Thủ Thuật về Đề bài – hướng dẫn làm bài tập và thực hành thực tế 5 trang 73 sgk tin học 11 2022

Cập Nhật: 2022-01-15 14:05:06,You Cần tương hỗ về Đề bài – hướng dẫn làm bài tập và thực hành thực tế 5 trang 73 sgk tin học 11. Quý quý khách trọn vẹn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình đc tương hỗ.

739

Cần ghi nhận số lần xuất hiện của từng vần âm. Có toàn bộ 26 vần âm ‘ A ‘ ‘ z ‘. Có thể dùng một mảng với chỉ số là kí tự từ ‘A ‘ đến ‘z’ để ghi nhận số lần xuất hiện của những kí tự trong xâu s. Bởi vậy, toàn bộ chúng ta dùng một mảng một chiều để đếm số lần xuất hiện của một kí tự trong xâu s. Cụ thể, để ghi nhận số lần xuất hiện của kí tự, ta trọn vẹn có thể dùng dem[A] để ghi nhận số lần xuất hiện kí tự A (hay kí tự a, vì không phân biệt chữ hoa hay chữ thường).

Đề bài

Hướng dẫn làm bài tập và thực hành thực tế 5 trang 73 SGK Tin học 11

Lời giải rõ ràng

1. Mục đích, yêu cầu

Làm quen với việc tìm kiếm, thay thế và biến hóa xâu.

2. Nội dung

Bài 1:

a) Khi chạy chương trình, nhập vào xâu: ‘ vui ma hoc hoc ma vui’thì chương trình đưa ra thông tin:”xau khong la palindrome”, còn khi nhập vào xâu’abcddcba’ thì chương trình đưa ra thông tin:”Xâu là palindroine?”.

Kết quả của chương trình cho như hình 52 tại đây :

b) Để viết lại chương trình dùng biến xâu thì ta cần khai thác kĩ năng tham chiếu đến từng kí tự trong xâu trải qua vị trí của xâu này. Như vậy, không thiết yếu phải tạo một xâu mới để ở đầu cuối so sánh hai xâu, mà chỉ việc sánh cặp kí tự ở vị trí đối xứng nhau để kết luận có phải hay là không.

Bởi vậy, ta trọn vẹn có thể dùng một biến logic để ghi nhận sự phát hiện này. Trước vòng lặp tiến hành những so sánh nói trên, cần không thay đổi logic ở từng bước lặp, hễ hai kí tự được so sánh rất khác nhau thì biến logic này sẽ phải thay đổi giá trị.

Chương trình tại đây vốn để làm kiểm tra xem xâu nhập vào liệu có phải là xâu palindrome hay là không.

vai i, X: byte;

a: string;

palii: boolean;

begin

write (Nhap vao xau: );

reailn(a) ;

X:= length(a); xac dinh do dai cua xau

palin:=true;

khoi tao palin, tam coi xau a la palindrome

for i:= 1 to X div 2 do so sanh cap ki tu doi xung

if a [i. ] oa [x-i + 1 ]

then palin: =false;

if palin then writeln: Xau la palindrome)

else writeln(Xau khong la palindrome);

readln

End.

Khi chạy chương trình, nhập vào xâu: ‘He 2007 ‘ thì chương trình đưa ra thông tin: “xau khong la palindrome, còn khi nhập vào xau ‘abcddcba’ thì chương trình đưa ra thông tin: “xau la palindrome”kết quả của chương trình cho như hình 53 tại đây:

Tuy nhiên, ta trọn vẹn có thể không dùng vòng for-do mà dùng while-do hay repeat-until và trọn vẹn có thể không cần dùng biến logic. Chương trình tại đây phục vụ nhu yếu được yêu cầu đưa ra:

var x: byte;

a: string;

palin: boolean;

begin

write(‘Nhap vao xau: ‘ ) ,

readln(a);

X: =length (a) ,xac dinh do dai cua xa i:=1;

while (i (x div 2) then writeln(‘Xau la palindrome’)

else writeln(‘Xau khong la palindrome’);

readln

End.

Khi chạy chương trình, nhập vào xâu: ‘tin hoc hoc tin’ thì chương trình đưa ra thông tin: ‘xau khong la palindrome”, còn khi nhập vào xâu ‘ ABCDDCBD’ thì chương trình cũng đưa ra thông tin: xau khong la palindrome”, còn khi nhập vào xâu: ‘ ABCD0770DCBA’ thì chương trình đưa ra thông tin: xau la palindrome” .

Kết quả của chương trình cho như hình 55 tại đây:

Bài 2.Để xử lý và xử lý bài toán này, toàn bộ chúng ta nhận thấy rằng:

Cần ghi nhận số lần xuất hiện của từng vần âm. Có toàn bộ 26 vần âm ‘ A ‘ ‘ z ‘. Có thể dùng một mảng với chỉ số là kí tự từ ‘A ‘ đến ‘z’ để ghi nhận số lần xuất hiện của những kí tự trong xâu s. Bởi vậy, toàn bộ chúng ta dùng một mảng một chiều để đếm số lần xuất hiện của một kí tự trong xâu s. Cụ thể, để ghi nhận số lần xuất hiện của kí tự, ta trọn vẹn có thể dùng dem[A] để ghi nhận số lần xuất hiện kí tự A (hay kí tự a, vì không phân biệt chữ hoa hay chữ thường).

