Mục lục bài viết

Mẹo về Khi tổ chức triển khai dạy học bằng phương pháp thực hành thực tế giáo viên cần để ý những điều gì Mới Nhất

Update: 2022-04-15 00:02:09,Bạn Cần biết về Khi tổ chức triển khai dạy học bằng phương pháp thực hành thực tế giáo viên cần để ý những điều gì. You trọn vẹn có thể lại Comment ở phía dưới để Mình đc tương hỗ.

808

Từ VLOS

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

 • 2.
  Quy
  trình
  thực
  hiện[sửa]

 • 3.
  Những
  yêu
  cầu

  bản[sửa]

 • 4.
  Ưu
  điểm[sửa]

 • 5.
  Hạn
  chế[sửa]

 • 6.
  Mốt
  số
  lưu
  ý[sửa]

 • 7.

  dụ
  minh
  họa[sửa]

 • a.
  Minh
  họa
  qua
  môn
  Toán[sửa]

 • b.
  Minh
  họa
  qua
  môn
  Tin
  học[sửa]

 • c.
  Minh
  họa
  qua
  môn
  Tiếng
  Anh[sửa]

 • Chú
  thích[sửa]

 • Tài
  liệu
  tham
  khảo[sửa]

 • Xem
  thêm[sửa]

Luyện
tập

thực
hành
củng
cố,
bổ
sung,
làm
vững
chắc
thêm
những
kiến
thức

thuyết.
Trong
luyện
tập,
người
ta
nhấn
mạnh
tới
việc
lặp
lại
với
mục
đích
học
thuộc
những
“đoạn
thông
tin”:
đoạn
văn,
thơ,
bài
hát,

hiệu,
quy
tắc,
định
lí,
công
thức,…
đã
học

làm
cho
việc
sử
dụng

năng
được
thực
hiện
một
cách
tự
động,
thành
thục.
Trong
thực
hành,
người
ta
không
chỉ
nhấn
mạnh
vào
việc
học
thuộc

còn
nhằm mục tiêu
áp
dụng
hay
sử
dụng
một
cách
thông
minh
cách
tri
thức
để
thực
hiện
những
nhiệm
vụ
khác
nhau.

thế,
trong
dạy
học,
bên
cạnh
việc
cho
học
sinh
luyện
tập
một
số
chi
tiết
cụ
thể,
GV
cũng
cần
lưu
ý
cho
HS
thực
hành
phát
triển
những

năng.

2.
Quy
trình
thực
hiện[sửa]

Bước
1.
Xác
định
tài
liệu
cho
luyện
tập

thực
hành

Bước
này
bao
gồm
việc
tập
trung
chú
ý
của
HS
về
một

năng
cụ
thể
hoặc
những
sự
kiện
cần
luyện
tập
hoặc
thực
hành.

Bước
2.
Giới
thiệu

hình
luyện
tập
hoặc
thực
hành

Khuôn
mẫu
để
HS
bắt
chước
hoặc
làm
theo
được
GV
giới
thiệu,

thể
thông
qua

dụ
cụ
thể.

Bước
3.
Thực
hành
hoặc
luyện
tập

bộ

HS
tìm
hiểu
về
tài
liệu
để
luyện
tập
hoặc
thực
hàng.
HS

thể
tự
thử

năng
của
mình


thể
đặt
câu
hỏi
về
những

năng
đó.
Việc
nhắc
lại

bộ

thể
được
tiến
hành
trong
hoạt
động
của
cả
lớp
với
sự
hướng
dẫn
của
GV.
Nếu
luyện
tập
hay
thực
hành
một

năng
tự
động
thì
mỗi
bước
cần

lời
chỉ
dẫn
cụ
thể.
Bài
tập
loại
này
cần
được
tiếp
tục
cho
tới
khi
nào
HS
biết
chính
xác
họ
phải
làm


nhận

mức
độ
hoàn
thành

những
em
cần
đạt
được.

Bước
4.
Thực
hành
đa
dạng

GV
đưa
ra
những
bài
tập
đòi
hỏi
HS
phải
sử
dụng
nhiều
kiến
thức,
định
lí,
công
thức,

Các
bài
tập
càng
đa
dạng
thì
HS
càng


hội
rèn
luyện

năng,
vận
dụng
những
kiến
thức
khác
nhau
để
giải
quyết
nhiệm
vụ
đặt
ra.

Bước
5.
Bài
tập

nhân

HS

thể
luyện
tập,
thực
hành
những
bài
tập

trong
SGK
hoặc
SBT
hoặc
những
bài
tập
tham
khảo
khác
nhằm mục tiêu
phát
triển

năng
giải
quyết
vấn
đề

rèn
luyện

duy.

