Cách ghi sổ theo mẫu mã nhật ký – sổ cái theo TT 200 và 133 2022

chỉ dẫn hình thức ghi sổ kế toán tài chính Nhật ký – Sổ Cái theo Thông tư 200 và 133: Đặc trưng cơ các độc giả dạng, trình tự ghi sổ, nội dung, kết cấu và phương pháp ghi sổ kế toán tài chính theo mẫu mã kế toán tài chính Nhật ký – Sổ Cái

1) Đặc trưng cơ các độc giả dạng của mẫu mã kế toán tài chính Nhật ký – Sổ Cái:

– Các kỹ năng tài chính tài chính, tài chính nảy sinh được phối hợp biên chép theo trình tự thời kì và theo nội dung tài chính tài chính (theo trương mục kế toán tài chính) trên cùng một quyển sổ kế toán tài chính tổng hợp duy nhất là sổ Nhật ký – Sổ Cái. cứ để ghi vào sổ Nhật ký – Sổ Cái là các chứng từ kế toán tài chính hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán tài chính cùng loại.

Hình thức kế toán tài chính Nhật ký – Sổ Cái gồm có các loại sổ kế toán tài chính sau:

– Nhật ký – Sổ Cái;

– Các Sổ, Thẻ kế toán tài chính chi tiết.

2) trình tự ghi sổ kế toán tài chính theo mẫu mã kế toán tài chính Nhật ký – Sổ Cái

+) Mỗi ngày:

– cứ vào các chứng từ kế toán tài chính hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán tài chính cùng loại đã được đánh giá và được dùng làm cứ ghi sổ, trước ko hề xác định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để ghi vào Sổ Nhật ký – Sổ Cái. Số liệu của mỗi chứng từ (hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán tài chính cùng loại) được ghi trên một dòng ở cả 2 phần Nhật ký và phần Sổ Cái. Bảng tổng hợp chứng từ kế toán tài chính được lập cho những chứng từ cùng loại (Phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất, phiếu nhập,…) nảy nhiều lần trong một ngày hoặc định kỳ 1 đến 3 ngày. Chứng từ kế toán tài chính và Bảng tổng hợp chứng từ kế toán tài chính cùng loại sau sau Khi ghi Sổ Nhật ký – Sổ Cái, được dùng để ghi vào Sổ, Thẻ kế toán tài chính chi tiết có liên can.

+) Cuối tháng:

– Sau sau Khi phản chiếu tuốt chứng từ kế toán tài chính phát sinh trong tháng vào Sổ Nhật ký – Sổ Cái và các sổ, thẻ kế toán tài chính chi tiết, kế toán tài chính tiến hành cộng số liệu của cột số nảy sinh ở phần Nhật ký và các cột Nợ, cột Có của từng trương mục ở phần Sổ Cái để ghi vào dòng cộng nảy cuối tháng. Căn cứ vào số phát sinh các tháng trước và số phát sinh tháng này tính ra số nảy sinh luỹ kế từ đầu quý đến cuối tháng này. Căn cứ vào số dư đầu tháng (đầu quý) và số phát sinh trong tháng kế toán tài chính tính ra số dư cuối tháng (cuối quý) của từng tài khoản trên Nhật ký – Sổ Cái.

– Khi đánh giá, đối chiếu số cộng cuối tháng (cuối quý) trong Sổ Nhật ký – Sổ Cái phải đảm bảo các yêu cầu sau:

Tổng số tiền

của cột “phát sinh”

ở phần Nhật ký

==

Tổng số nảy Nợ của quờ quạng các TK

=

Tổng số nảy sinh

Có của tuốt các TK

Tổng số dư Nợ các tài khoản

=

Tổng số dư Có các tài khoản

– Các sổ, thẻ kế toán tài chính chi tiết cũng phải được khoá sổ để cộng số nảy Nợ, số phát sinh Có và tính ra số dư cuối tháng của từng đối tượng. cứ vào số liệu khoá sổ của các đối tượng lập “Bảng tổng hợp chi tiết” cho từng tài khoản. Số liệu trên “Bảng tổng hợp chi tiết” được đối chiếu với số nảy sinh Nợ, số nảy Có và Số dư cuối tháng của từng tài khoản trên Sổ Nhật ký – Sổ Cái. Số liệu trên Nhật ký – Sổ Cái và trên “Bảng tổng hợp chi tiết” sau Khi khóa sổ được rà, đối chiếu nếu khớp, đúng sẽ được sử dụng để lập thưa tài chính.

