Thủ Thuật về Bài tập vào buổi tối thời gian cuối tuần lớp 4 Tuần 34 đề 2 Mới Nhất

Update: 2022-09-30 09:26:18,Quý khách Cần biết về Bài tập vào buổi tối thời gian cuối tuần lớp 4 Tuần 34 đề 2. You trọn vẹn có thể lại Báo lỗi ở phía dưới để Ad đc tương hỗ.

542

Bài tập vào buổi tối thời gian cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 34 tinh lọc (4 đề)

Đề kiểm tra vào buổi tối thời gian cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 34 (Đề 1)

Câu 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1 giờ = … phút

1 phút = … giây

1 ngày = … giờ

1/2 ngày = … giờ

1 thế kỉ = … năm

180 phút = … giờ

120 giây = … phút

72 giờ = … ngày

một năm = … tháng

10 thế kỉ = … năm

Câu 2. Chọn câu vấn đáp sai:

a) 15m2 600cm2= ….

A. 1506dm2

B. 150600cm 2

C. 15600cm2

D. 15m 6dm2

b) 12m2 7dm2 5cm2 = ….

A. 120705cm2

B. 1207dm25cm2

C. 12m2 705cm2

D. 1275cm2

Câu 3. Chọn câu vấn đáp đúng:

Cho hình chữ nhật có chiều rộng 4cm. Hãy tính chiều dài của hình chữ nhật đó, biết rằng diện tích quy hoạnh s của hình chữ nhật bằng diện tích quy hoạnh s hình vuông vắn có cạnh 8cm.

Đáp số đúng là:

A. 12 cm

B, 16 cm

C, 32 cm

D, 24 cm

Câu 4. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng:

Ba bạn Đoàn kết, Kết, Thành góp được toàn bộ 174000 đồng, tiếp sau đó có thêm bạn Công góp vào 56000 đồng nữa để ủng hộ đội bóng của lớp. Hỏi trung bình mỗi bạn góp bao nhiêu tiền?

Đáp số đúng:

A. 56000 đồng

B. 57000 đồng

C. 58000 đồng

D. 57500 đồng

Câu 5. Viết số thích hợp vào ô trống:

Phần II. Tự luận

Câu 1. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 75m, chiều rộng 40m. Người ta cấy lúa, cứ 100m2 thu được 70kg thóc. Hỏi cả thửa ruộng thu được bao nhiêu tạ thóc?

Bài giải

………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….

Câu 2. Ngăn thứ nhất có 108 quyển sách. Ngăn thứ hai có thấp hơn ngăn thứ nhất 16 quyển nhưng lại nhiều hơn thế nữa ngăn thứ ba 10 quyển. Hỏi trung bình mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….

Câu 3. Tổng độ dài của hai cuộn vải xanh và vải đỏ là 217m. Độ dài cuộn vải xanh ngắn lại độ dài cuộn vải đỏ là 49m. Tính độ dài của mỗi cuộn vải.

………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….

Đề kiểm tra vào buổi tối thời gian cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 34 (Đề 2)

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Tìm câu vấn đáp sai:

a) 2m2 8dm2= …

A. 28dm2

B. 208dm2

C. 20800cm2

D. 2080000mm2

b) 40560000mm2= …

A. 405600cm2

B. 4056dm2

C. 40m2 56dm2

D. 4m2 56dm2

Câu 2. Chọn câu vấn đáp đúng:

Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai là 36, trung bình cộng của số thứ hai và số thứ ba là 44, trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ ba là 40. Tìm ba số đó.

A. 36; 40 và 44

B. 32; 40 và 48

C. 32; 40 và 44

D. 35; 40 và 44

Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Trung bình cộng của số nhỏ nhất có 2 chữ số, số nhỏ nhất có 3 chữ số và số nhỏ nhất có 4 chữ số là 370 …

b) Trung bình cộng của số lớn số 1 có 3 chữ số, số lớn số 1 có 2 chữ số và số lớn số 1 có một chữ số là 367 …

c) Trung bình cộng của số nhỏ nhất có 3 chữ số, số lẻ nhỏ nhất có 3 chữ số và số nhỏ nhất có 3 chữ số rất khác nhau là 101 …

d) Trung bình cộng của số lớn số 1 có 3 chữ số và số lớn số 1 có 3 chữ số rất khác nhau là 994 …

Câu 4. Hãy chọn đáp án đúng:

Tìm diện tích quy hoạnh s của hình M, biết chu vi hình vuông vắn ABCD là 24cm. Đoạn EH = 4cm và vuông góc với AB.

