Biên bạn dạng bàn trả TSCĐ sửa chữa lớn 03–TSCĐ theo TT 133, 200 2022

Hướng dẫn cách lập Biên bố̉n bố̀n giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành theo Thông tư 133 và 200 – Mẫu 03-TSCĐ, công nhận việc bàn trả TSCĐ sau Khi trả mỹ xong việc tu chỉnh lớn giữa bên có TSCĐ sang sửa và bên thực hiện nay việc tu chỉnh. Là cứ ghi sổ kế toán tài chính và tính sổ uổng tu chỉnh TSCĐ.
I. Mẫu Biên bố̉n bố̀n giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành:
Đơn vị
:
Bộ phận:
………………
Mẫu số 03 – TSCĐ
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)
BIÊN BẢN BÀN GIAO TSCĐ sang sửa LỚN trả mỹ xong
Ngày…. tháng…. năm….
Số:………………….
Nợ:………………….
Có:…………………..
căn cứ Quyết định số: ………. ngày … tháng … năm … của………………
Chúng tôi gồm:
– Ông /Bà……… Chức vụ……… Đại diện……………… đơn vị tu tạo
– Ông /Bà……… Chức vụ……… Đại diện……………… đơn vị có TSCĐ.
Đã kiểm nhận việc tu bổ TSCĐ như sau:
– Tên, ký mã hiệu, quy định (cấp hạng) TSCĐ………………………………
– Số hiệu TSCĐ ……………………….. Số thẻ TSCĐ: ………………………
– Bộ phận cai quản lý, dùng: ………………………………………
– Thời gian sang sửa từ ngày… tháng… năm… đến ngày… tháng… năm……
Các bộ phận tu sửa gồm có:
Tên bộ phận tu sửa
Nội dung (mức độ) công việc tu bổ
Giá dự toán
chi phí thực tế
Kết quả thẩm tra
A
B
1
2
3
Cộng
Kết luận: ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
Kế toán
trưởng
(Ký, bọn họ tên)
Đại diện đơn vị nhận
(Ký, bọn họ tên)
Đại diện đơn vị giao
(Ký, bọn họ tên)
Tải mẫu Biên bố̉n bố̀n giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành theo Thông tư 133:
Tải mẫu Biên bố̉n bố̀n giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành theo Thông tư 200:
Nếu bạn ko tải về được thì có thể làm theo cách sau:
Bước 1
: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới
Bước 2
: Gửi đề nghị vào mail:
[email protected]
(Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)
II. Cách lập Biên bố̉n bố̀n giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành:
1. Mục đích:
– Xác nhận việc bàn trả TSCĐ sau Khi trả mỹ xong việc tu tạo lớn giữa bên có TSCĐ tôn tạo và bên thực hành việc tu bổ. Là căn cứ ghi sổ kế toán tài chính và tính sổ uổng tôn tạo TSCĐ.
Xem thêm
:
2. Phương pháp và bổn phận ghi
Góc trên bên trái của Biên bạn dạng bàn trả TSCĐ tu tạo lớn trả mỹ xong ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng. Khi có TSCĐ sang sửa lớn trả mỹ xong phải tiến hành lập Ban giao nhận gồm đại diện bên thực hành việc tu chỉnh và đại diện bên có TSCĐ sửa chữa.
Biên bạn dạng bàn trả TSCĐ tu bổ lớn trả mỹ xong gồm 2 phần chính:
1 – Ghi tên, ký hiệu, số hiệu TSCĐ tu tạo.
Nơi cai quản lý sử dụng TSCĐ và ghi rõ Thời gian chính thức phát động sửa sang và trả mỹ xong việc tôn tạo TSCĐ.
2 – Các bộ phận sửa sang.
Cột A: Ghi rõ tên của bộ phận cần phải sửa chữa của TSCĐ.
Cột B: Ghi nội dung (mức độ) của công việc tu bổ như: Thay thế mới hoặc tu bổ, tân trang lại v.v…
Cột 1: Ghi giá dự toán (Giá plan) (Đối với ngôi trường hợp đơn vị tự làm) hoặc giá hợp đồng hai phía đã thỏa thuận (Đối với ngôi trường hợp thuê ngoài) của từng bộ phận cần tu bổ.
Cột 2: Ghi số phí tổn thực tế đã chi cho từng bộ phận sửa sang (Đối với ngôi trường hợp đơn vị tự tôn tạo).
Đối với ngôi trường hợp thuê ngoài tôn tạo thì chỉ ghi vào cột này những Khi có sự đổi thay về giá cả (So với giá ghi theo giao kèo) nảy trong quá trình tu chỉnh được bên có TSCĐ tu bổ chấp nhận tính sổ.
Cột 3: Ghi rõ hiệu quả rà của từng bộ phận sau sau Khi sửa chữa xong.
– Kết luận: Ghi quan lại điểm đánh giá tổng thể về việc tu bổ lớn TSCĐ của Hội đồng giao nhận.
Biên bạn dạng giao nhận TSCĐ tôn tạo lớn trả mỹ xong lập thành 2 bạn dạng, đại diện đơn vị hai phía giao, nhận cùng ký và mỗi bên giữ một bạn dạng, sau đó chuyển cho kế toán tài chính trưởng của đơn vị có TSCĐ sửa sang, soát xét xong lưu tại phòng kế toán tài chính.
Xem thêm:
—————————————————————-

29

Source Biên bạn dạng bàn trả TSCĐ sửa chữa lớn 03–TSCĐ theo TT 133, 200 2021-08-31 15:42:00

#Biên #bạn dạng #bàn #giao #TSCĐ #sửa #chữa #lơn #03TSCĐ #theo