Mẹo Hướng dẫn cách sắp xếp khoa học, hợp lý vật dụng dạy học Mới Nhất

Update: 2021-11-25 17:33:20,Bạn Cần biết về kiểu cách sắp xếp khoa học, hợp lý vật dụng dạy học. Quý quý khách trọn vẹn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad đc tương hỗ.

604

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC CỦA TRƯỜNG THCS TAM HỢP

Để nâng cao việc dữ gìn và bảo vệ và sử dụng thiết bị dạy học có hiệu suất cao, góp thêm phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Nay trường THCS Tam Hợp quy định một số trong những trách nhiệm về việc dữ gìn và bảo vệ và sử dụng thiết bị, đồ dung dạy học như sau:

I. Đối với Ban giám hiệu nhà trường:

1. Phân công thành viên phụ trách quản trị và vận hành thiết bị và phương tiện đi lại dạy học, phân công và giao trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên phụ trách phòng thiết bị. Tổ chức nghiệm thu sát hoạch, tiếp nhận thiết bị – vật dụng dạy học khi được trang bị mới.

2. Lập kế hoạch dữ gìn và bảo vệ và chuyển giao thiết bị – vật dụng dạy học cho những tổ trình độ. Tổ chức những đợt vệ sinh, thống kê, phân loại những thiết bị – vật dụng dạy học định kỳ theo tháng, học kỳ. Đề xuất với cấp trên những việc cấp thêm thiết bị mới hay thanh lý những thiết bị không hề sử dụng được. Lập kế hoạch sắm sửa mới khi mong ước thiết yếu.

3. Phê duyệt những kế hoạch thực hành thực tế, thí nghiệm, kế hoạch sử dụng thiết bị – vật dụng dạy học của những tổ trình độ và giáo viên. Theo dõi, định hình và nhận định tình hình sử dụng thiết bị-vật dụng dạy học của những tổ trình độ, của những giáo viên. Có giải pháp xử lý kịp thời khi xẩy ra sự cố tương quan đến thiết bị-vật dụng dạy học, trọn vẹn có thể xem xét để lấy vào tiêu chuẩn định hình và nhận định thi đua của cán bộ, giáo viên trong từng năm học.

4.Tổng hợp số liệu từ những tổ trình độ, từ bộ phận thiết bị, lập văn bản báo cáo giải trình gửi cấp trên( nếu có yêu cầu).

II. Đối với Tổ trưởng trình độ và tổ viên:

1.Đối với tổ trưởng trình độ:

– Cùng với lãnh đạo nhà trường phụ trách về việc nghiệm thu sát hoạch, tiếp nhận mới, dữ gìn và bảo vệ, sử dụng thiết bị-vật dụng dạy học so với những thiết bị thuộc nghành trình độ của tổ mình.

– Nắm được số lượng và chất lượng những thiết bị – vật dụng dạy học thuộc tổ trình độ của tớ. Lập kế hoạch dữ gìn và bảo vệ và sử dụng thiết bị, kế hoạch vệ sinh, thống kê, phân loại thiết bị và đề xuất kiến nghị phương án xử lý và xử lý theo định kỳ từng tháng, từng học kỳ sao cho việc khai thác sử dụng thiết bị-vật dụng dạy học là tối ưu và hiệu suất tốt nhất. Tham mưu, đề xuất kiến nghị với Ban giám hiệu nhà trường trong việc, sửa chữa thay thế, sắm sửa mới thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy bộ môn.

– Hàng tháng kết thích phù hợp với cán bộ thiết bị tổ chức triển khai kiểm tra định hình và nhận định, phân loại thiết bị có lập biên bản và văn bản báo cáo giải trình bằng văn bản cho Ban giám hiệu nhà trường vào mỗi thời gian cuối thời điểm tháng. Thường xuyên update tình hình thiết bị của tổ mình.

– Phê duyệt kế hoạch sử dụng thiết bị-vật dụng dạy học cho từng khối lớp, từng giáo viên trong tổ. Theo dõi việc tiến hành kế hoạch của tổ viên, hướng dẫn tổ viên quy trình mượn trả thiết bị và sử dụng phòng hiệu suất cao. Đánh giá việc tiến hành kế hoạch sử dụng thiết bị trong những lần họp tổ trình độ, đề xuất kiến nghị với hội đồng thi đua nhà trường những trường hợp tốt và chưa tốt về việc sử dụng thiết bị dạy học trong từng học kỳ và cả năm học.

Tất cả những kế hoạch trên xem như thể hồ sơ thành viên của tổ trưởng, phải có trong những đợt thanh tra kiểm tra của trường và của cấp trên khi có yêu cầu.

2. Đối với tổ viên:

– Lập kế hoạch sử dụng thiết bị – vật dụng dạy học rõ ràng từng tuần, từng tháng, từng học kỳ nộp cho tổ trưởng phê duyệt.

– Khi mượn thiết bị – vật dụng dạy học phải Đk mượn theo quy đinh của nhà trường, mượn phải lên trước một tuần ở sổ Đk mượn, sử dụng thiết bị, phòng thực hành thực tế để cán bộ thiết bị tổng hợp và sẵn sàng vật dụng. Nếu không Đk thì cán bộ thiết bị không sẵn sàng và coi như giáo viên đó không sử dụng thiết bị cho bài dạy đó. Nếu giáo viên đã Đk mà cán bộ thiết bị không sẵn sàng thì báo lại cho Ban giám hiệu. Khi mượn thiết bị dạy học phải ký nhận ký trả và hoàn thành xong những thủ tục quy định của cục phận thiết bị. Trong quy trình sử dụng thiết bị – vật dụng dạy học nếu xãy ra mất mát, hư hỏng thì báo với tổ trưởng, cùng với cán bộ phụ trách thiết bị lập biên bản trong số đó nêu rõ nguyên nhân và trách nhiệm của mình mình về yếu tố việc đó, đồng thời báo với Ban giám hiệu nhà trường xem xét xử lý và xử lý.