Đáp số đúng là:

A. 60cm2

B. 48cm2

C.36cm2

D. 72cm2

Phần II. Tự luận

Câu 1. Một hình chữ nhật có chu vi là 72cm. Sau khi thêm vào chiều rộng 4cm và bớt ở chiều dài đi 4cm thì được hình chữ nhật có chiều dài hơn thế nữa chiều rộng 4cm. Tính diện tích quy hoạnh s hình chữ nhật ban sơ.

Bài giải

………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 2. Bác Lan và bác Hương mua 37kg gạo. Bác Hồng mua số gạo kém trung bình cộng của tất cả ba bác là 3kg. Tìm số gạo mà mỗi bác mua, biết rằng bác Lan mua nhiều hơn thế nữa bác Hương 5kg.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Đề kiểm tra vào buổi tối thời gian cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 34 (Đề 3)

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1: 2 yến 8 kg=…….kg

A. 28

B. 10

C. 16

D. 280

Câu 2: Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 2 cm, chiều rộng 8 cm là:

A. 10 cm

B. 16 cm

C. 14 cm

D. 10 cm

Câu 3: Trung bình cộng của 3 số là 38. Trung bình cộng của số thứ hai và số thứ ba là 48. Số thư sba hơn số thứ hai là 42.

a. Số thứ nhất là:

A. 18

B. 20

C. 22

D. 24

b. Số thứ ba là:

A. 88

B. 62

C. 67

D. 69

Câu 4: Một hình bình hành có diện tích quy hoạnh s 14 dm2. Chiều cao dài 2 dm. Tính độ dài đáy?

A. 4 dm

B. 5 dm

C. 6 dm

D. 7 dm

Câu 5: Trong những khoảng chừng thời hạn sau, khoảng chừng thời hạn nào là dài nhất?

A. 60 giây

B. 20 phút

C. 14giờ

D. 310giờ

Phần II. Tự luận

Câu 1: Một thửa ruộng hình vuông vắn có chu vi 100 m. người ta cấy lúa trung bình 1 mét vuông thu hoạch được 1225  kg. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu được bao nhiêu tạ thóc?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 2: Một xe hơi đi từ A đến B hết 3 giờ. Giờ đầu xe hơi đi được 48 km. giờ thứ hai đi kém giờ đầu 6 km, giờ thứ 3 đi được quãng đường bằng 35  quãng lối đi được trong 2 tiếng đầu. Hỏi trung bình mỗi giờ xe hơi đi được bao nhiêu km?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đề kiểm tra vào buổi tối thời gian cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 34 (Đề 4)

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1: 14 giờ= …..phút

A. 10

B. 20

C. 25

D. 15

Câu 2: Cho hình bình hành có đáy dài 7 cm, độ cao 3 cm. Diện tích hình bình hành là:

A. 10 cm2

B. 21 cm2

C. 20 cm2

D. 8 cm2

Câu 3: Cho hình vẽ. Chọn xác lập sai?

A. AB tuy nhiên tuy nhiên CD

B. AB vuông góc với CD

C. BC vuông góc với AB

D. AD vuông góc với AB

Câu 4: Trong 5 năm, số dân của một phường tăng lần lượt là 188 người, 147 người, 132 người, 103 người, 95 người. Trong 5 năm đó, trung bình số dân tang thường niên là:

A. 124 người

B. 125 người

C. 126 người

D. 127 người

Câu 5: Hai đội trồng được 1375 cây. Đội thứ nhất trồng nhiều hơn thế nữa đội thứ hai là 285 cây. Đội thứ hai trồng được?