+) Sơ đồ trình tự ghi sổ Nhật ký Sổ cái:

3. Nội dung, kết cấu và phương pháp ghi sổ Nhật ký – Sổ Cái:

– Sổ kế toán tài chính tổng hợp của mẫu mã kế toán tài chính Nhật ký – Sổ Cái chỉ có một quyển sổ độc nhất vô nhị là sổ Nhật ký – Sổ Cái (Mấu số S01-DN)

a) Nội dung:

– Nhật ký – Sổ Cái là sổ kế toán tài chính tổng hợp độc nhất vô nhị dùng để phản ảnh tuốt tuột các kỹ năng tài chính tài chính nảy theo trình tự thời gian và khối mạng lưới server hoá theo nội dung tài chính tài chính (Theo tài khoản kế toán tài chính).

– Số liệu ghi trên Nhật ký – Sổ Cái dùng để lập vắng tài chính.

b) Kết cấu và phương pháp ghi sổ:

+ Kết cấu:

Nhật ký – Sổ Cái là sổ kế toán tài chính tổng hợp gồm 2 phần: Phần Nhật ký và phần Sổ Cái.

Phần Nhật ký

: gồm các cột: Cột “Ngày, tháng ghi sổ”, cột “Số hiệu”, cột “Ngày, tháng” của chứng từ, cột “Diễn giải” nội dung kỹ năng và cột “Số tiền nảy sinh”. Phần Nhật ký dùng để đề đạt các kỹ năng tài chính tài chính nảy sinh theo trình tự thời kì.

Phần Sổ Cái

: Có nhiều cột, mỗi tài khoản ghi 2 cột: cột Nợ, cột Có. Số lượng cột nhiều hoặc ít phụ thuộc vào số lượng các tài khoản sử dụng ở đơn vị kế toán tài chính. Phần Sổ Cái dùng để phản chiếu các kỹ năng tài chính tài chính phát sinh theo nội dung tài chính tài chính (Theo trương mục kế toán tài chính).

+ Phương pháp ghi sổ:

– biên chép hằng ngày:

Mỗi ngày, mỗi Khi cảm bắt gặp chứng từ kế toán tài chính, người giữ Nhật ký – Sổ Cái phải thẩm tra tính chất pháp lý của chứng từ. cứ vào nội dung kỹ năng ghi trên chứng từ để xác định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có. Đối với các chứng từ kế toán tài chính cùng loại, kế toán tài chính lập “Bảng tổng hợp chứng từ kế toán tài chính cùng loại”. Sau đó ghi các nội dung cấp thiết của chứng từ kế toán tài chính hoặc “Bảng tổng hợp chứng từ kế toán tài chính cùng loại” vào Nhật ký – Sổ Cái.

Mỗi chứng từ kế toán tài chính hoặc “Bảng tổng hợp chứng từ kế toán tài chính cùng loại” được ghi vào Nhật ký – Sổ Cái trên một dòng, đồng thời cả ở 2 phần: Phần Nhật ký và phần Sổ Cái. đầu tiên ghi vào phần Nhật ký ở các cột: Cột “Ngày, tháng ghi sổ”, cột “Số hiệu” và cột “Ngày, tháng” của chứng từ, cột “Diễn giải” nội dung kỹ năng tài chính tài chính nảy và Căn cứ vào số tiền ghi trên chứng từ để ghi vào cột “số tiền nảy”. Sau đó ghi số tiền tài kỹ năng tài chính tài chính nảy sinh vào cột ghi Nợ, cột ghi Có của các tài khoản can hệ trong phần Sổ Cái, cụ thể:

– Cột F, G: Ghi số hiệu trương mục đối ứng của kỹ năng tài chính tài chính;

– Cột H: Ghi số thứ tự dòng của kỹ năng trong Nhật ký – Sổ Cái;

– Từ cột 2 trở đi: Ghi số tiền nảy sinh của mỗi trương mục theo quan lại hệ đối ứng đã được định khoản ở các cột F,G.

Cuối tháng

phải cộng số tiền phát sinh ở phần nhật ký và số phát sinh nợ, số nảy sinh có, tính ra số dư và cộng luỹ kế số phát sinh từ đầu quý của từng tài khoản để làm cứ lập vắng tài chính.

Trên đây là những quy định về cách ghi sổ kế toán tài chính theo mẫu mã Nhật ký – Sổ cái, nước ngoài giả các các độc giả cũng có thể xem thêm:

Kế toán Thiên Ưng chúc các các độc giả thành đả.

Bài viết Cách ghi sổ theo mẫu mã nhật ký – sổ cái theo TT 200 và 133 2021-08-26 06:36:00

#Cách #ghi #sổ #theo #hình #thức #nhật #ký #sổ #cái #theo