Kinh Nghiệm về Đánh giá e-hsdt theo quy trình 2 được tiến hành theo phương án nào Chi Tiết

Update: 2022-05-16 17:50:22,Quý khách Cần kiến thức và kỹ năng về Đánh giá e-hsdt theo quy trình 2 được tiến hành theo phương án nào. Bạn trọn vẹn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin được tương hỗ.

687

Với mỗi loại gói thầu rất khác nhau, toàn bộ chúng ta có những phương pháp định hình và nhận định hồ sơ rất khác nhau. Vậy phương pháp định hình và nhận định hồ sơ dự thầu theo quy định hiện hành rõ ràng ra sao?

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

  • Đối với gói thầu phục vụ nhu yếu dịch vụ phi tư vấn, sắm sửa sản phẩm & hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp
  • Phương pháp giá thấp nhất
  • Phương pháp giá định hình và nhận định
  • Phương pháp phối hợp giữa kỹ thuật và giá
  • Đối với gói thầu phục vụ nhu yếu dịch vụ tư vấn
  • Đối với nhà thầu tư vấn là tổ chức triển khai
  • Đối với nhà thầu tư vấn là thành viên
  • 2. Nguyên định hình và nhận định hồ sơ dự thầu?
  • 3. Trình tự định hình và nhận định hồ sơ dự thầu?

Đối với gói thầu phục vụ nhu yếu dịch vụ phi tư vấn, sắm sửa sản phẩm & hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp

Căn cứ theo quy định tại Điều 39 Luật đấu thầu 2013, phương pháp định hình và nhận định hồ sơ dự thầu vận dụng so với gói thầu phục vụ nhu yếu dịch vụ phi tư vấn, sắm sửa hàng hoá, xây lắp, hỗn hợp được quy định rõ ràng như sau:

Phương pháp giá thấp nhất

Phương pháp này vận dụng so với những gói thầu đơn thuần và giản dị, quy mô nhỏ trong số đó những đề xuất kiến nghị về kỹ thuật, tài chính, thương mại sẽ là cùng một mặt phẳng khi phục vụ nhu yếu những yêu cầu ghi trong hồ sơ mời thầu.

Hồ sơ dự thầu được định hình và nhận định dựa vào những tiêu chuẩn gồm có: tiêu chuẩn định hình và nhận định về kĩ năng, kinh nghiệm tay nghề và những tiêu chuẩn của gói thầu.

Đối với những hồ sơ dự thầu đã được định hình và nhận định phục vụ nhu yếu tiêu chuẩn định hình và nhận định trên thì địa thế căn cứ vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch để so sánh, xếp hạng. Các nhà thầu được xếp hạng tương ứng theo giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có). Nhà thầu có mức giá thấp nhất được xếp thứ nhất.

Phương pháp giá định hình và nhận định

– Phương pháp này vận dụng so với gói thầu mà những ngân sách quy đổi được trên cùng một mặt phẳng về những yếu tố kỹ thuật, tài chính, thương mại cho toàn bộ vòng đời sử dụng của sản phẩm & hàng hóa, khu công trình xây dựng;

– Tiêu chuẩn định hình và nhận định hồ sơ dự thầu gồm có: tiêu chuẩn định hình và nhận định về kĩ năng, kinh nghiệm tay nghề trong trường hợp không vận dụng sơ tuyển; tiêu chuẩn định hình và nhận định về kỹ thuật; tiêu chuẩn xác lập giá định hình và nhận định.

Các yếu tố được quy đổi trên cùng một mặt phẳng để xác lập giá định hình và nhận định gồm có: ngân sách thiết yếu để vận hành, bảo trì và những ngân sách khác tương quan đến nguồn gốc của sản phẩm & hàng hóa, lãi vay, tiến độ, chất lượng của sản phẩm & hàng hóa hoặc khu công trình xây dựng xây dựng thuộc gói thầu, uy tín của nhà thầu trải qua tiến độ và chất lượng tiến hành những hợp đồng tương tự trước đó và những yếu tố khác;

– Đối với những hồ sơ dự thầu đã vượt qua bước định hình và nhận định về kỹ thuật thì địa thế căn cứ vào giá định hình và nhận định để so sánh, xếp hạng. Nhà thầu có mức giá định hình và nhận định thấp nhất được xếp thứ nhất.

