Các mẫu mã ghi sổ kế toán tài chính theo Thông tư 200 và 133 2022

Theo Thông tư 200 có 5 mẫu mã ghi sổ kế toán tài chính, theo Thông tư 133 có 4 mẫu mã ghi sổ kế toán tài chính,
xin tổng hợp các mẫu mã ghi sổ kế toán tài chính mới nhất để các bạn cùng tham khảo:
– DN bạn đang sử dụng chế độ kế toán tài chính theo Thông tư 133 hoặc Thông tư 200 thì chọn lọc cho hạp nhé:
I. Các hình thức ghi sổ kế toán theo Thông tư 133
:
– Hình thức kế toán tài chính Nhật ký chung;
– Hình thức kế toán tài chính Nhật ký – Sổ Cái;
– Hình thức kế toán tài chính Chứng từ ghi sổ;
– Hình thức kế toán tài chính trên máy vi tính.
– Trong mỗi mẫu mã sổ kế toán tài chính có những quy định cụ thể về số lượng, kết cấu, mẫu sổ, trình tự, phương pháp biên chép và mối quan lại hệ giữa các sổ kế toán tài chính.
(Theo khoản 1 Phụ lục 4 Thông tư 133)
II. Các hình thức ghi sổ kế toán theo Thông tư 200:
– Hình thức kế toán tài chính Nhật ký chung;
– Hình thức kế toán tài chính Nhật ký – Sổ Cái;
– Hình thức kế toán tài chính Chứng từ ghi sổ;
– Hình thức kế toán tài chính Nhật ký- Chứng từ;
– Hình thức kế toán tài chính trên máy vi tính.
(Theo điều 122 Thông tư 200)
III. Quy định về sổ kế toán:
Sổ kế toán tài chính gồm sổ kế toán tài chính tổng hợp và sổ kế toán tài chính chi tiết. Sổ kế toán tài chính tổng hợp, gồm: Sổ Nhật ký, Sổ Cái. Sổ kế toán tài chính chi tiết, gồm: Sổ, thẻ kế toán tài chính chi tiết.
a) Sổ kế toán tài chính tổng hợp
– Sổ Nhật ký dùng để biên chép các kỹ năng tài chính tài chính, tài chính phát sinh trong từng kỳ kế toán tài chính và trong một niên độ kế toán tài chính theo trình tự thời gian và quan lại hệ đối ứng các trương mục của các kỹ năng đó. Số liệu kế toán tài chính trên sổ Nhật ký phản ảnh tổng số phát sinh bên Nợ và bên Có của ắt các trương mục kế toán tài chính dùng ở doanh nghiệp. Sổ Nhật ký phải phản ánh đầy đủ các nội dung sau:
+ Ngày, tháng ghi sổ;
+ Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán tài chính dùng làm cứ ghi sổ;
+ tóm lược nội dung của kỹ năng tài chính tài chính, tài chính phát sinh;
+ Số tiền của kỹ năng tài chính tài chính, tài chính nảy sinh.
– Sổ Cái dùng để biên chép các kỹ năng tài chính tài chính, tài chính nảy trong từng kỳ và trong một niên độ kế toán tài chính theo các tài khoản kế toán tài chính được quy định trong chế độ tài khoản kế toán tài chính ứng dụng cho doanh nghiệp. Số liệu kế toán tài chính trên Sổ Cái phản ảnh tổng hợp tình hình tài sản, mối cung cấp ngân sách, tình hình và hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại của doanh nghiệp. Sổ Cái phải phản chiếu đầy đủ các nội dung sau:
+ Ngày, tháng ghi sổ;
+ Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán tài chính dùng làm cứ ghi sổ;
+ Tóm tắt nội dung của kỹ năng tài chính tài chính, tài chính nảy;
+ Số tiền tài kỹ năng tài chính tài chính, tài chính nảy sinh ghi vào bên Nợ hoặc bên Có của từng tài khoản.
b) Sổ, thẻ kế toán tài chính chi tiết
Sổ, thẻ kế toán tài chính chi tiết dùng để biên chép các kỹ năng tài chính tài chính, tài chính nảy sinh can hệ đến các đối tượng kế toán tài chính cần thiết phải theo dõi chi tiết theo đề nghị cai quản lý. Số liệu trên sổ, thẻ kế toán tài chính chi tiết cung cấp các thông tin phục vụ cho việc cai quản lý từng loại tài sản, mối cung cấp ngân sách, doanh thu, hoài chưa được chi tiết trên sổ Nhật ký và Sổ Cái. Số lượng, kết cấu các sổ, thẻ kế toán tài chính chi tiết ko quy định tấm. Các doanh nghiệp cứ vào quy định mang tính chỉ dẫn tại Chế độ kế toán tài chính về sổ, thẻ kế toán tài chính chi tiết và đề nghị cai quản lý của doanh nghiệp để mở các sổ, thẻ kế toán tài chính chi tiết cấp thiết, hiệp.
Xem thêm:
– DN được
tự xây dựng mẫu sổ kế toán tài chính và mẫu mã ghi sổ kế toán tài chính
tuy nhiên phải đảm bảo cung cấp thông báo về giao du tài chính tài chính một cách minh bạch, phản ánh đầy đủ, kịp lúc, dễ thẩm tra, dễ đánh giá và dễ đối chiếu.

