết sách, những quy định của pháp lý và trong chỉ huy, điều hành quản lý của cơ quan, cty chức năng cấp trên.

3.Tham gia góp phần ý kiến, phê bình so với hoạt động giải trí và sinh hoạt của cơ quan, cty chức năng cấp trên; có trách nhiệm nghiên cứu và phân tích, tham gia ý kiến vào những dự thảo về quyết sách, quyết sách, văn bản quy phạm pháp nguyên do cơ quan, cty chức năng cấp trên yêu cầu.

4. Báo cáo cơ quan, cty chức năng cấp trên tình hình công tác làm việc của cơ quan, cty chức năng mình theo quy định; so với những yếu tố vượt quá thẩm quyền xử lý và xử lý thì phải kịp thời văn bản báo cáo giải trình, xin ý kiến chỉ huy của cơ quan, cty chức năng cấp trên. Nội dung văn bản báo cáo giải trình lên cơ quan, cty chức năng cấp trên phải quý khách quan, trung thực.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này còn có hiệu lực hiện hành Tính từ lúc ngày 9 tháng 10 năm 2020.

2. Qui chế này được xem xét, sửa đổi bổ trợ update theo nghị quyết của hội nghị cán bộ, công chức, viên chức thường niên.

Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới trường Mầm non Bình Long phụ trách thi hành Quy chế này./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

– BGH, Đoàn thể;

– Đăng lên website;

– Lưu VT.

Vi Thị Hồi

Nguồn:mnbinhlong.thainguyen.edu Copy linkTổng số điểm của nội dung bài viết là: 0 trong 0 định hình và nhận định Click để định hình và nhận định nội dung bài viết

Reply
7
0
Chia sẻ

đoạn Clip hướng dẫn Share Link Cập nhật Kế hoạch tiến hành Quy chế dân chủ trường mần nin thiếu nhi ?

– Một số Keywords tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn Kế hoạch tiến hành Quy chế dân chủ trường mần nin thiếu nhi tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Cập nhật Kế hoạch tiến hành Quy chế dân chủ trường mần nin thiếu nhi “.

Thảo Luận vướng mắc về Kế hoạch tiến hành Quy chế dân chủ trường mần nin thiếu nhi

Quý quý khách trọn vẹn có thể để lại Comment nếu gặp yếu tố chưa hiểu nghen.
#Kế #hoạch #thực #hiện #Quy #chế #dân #chủ #trường #mầm