Để xử lý và xử lý yếu tố không phân biệt chữ hoa hay chữ thường ta cần dùng hàm Upcase(c).

Do một kí tự xuất hiện trong xâu s trọn vẹn có thể không phải là một vần âm nên lúc duyệt lần lượt từng kí tự trong xâu s, cần kiểm tra xem kí tự đó liệu có phải là vần âm hay là không để ghi nhận số lần xuất hiện của nó. Chúng ta đã gặp đoạn chương trình kiểm tra một kí tự có là chữ số hay là không ở ví dụ 5 tiết học 12. Từ đó, trọn vẹn có thể viết được đoạn chương trinh thao tác duyệt từng thành phần cùa xâu và đếm.

Dàn ý của chương trình:

phần khai báo

begin

nhập xâu S

N: = length (S);

Khởi tạo cho màng Dem

for i: =1 to N do {Neu s[i] là vần âm thì đém tăng cho s[1]

for c:=’A’ toZdo Thông báo sô lần xuất hiện của c

End.

Chương trình nhập từ bàn phím một xâu kí tự và thông tin ra màn hình hiển thị số lần xuất hiện của mỗi vần âm tiếng Anh trong (không phân biệt chữ hoa hay chữ thường).

Program tinh_ki_tu,

var s,sl: string;

i, j, n: integer;

dem: array [ ‘A . . ‘z ] of integer;

c: char ;

begin

write(Nhap vao xau:’);

readln(S);

n:= length(s);

for C:= ‘A’ to ‘Z’ do khoi tao cho mang dem dem[c]:= 0 ; s 1 : = ‘ ;

readln

End.

Khi nhập vào lần lượt những xâu: ‘đfd’2n5fv’ 3m.A’ ,’ 55B7cfcManu07 ‘ ,’ 8gs9’0A6ha5kQ ‘ thì chương trình cho những kết quả như hình 56 tại đây:

Bài 3.Đối với bài toán này:

Để thay thế toàn bộ cụm từ “anh” trong một xâu st thành cụm kí tự ’em’, trọn vẹn có thể làm một cách tự nhiên: Tìm vị trí xâu con ‘anh’ trong xâu st đã cho, xóa xâu con này đi rồi chèn xâu”em”vào vị trí đó. Lặp đi tái diễn điều này cho tới lúc không tìm thấy xâu “anh’ cần thay thế trong xâu st nữa. Để xử lý và xử lý yếu tố này, toàn bộ chúng ta cần vận dụng những hàm Pos, thủ tục chuẩn Delete, Insert.

Dàn ý chương trinh:

phần khai báo

Begin

Nhập xâu S

{Chừng nào còn tìm thấy xâu con anh ‘ trong xâu st còn làm ba việc làm sau: Tìm vị trí khởi đầu của xâu ‘anh’ ;

Xóa xâu ‘ anh’ vừa tìm thấy;

Chèn xâu ‘ em’ vào xâu s tại vị trí trước đó xuất hiện xâu ‘anh’ ;

In xau S kết quả

end.

Chương trình nhập vào từ bàn phím một xâu, thay thế toàn bộ những cụm kí tự anh bằng cụm từ em’

program thay_the_cum_tu;

var vt: byte;

St: string;

Begin

write(Nhap vao mot xau: ‘);

readln(st);

while pos (‘anh’, st)0

begin

Vt : = pos ( ‘ anh ‘ , St. : ; delete(St,vt,3);

insert(’em’,St,vt) ; end;

write (‘Xau sau khoản thời hạn da duoc thay the: ‘ ,st ,’)

readln

End.

Khi nhập vào lần lượt những xâu: ‘anh’và ’em’ ; ‘bạn hữu trong mot nha ‘ thì chương trình cho những kết quả theo thứ tự như sau: ’em va em’ ,’ em em trong mot nha ‘ . Kết quả chương trình cho như hình 57 tại đây:

Reply
0
0
Chia sẻ

Video full hướng dẫn Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – hướng dẫn làm bài tập và thực hành thực tế 5 trang 73 sgk tin học 11 ?

– Một số từ khóa tìm kiếm nhiều : ” Review Đề bài – hướng dẫn làm bài tập và thực hành thực tế 5 trang 73 sgk tin học 11 tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Down Đề bài – hướng dẫn làm bài tập và thực hành thực tế 5 trang 73 sgk tin học 11 “.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – hướng dẫn làm bài tập và thực hành thực tế 5 trang 73 sgk tin học 11

Bạn trọn vẹn có thể để lại Comment nếu gặp yếu tố chưa hiểu nhé.
#Đề #bài #hướng #dẫn #làm #bài #tập #và #thực #hành #trang #sgk #tin #học