Bài tập tính thuế thu nhập cá nhân có lời giải 2022

Bài tập tính thuế Thu nhập cá nhân mới nhất năm 2017.
xin phía áp điệu các Bài tập thuế thu nhập cá nhân mới nhất theo đúng Luật thuế TNCN năm 2017.
Bài tập 1:
– Tháng 5/2017 Ông Mạnh có Tổng thu nhập từ lương, tiền công là 18.300.000 vnđ.
(Trong đó: Lương cơ bạn dạng (Lương tham gia BH: 6.000.000), Tiền ăn ca: 700.000. Tiền tương trợ điện thoại: 1.000.000, Tiền tương trợ xăng xe đi lại: 3.000.000. Tiền bổ sung nuôi con ăn học nhỏ: 3.600.000, Tiền thưởng: 4.000.000)
– Các khoản BH phải đóng là: 10,5% (BHXH: 8%, BHYT: 1,5%, BHTN: 1%) trên mức lương tham gia BH là: 6.000.000 = 630.000
– Ông Mạnh có nuôi 1 con nhỏ (Đã
)
Yêu cầu:
– Tính thuế nhập cá nhân phải nộp trong tháng 5/2017 của Ông Mạnh.
Hướng kinh qua:
Theo quy định: Cách tính thuế TNCN phải nộp như sau:
Thuế TNCN phải nộp
=
Thu nhập tính thuế
X
Thuế suất
1. Thu nhập tính thuế
= Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ
Trong đó:
Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – Các khoản được miễn thuế
2. Thuế suất:
Theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần quy định tại: Phụ lục 01/PL-TNCN theo Thông tư111/2013/TT-BTC như sau:
Bậc
Thu nhập tính thuế /tháng
Thuế suất
Tính số thuế phải nộp
Cách 1
Cách 2
1
Đến 5 triệu đồng (trđ)
5%
0 trđ + 5% TNTT
5% TNTT
2
Trên 5 trđ đến 10 trđ
10%
0,25 trđ + 10% TNTT trên 5 trđ
10% TNTT – 0,25 trđ
3
Trên 10 trđ đến 18 trđ
15%
0,75 trđ + 15% TNTT trên 10 trđ
15% TNTT – 0,75 trđ
4
Trên 18 trđ đến 32 trđ
20%
1,95 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ
20% TNTT – 1,65 trđ
5
Trên 32 trđ đến 52 trđ
25%
4,75 trđ + 25% TNTT trên 32 trđ
25% TNTT – 3,25 trđ
6
Trên 52 trđ đến 80 trđ
30%
9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ
30 % TNTT – 5,85 trđ
7
Trên 80 trđ
35%
18,15 trđ + 35% TNTT trên 80 trđ
35% TNTT – 9,85 trđ
Cách tính thuế TNCN cho Ông Mạnh cụ thể như sau:
Thu nhập chịu thuế
= 18.300.000 – (700.000 + 1.000.000) = 16.600.000
(Các khoản được miễn thuế gồm: Tiền ăn ca, Tiền điện thoại)
Thu nhập tính thuế TNCN
= 16.600.000 – (9.000.000 + 3.600.000 + 630.000) = 3.370.000
(Các khoản giảm trừ: Giảm trừ bạn dạng thân mình: 9.000.000, Người phụ thuộc: 3.600.000, Các khoản BH: 630.000)
– Thuế TNCN Ông Nam phải nộp là:
Cách 1
: (Theo phụ lục 01/PL-TNCN bên trên)
– Thu nhập tính thuế = 3.370.000 (Thuộc bậc 1: “Đến 5 triệu đồng (trđ)”)
-> Thuế TNCN phải nộp =
0 trđ + 5% TNTT
(Thu nhập tính thuế)
= 0 + (5% x 3.370.000) = 168.500
Cách 2:
(Theo phụ lục 01/PL-TNCN bên trên)
– Thu nhập tính thuế = 3.370.000 (Thuộc bậc 1: “Đến 5 triệu đồng (trđ)”)
-> Thuế TNCN phải nộp =
5% TNTT
(Thu nhập tính thuế)
= 5% X 3.370.000 = 168.500
(Cách này sẽ sớm chóng rộng rất nhiều Khi tính thuế cho những người dân dân có nhiều bậc)
Chi tiết xem thêm:
Bài tập 2: Cách tính thuế TNCN theo lương Net
– Năm 2017, theo hợp đồng cần lao ký giữa Ông Hải và Công ty kế toán tài chính Thiên Ưng thì Ông Hải được trả lương mỗi tháng là 31,5 triệu đồng,
– Ngoài tiền lương Ông Hải được công ty trả thay phí hội viên câu lạc bộ thể thao 1 triệu đồng/tháng. Ông Hải phải đóng bảo đảm tấm là một trong những trong,5 triệu đồng/tháng. Công ty chịu trách nhiệm và trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định thay cho ông Ông Hải.
– Trong năm Ông Hải chỉ tính giảm trừ gia cảnh cho bạn dạng thân mình, ko hề người phụ thuộc và ko nảy sinh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học tập.
đề nghị:
Tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp cho Ông Hải:
Hướng áp giải:
Cách tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp của Ông Hải:
để ý:
Vì công ty trả theo lương NET
(tức là DN sẽ chịu thuế TNCN thay cho người cần lao)
. Nên thu nhập tính thuế sẽ phải quy đổi theo quy định lại Phụ lục 02 theo Thông tư 111.
Phụ lục: 02/PL-TNCN
(Ban hành tất nhiên Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính)
BẢNG QUY ĐỔI
