Cách hạch toán Các khoản giảm trừ doanh thu Tài khoản 521 theo TT 200 2022

Cách héc tạch toán trương mục 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: dùng để phản ảnh các khoản được điều chỉnh giảm trừ vào doanh thâu trong kỳ như: Chiết khấu thương nghiệp, giảm giá mặt hàng buôn bán, mặt hàng buôn bán trả lại.

1. Nguyên tắc kế toán tài chính:

a) Tài khoản này dùng để đề đạt các khoản được điều chỉnh giảm trừ vào doanh thu buôn bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ, gồm:

Chiết khấu thương nghiệp, giảm giá mặt hàng buôn bán và mặt hàng buôn bán bị trả lại

. Tài khoản này

ko phản ánh các khoản thuế được giảm trừ vào doanh thâu như thuế GTGT đầu ra phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp.

b) Việc điều chỉnh giảm doanh thu được thực hành như sau:

– Khoản chiết khấu thương nghiệp, giảm giá mặt hàng buôn bán, mặt hàng buôn bán bị trả lại nảy cùng kỳ tiêu thụ sản phẩm, product dịch vụ được điều chỉnh giảm doanh thu của kỳ phát sinh;

– Trường hợp sản phẩm, mặt hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ từ các kỳ trước, đến kỳ sau mới nảy chiết khấu thương mại, giảm giá mặt hàng buôn bán hoặc mặt hàng buôn bán bị trả lại thì doanh nghiệp được ghi giảm doanh thu theo nguyên lý:

+ Nếu sản phẩm, mặt hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ từ các kỳ trước, đến kỳ sau phải giảm giá, phải chiết khấu thương nghiệp, bị trả lại tuy nhiên phát sinh trước thời điểm phát hành mỏng tài chính, kế toán tài chính phải coi đây là một trong những sự khiếu nại cần điều chỉnh phát sinh sau ngày lập Bảng cân đối kế toán tài chính và ghi giảm doanh thâu, trên mỏng tài chính của kỳ lập mỏng (kỳ trước).

+ Trường hợp sản phẩm, mặt hàng hoá, dịch vụ phải giảm giá, phải chiết khấu thương mại, bị trả lại sau thời tự khắc phát hành mỏng tài chính thì doanh nghiệp ghi giảm doanh thâu của kỳ phát sinh (kỳ sau).

c) Chiết khấu thương nghiệp phải trả là khoản doanh nghiệp buôn bán giảm giá niêm yết cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng mua mặt hàng với lượng lớn. Bên buôn bán sản phẩm thực hiện nay kế toán tài chính chiết khấu thương mại theo những nguyên lý sau:

– Trường hợp trong hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn buôn bán sản phẩm đã trình diễn.# khoản chiết khấu thương mại cho người sử dụng là khoản giảm trừ vào số tiền người sử dụng phải thanh toán (giá buôn bán phản ánh trên hoá đơn là giá đã trừ chiết khấu thương nghiệp) thì doanh nghiệp (bên buôn bán sản phẩm) cấm dùng Tài khoản này, doanh thâu buôn bán sản phẩm phản ánh theo giá đã trừ chiết khấu thương nghiệp (doanh thâu thuần).

– Kế toán phải theo dõi riêng khoản chiết khấu thương mại mà doanh nghiệp chi trả cho người sử dụng tuy nhiên chưa được phản ánh là khoản giảm trừ số tiền phải thanh toán trên hóa đơn. Trường hợp này, bên buôn bán ghi nhận doanh thâu ban sơ theo giá chưa trừ chiết khấu thương nghiệp (doanh thu gộp). Khoản chiết khấu thương nghiệp cần phải theo dõi riêng trên Tài khoản này thường nảy sinh trong các ngôi trường hợp như:

+ Số chiết khấu thương mại người sử dụng được hưởng trọn lớn rộng số tiền buôn bán sản phẩm được ghi trên hoá đơn lần rút cục. Trường hợp này có thể phát sinh do người sử dụng mặt hàng nhiều lần mới đạt được lượng mặt hàng mua được hưởng trọn chiết khấu và khoản chiết khấu thương nghiệp chỉ được xác định trong lần mua rút cuộc;

+ Các ngôi nhà sinh sản cuối kỳ mới xác định được số lượng mặt hàng mà ngôi nhà phân phối (như các siêu thị) đã tiêu thụ và từ đó mới có căn cứ để xác định được số chiết khấu thương nghiệp phải trả dựa trên doanh số buôn bán hoặc số lượng sản phẩm đã tiêu thụ.

d) Giảm giá mặt hàng buôn bán là khoản giảm trừ cho người sử dụng do sản phẩm, mặt hàng hoá ko an toàn cỏi, mất phẩm chất Hay là ko đúng quy định theo quy định trong hợp đồng tài chính tài chính. Bên buôn bán sản phẩm thực hiện nay kế toán tài chính giảm giá mặt hàng buôn bán theo những nguyên lý sau:

– Trường hợp trong hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn buôn bán sản phẩm đã trình diễn.# khoản giảm giá mặt hàng đẩy ra cho người sử dụng là khoản giảm trừ vào số tiền người sử dụng phải tính sổ (giá buôn bán phản ảnh trên hoá đơn là giá đã giảm) thì doanh nghiệp (bên buôn bán sản phẩm) ko dùng đến Tài khoản này, doanh thu buôn bán sản phẩm phản ảnh theo giá đã giảm (doanh thu thuần).

– Chỉ phản ánh vào tài khoản này các khoản giảm trừ do việc chấp nhận giảm giá sau sau Khi buôn bán sản phẩm (đã ghi nhận doanh thâu) và phát hành hoá đơn (giảm giá ngoài hoá đơn) do mặt hàng buôn bán ko an toàn cỏi, mất phẩm chất…

đ) Đối với mặt hàng buôn bán bị trả lại, trương mục này dùng để đề đạt giá trị của số sản phẩm, product bị quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng trả lại do các nguyên nhân: Vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng tài chính tài chính, mặt hàng bị ko an toàn cỏi, mất phẩm chất, ko đúng chủng loại, quy định.

e) Kế toán phải theo dõi chi tiết chiết khấu thương mại, giảm giá mặt hàng buôn bán, mặt hàng buôn bán bị trả lại cho từng quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng và từng loại mặt hàng buôn bán, như: buôn bán sản phẩm (sản phẩm, mặt hàng hoá), cung cấp dịch vụ. Cuối kỳ, kết chuyển thảy sang trương mục 511 – “Doanh thâu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ” để xác định doanh thâu thuần của lượng sản phẩm, mặt hàng hoá, dịch vụ thực tế thực hành trong kỳ mỏng.

2. Kết cấu và nội dung phản chiếu của Tài khoản 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu

Bên Nợ:

Số chiết khấu thương nghiệp đã chấp nhận thanh toán cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng;

– Số giảm giá mặt hàng buôn bán đã chấp nhận cho người sử dụng mặt hàng;

– Doanh thu của mặt hàng buôn bán bị trả lại, đã trả lại tiền cho người sử dụng hoặc tính trừ vào khoản phải thâu quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng về số sản phẩm, product đã buôn bán

Bên Có:

Cuối kỳ kế toán tài chính, kết chuyển tất tật số chiết khấu thương nghiệp, giảm giá mặt hàng buôn bán, doanh thâu của mặt hàng buôn bán bị trả lại sang tài khoản 511 “Doanh thâu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ” để xác định doanh thâu thuần của kỳ ít.

trương mục 521 – Các khoản giảm trừ doanh thâu ko hề số dư cuối kỳ.

trương mục 521 có 3 Tài khoản cấp 2:

– trương mục 5211 – Chiết khấu thương nghiệp:

trương mục này dùng để phản ảnh khoản chiết khấu thương mại cho người sử dụng do quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng mua mặt hàng với lượng lớn tuy nhiên chưa được phản ánh trên hóa đơn Khi buôn bán sản phẩm product, cung cấp dịch vụ trong kỳ

– trương mục 5212 – Hàng buôn bán bị trả lại:

trương mục này dùng để phản ánh doanh thâu của sản phẩm, product, dịch vụ bị người sử dụng trả lại trong kỳ.