Nếu ko tự xây dựng được
thì có thể áp dụng các mẫu mã sổ kế toán tài chính được chỉ dẫn trong phụ lục số 4 Thông tư 200 và 133 để lập vắng tài chính nếu hiệp với đặc điểm cai quản lý và phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại của mình, cụ thể như sau:
IV: Các hình thức ghi sổ kế toán:
1. Hình thức kế toán tài chính Nhật ký chung:
– Nguyên tắc, đặc trưng cơ bạn dạng của mẫu mã kế toán tài chính Nhật ký chung: tất cả các kỹ năng tài chính tài chính, tài chính phát sinh đều phải được ghi vào sổ Nhật ký, mà trọng điểm là sổ Nhật ký chung, theo lớp lang thời gian nảy và theo nội dung tài chính tài chính (định khoản kế toán tài chính) của kỹ năng đó. Sau đó lấy số liệu trên các sổ Nhật ký để ghi Sổ Cái theo từng kỹ năng phát sinh
Chi tiết các bạn xem tại đây:
2. Hình thức kế toán tài chính Nhật ký – Sổ cái
:
– Đặc trưng căn bạn dạng của mẫu mã kế toán tài chính Nhật ký – Sổ Cái: Các kỹ năng tài chính tài chính, tài chính nảy được phối hợp ghi chép theo trình tự thời kì và theo nội dung tài chính tài chính (theo tài khoản kế toán tài chính) trên cùng một quyển sổ kế toán tài chính tổng hợp độc nhất là sổ Nhật ký – Sổ Cái. căn cứ để ghi vào sổ Nhật ký – Sổ Cái là các chứng từ kế toán tài chính hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán tài chính cùng loại.
Chi tiết các bạn xem tại đây:
3. Hình thức kế toán tài chính Chứng từ – ghi sổ
– Đặc trưng căn bạn dạng của mẫu mã kế toán tài chính Chứng từ ghi sổ: căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tài chính tổng hợp là “Chứng từ ghi sổ”. Việc ghi sổ kế toán tài chính tổng hợp bao héc tàm tất cả:
– Ghi theo lớp lang thời kì trên Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ.
– Ghi theo nội dung tài chính tài chính trên Sổ Cái.
Chứng từ ghi sổ do kế toán tài chính lập trên cơ sở từng chứng từ kế toán tài chính hoặc Bảng Tổng hợp chứng từ kế toán tài chính cùng loại, có cùng nội dung tài chính tài chính. Chứng từ ghi sổ được đánh số hiệu liên tục trong từng tháng hoặc cả năm (theo số trật tự trong Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ) và có chứng từ kế toán tài chính đính kèm, phải được kế toán tài chính trưởng duyệt trước Khi ghi sổ kế toán tài chính
Chi tiết các bạn xem tại đây:
4. Hình thức kế toán tài chính Nhật ký – Chứng từ
(133 ko có hình thức này)
– Đặc trưng căn bạn dạng của mẫu mã kế toán tài chính Nhật ký – Chứng từ (NKCT)
– tụ họp và khối mạng lưới server hoá các kỹ năng tài chính tài chính nảy theo bên Có của các tài khoản kết phù hợp với việc phân tích các kỹ năng tài chính tài chính đó theo các tài khoản đối ứng Nợ.
– phối hợp chém đẹp việc ghi chép các kỹ năng tài chính tài chính phát sinh theo lớp lang thời kì với việc khối mạng lưới server hoá các kỹ năng theo nội dung tài chính tài chính (theo tài khoản).
– phối hợp rộng rãi việc hạch toán tổng phù hợp với hạch toán chi tiết trên cùng một sổ kế toán tài chính và trong cùng một quá trình ghi chép.
– sử dụng các mẫu sổ in trước các quan lại hệ đối ứng trương mục, chỉ tiêu cai quản lý tài chính tài chính, tài chính và lập bẩm tài chính.
Chi tiết các bạn xem tại đây:
5. Hình thức kế toán tài chính trên máy vi tính
– Đặc trưng cơ bạn dạng của Hình thức kế toán tài chính trên máy vi tính: làm việc kế toán tài chính được thực hiện nay theo một chương trình phần mềm kế toán tài chính trên máy vi tính. Phần mềm kế toán tài chính được thiết kế theo nguyên lý của một trong bốn mẫu mã kế toán tài chính hoặc phối hợp các mẫu mã kế toán tài chính quy định trên đây. Phần mềm kế toán tài chính ko hiển thị đầy đủ quy trình ghi sổ kế toán tài chính, tuy nhiên phải in được đầy đủ sổ kế toán tài chính và bẩm tài chính theo quy định. Phần mềm kế toán tài chính được thiết kế theo Hình thức kế toán tài chính nào sẽ có các loại sổ của mẫu mã kế toán tài chính đó tuy nhiên ko trọn vẹn giống mẫu sổ kế toán tài chính ghi thủ công thủ công.
Chi tiết bạn cũng có thể xem tại đây:
Chúc các bạn thành đả.

16

Post Các mẫu mã ghi sổ kế toán tài chính theo Thông tư 200 và 133 2021-08-31 16:05:00

#Các #hình #thức #ghi #sổ #kế #toán #theo #Thông #tư #và