Mẹo Hướng dẫn Cho 7 65 gam hỗn hợp Al và Mg tan trọn vẹn trong 500 ml dung dịch HCl 1 04m và H2SO4 0 28m Mới Nhất

Cập Nhật: 2022-04-06 15:31:20,Bạn Cần kiến thức và kỹ năng về Cho 7 65 gam hỗn hợp Al và Mg tan trọn vẹn trong 500 ml dung dịch HCl 1 04m và H2SO4 0 28m. Bạn trọn vẹn có thể lại Comment ở phía dưới để Admin đc tương hỗ.

824

Cho 7,65 gam hỗn hợp Al và Mg tan trọn vẹn trong 500 ml dung dịch gồm HCl 1,04M và H2SO4 0,28M, thu được dung dịch X và khí H2. Cho 850 ml dung dịch NaOH 1M vào X, sau khoản thời hạn những phản ứng xẩy ra trọn vẹn thu được 16,5 gam kết tủa gồm 2 chất. Mặt khác, cho từ từ dung dịch hỗn hợp KOH 0,8M và Ba(OH)2 0,1M vào X đến khi thu được lượng kết tủa lớn số 1, lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m sớm nhất với giá trị nào tại đây?

A. 27,4.

B. 32,3.

C. 38,6.

D. 46,3.

Các vướng mắc tương tự

Cho 7,65 gam hỗn hợp Al và Mg tan trọn vẹn trong 500 ml dung dịch HCl 1,04M và H2SO4 0,28M thu được dung dịch X và khí H2. Cho 850 ml dung dịch NaOH 1M vào X sau khoản thời hạn những phản ứng xẩy ra trọn vẹn thu được 16,5 gam kết tủa gồm 2 chất. Mặt khác cho từ từ dung dịch hỗn hợp KOH 0,8M và Ba(OH)2 0,1M vào X đến khi thu được lượng kết tủa lớn số 1, lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị của m sớm nhất với giá trị nào tại đây?

A. 27,4.     

B. 38,6.       

C. 32,3.      

D. 46,3.

Cho 7,65 gam hỗn hợp Al và Mg tan trọn vẹn trong 500 ml dung dịch HCl 1,04M và H2SO4 0,28M, thu được dung dịch X và khí H2. Cho 850 ml dung dịch NaOH 1M vào X, sau khoản thời hạn những phản ứng xẩy ra trọn vẹn thu được 16,5 gam kết tủa gồm 2 chất. Mặt khác cho từ từ dung dịch hỗn hợp KOH 0,8M và Ba(OH)2 0,1M vào X đến khi thu được lượng kết tủa lớn số 1, lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m sớm nhất với giá trị nò tại đây?

A. 32,3.

B. 38,6.

C. 46,3.

D. 27,4.

Cho 7,65 gam hỗn hợp Al và Mg tan trọn vẹn trong 500 ml dung dịch gồm HCl 1,04M và H2SO4 0,28M, thu được dung dịch X và khí  H2. Cho 850 ml dung dịch NaOH 1M vào X, sau khoản thời hạn những phản ứng xẩy ra trọn vẹn thu được 16,5 gam kết tủa gồm 2 chất. Mặt khác, cho từ từ dung dịch hỗn hợp KOH 0,8M và Ba(OH)2 0,1M vào X đến khi thu được lượng kết tủa lớn số 1, lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m sớm nhất với giá trị nào tại đây?

A. 27,4

B. 46,3

C. 38,6

D. 32,3

Cho 7,65 gam hỗn hợp Al và Mg tan trọn vẹn trong 500 ml dung dịch gồm HCl 1,04M và H2SO4 0,28M, thu được dung dịch X và khí H2. Cho 850 ml dung dịch NaOH 1M vào X, sau khoản thời hạn những phản ứng xẩy ra trọn vẹn thu được 16,5 gam kết tủa gồm hai chất. Mặt khác, cho từ từ dung dịch hỗn hợp KOH 0,8M và Ba(OH)2 0,1M vào X đến khi thu được lượng kết tủa lớn số 1, lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m sớm nhất với giá trị nào tại đây?

A. 27,4.     

B. 38,6.       

C. 46,3.      

D. 32,3.

Cho 7,65 gam hỗn hợp Al và Mg tan trọn vẹn trong 500 ml dung dịch HCl 1,04M và H2­SO4 O.28M thu được dung dịch X và khí H2 .Cho 850 ml dung dịch NaOH 1M vào X sau khoản thời hạn những phản ứng xẩy ra trọn vẹn thu được 16,5 gam kết tủa gồm 2 chất. Mặt khác cho từ từ dung dịch hỗn hợp KOH 0,8M và Ba(OH)2 0.1M vào X đến khi thu được lượng kết tủa lớn số 1, lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị của m sớm nhất với giá trị nào tại đây

A. 27,4

B. 38,6

C. 32,3

D. 46,3

Cho 3,825 gam hỗn hợp Al và Mg tan trọn vẹn trong 500 ml  dung dịch gồm HCl 0,52M  và H2SO4 0,14M, thu được dung dịch X và khí H2. Cho 850 ml dung dịch NaOH 0,5M vào X, sau khi những phản ứng xẩy ra trọn vẹn thu được 8,25 gam kết tủa. Mặt khác, cho từ từ dung dịch hỗn hợp KOH 0,4M và Ba(OH)2 0,05M vào X đến khi thu được lượng kết tủa lớn số 1, lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m sớm nhất với giá trị  nào tại đây?