Phương pháp phối hợp giữa kỹ thuật và giá

– Phương pháp này vận dụng so với gói thầu công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin, viễn thông hoặc gói thầu sắm sửa sản phẩm & hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp lúc không vận dụng được phương pháp giá thấp nhất và phương pháp giá định hình và nhận định.

– Tiêu chuẩn định hình và nhận định hồ sơ dự thầu gồm có: tiêu chuẩn định hình và nhận định về kĩ năng, kinh nghiệm tay nghề trong trường hợp không vận dụng sơ tuyển; tiêu chuẩn định hình và nhận định về kỹ thuật; tiêu chuẩn định hình và nhận định tổng hợp. Tiêu chuẩn định hình và nhận định tổng hợp được xây dựng trên cơ sở phối hợp giữa kỹ thuật và giá;

– Đối với những hồ sơ dự thầu đã vượt qua bước định hình và nhận định về kỹ thuật thì địa thế căn cứ vào điểm tổng hợp để so sánh, xếp hạng tương ứng. Nhà thầu có điểm tổng hợp tốt nhất được xếp thứ nhất.

Xem thêm: Những quy định chung nhất về quy trình lựa chọn nhà thầu

Trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu ra làm thế nào?

Đối với gói thầu phục vụ nhu yếu dịch vụ tư vấn

Phương pháp định hình và nhận định hồ sơ dự thầu so với gói thầu phục vụ nhu yếu dịch vụ tư vấn tùy từng đối tượng người tiêu dùng dự thầu là thành viên hay tổ chức triển khai. Điều 40 Luật đấu thầu 2013 có quy định rõ ràng như sau:

Đối với nhà thầu tư vấn là tổ chức triển khai

Ở trường hợp này, có bốn phương pháp được đưa ra để vận dụng như sau:

Phương pháp giá thấp nhất

– Được vận dụng so với những gói thầu tư vấn đơn thuần và giản dị.

– Tiêu chuẩn định hình và nhận định hồ sơ dự thầu là tiêu chuẩn định hình và nhận định về kỹ thuật.

– Đối với những hồ sơ dự thầu đã vượt qua bước định hình và nhận định về kỹ thuật thì địa thế căn cứ vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có). Nhà thầu có mức giá thấp nhất được xếp thứ nhất.

Phương pháp giá cố định và thắt chặt

– Được vận dụng so với những gói thầu tư vấn đơn thuần và giản dị, ngân sách tiến hành gói thầu được xác lập rõ ràng và cố định và thắt chặt trong hồ sơ mời thầu.

– Tiêu chuẩn định hình và nhận định hồ sơ dự thầu là tiêu chuẩn định hình và nhận định về kỹ thuật.

– Đối với những hồ sơ dự thầu đã vượt qua bước định hình và nhận định về kỹ thuật, có mức giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) không vượt ngân sách tiến hành gói thầu thì địa thế căn cứ điểm kỹ thuật để so sánh, xếp hạng. Nhà thầu có điểm kỹ thuật tốt nhất được xếp thứ nhất.

Phương pháp phối hợp giữa kỹ thuật và giá

– Được vận dụng so với gói thầu tư vấn chú trọng tới cả chất lượng và ngân sách tiến hành gói thầu.

– Tiêu chuẩn định hình và nhận định hồ sơ dự thầu là tiêu chuẩn định hình và nhận định về kỹ thuật và tiêu chuẩn định hình và nhận định tổng hợp.

Trong số đó, tiêu chuẩn định hình và nhận định tổng hợp được xây dựng trên cơ sở phối hợp giữa kỹ thuật và giá. Khi xây dựng tiêu chuẩn định hình và nhận định tổng hợp phải bảo vệ bảo vệ an toàn nguyên tắc tỷ trọng điểm về kỹ thuật từ 70% đến 80%, điểm về giá từ 20% đến 30% tổng số điểm của thang điểm tổng hợp, tỷ trọng điểm về kỹ thuật cộng với tỷ trọng điểm về giá bằng 100%.

Nhà thầu có điểm tổng hợp tốt nhất được xếp thứ nhất.

Phương pháp dựa vào kỹ thuật

– Được vận dụng so với gói thầu tư vấn có yêu cầu kỹ thuật cao, đặc trưng.

– Tiêu chuẩn định hình và nhận định hồ sơ dự thầu là tiêu chuẩn định hình và nhận định về kỹ thuật.

