Bảng kiểm kê vàng bạc, đá quý 08b-TT theo Thông tư 133 và 200 2022

Hướng dẫn cách lập Bảng kiểm kê vàng bộ́c, đá quý theo Thông tư 133 và 200 – Mẫu 08b-TT, Biên bạn dạng nhằm mục đích xác nhận tiền nước ngoài tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý, … tồn thực tế và số thừa, thiếu so với sổ kế toán tài chính trên cơ sở đó tăng cường cai quản lý nước ngoài tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý và làm cơ sở qui trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán tài chính số chênh lệch.

I. Mẫu Bảng kiểm kê vàng bộ́c đá quý:

Đơn vị

:

Bộ phận:

………………

Mẫu số 08b – TT

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG KIỂM KÊ VÀNG BẠC, KIM KHÍ QUÝ, ĐÁ QUÝ

Số:…………………

Hôm nay, vào giờ………. ngày………. tháng………. năm……….

Chúng tôi gồm:

– Ông/Bà: ……………………………… đại diện kế toán tài chính

– Ông/Bà: ……………………………… đại diện thủ quỹ

– Ông/Bà: ……………………………… đại diện ………..

Cùng tiến hành kiểm kê quỹ nước ngoài tệ, vàng bạc … hiệu quả như sau:

Số TT

Diễn giải

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Tính ra VNĐ

Ghi chú

Tỷ giá

VNĐ

A

B

C

1

2

3

4

D

I

 

II

1

2

3

III

Số dư theo sổ kế toán tài chính

Số kiểm kê thực tế (*)

– Loại

– Loại

– …

Chênh lệch (III = I – II)

x

x

……

……

……

x

x

x

……

……

……

x

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

– Lý do : + Thừa: ……………..…………..……………..…………..…………..

+ Thiếu: …………..…………..…………..…..…………..…………..……………

– Kết luận sau Khi kiểm kê nước ngoài tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý: ………..……

…………..…………..…………..………..…………..………….

 

Thủ quỹ

(Ký, bọn họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, bọn họ tên)

Người chịu trách nhiệm kiểm kê quỹ

(Ký, bọn họ tên)

 

 

Tải mẫu Bảng kiểm kê vàng bộ́c đá quýtheo Thông tư 133:

Tải mẫu Bảng kiểm kê vàng bộ́c đá quý theo Thông tư 200:

 

Nếu bạn ko tải về được thì có thể làm theo cách sau:

Bước 1

: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Bước 2

: Gửi yêu cầu vào mail: 

[email protected]

 (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

II. Cách lập BẢNG KIỂM KÊ VÀNG BẠC, ĐÁ QUÝ

1. Mục đích:

– Biên bạn dạng nhằm mục đích xác nhận tiền nước ngoài tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý, … tồn thực tế và số thừa, thiếu so với sổ kế toán tài chính trên cơ sở đó tăng cường cai quản lý nước ngoài tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý và làm cơ sở qui trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán tài chính số chênh lệch.

2. Phương pháp và trách nhiệm ghi

Góc trên bên trái ghi tên đơn vị, bộ phận. Việc kiểm kê nước ngoài tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý được tiến hành định kỳ vào cuối tháng, cuối quí, cuối năm hoặc Khi muốn thiết có thể kiểm kê đột xuất hoặc Khi bàn trả nước ngoài tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý. Khi tiến hành kiểm kê phải lập ban kiểm kê, trong đó, thủ quỹ hoặc người cai quản lý nước ngoài tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý và kế toán tài chính mặt hàng tồn kho (vàng bạc, kim khí quý, đá quý là mặt hàng tồn kho) hoặc kế toán tài chính đầu tư khác (vàng bạc, kim khí quý, đá quý ko phải là mặt hàng tồn kho) là các thành viên.

Biên bạn dạng kiểm kê quỹ phải ghi rõ số hiệu chứng từ và thời điểm kiểm kê (…giờ ….ngày ….tháng ….năm ….). Trước Khi kiểm kê nước ngoài tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý, thủ quỹ hoặc người dân có trách nhiệm cai quản lý vàng bạc, kim khí quý, đá quý phải ghi sổ tất cả các chứng từ kế toán tài chính và tính số dư tồn nước ngoài tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý đến thời điểm kiểm kê.

– Khi tiến hành kiểm kê phải tiến hành kiểm kê riêng từng loại nước ngoài tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý hiện nay có như: nước ngoài tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý.

– Dòng “Số dư theo sổ kế toán tài chính”: Căn cứ vào sổ quỹ của thủ quỹ hoặc sổ theo dõi chi tiết mặt hàng tồn kho, đầu tư khác tại ngày, giờ kiểm kê quỹ để ghi vào cột 2, 4.

– Dòng “Kiểm kê thực tế”: Căn cứ vào số kiểm kê thực tế để ghi theo từng loại nước ngoài tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý.

– Dòng chênh lệch: Ghi số chênh lệch thừa hoặc thiếu giữa số dư theo sổ kế toán tài chính với số kiểm kê thực tế.

Trên Bảng kiểm kê nước ngoài tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý cần phải xác định và ghi rõ nguyên nhân gây ra thừa hoặc thiếu, có ý con kiến đánh giá và đề nghị của Ban kiểm kê. Bảng kiểm kê nước ngoài tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý phải có chữ ký (ghi rõ bọn họ tên) của thủ quỹ hoặc người dân có trách nhiệm cai quản lý vàng bạc, kim khí quý, đá quý, trưởng ban kiểm kê và kế toán tài chính trưởng. Mọi khoản chênh lệch quỹ đều phải báo cho biết giải trình giám đốc doanh nghiệp xem xét giải quyết.

Bảng kiểm kê nước ngoài tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý do ban kiểm kê lập thành 2 bạn dạng:

– 1 bạn dạng lưu ở thủ quỹ hoặc người dân có trách nhiệm cai quản lý vàng bạc, kim khí quý, đá quý

– 1 bạn dạng lưu ở kế toán tài chính quỹ hoặc kế toán tài chính mặt hàng tồn kho, các khoản vốn khác của doanh nghiệp.

Xem thêm

:

—————————————————————

Bài viết Bảng kiểm kê vàng bạc, đá quý 08b-TT theo Thông tư 133 và 200 2021-09-05 18:47:00

#Bảng #kiểm #kê #vàng #bạc #đa #quy #08bTT #theo #Thông #tư