Thủ Thuật Hướng dẫn Một thấu kính quy tụ có tiêu cự 20cm, một vật sáng AB = 6cm Chi Tiết

Update: 2022-05-05 16:45:09,Quý khách Cần tương hỗ về Một thấu kính quy tụ có tiêu cự 20cm, một vật sáng AB = 6cm. Quý khách trọn vẹn có thể lại Comments ở phía dưới để Mình đc lý giải rõ ràng hơn.

676

Chương VII: Bài tập thấu kính cơ bản

Chương VII: Bài tập dịch chuyển thấu kính

Bài tập vật lý thấu kính quy tụ, thấu kính phân kỳ, dạng bài tập xác lập những đại lượng của thấu kính vật lý lớp 11 chương mắt và những dụng cụ quang vật lý phổ thông chương trình cơ bản, nâng cao.

I/ Tóm tắt lý thuyết

1/ Công thức thấu kính

2/ Số phóng đại

k = – ddd′d = –fdffd−f
|k| = ABABA′B′AB

3/ Độ tụ

với f tính theo cty chức năng mét
Trong số đó:

 • f: tiêu cự (m)
 • d: khoảng chừng cách từ vật đến thấu kính (m)
 • d’: khoảng chừng cách từ ảnh đến thấu kính (m)
 • D: độ tụ (dp)
 • k: số phóng đại

4/ Qui ước dấu

 • f > 0 (D>0): thấu kính quy tụ
 • f< 0(D<0): thấu kính phân kỳ
 • d’>0: ảnh thật
 • d'<0: ảnh ảo
 • k>0: ảnh và vật cùng chiều
 • k<0: ảnh và vật ngược chiều

5/ Công thức liên hệ giữa độ tụ, chiết suất chất làm thấu kính và nửa đường kính mặt cong của thấu kính

D=1f=(ntknmt1)(1R1+1R2)D=1f=(ntknmt−1)(1R1+1R2)

Trong số đó

 • ntk: chiết suất của chất làm thấu kính
 • nmt: chiết suất môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên đặt thấu kính
 • R1; R2: là nửa đường kính của những mặt cong của thấu kính
 • so với mặt phẳng R = ∞

II/ Bài tập thấu kính những dạng bài tập xác lập những đại lượng của thấu kính
Bài tập 1. Cho thấu kính quy tụ có tiêu cự f = 10cm. Vật sáng AB là một đoạn thẳng đặt vuông góc trục chính của thấu kính, cách thấu kính 30cm. Hãy xác xác lập trí ảnh, tính chất ảnh và số phóng đại ảnh. Vẽ hình đúng tỉ lệ.

Chương VII: Bài tập thấu kính cơ bản

Bài tập 2. Cho thấu kính phân kỳ có tiêu cự f = -10cm. Vật sáng AB là một đoạn thẳng đặt vuông góc trục chính của thấu kính, cách thấu kính 20cm. Hãy xác xác lập trí ảnh, tính chất ảnh và số phóng đại ảnh.

Bài tập 3. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thâu skính quy tụ có tiêu cự f = 20cm. Xác định tính chất, độ lớn của ảnh qua thấu kính và vẽ hình trong những trường hợp sau. a/ vật cách thấu kính 30cm b/ vật cách thấu kính 20cm

c/ vật cách thấu kính 10cm

Bài tập 4. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính quy tụ và cách thấu kính 10cm. Nhìn qua thấu kính thấy 1 ảnh cùng chiều và cao gấp 3 lần vật. Xác định tiêu cự của thấu kính, vẽ hình.

Bài tập 5. Một thấu kính quy tụ có tiêu cự 20cm. Vật sáng AB là một đoạn thẳng đặt vuông góc trục chính của thấu kính cho ảnh cao gấp hai vật. Xác xác lập trí ảnh và vật.

Bài tập 6. Một thấu kính quy tụ xấu đi 20cm. Vật sáng AB là một đoạn thẳng đặt vuông góc với trục chính của thấu kính cho ảnh cao bằng nửa vật. Xác xác lập trí vật và ảnh.

Bài tập 7. Một thấu kính quy tụ có tiêu cự 20cm. Vật sáng AB là một đoạn thẳng đặt vuông góc với trục chính của thấu kính quy tụ cho ảnh cao bằng vật. Xác xác lập trí vật và ảnh.

Bài tập 8. Một thấu kính phân kỳ có tiêu cự f = -20cm. Vật sáng AB là một đoạn thẳng đặt vuông góc trục chính của thấu kính cho ảnh cao bằng nửa vật. Xác xác lập trí vật và ảnh.

