Bảng kê mua lại cổ phiếu mẫu số 03 – BH 2022

Mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu mẫu số 03 – BH theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ tài chính.

Đơn vi:………..

Địa chỉ:……….

Mẫu số: 03 – BH

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG KÊ MUA LẠI CỔ PHIẾU

Ngày …tháng …năm …

Số: …………….

– Họ tên người buôn bán lại: …………………………………….Địa chỉ: ……………….

– Họ tên người sử dụng lại: ……………………………………Địa chỉ: ………………..

Số TT

Tên, ký mã hiệu cổ phiếu

Số lượng

Mệnh giá

Giá thực tế mua

Số tiền

Theo mệnh giá

Theo giá thực tế mua

A

B

1

2

3

4

5

Cộng

Tổng số tiền thực tế mua (viết bởi văn bản): ………………………….

………..,ngày …tháng …năm ….

người lập phiếu

(Ký,bọn họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký,bọn họ tên)

Giám đốc

(Ký,bọn họ tên, đóng dấu)

Các bạn có nhu muốn muốn tải về có thể:

Theo Quyết định 48 tại đây:

Theo Thông tư 200 tại đây:

Bài viết Bảng kê mua lại cổ phiếu mẫu số 03 – BH 2021-09-03 11:42:00

#Bảng #kê #mua #lại #cổ #phiếu #mẫu #số