Khi xây dựng tiêu chuẩn định hình và nhận định về kỹ thuật phải quy định mức điểm yêu cầu tối thiểu không thấp hơn 80% tổng số điểm về kỹ thuật. Nhà thầu có hồ sơ dự thầu phục vụ nhu yếu điểm kỹ thuật tối thiểu theo quy định và đạt điểm kỹ thuật tốt nhất được xếp thứ nhất và được mời đến mở hồ sơ đề xuất kiến nghị tài chính làm cơ sở để thương thảo hợp đồng.

Đối với nhà thầu tư vấn là thành viên

Ở trong trường hợp này, tiêu chuẩn định hình và nhận định hồ sơ dự thầu là tiêu chuẩn định hình và nhận định hồ sơ lý lịch khoa học, đề xuất kiến nghị kỹ thuật (nếu có).

Nhà thầu có hồ sơ lý lịch khoa học, đề xuất kiến nghị kỹ thuật tốt nhất và phục vụ nhu yếu yêu cầu của lao lý tham chiếu được xếp thứ nhất.

Xem thêm: Một số quy định về lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

04 phương thức lựa chọn nhà thầu theo quy định tiên tiến và phát triển nhất

Trên đấy là bài tư vấn của chúng tôi về “Phương pháp định hình và nhận định hồ sơ dự thầu theo quy định hiện hành” gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ vướng mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Khi những nhà góp vốn đầu tư của những dự án bất Động sản khu công trình xây dựng xây dựng gửi những hồ sơ mời thầu thì những nhà thầu mong ước thầu dự án bất Động sản khu công trình xây dựng sẽ gửi hồ sơ dự thầu cho bên mời thầu. Đây là loại hồ sơ chuyên biệt vốn để làm tham gia đấu thầu dự án bất Động sản khu công trình xây dựng, thường là dự án bất Động sản khu công trình xây dựng xây dựng, là toàn bộ tài liệu do nhà thầu, nhà góp vốn đầu tư lập và nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Bên mời thầu sẽ định hình và nhận định hồ sơ dự thầu và lựa chọn ra nhà thầu thích hợp để tiến hành dự án bất Động sản khu công trình xây dựng. Vậy phương pháp, nguyên tắc và trình tự định hình và nhận định hồ sơ dự thầu được quy định ra làm thế nào?

Luật sư tư vấn pháp lý miễn phí qua điện thoại cảm ứng 24/7: 1900.6568

Phương pháp định hình và nhận định hồ sơ dự thầu được quy định tại Điều 39 và Điều 40 Luật đấu thầu 2013

Phương pháp định hình và nhận định hồ sơ dự thầu so với gói thầu phục vụ nhu yếu dịch vụ phi tư vấn, sắm sửa sản phẩm & hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp

– Phương pháp giá thấp nhất: Phương pháp định hình và nhận định thấp nhất được vận dụng so với những gói thầu đơn thuần và giản dị, quy mô nhỏ trong số đó những đề xuất kiến nghị về kỹ thuật, tài chính, thương mại sẽ là cùng một mặt phẳng khi phục vụ nhu yếu những yêu cầu ghi trong hồ sơ mời thầu;

Tiêu chuẩn định hình và nhận định hồ sơ dự thầu gồm có: tiêu chuẩn định hình và nhận định về kĩ năng, kinh nghiệm tay nghề và những tiêu chuẩn của gói thầu;

Đối với những hồ sơ dự thầu đã được định hình và nhận định phục vụ nhu yếu tiêu chuẩn định hình và nhận định kĩ năng, kinh nghiệm tay nghề và những tiêu chuẩn của gói thầu thì địa thế căn cứ vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch để so sánh, xếp hạng. Các nhà thầu được xếp hạng tương ứng theo giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có). Nhà thầu có mức giá thấp nhất được xếp thứ nhất.

– Phương pháp giá định hình và nhận định: Phương pháp giá định hình và nhận định vận dụng so với gói thầu mà những ngân sách quy đổi được trên cùng một mặt phẳng về những yếu tố kỹ thuật, tài chính, thương mại cho toàn bộ vòng đời sử dụng của sản phẩm & hàng hóa, khu công trình xây dựng

Tiêu chuẩn định hình và nhận định hồ sơ dự thầu gồm có: tiêu chuẩn định hình và nhận định về kĩ năng, kinh nghiệm tay nghề trong trường hợp không vận dụng sơ tuyển; tiêu chuẩn định hình và nhận định về kỹ thuật; tiêu chuẩn xác lập giá định hình và nhận định.