3.
Những
yêu
cầu

bản[sửa]

 • Luyện
  tập
  phải
  nhằm mục tiêu
  mục
  đích,
  yêu
  cầu
  nhất
  định.
 • Luyện
  tập
  phải
  tiến
  hành
  theo
  một
  trình
  tự
  chặt
  chẽ.
  Lúc
  đầu
  đơn
  giản,

  làm
  mẫu,

  chỉ
  dẫn,
  sau
  tăng
  dần
  tính
  phức
  tạp
  của
  hành
  động

  sự
  tự
  lực
  luyện
  tập.
 • Phải
  nắm

  thuyết
  rồi
  mới
  luyện
  tập

  qua
  luyện
  tập
  để
  hiểu
  sâu
  hơn

  thuyết.
 • Luyện
  tập
  phải
  đảm
  bảo
  mức
  độ
  khó
  khăn
  vừa
  sức
  đối
  với
  những
  hoàn
  cảnh
  khác
  nhau

  theo
  nhiều
  phương
  án.

4.
Ưu
điểm[sửa]

 • Đây

  phương
  pháp

  hiệu
  quả
  để
  mở
  rộng
  sự
  liên
  tưởng

  phát
  triển
  những

  năng
 • Luyện
  tập

  thực
  hành

  hiệu
  quả
  trong
  việc
  củng
  cố
  trí
  nhớ,
  tinh
  lọc

  trau
  chuốt
  những

  năng
  đã
  học,
  tạo

  sở
  cho
  việc
  xây
  dựng

  năng
  nhận
  thức

  mức
  độ
  cao
  hơn.
 • Đây

  phương
  pháp
  dễ
  thực
  hiện

  được
  thực
  hiện
  trong
  hầu
  hết
  những
  giờ
  học
  như
  môn
  Toán,
  Thể
  dục,
  Âm
  nhạc,…

5.
Hạn
chế[sửa]

 • Luyện
  tập

  xu
  hướng
  làm
  cho
  HS
  nhàm
  chán
  nếu
  GV
  không
  nêu
  mục
  đích
  một
  cách

  ràng


  khuyến
  khích
  cao.
  Dễ
  tạo
  tâm

  phụ
  thuộc
  vào
  mẫu,
  hạn
  chế
  sự
  sáng
  tạo.
 • Do
  bản
  chất
  của
  việc
  nhắc
  đi
  nhắc
  lại
  nên
  HS
  khó

  thể
  đạt
  được
  sự
  lanh
  lợi

  tập
  trung,
  dễ
  tạo
  nên
  sự
  học
  vẹt,
  đặc
  biệt

  khi
  chưa
  xây
  dựng
  được
  sự
  hiểu
  biết
  ban
  đầu
  đầy
  đủ.

6.
Mốt
số
lưu
ý[sửa]

 • Luyện
  tập

  thực
  hành
  cần
  phải
  được
  tiến
  hành
  thường
  xuyên
  trong
  một
  số
  áp
  lực.
  Các
  bài
  tập
  luyện
  tập
  được
  nhắc
  đi
  nhắc
  lại
  ngày
  càng
  khắt
  khe
  hơn,
  nhanh
  hơn

  áp
  lực
  lên
  HS
  cũng
  mạnh
  hơn,
  áp
  lực
  trong
  luyện
  tập
  sẽ
  căng
  thẳng
  hơn
  trong
  bài
  tập
  thực
  hành.
  Tuy
  nhiên,
  áp
  lực
  không
  nên
  quá
  cao

  chỉ
  vừa
  đủ
  để
  khuyến
  khích
  HS
  khó
  làm
  bài
  hơn.
 • Thời
  gian
  cho
  luyện
  tập,
  thực
  hành
  cũng
  không
  nên
  kéo
  dài
  quá
  dễ
  gây
  nên
  sự
  nhạt
  nhẽo

  nhàm
  chán.
 • Cần
  thiết
  kế
  những
  bài
  tập

  sự
  phân
  hóa
  để
  khuyến
  khích
  mọi
  đối
  tượng
  HS
  cùng
  tham
  gia
  thực
  hành
  luyện
  tập
  phù
  hợp
  với
  năng
  lực
  của
  mình.
 • Cũng

  thể
  tổ
  chức
  những
  hoạt
  động
  luyện
  tập,
  thực
  hành
  thông
  qua
  nhiều
  hoạt
  động
  khác
  nhau,
  kể
  cả
  việc

  tổ
  chức
  thành
  những
  trò
  chơi
  học
  tập
  nhằm mục tiêu
  làm
  cho
  HS
  hào
  hứng
  hơn,
  đồng
  thời
  qua
  những
  hoạt
  động
  đó
  những

  năng
  của
  HS
  cũng
  được
  rèn
  luyện.

7.

dụ
minh
họa[sửa]

a.
Minh
họa
qua
môn
Toán[sửa]

Khi
học
bài
“Hàm
số
bậc
hai”
(Đại
số
10),
HS
cần
được
luyện
tập
để
vẽ
được
đồ
thị
hàm
số
bậc
hai.