– Tài khoản 5213 – Giảm giá mặt hàng buôn bán:

tài khoản này dùng để phản chiếu khoản giảm giá mặt hàng đẩy ra cho người sử dụng do sản phẩm product dịch vụ cung cấp ko an toàn cỏi quy định tuy nhiên chưa được đề đạt trên hóa đơn Khi buôn bán sản phẩm product, cung cấp dịch vụ trong kỳ

3. Phương pháp kế toán tài chính một số giao du tài chính tài chính chủ yếu

a) phản ảnh số chiết khấu thương nghiệp, giảm giá mặt hàng buôn bán thực tế phát sinh trong kỳ, ghi:

– Trường hợp sản phẩm, mặt hàng hoá đã buôn bán phải giảm giá, chiết khấu thương nghiệp cho người sử dụng thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, và doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, ghi:

Nợ TK 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu (5211, 5213)

Nợ

1 – Thuế GTGT phải nộp (thuế GTGT đầu ra được giảm)

Có các

,112,131,…

– Trường hợp sản phẩm, mặt hàng hoá đã buôn bán phải giảm giá, chiết khấu thương nghiệp cho người sử dụng ko thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp thì khoản giảm giá mặt hàng đẩy ra cho người sử dụng, ghi:

Nợ TK 521 – Các khoản giảm trừ doanh thâu (5211, 5213)

Có các TK 111, 112, 131,…

b) Kế toán mặt hàng buôn bán bị trả lại

– Khi doanh nghiệp nhận lại sản phẩm, product bị trả lại, kế toán tài chính phản chiếu giá vốn của mặt hàng buôn bán bị trả lại:

+ Trường hợp doanh nghiệp kế toán tài chính mặt hàng tồn kho theo phương pháp kê khai ngay, ghi:

Nợ

– hoài sản xuất, marketing thương mại dở dang

Nợ

– Thành phẩm

Nợ

– Hàng hóa

Có TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán.

+ Trường hợp doanh nghiệp hạch toán mặt hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ, ghi:

Nợ TK 611 – Mua mặt hàng (đối với product)

Nợ TK 631 – Giá thành sinh sản (đối với sản phẩm)

Có TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán.

– thanh toán với người sử dụng mặt hàng về số tiền của mặt hàng buôn bán bị trả lại:

+ Đối với sản phẩm, product thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ và doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, ghi:

Nợ TK 5212 – Hàng buôn bán bị trả lại (giá buôn bán chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 3331- Thuế GTGT phải nộp (33311) (thuế GTGT mặt hàng bị trả lại)

Có các TK 111, 112, 131,…

+ Đối với sản phẩm, product ko thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, số tiền tính sổ với người sử dụng về mặt hàng buôn bán bị trả lại, ghi:

Nợ TK 5212 – Hàng buôn bán bị trả lại

Có các TK 111, 112, 131,…

– Các hoài phát sinh can hệ đến mặt hàng buôn bán bị trả lại (nếu có), ghi:

Nợ TK 641 – phí tổn buôn bán sản phẩm

Có các TK 111, 112, 141, 334,…

c) Cuối kỳ kế toán tài chính, kết chuyển tổng số giảm trừ doanh thâu phát sinh trong kỳ sang Tài khoản 511 – “Doanh thâu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ”, ghi:

Nợ

– Doanh thâu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

Có TK 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu.

Post Cách hạch toán Các khoản giảm trừ doanh thu Tài khoản 521 theo TT 200 2021-09-06 13:06:00

#Cách #hạch #toán #Các #khoản #giảm #trừ #doanh #thu #Tài #khoản #theo