– Khi sử dụng phòng hiệu suất cao ( phòng thực hành thực tế, phòng có máy chiếu, phòng hội trường, phòng vi tính,…) phải có trách nhiệm dữ gìn và bảo vệ những thiết bị trong phòng, tuân thủ nội quy của phòng đó, ghi chép rõ ràng vào sổ theo dõi. Phải có lịch Đk trước với những người phụ trách phòng đó, không được tự ý mượn chìa khóa ở bảo vệ để sử dụng.

– Khi mong ước sử dụng phòng hiệu suất cao vào những việc khác ví như: sinh hoạt trình độ,Tin học, bồ dưỡng học viên giỏi, ngoại khóa, giáo viên phải văn bản báo cáo giải trình với Ban giám hiệu hoặc cán bộ phụ trách và có trách nhiệm dữ gìn và bảo vệ những phòng trong quy trình sử dụng

Tất cả những kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học được xem như thể hồ sơ thành viên của giáo viên, phải có trong những đợt thanh tra kiểm tra của trường và của cấp trên khi có yêu cầu.

III. Đối với nhân viên cấp dưới thiết bị:

– Lập toàn bộ những hồ sơ sổ sách quản trị và vận hành thiết bị: khuôn khổ thiết bị, sổ theo dõi mượn- trả thiết bị, theo mẫu chung của Sở và hàng tháng phải trình Ban giám hiệu ký duyệt.

– Cùng với tổ trưởng trình độ thường xuyên kiểm tra định hình và nhận định, phân loại thiết bị, có ý kiến đề xuất kiến nghị với tổ trình độ, với Ban Giám hiệu nhà trường về tình hình dữ gìn và bảo vệ và sử dụng thiết bị của giáo viên. Sắp xếp thiết bị, vật dụng dạy học một cách khoa học, hợp lý và bảo vệ an toàn và uy tín, thuận tiện trong việc dữ gìn và bảo vệ và sử dụng của cán bộ, giáo viên.

– Cập nhật thông tin Đk mượn thiết bị của giáo viên, sẵn sàng thiết bị-vật dụng dạy học theo yêu cầu của giáo viên qua phiếu mượn theo mẫu. Tuyệt đối không được để mất mát, hư hỏng tài sản, thiết bị thuộc phạm vi mình phụ trách. Thống kê số lượt sử dụng thiết bị của giáo viên từng tuần, từng tháng, số lượt dạy ƯDCNTT của giáo viên, lập list giáo viên không sử dụng thiết bị theo kế hoạch và những giaó viên sử dụng thấp hơn so với giáo viên khác dạy cùng khối cùng môn và văn bản báo cáo giải trình cho Ban giám hiệu vào thời điểm cuối mỗi tháng.

-Tham mưu, đề xuất kiến nghị cho Tổ trưởng, Ban giám hiệu nhà trường những giải pháp dữ gìn và bảo vệ, vệ sinh phòng hiệu suất cao định kỳ, đề xuất kiến nghị thanh lý thiết bị không hề sử dụng hay sắm sửa thiết bị mới. Thường xuyên update thông tin số liệu để văn bản báo cáo giải trình khi thiết yếu.

– Giáo viên phụ trách phòng vi tính, phụ trách bảo trì máy thao tác của nhà trường (kể cả những máy của tổ trình độ) phải có lịch bảo trì định kỳ. Khi bảo trì phải có biên bản ghi rõ: nội dung bảo trì, số máy diệt virus, số lượng máy thường thì, số lượng máy không bình thường, số lượng máy đã xử lý, đề xuất kiến nghị giải pháp sửa chữa thay thế (nếu có).

– Trợ giúp giáo viên bộ môn về kỹ thuật hay những yếu tố tương quan thiết bị dạy học khi có yêu cầu.

– Phải phụ trách trước Ban Giám hiệu về việc làm mất đi mát, hư hỏng gây thiệt hại cho nhà trường.

Ghi chú:- Cô Nguyễn Thị Huế phụ trách thiết bị phòng thực hành thực tế môn Lý

– Cô Nguyễn Thị Luyến : phụ trách thiết bị phòng thực hành thực tế môn Hóa – Sinh, kho chứa hóa chất.

– Thầy Phạm Huy Tưởng phụ trách bảo trì những loại máy thao tác của nhà trường và ở những phòng học.Phụ trách phòng thực hành thực tế bộ môn Tin học.

– Giáo viên môn Thể dục và Giáo dục đào tạo Quốc phòng phụ trách quản trị và vận hành và dữ gìn và bảo vệ thiết bị của cục môn mình khi sử dụng trong những buổi học.

– Nhân viên bảo vệ có trách nhiệm sắp xếp,dữ gìn và bảo vệ những thiết bị, vật dụng dạy học và tài sản của nhà trường 24/24 giờ, tránh xẩy ra mất mát hư hỏng.

đoạn Clip hướng dẫn Chia Sẻ Link Cập nhật cách sắp xếp khoa học, hợp lý vật dụng dạy học ?

– Một số Keywords tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn cách sắp xếp khoa học, hợp lý vật dụng dạy học tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Download cách sắp xếp khoa học, hợp lý vật dụng dạy học “.

Giải đáp vướng mắc về kiểu cách sắp xếp khoa học, hợp lý vật dụng dạy học

Bạn trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
#cách #sắp #xếp #khoa #học #hợp #lý #đồ #dùng #dạy #học