Đối với những hồ sơ dự thầu đã vượt qua bước định hình và nhận định về kỹ thuật thì địa thế căn cứ vào giá định hình và nhận định để so sánh, xếp hạng. Nhà thầu có mức giá định hình và nhận định thấp nhất được xếp thứ nhất.

– Phương pháp phối hợp giữa kỹ thuật và giá: Phương pháp phối hợp giữa kỹ thuật và giá vận dụng so với gói thầu công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin, viễn thông hoặc gói thầu sắm sửa sản phẩm & hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp lúc không vận dụng được phương pháp giá thấp nhất và phương pháp giá định hình và nhận định.

Tiêu chuẩn định hình và nhận định hồ sơ dự thầu gồm có: tiêu chuẩn định hình và nhận định về kĩ năng, kinh nghiệm tay nghề trong trường hợp không vận dụng sơ tuyển; tiêu chuẩn định hình và nhận định về kỹ thuật; tiêu chuẩn định hình và nhận định tổng hợp. Tiêu chuẩn định hình và nhận định tổng hợp được xây dựng trên cơ sở phối hợp giữa kỹ thuật và giá;

Xem thêm: Nguyên tắc tuân thủ so với quy hoạch xây dựng

Phương pháp định hình và nhận định hồ sơ dự thầu so với gói thầu phục vụ nhu yếu dịch vụ tư vấn

– Đối với nhà thầu tư vấn là tổ chức triển khai thì vận dụng một trong những phương pháp tại đây:

Phương pháp giá thấp nhất được vận dụng so với những gói thầu tư vấn đơn thuần và giản dị. Tiêu chuẩn định hình và nhận định hồ sơ dự thầu là tiêu chuẩn định hình và nhận định về kỹ thuật. Đối với những hồ sơ dự thầu đã vượt qua bước định hình và nhận định về kỹ thuật thì địa thế căn cứ vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có). Nhà thầu có mức giá thấp nhất được xếp thứ nhất;

Phương pháp giá cố định và thắt chặt được vận dụng so với những gói thầu tư vấn đơn thuần và giản dị, ngân sách tiến hành gói thầu được xác lập rõ ràng và cố định và thắt chặt trong hồ sơ mời thầu. Tiêu chuẩn định hình và nhận định hồ sơ dự thầu là tiêu chuẩn định hình và nhận định về kỹ thuật, nhà thầu có điểm kỹ thuật tốt nhất được xếp thứ nhất;

Phương pháp phối hợp giữa kỹ thuật và giá được vận dụng so với gói thầu tư vấn chú trọng tới cả chất lượng và ngân sách tiến hành gói thầu. Tiêu chuẩn định hình và nhận định hồ sơ dự thầu là tiêu chuẩn định hình và nhận định về kỹ thuật và tiêu chuẩn định hình và nhận định tổng hợp, nhà thầu có điểm tổng hợp tốt nhất được xếp thứ nhất;

Phương pháp dựa vào kỹ thuật được vận dụng so với gói thầu tư vấn có yêu cầu kỹ thuật cao, đặc trưng. Tiêu chuẩn định hình và nhận định hồ sơ dự thầu là tiêu chuẩn định hình và nhận định về kỹ thuật, nhà thầu có hồ sơ dự thầu phục vụ nhu yếu điểm kỹ thuật tối thiểu theo quy định và đạt điểm kỹ thuật tốt nhất được xếp thứ nhất và được mời đến mở hồ sơ đề xuất kiến nghị tài chính làm cơ sở để thương thảo hợp đồng.

– Đối với tiêu chuẩn định hình và nhận định về kỹ thuật thì sử dụng phương pháp chấm điểm. Khi xây dựng tiêu chuẩn định hình và nhận định về kỹ thuật phải quy định mức điểm yêu cầu tối thiểu không thấp hơn 70% tổng số điểm về kỹ thuật.

– Đối với nhà thầu tư vấn là thành viên, tiêu chuẩn định hình và nhận định hồ sơ dự thầu là tiêu chuẩn định hình và nhận định hồ sơ lý lịch khoa học, đề xuất kiến nghị kỹ thuật (nếu có). Nhà thầu có hồ sơ lý lịch khoa học, đề xuất kiến nghị kỹ thuật tốt nhất và phục vụ nhu yếu yêu cầu của lao lý tham chiếu được xếp thứ nhất.