A. 545 cây

B. 546 cây

C. 547 cây

D. 548 cây

Câu 6: Chọn đáp án đúng:

A. 4 mét vuông 4 dm2 = 404 dm2

B. 3m vuông 15cm2 = 315 cm2

C. 470 dm2 = 4 mét vuông 7 dm2

D. 200 cm2 = 20 dm2

Phần II. Tự luận

Câu 1: Viết dấu >, <, = thích hợp:

a)  3 tấn….3 tạ

b) 12giờ…. 45 phút

c) 80m2 40dm2…. 8004dm2

d) 5 tấn 45kg……5045kg

e) 34 phút ….. 60 giây

f) 100 cm2….. 1100m2

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 2: Tìm 3 số có trung bình cộng bằng 120, biết rằng nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải số thứ nhất ta được số thứ hai và số thứ ba gấp 4 lần số thứ nhất.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Xem thêm những bài tập vào buổi tối thời gian cuối tuần Toán lớp 4 tinh lọc, hay khác:

Bài tập vào buổi tối thời gian cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 35 (4 đề)

Bài tập vào buổi tối thời gian cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 1 (4 đề)

Bài tập vào buổi tối thời gian cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 2 (4 đề)

Bài tập vào buổi tối thời gian cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 3 (4 đề)

Bài tập vào buổi tối thời gian cuối tuần Toán lớp 4 Tuần 4 (4 đề)

  • Đồng giá 250k 1 khóa học lớp 3-12 bất kỳ tại VietJack!

    Bài tập vào buổi tối thời gian cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 34

    Thời gian làm bài: 45 phút

Tải xuống

Khoanh vào vần âm ( A, B, C, D) đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1:

giờ= …..phút

Quảng cáo

      A. 10

      B. 20

      C. 25

      D. 15

Câu 2: Cho hình bình hành có đáy dài 7 cm, độ cao 3 cm. Diện tích hình bình hành là:

      A. 10 cm2

      B. 21 cm2

      C. 20 cm2

      D. 8 cm2

Câu 3: Cho hình vẽ. Chọn xác lập sai?

      A. AB tuy nhiên tuy nhiên CD

      B. AB vuông góc với CD

      C. BC vuông góc với AB

      D. AD vuông góc với AB

Câu 4: Trong 5 năm, số dân của một phường tăng lần lượt là 188 người, 147 người, 132 người, 103 người, 95 người. Trong 5 năm đó, trung bình số dân tang thường niên là:

      A. 124 người

      B. 125 người

      C. 126 người

      D. 127 người

Câu 5: Hai đội trồng được 1375 cây. Đội thứ nhất trồng nhiều hơn thế nữa đội thứ hai là 285 cây. Đội thứ hai trồng được?

Quảng cáo

      A. 545 cây

      B. 546 cây

      C. 547 cây

      D. 548 cây

Câu 6: Chọn đáp án đúng:

      A. 4 mét vuông 4 dm2 = 404 dm2

      B. 3m vuông 15cm2 = 315 cm2

      C. 470 dm2 = 4 mét vuông 7 dm2

      D. 200 cm2 = 20 dm2

Câu 1: ( 3 điểm) Viết dấu >, <, = thích hợp:

Câu 2: (4 điểm) Tìm 3 số có trung bình cộng bằng 120, biết rằng nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải số thứ nhất ta được số thứ hai và số thứ ba gấp 4 lần số thứ nhất.

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu vấn đáp đúng được 0,5 điểm.

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: ( 3 điểm)

Quảng cáo

      a. > ; =

      b.

      c. > ; =

Câu 2: ( 4 điểm)

Tổng của 3 số là:

Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải số thứ nhất ta được số thứu hai nên số thứ hai gấp 10 lần số thứ nhất.

    Bài tập vào buổi tối thời gian cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 34

    Thời gian làm bài: 45 phút

Khoanh vào vần âm ( A, B, C, D) đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. 10 thế kỉ = ….. năm

      A. 1

      B. 100

      C. 1000

      D. 50

Câu 2. Một hình thoi có diện tích quy hoạnh s

. Một đường chéo dài . Độ dài đường chéo còn sót lại là:

Câu 3. Tìm trung bình cộng của những số sau: 4052; 3784; 2108; 1732

      A. 2909

      B. 2819

      C. 2919

      D. 2719

Câu 4. Tìm x biết:

Câu 5. Một hình bình hành có đáy dài 56cm, độ cao bằng

độ dài đáy. Tính diện tích quy hoạnh s hình bình hành:

      A.

      B.

      C.