A. 19,30

B. 13,70

C. 23,15

D. 16,15

Cho m gam hỗn hợp gồm Al và Al2O3 tan hết trong dung dịch chưa 0,3 mol KOH và 0,1 mol Ba(OH)2, thu được dung dịch X và khí H2. Cho 500 ml dung dịch Y chứa HCl 1,44M và NaHSO4 0,16M vào X, thu được 42,04 gam kết tủa gồm 2 chất. Mặt khác, cho từ từ V lít dung dịch Y vào X đến khi thu được lượng kết tủa lớn số 1, lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi, thu được a gam chất rắn. Biết những phản ứng xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của a sớm nhất với giá trị nào tại đây?

A. 32,06.

B. 43,69.

C. 35,21.

D. 51,07.

Cho hỗn hợp X gầm 0,12 mol CuO; 0,1 mol Mg và 0,05 mol Al2O3 tan trọn vẹn trong dung dịch chứa đồng thời 0,15 mol H2SO4 (loãng) và 0,55 mol HCl, thu được dung dịch Y và khí H2. Nhỏ từ từ dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,6M vào Y đến khi thu được khối lượng kết tủa lớn số 1, lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m sớm nhất với giá trị nào tại đây?

A. 48,54

B. 52,52.

C. 43,45.

D. 38,72.

Cho hỗn hợp X gầm 0,12 mol CuO; 0,1 mol Mg và 0,05 mol Al2O3 tan trọn vẹn trong dung dịch chứa đồng thời 0,15 mol H2SO4 (loãng) và 0,55 mol HCl, thu được dung dịch Y và khí H2. Nhỏ từ từ dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,6M vào Y đến khi thu được khối lượng kết tủa lớn số 1, lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m sớm nhất với giá trị nào tại đây?

A. 48,54

B. 52,52

C. 43,45

D. 38,72

Đặt a, b là số mol Mg và Al

—> 24a + 27b = 7,65

Dung dịch X chứa: Mg2+, Al3+, Cl- (0,52), SO42- (0,14) và H+ dư.

nNaOH = 0,85 > 0,52 + 2.0,14 —> Al(OH)3 đã biết thành hòa tan trở lại một phần.

Bảo toàn điện tích —> nAlO2- = 0,85 – (0,52 + 2.0,14) = 0,05

m kết tủa = 58a + 78(b – 0,05) = 16,5

Giải hệ —> a = 0,15 và b = 0,15

Đặt x là thể tích dung dịch hỗn hợp 2 kiềm

—> nOH- = x và nBa2+ = 0,1x

Để lượng hidroxit đạt max thì:

nOH- = 3nAl + 2nMg + nH+ dư

—> x = 0,15.3 + 0,15.2 + 0,05 = 0,8

Lúc đó nBa2+ = 0,08 nhưng nSO42- = 0,14 —> BaSO4 chưa max. Vì BaSO4 có M to nhiều hơn Al(OH)3 nên ta ưu tiên tạo BaSO4 nhiều nhất thì kết tủa sẽ nhiều nhất.

—> 0,1x = 0,14 —> x = 1,4

Lúc này kết tủa chỉ từ BaSO4 (0,14) và Mg(OH)2 (0,15)

Nung thu 38,62 gam BaSO4 và MgO

Reply
4
0
Chia sẻ

Video full hướng dẫn Share Link Tải Cho 7 65 gam hỗn hợp Al và Mg tan trọn vẹn trong 500 ml dung dịch HCl 1 04m và H2SO4 0 28m ?

– Một số Keywords tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn Cho 7 65 gam hỗn hợp Al và Mg tan trọn vẹn trong 500 ml dung dịch HCl 1 04m và H2SO4 0 28m tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Cập nhật Cho 7 65 gam hỗn hợp Al và Mg tan trọn vẹn trong 500 ml dung dịch HCl 1 04m và H2SO4 0 28m “.

Thảo Luận vướng mắc về Cho 7 65 gam hỗn hợp Al và Mg tan trọn vẹn trong 500 ml dung dịch HCl 1 04m và H2SO4 0 28m

Bạn trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nha.
#Cho #gam #hỗn #hợp #và #tan #hoàn #toàn #trong #dung #dịch #HCl #04m #và #H2SO4 #28m Cho 7 65 gam hỗn hợp Al và Mg tan trọn vẹn trong 500 ml dung dịch HCl 1 04m và H2SO4 0 28m