Xem thêm: Nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Luật đất đai

Như vậy, những phương pháp định hình và nhận định hồ sơ dự thầu rất khác nhau sẽ đã có được những tiêu chuẩn định hình và nhận định và phương pháp định hình và nhận định rất khác nhau. Phương pháp định hình và nhận định hồ sơ dự thầu so với gói thầu phục vụ nhu yếu dịch vụ phi tư vấn, sắm sửa sản phẩm & hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp và phương pháp định hình và nhận định hồ sơ dự thầu so với gói thầu phục vụ nhu yếu dịch vụ tư vấn sẽ đã có được sự rất khác nhau trong phương pháp định hình và nhận định.

2. Nguyên định hình và nhận định hồ sơ dự thầu?

Theo quy định tại Điều 15 Nghị định 63/năm trước/NĐ-CP quy định nguyên tắc định hình và nhận định hồ sơ dự thầu như sau:

– Việc định hình và nhận định hồ sơ dự thầu phải địa thế căn cứ vào tiêu chuẩn định hình và nhận định hồ sơ dự thầu và những yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, địa thế căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, những tài liệu lý giải, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo vệ bảo vệ an toàn lựa chọn được nhà thầu có đủ kĩ năng và kinh nghiệm tay nghề, có giải pháp khả thi để tiến hành gói thầu.

– Việc định hình và nhận định được tiến hành trên bản chụp, nhà thầu phải phụ trách về tính chất thống nhất giữa bản gốc và bản chụp. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp nhưng không làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu thì địa thế căn cứ vào bản gốc để định hình và nhận định.

– Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp dẫn đến kết quả định hình và nhận định trên bản gốc khác kết quả định hình và nhận định trên bản chụp, làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu thì hồ sơ dự thầu của nhà thầu bị vô hiệu.

Các nguyên tắc định hình và nhận định hồ sơ dự thầu này nhằm mục tiêu đảm bảo hồ sơ dự thầu phục vụ nhu yếu được những tiêu chuẩn định hình và nhận định cũng như những yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Các nguyên tắc định hình và nhận định hồ sơ dự thầu nhằm mục tiêu đảm bảo hồ sơ dự thầu được tiến hành định hình và nhận định đúng quy trình, hồ sơ dự thầu phục vụ nhu yếu được những nguyên tắc định hình và nhận định và tiến trình định hình và nhận định thì mới có thể trọn vẹn có thể tiếp tục dự thầu.

3. Trình tự định hình và nhận định hồ sơ dự thầu?

Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT quy định rõ ràng lập văn bản báo cáo giải trình định hình và nhận định hồ sơ dự thầu so với gói thầu được tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu trên khối mạng lưới hệ thống mạng đấu thầu vương quốc:

Đánh giá hồ sơ dự thầu so với quá trình một túi hồ sơ

Xem thêm: Nguyên tắc và những loại trấn áp và điều chỉnh quy hoạch xây dựng

– Đánh giá E-HSDT theo quy trình 01

+ Đánh giá về tính chất hợp lệ (tiến hành trên webform – định hình và nhận định trực tuyến): sẽ gồm có việc hệ thống tự động hóa định hình và nhận định những nội dung và tổ Chuyên Viên định hình và nhận định tính hợp lệ của bảo vệ bảo vệ an toàn dự thầu và thỏa thuận hợp tác liên danh theo bản scan đính kèm.

Nhà thầu được định hình và nhận định là đạt ở toàn bộ nội dung về tính chất hợp lệ thì được chuyển sang định hình và nhận định về kĩ năng, kinh nghiệm tay nghề.

+ Đánh giá về kĩ năng, kinh nghiệm tay nghề (tiến hành trên webform – định hình và nhận định trực tuyến): gồm có hệ thống tự động hóa định hình và nhận định những nội dung và tổ Chuyên Viên định hình và nhận định những nội dung còn sót lại, nhà thầu được định hình và nhận định là đạt ở toàn bộ nội dung về kĩ năng, kinh nghiệm tay nghề thì được chuyển sang định hình và nhận định về kỹ thuật.

