Cách hạch toán Chi phí buôn bán sản phẩm Tài khoản 641 theo TT 200 2022

Cách héc tạch toán trương mục 641 – phí tổn buôn bán vấy

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: dùng để phản chiếu các tổn phí thực tiễn nảy sinh trong quá trình buôn bán sản phẩm, dính hoá, cung cấp dịch vụ, bao héc tàm tất cả các tổn phí chào dây, giới thiệu sản phẩm, lăng xê sản phẩm, hoả hồng buôn bán dãy, uổng BH sản phẩm, dãy hoá (trừ phát động và sinh hoạt giải trí xây lắp), chi phí bảo đảm an toàn, đóng gói, tải. . .

1. Nguyên tắc kế toán tài chính

a) trương mục này dùng để phản ánh các chi phí thực tiễn nảy sinh trong quá trình buôn bán sản phẩm, dính hoá, cung cấp dịch vụ, bao héc tàm tất cả các phí chào dính líu, giới thiệu sản phẩm, lăng xê sản phẩm, huê hồng buôn bán quán, phí BH sản phẩm, đầu mặt hàng hoá (trừ phát động và sinh hoạt giải trí xây lắp), phí bảo đảm an toàn, đóng gói, tải,…

b) Các khoản chi phí buôn bán dính dấp ko được coi là phí tính thuế TNDN theo quy định của Luật thuế tuy nhiên có đầy đủ hóa đơn chứng từ và đã hạch toán đúng theo Chế độ kế toán tài chính thì ko được ghi giảm uổng kế toán tài chính mà chỉ điều chỉnh trong quyết toán thuế TNDN để làm tăng số thuế TNDN phải nộp.

c) tài khoản 641 được mở chi tiết theo từng nội dung hoài như: hoài viên chức, nguyên nhiên liệu, vỏ vỏ hộp, công cụ, đồ dùng, khấu ngốn TSCĐ; dịch vụ mua ngoài, phí tổn bởi tiền khác. Tuỳ theo đặc điểm kinh dinh, yêu cầu cai quản lý từng ngành, từng doanh nghiệp, trương mục 641 có thể được mở thêm một số nội dung uổng. Cuối kỳ, kế toán tài chính kết chuyển tổn phí buôn bán dính dấp vào bên Nợ tài khoản 911 “Xác định hiệu quả kinh dinh”.

2. Kết cấu và nội dung phản ảnh của tài khoản 641 – phí tổn buôn bán vấy

Bên Nợ:

Các tổn phí nảy sinh can hệ đến quá trình buôn bán sản phẩm, vấy hoá, cung cấp dịch vụ nảy sinh trong kỳ.

Bên Có:

– Khoản được ghi giảm tổn phí buôn bán dọc trong kỳ;

– Kết chuyển phí tổn buôn bán sản phẩm vào Tài khoản 911 “Xác định hiệu quả kinh dinh” để tính hiệu quả marketing thương mại trong kỳ.

trương mục 641 ko hề số dư cuối kỳ.

trương mục 641

phí tổn buôn bán dọc, có 7 tài khoản cấp 2:

– tài khoản 6411 – hoài tư vấn viên cấp dưới:

phản ánh các khoản phải trả cho tư vấn viên cấp dưới buôn bán đầu mặt hàng, viên chức đóng gói, vận tải, bảo đảm an toàn sản phẩm, vấy hoá,… bao héc tàm tất cả lương, tiền ăn giữa ca, tiền công và các khoản trích bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn, bảo đảm thất nghiệp,…

– trương mục 6412 – phí nguyên nhiên liệu, vỏ vỏ hộp:

đề đạt các hoài vật liệu, vỏ vỏ hộp xuất dùng cho việc giữ gìn, tiêu thụ sản phẩm, đầu mặt hàng hoá, dịch vụ, như uổng vật liệu đóng gói sản phẩm, quán hoá, uổng nguyên nhiên liệu, nhiên liệu dùng cho bảo đảm an toàn, bốc vác, tải sản phẩm, dính líu hoá trong quá trình tiêu thụ, nguyên nhiên liệu dùng cho sang sửa, bảo đảm an toàn TSCĐ,… dùng cho bộ phận buôn bán dây.