      D.

Câu 6. Hai số chẵn liên tục có tổng bằng 86. Tìm số bé?

      A. 40

      B. 42

      C. 44

      D. 46

Câu 1. (3 điểm) Một shop có 15 tạ muối. Trong 4 ngày đầu bán tốt 180kg muối. Số muối còn sót lại bán trong 6 ngày sau. Hỏi

a, Trung bình mỗi ngày bán tốt bao nhiêu kg muối

b, Hỏi trong 6 ngày sau, trung bình mỗi ngày bán tốt bao nhiêu yến muối?

Câu 2. (4 điểm) Trong vườn có 540 cây hồng, na và bưởi. Trong số đó, số cây hồng bằng

số cây na, số cây na bằng số cây bưởi. Hỏi trong vườn đó có bao nhiêu cây hồng, bao nhiêu cây na, bao nhiêu cây bưởi?

    Bài tập vào buổi tối thời gian cuối tuần môn Toán lớp 4 Tuần 34

    Thời gian làm bài: 45 phút

Khoanh vào vần âm ( A, B, C, D) đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1: 2 yến 8 kg=…….kg

      A. 28

      B. 10

      C. 16

      D. 280

Câu 2: Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 2 cm, chiều rộng 8 cm là:

      A. 10 cm

      B. 16 cm

      C. 14 cm

      D. 20 cm

Câu 3: Trung bình cộng của 3 số là 38. Trung bình cộng của số thứ hai và số thứ ba là 48. Số thư sba hơn số thứ hai là 42.

a. Số thứ nhất là:

      A. 18

      B. 20

      C. 22

      D. 24

b. Số thứ ba là:

      A. 88

      B. 62

      C. 67

      D. 69

Câu 4: Một hình bình hành có diện tích quy hoạnh s 14 dm2. Chiều cao dài 2 dm. Tính độ dài đáy?

      A. 4 dm

      B. 5 dm

      C. 6 dm

      D. 7 dm

Câu 5: Trong những khoảng chừng thời hạn sau, khoảng chừng thời hạn nào là dài nhất?

Câu 1: (3 điểm) Một thửa ruộng hình vuông vắn có chu vi 100 m. người ta cấy lúa trung bình 1 mét vuông thu hoạch được

kg. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu được bao nhiêu tạ thóc?

Câu 2: (4 điểm) Một xe hơi đi từ A đến B hết 3 giờ. Giờ đầu xe hơi đi được 48 km. giờ thứ hai đi kém giờ đầu 6 km, giờ thứ 3 đi được quãng đường bằng

quãng lối đi được trong 2 tiếng đầu. Hỏi trung bình mỗi giờ xe hơi đi được bao nhiêu km?

Tải xuống

Xem thêm những phiếu Bài tập vào buổi tối thời gian cuối tuần Toán lớp 4 (Đề kiểm tra vào buổi tối thời gian cuối tuần Toán 4) có đáp án hay khác:

youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

  • Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!
  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 3-4-5 có đáp án

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán lớp 4 có đáp án và thang điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 4 hỗ trợ cho bạn học tốt và giành được điểm trên cao trong những bài thi và bài kiểm tra Toán 4 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và san sẻ nhé! Các phản hồi không phù thích phù hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

Tải thêm tài liệu tương quan đến nội dung bài viết Bài tập vào buổi tối thời gian cuối tuần lớp 4 Tuần 34 đề 2

Khỏe Đẹp
Bài tập

Reply
2
0
Chia sẻ

Review Chia Sẻ Link Down Bài tập vào buổi tối thời gian cuối tuần lớp 4 Tuần 34 đề 2 ?

– Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn Bài tập vào buổi tối thời gian cuối tuần lớp 4 Tuần 34 đề 2 tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Cập nhật Bài tập vào buổi tối thời gian cuối tuần lớp 4 Tuần 34 đề 2 “.

Hỏi đáp vướng mắc về Bài tập vào buổi tối thời gian cuối tuần lớp 4 Tuần 34 đề 2

Bạn trọn vẹn có thể để lại phản hồi nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
#Bài #tập #cuối #tuần #lớp #Tuần #đề Bài tập vào buổi tối thời gian cuối tuần lớp 4 Tuần 34 đề 2