Bài tập 9. Một thấu kính quy tụ có tiêu cự f = 20cm. Vật sáng AB cao 2cm cho ảnh A’B’ cao 1cm. Tính độ phóng đại của ảnh và xác xác lập trí vật.

Bài tập 10. Đặt một thấu kính cách một trang sách 20cm, nhìn qua thấu kính thấy ảnh của dòng chữ cùng chiều với dòng chữ nhưng cao bằng nửa dòng chữ thật. Tìm tiêu cự của thấu kính, suy ra thấu kính loại gì?

Bài tập 11. Vật AB = 10cm là một đoạn thẳng tuy nhiên tuy nhiên với trục chính của một thấu kính quy tụ mỏng dính tiêu cự f = 20cm. B gần thấu kính và cách thấu kính 30cm. Khoảng cách AB tới trục chính của thấu kính là h = 3cm. Vẽ ảnh, xác xác lập trí, tính chất, độ lớn ảnh

Bài tập 12. Một thấu kính kính phân kỳ có tiêu cự f = – 30cm. Vật sáng AB là một đoạn thẳng đặt vuông góc trục chính của thấu kính cho ảnh cách vật 15cm. Xác xác lập trí vật và ảnh

Bài tập 13. Một vật sáng AB đặt thẳng góc vói trục chính của một thấu kính quy tụ có tiêu cự có f = 20cm cho ảnh thật cách vật 90cm. Xác xác lập trí của vật và ảnh

Bài tập 14. Một vật sáng AB = 4mm đặt thẳng góc với trục chính của một thấu kính quy tụ tiêu cự 40cm, cho ảnh những vật 36cm. Xác xác lập trí, tính chất và độ lớn của ảnh và vị trí của vật.

Bài tập 15. Đặt một vật AB vuông góc với trục chính của một thấu kính quy tụ, cho ảnh thật to gấp 4 lần vật và cách vật 150cm a/ Xác định xấu đi của thấu kính nói trên

b/ Xác xác lập trí của ảnh thu được.

Bài tập 16. vật sáng AB đặt tuy nhiên tuy nhiên và cách màn một khoảng chừng 54cm, giữa vật và màn, người ta đặt một thấu kính sao cho thu được ảnh A’B’ hiện rõ trên màn và lớn gấp gấp đôi vật. a/ hãy cho biết thêm thêm thấu kính trên là thấu kính loại gì b/ khoảng chừng cách từ vật và ảnh đến thấu kính

c/ tiêu cự của thấu kính nói trên.

Bài tập 17. vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phẳng lồi bằng thủy tinh chiết suất n = 1,5 nửa đường kính mặt lồi bằng 10cm, cho ảnh rõ ràng trên màn đặt cách vật một khoảng chừng L. a/ xác lập khoảng chừng cách ngắn nhất của L

b/ xác lập những vị trí của thấu kinh trong trường hợp L = 90cm. Tính số phóng đại thu được trong những trường hợp này.

Bài tập 18. đặt một vật sáng AB có độ cao 2cm trước một thấu kính quy tụ tiêu cự f =20cm. Cách vật AB một đoạn 90cm người ta đặt một màn hứng a/ Tìm vị trí đặt thấu kính để thu được ảnh trên màn

b/ tìm độ cao của ảnh trong câu a)

Bài tập 19. một vật sáng AB cho ảnh thật qua một thấu kính quy tụ L, ảnh này hứng trên một màn E đặt cách vật một khoảng chừng 180cm, ảnh thu được cao bằng 1/5 vật. a/ Tính tiêu cự của thấu kính

b/ Giữ nguyên vị trí của AB và màn E, dịch chuyển thấu kính trong tầm AB và màn, co vị trí nào khác của thấu kính để ảnh lại xuất hiện trên màn E không?

Bài tập 20. Cho một thấu kính quy tụ có tiêu cự f = 30cm. a/ Xác xác lập trí vật để ảnh tạo bởi thấu kính là ảnh thật.

b/ chứng tỏ rằng khoảng chừng cách giữa vật thật và ảnh thật có một giá trị cực tiểu. Tính khoảng chừng cách cực tiểu này. Xác xác lập trí của vật lúc đó.

Bài tập 21. Một màn ảnh đặt tuy nhiên tuy nhiên với vật sáng AB và cách AB một đoạn L = 72cm. Một thấu kính quy tụ có tiêu cự f đặt trong tầm giữa vật và màn sao cho AB vuông góc với trục chính của thấu kính, người ta tìm kiếm được hai vị trí của thấu kính cho ảnh rõ ràng trên màn. Hai vị trí này cách nhau 48cm, tính tiêu cự của thấu kính.