+ Đánh giá về kỹ thuật (không tiến hành trên webform – định hình và nhận định offline): tổ Chuyên Viên tiến hành việc định hình và nhận định về kỹ thuật, nhà thầu được định hình và nhận định là đạt về kỹ thuật thì được chuyển sang định hình và nhận định về tài chính.

+ Đánh giá về tài chính (không tiến hành trên webform – định hình và nhận định offline): Tổ Chuyên Viên tiến hành việc định hình và nhận định về tài chính.

Như vậy hồ sơ dự thầu được định hình và nhận định theo quy trình 01, sau khoản thời hạn hoàn thành xong văn bản báo cáo giải trình định hình và nhận định trên Hệ thống, tổ Chuyên Viên in văn bản báo cáo giải trình định hình và nhận định và ký tên, đóng dấu. Dựa trên cơ sở kết quả định hình và nhận định E-HSDT của tổ Chuyên Viên, bên mời thầu trình chủ góp vốn đầu tư phê duyệt list xếp hạng nhà thầu.

– Đánh giá E-HSDT theo quy trình 02

Xem thêm: Yêu cầu và nguyên tắc tuân thủ so với quy hoạch xây dựng

Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được định hình và nhận định là phục vụ nhu yếu những nội dung theo quy định trong E-HSMT thì bên mời thầu mời nhà thầu này vào thương thảo hợp đồng. Trong quy trình thương thảo hợp đồng, bên mời thầu phụ trách so sánh tài liệu mà nhà thầu phục vụ nhu yếu với những thông tin mà nhà thầu đã kê khai trong E-HSDT và lập biên bản so sánh tài liệu theo Phụ lục 3C Thông tư 05/2018/TT-BKHĐT. Biên bản so sánh tài liệu này sẽ tiến hành đính kèm biên bản thương thảo hợp đồng.

Đánh giá hồ sơ dự thầu so với quá trình hai túi hồ sơ

– Quy trình định hình và nhận định E-HSDT so với gói thầu sắm sửa sản phẩm & hàng hóa, xây lắp

+ Việc định hình và nhận định hồ sơ đề xuất kiến nghị về kỹ thuật điện tử (E-HSĐXKT) gồm có những nội dung định hình và nhận định về tính chất hợp lệ; kĩ năng, kinh nghiệm tay nghề; định hình và nhận định về kỹ thuật;

+ Các nhà thầu vượt qua bước định hình và nhận định E-HSĐXKT sẽ tiến hành mở E-HSĐXTC. Việc định hình và nhận định E-HSĐXTC được tiến hành theo quy trình;

+ Sau khi hoàn thành xong văn bản báo cáo giải trình định hình và nhận định E-HSĐXKT, E-HSĐXTC, tổ Chuyên Viên tiến hành in văn bản báo cáo giải trình định hình và nhận định và ký tên, đóng dấu (nếu có). 

– Quy trình định hình và nhận định E-HSDT so với gói thầu dịch vụ tư vấn

+ Việc định hình và nhận định E-HSĐXKT gồm có những nội dung định hình và nhận định về tính chất hợp lệ; định hình và nhận định về kỹ thuật được tiến hành theo quy trình;

+ Các nhà thầu vượt qua bước định hình và nhận định E-HSĐXKT sẽ tiến hành mở E-HSĐXTC. Việc định hình và nhận định E-HSĐXTC được tiến hành theo quy trình quy định.

+ Sau khi hoàn thành xong văn bản báo cáo giải trình định hình và nhận định E-HSĐXKT, E-HSĐXTC, tổ Chuyên Viên tiến hành in văn bản báo cáo giải trình định hình và nhận định và ký tên, đóng dấu (nếu có). 

Reply
1
0
Chia sẻ

Review Chia Sẻ Link Download Đánh giá e-hsdt theo quy trình 2 được tiến hành theo phương án nào ?

– Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn Đánh giá e-hsdt theo quy trình 2 được tiến hành theo phương án nào tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Download Đánh giá e-hsdt theo quy trình 2 được tiến hành theo phương án nào “.

Thảo Luận vướng mắc về Đánh giá e-hsdt theo quy trình 2 được tiến hành theo phương án nào

Bạn trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nhé.
#Đánh #giá #ehsdt #theo #quy #trình #được #thực #hiện #theo #phương #án #nào Đánh giá e-hsdt theo quy trình 2 được tiến hành theo phương án nào