Cách chuyển số dư theo Thông tư 133 – Từ QĐ 48 sang TT 133 2022

chỉ dẫn cách chuyển số dư theo Thông tư 133. Cách chuyển số dư Đầu kỳ tài khoản bị xóa bỏ sang tài khoản mới theo Thông tư 133. Từ ngày 1/1/2017 Hệ thống trương mục kế toán tài chính theo QĐ 48 sẽ bị xóa bỏ, DN phải sử dụng khối mạng lưới server tài khoản kế toán tài chính theo Thông tư 133.
Theo điều 91
ngày 26/8/2016 có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 1/1/2017 chỉ dẫn cách chuyển số dư trên sổ kế toán tài chính cụ thể như sau:
1. Những trương mục xóa bỏ và thêm mới giữa QĐ 48 và TT 133:
a) Những tài khoản bị xóa bỏ:
TK 142 – Trả trước ngắn hạn;
TK 159 – Các khoản ngừa
TK 171 – giao tế mua buôn bán lại trái khoán của Chính phủ
TK 221 – Đầu tư tài chính dài hạn
TK 244 – Ký quỹ, ký cược dài hạn
TK 311 – Vay ngắn hạn
TK 315 – Nợ dài hạn đến hạn trả
TK 351 – Qũy dự phòng trợ cấp mất việc làm
TK 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu
TK ngoài bảng: 001, 002. 003, 004, 007
b) Những tài khoản thêm mới:
TK 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
TK 136 – Phải thu nội bộ;
TK 151 – Hàng mua đang đi đường
TK 228 – Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
TK 336 – Phải trả nội bộ
2. Cách chuyển số dư theo thông tư 133:
– Số dư chi tiết về vàng, bạc, kim khí quý, đá quý đang phản ảnh trên
TK 1113 và 1123:

Chuyển sang theo dõi trên các TK 152 – Hàng tồn kho, TK 155 – Thành phẩm, TK 156 – Hàng hóa (đối với vàng bạc, kim khí quý, đá quý được phân loại là mặt hàng tồn kho) và TK 2288 – Đầu tư khác (đối với vàng bạc, kim khí quý, đá quý ko được phân loại là mặt hàng tồn kho).
– Số dư các khoản trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu nắm giữ đến ngày đáo hạn, ko nắm giữ vì mục đích marketing thương mại (mua vào để đẩy ra với mục đích tìm lời qua chênh lệch giá mua, buôn bán) đang đề đạt trên
TK 121
– Đầu tư tài chính ngắn hạn.

Chuyển sang TK 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (1288);

Số dư TK 142
– tổn phí trả trước ngắn hạn:

Chuyển sang TK 242 – uổng trả trước;
– Số dư chi tiết
TK 1388
về ký quỹ, ký cược ngắn hạn và
TK 244
– Ký quỹ, ký cược dài hạn:

Chuyển sang TK 1386 – vậy, thế chấp, ký quỹ, ký cược;
– Số dư các khoản dự phòng đang đề đạt trên
TK 159, 229:

Chuyển sang TK 229 – đề phòng tổn thất tài sản (chi tiết cho từng TK cấp 2 thích phù hợp với nội dung phòng ngừa);
– Số dư
TK 311
– Vay ngắn hạn,
TK 315
– Nợ dài hạn đến hạn trả,
TK 3411

Vay dài hạn và
TK 3412
– Nợ dài hạn:

Chuyển sang TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính;
– Số dư
TK 3414
– Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn:

Chuyển sang TK 3386 – Nhận ký quỹ, ký cược.
– Khoản trích trước uổng sang sửa, duy trì cho TSCĐ phát động và sinh hoạt giải trí bình thường (đối với những TSCĐ theo yêu cầu chuyên môn phải tu tạo định kỳ), tổn phí trả nguyên môi ngôi trường, trả mặt bởi và các khoản có thuộc tính na ná đang phản chiếu trên
TK 335
– tổn phí phải trả.:

Chuyển sang TK 352 – ngừa phải trả (chi tiết TK 3524).
Chú ý:
Các nội dung khác đang phản ánh chi tiết trên các tài khoản có can hệ nếu trái so với Thông tư 133 thì phải điều chỉnh lại theo quy định của Thông tư 133.
Xem thêm:
Tác_Giả_2 xin chúc các bạn thành đả!
—————————–

54

Nguồn Cách chuyển số dư theo Thông tư 133 – Từ QĐ 48 sang TT 133 2021-08-31 16:20:00

#Cách #chuyển #số #dư #theo #Thông #tư #Từ #QĐ #sang