 • Xác
  định
  đúng
  tọa
  độ
  đỉnh
 • Vẽ
  trục
  đối
  xứng
 • Xác
  định
  tọa
  độ
  giao
  điểm
  của
  Parabol
  với
  trục
  tung

  trục
  hoành
  (nếu
  có)
 • Vẽ
  Parabol


dụ
1:
Vẽ
đồ
thị
hàm
số


dụ
2:
Khi
dạy
phần
“Giải

biện
luận
hệ
phương
trình
bậc
nhất
hai
ẩn”
(Đại
số
10
Nâng
cao),
phần
luyện
tập
thực
hành
được
đan
xen
trong
quá
trình
dạy
bài
mới.
Sau
khi
giới
thiệu
về
cách
tính
định
thức
cấp
hai,
GV
cần
cho
HS
luyện
tập
để
HS
tính
thành
thạo
được
định
thức
cấp
hai.
Sau
khi
trình
bày
cách
giải

biện
luận
hệ
phương
trình
bậc
nhất
hai
ẩn
bằng
cách
dùng
định
thức,
HS
cần
được
luyện
tập
để:

 • Viết
  đúng
  được
  những
  định
  thức
  D,
  Dx,
  Dy[1]
 • Tính
  đúng
  những
  định
  thức
  đó
  (kĩ
  năng
  tính
  định
  thức
  đã
  được
  luyện
  tập

  trên

  được
  thực
  hành
  cụ
  thể

  từng
  hệ
  phương
  trình)
 • Biện
  luận
  hệ
  theo
  D,
  Dx,
  Dy
  như
  đã
  trình
  bày
  trng
  phần

  thuyết
  (GV
  hướng
  dẫn

  dụ
  đầu,
  những
  bài
  sau
  để
  học
  sinh
  tự
  làm).

Sau
đó
HS
được
thực
hành
giải

biện
luận
một
số
hệ
khác;
biện
luận
một
số
bài
toán
về
giao
điểm
của
hai
đồ
thị
hàm
số
bậc
nhất;
giải
một
số
bài
toán
về
tìm
điều
kiện
để
hệ

nghiệm
thỏa
mãn
những
điều
kiện
cho
trước,…
Cuối
cùng,
Hs
sẽ
tự
thực
hành
bằng
những
bài
tập
trong
SGK

b.
Minh
họa
qua
môn
Tin
học[sửa]

Cần
dành
một
thời
lượng
thích
hợp
cho
HS
thực
hành
trên
máy
tính.
Nếu
trên
lớp
thiếu
thời
gian
thì
cần
giao
việc
cho
HS
thực
hành
thêm

nhà.

c.
Minh
họa
qua
môn
Tiếng
Anh[sửa]

HS
cần
thực
hành
nghe,
nói,

thể
cho
từng
HS
hoặc
2
HS
đàm
thoại:
hỏi

đáp.
HS
cần
phải
được
GV
làm

ý
nghĩa

hiểu
được
cách
sử
dụng
cấu
trúc
câu,
cách
phát
âm,
ngữ
điệu
câu
hỏi
(xuống
giọng).
HS

thể
vận
dụng
hỏi

trả
lời
về
thời
tiết
trong
những
tình
huống
gợi
ý
(ví
dụ:
những
tranh
vẽ
trời
nóng/lạnh/ấm,…)
hoặc
trong
tình
huống
thật

những
địa
danh
khác
nhau
dựa
vào
bản
tin
dự
báo
thời
tiết
trên
tivi;

dụ:

What’s
the
weather
like
in
Hanoi/Hue/Ho
Chi
Minh
City
…?
It’s…

Chú
thích[sửa] • Giáo
  viên

  thể
  hướng
  dẫn
  HS
  những
  cách
  nói
  vui
  để
  nhớ
  định
  thức
  một
  cách
  dễ
  dàng,
  để
  xác
  định
  đúng
  những
  hệ
  số
  trong
  những
  định
  thức.
  Chẳng
  hạn:
  “anh
  bạn
  (D);
  cầm
  bát
  (Dx);
  ăn
  cơm
  (Dy)”

 • Tài
  liệu
  tham
  khảo[sửa]

  Xem
  thêm[sửa]

  • Phương
   pháp
   dạy
   tiết
   luyện
   tập
   môn
   toán

  • Kỹ
   thuật
   làm
   mẫu
   của
   Intel

  Reply
  3
  0
  Chia sẻ

  Video full hướng dẫn Chia Sẻ Link Tải Khi tổ chức triển khai dạy học bằng phương pháp thực hành thực tế giáo viên cần để ý những điều gì ?

  – Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn Khi tổ chức triển khai dạy học bằng phương pháp thực hành thực tế giáo viên cần để ý những điều gì tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Download Khi tổ chức triển khai dạy học bằng phương pháp thực hành thực tế giáo viên cần để ý những điều gì “.

  Giải đáp vướng mắc về Khi tổ chức triển khai dạy học bằng phương pháp thực hành thực tế giáo viên cần để ý những điều gì

  Bạn trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
  #Khi #tổ #chức #dạy #học #bằng #phương #pháp #thực #hành #giáo #viên #cần #chú #những #điều #gì Khi tổ chức triển khai dạy học bằng phương pháp thực hành thực tế giáo viên cần để ý những điều gì