THU NHẬP KHÔNG BAO GỒM THUẾ RA THU NHẬP TÍNH THUẾ
(đối với thu nhập từ lương bổng, tiền công)
Stt
Thu nhập làm cứ quy đổi/tháng
(viết tắt là TNQĐ)
Thu nhập tính thuế
1
Đến 4,75 triệu đồng (trđ)
TNQĐ/0,95
2
Trên 4,75 trđ đến 9,25trđ
(TNQĐ – 0,25 trđ)/0,9
3
Trên 9,25 trđ đến 16,05trđ
(TNQĐ – 0,75 trđ )/0,85
4
Trên 16,05 trđ đến 27,25 trđ
(TNQĐ – 1,65 trđ)/0,8
5
Trên 27,25 trđ đến 42,25 trđ
(TNQĐ – 3,25 trđ)/0,75
6
Trên 42,25 trđ đến 61,85 trđ
(TNQĐ – 5,85 trđ)/0,7
7
Trên 61,85 trđ
(TNQĐ – 9,85 trđ)/0,65
Cách tính thuế TNCN phải nộp của Ông Hải cụ thể như sau:
– Thu nhập làm cứ quy đổi là:
31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng – (9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng) = 22 triệu đồng
– Thu nhập tính thuế
(xác định theo Phụ lục số 02/PL-TNCN
theo Thông tư 111/2013/TT-BTC
) là:
= Bậc 4:
(TNQĐ – 1,65 trđ)/0,8
= (22 triệu đồng – 1,65 triệu đồng)/0,8 = 25,4375 triệu đồng
– Thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa Ông Hải phải nộp
(vận dụng cách tính thuế rút gọn “Cách 2” theo Phụ lục số 01/PL-TNCN) là:
= Bậc 4:
=
20% TNTT – 1,65 trđ
= 25,4375 triệu đồng × 20% – 1,65 triệu đồng = 3,4375 triệu đồng
Chi tiết xem thêm:
Bài tập 3:
– Giả sử Ông Hải ở động tác luyện trên còn được công ty trả thay tiền thuê ngôi nhà là 6 triệu đồng/tháng.
đề nghị:
Tính thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa phải nộp của Ông Hải:
Hướng trải:
Cách tính thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa phải nộp mỗi tháng của Ông Hải:
Bước 1:
Xác định tiền thuê ngôi nhà trả thay được tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi
– Thu nhập làm căn cứ quy đổi (ko gồm tiền thuê ngôi nhà):
= 31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng – (9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng) = 22 triệu đồng
– Thu nhập tính thuế (
xác định theo Phụ lục số 02/PL-TNCN)
là:
= (22 triệu đồng – 1,65 triệu đồng)/0,8 = 25,4375 triệu đồng
– Thu nhập chịu thuế (ko gồm tiền thuê ngôi nhà):
= 25,4375 triệu đồng + 9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng = 35,9375 triệu đồng/tháng
Chu ý
: Theo quy định:
“Khoản tiền thuê ngôi nhà, điện nước và các dịch vụ tất nhiên (nếu có) đối với ngôi nhà tại do đơn vị dùng lao động
trả thay
tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả thay tuy nhiên k
xông vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế
nảy sinh (chưa bao héc tàm tất cả tiền thuê ngôi nhà, điện nước và dịch vụ tất nhiên (nếu có)) tại đơn vị ko phân biệt điểm trả thu nhập.”
Như vậy:
15% Tổng thu nhập chịu thuế (ko gồm tiền thuê ngôi nhà):
= 35,9375 triệu đồng × 15% = 5,390 triệu đồng/tháng
Vậy tiền thuê ngôi nhà được tính vào thu nhập làm cứ quy đổi là
5,390 triệu đồng/tháng
Bước 2
:
Xác định thu nhập tính thuế:
– Thu nhập làm cứ để quy đổi thành thu nhập tính thuế:
= 31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng + 5,390 triệu đồng – (9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng)
= 27,39 triệu đồng/tháng
– Thu nhập tính thuế (quy đổi theo Phụ lục số 02/PL-TNCN):
= (27,39 triệu đồng – 3,25 triệu đồng)/0,75 = 32,187 triệu đồng/tháng
– Thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa phải nộp:
= 32,187 triệu đồng × 25% – 3,25 triệu đồng = 4,797 triệu đồng/tháng
– Thu nhập chịu thuế mỗi tháng của ông Hải là:
= 31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng + 5,390 triệu đồng + 4,797 triệu đồng
= 42,687 triệu đồng/tháng
Hoặc xác định theo cách:
= 32,187 triệu đồng + 9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng
= 42,687 triệu đồng/tháng.
Tác_Giả_2 xin
Chúc các bạn thành công!
Các bạn có nhu muốn muốn
học tập làm kế toán tài chính thuế thực tế: Thực hành kê khai thuế – Quyết toán thuế thực tại chuyên sâu
có thể tham dự: trên bên dưới

58

Tài Liệu Bài tập tính thuế thu nhập cá nhân có lời giải 2021-09-01 16:09:00

#Bài #tập #tính #thuế #thu #nhập #cá #nhân #có #lời #giải