Bài tập 22. Vật thật AB đặt cách màn một khoảng chừng L = 90cm. Trong khoảng chừng giữa màn ta đặt một thấu kính, dịch chuyển thấu kính ta thấy có 2 vị trí cho ảnh rõ ràng trên màn có độ cao lần lượt là A’B’ = 8cm và A”B” = 2cm. a/ Xác định độ cao của vật AB

b/ Tính tiêu cự của thấu kính

Bài tập 23. Thấu kính phân kỳ có độ tụ D = – 5dp, đặt vật AB cao 4cm trước thấu kính và cách thấu kính 30cm. a/ Xác định tiêu cự của thấu kính nói trên b/ Ảnh nằm cách thấu kính bao nhiêu. c/ Tính khoảng chừng cách giữa vật và ảnh

d/ Chiều cao của ảnh? vẽ hình.

Bài tập 24. Một thấu kính phân kỳ có tiêu cự f, đặt vật AB cao 2cm trước thấu kính thì cho ảnh ảo nằm cùng phía với vật và có độ cao bằng 1/gấp đôi vật, vật AB nằm cách thấu kính 25cm. a/ Xác định tiêu cự của thấu kính. b/ khoảng chừng cách từ ảnh đến thấu kính là bao nhiêu.

c/ Tính khoảng chừng cách giữa vật và ảnh.

Bài tập 25. Một thấu kính có dạng một mặt phẳng một mặt cầu, làm bằng thủy tinh có chiết suất n = 1,5. Đặt trong không khí. Một chùm tia sang tới tuy nhiên tuy nhiên với trục chính cho chùm tia ló quy tụ tại điểm phía sau thấu kính, cách thấu kính 12cm. a/ Thấu kính thuộc loại lồi hay lõm.

b/ Tính nửa đường kính mặt cầu.

Bài tập 26. Một thấu kinh hai mặt lồi. Khi đặt trong không khí có độ tụ D1, khi để trong chất lỏng có chiết suất n’ = 1,68 thì thấu kính lại sở hữu độ tụ D2 = -0,2D1. a/ Tính chiết suất n của thấu kính

b/ Cho D1 = 2,5dp và biết rằng một mặt có nửa đường kính cong gấp 4 lần nửa đường kính cong của mặt kia. Tính nửa đường kính cong của hai mặt này.

Bài tập 27. Một thấu kính thủy tinh có chiết suất n = 1,5. Khi đặt trong không khí nó có độ tụ 5dp. Dìm thấu kính vào chất lỏng có chiết suất n1 thì thấu kính có tiêu cự f1 = – 1m. Tìm chiết suất n1 của chất lỏng.

Bài tập 28. Một thấu kính bằng thủy tinh (chiết suất n = 1,5) đặt trong không khí có độ tụ 8dp. Khi nhúng thấu kính vào một trong những chất lỏng nó trở thành một thấu kính phân kì có tiêu cự 1m. Tính chiết chiết suất của chất lỏng.

Bài tập 29. Một thấu kính hai mặt lồi cùng nửa đường kính R, khi để trong không khí nó có tiêu cự f = 30cm. Nhúng chìm thấu kính vào một trong những bể nước, cho trục chính của nó thẳng đứng, rồi cho một chùm sang tuy nhiên tuy nhiên rọi thẳng đứng từ trên xuống thì thấy điểm quy tụ cách thấu kính 80cm. Tính R, cho biết thêm thêm chiết suất của nước bằng 4/3

Reply
3
0
Chia sẻ

đoạn Clip hướng dẫn Share Link Down Một thấu kính quy tụ có tiêu cự 20cm, một vật sáng AB = 6cm ?

– Một số từ khóa tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn Một thấu kính quy tụ có tiêu cự 20cm, một vật sáng AB = 6cm tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Tải Một thấu kính quy tụ có tiêu cự 20cm, một vật sáng AB = 6cm “.

Giải đáp vướng mắc về Một thấu kính quy tụ có tiêu cự 20cm, một vật sáng AB = 6cm

Bạn trọn vẹn có thể để lại phản hồi nếu gặp yếu tố chưa hiểu nhé.
#Một #thấu #kính #hội #tụ #có #tiêu #cự #20cm #một #vật #sáng #6cm Một thấu kính quy tụ có tiêu cự 20cm, một vật sáng AB = 6cm