– Tài khoản 6413 – phí công cụ, đồ dùng:

đề đạt tổn phí về dụng cụ, dụng cụ phục vụ cho quá trình tiêu thụ sản phẩm, mặt hàng hoá như dụng cụ đo lường, công cụ tính hạnh, phương tiện làm việc,…

– trương mục 6414

– phí tổn khấu ngốn TSCĐ:

phản chiếu chi phí khấu ngốn TSCĐ ở bộ phận bảo đảm an toàn, buôn bán quy mặt hàng, như ngôi nhà chứa, cửa dính dấp, bến kho bãi, phương tiện bốc dỡ, tải, công cụ tâm tính, đo lường, kiểm nghiệm chất lượng,…

trương mục 6415

– phí tổn BH:

Dùng để đề đạt khoản hoài BH sản phẩm, mặt hàng hoá. Riêng uổng tu chỉnh và BH công trình xây lắp phản chiếu ở TK 627 “uổng sản xuất chung” mà ko đề đạt ở TK này.

trương mục 6417

– chi phí dịch vụ mua ngoài:

đề đạt các hoài dịch vụ mua ngoài phục vụ cho buôn bán đầu mặt hàng như phí tổn thuê ngoài sang sửa TSCĐ phục vụ trực tiếp cho khâu buôn bán vấy, tiền thuê kho, thuê kho bãi, tiền thuê bốc vác, chuyên chở sản phẩm, mặt hàng hoá đi buôn bán, tiền trả hoả hồng cho đại lý buôn bán đầu mặt hàng, cho đơn vị nhận giao phó xuất khẩu,…

tài khoản 6418

– phí tổn bởi tiền khác:

phản chiếu các phí tổn bởi tiền khác phát sinh trong khâu buôn bán dính dấp ngoài các hoài đã kể trên như chi phí tiếp quan lại quý khách khứa hàng ở bộ phận buôn bán dính, chi phí giới thiệu sản phẩm, quy mặt hàng hoá, lăng xê, chào quy mặt hàng, phí hội nghị quan lại quý khách khứa hàng dính líu…

3. Phương pháp kế toán tài chính một số giao du tài chính tài chính chính yếu

a) Tính lương bổng, phụ cấp, tiền ăn giữa ca và tính, trích bảo đảm từng lớp, bảo đảm y tế, ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn, bảo đảm thất nghiệp, các khoản tương trợ khác (như bảo đảm nhân thọ, bảo đảm hưu trí tình nguyện…) cho viên chức phục vụ trực tiếp cho quá trình buôn bán các sản phẩm, dây hoá, cung cấp dịch vụ, ghi:

Nợ TK 641 – phí tổn buôn bán dính

Có các

, 338,…

b) Giá trị vật liệu, dụng cụ phục vụ cho quá trình buôn bán dính, ghi:

Nợ TK 641 – tổn phí buôn bán dây

Có các

, 153, 242.

c) Trích khấu ngốn TSCĐ của bộ phận buôn bán sản phẩm, ghi:

Nợ TK 641 – uổng buôn bán dính

– Hao mòn TSCĐ.

d) chi phí điện, nước mua ngoài, uổng thông báo (điện thoại, fax…), tổn phí thuê ngoài sang sửa TSCĐ có giá trị ko lớn, được tính trực tiếp vào hoài buôn bán sản phẩm, ghi:

Nợ TK 641 – hoài buôn bán vấy

Nợ

– Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các

, 112, 141, 331,…

đ) Đối với chi phí sửa chữa TSCĐ phục vụ cho buôn bán dính dáng

– Trường hợp dùng phương pháp trích trước tổn phí sửa sang lớn TSCĐ:

+ Khi trích trước chi phí tôn tạo lớn TSCĐ vào phí buôn bán dính dấp, ghi:

Nợ TK 641 – hoài buôn bán dãy

– uổng phải trả (nếu việc tu chỉnh đã thực hiện nay trong kỳ tuy nhiên chưa kiểm nghiệm hoặc chưa có hóa đơn).

– đề phòng phải trả (Nếu đơn vị trích trước tổn phí sửa sang cho TSCĐ theo yêu cầu chuyên môn phải bảo chăm sóc, duy tu định kỳ)

+ Khi chi phí sửa sang lớn TSCĐ thực tế nảy sinh, ghi:

Nợ các TK 335, 352

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có các

, 241, 111, 112, 152,…

– Trường hợp phí tu sửa lớn TSCĐ nảy sinh một lần có giá trị lớn và liên can đến việc buôn bán sản phẩm, quán hoá, dịch vụ trong nhiều kỳ, định kỳ kế toán tài chính tính vào hoài buôn bán quán từng phần uổng tôn tạo lớn đã phát sinh, ghi:

Nợ TK 641 – phí buôn bán quán

– phí trả trước.

e) Hạch toán uổng BH sản phẩm, quán hóa (ko bao héc tàm tất cả BH công trình xây lắp):

– Trường hợp doanh nghiệp buôn bán dây cho quan lại quý khách khứa hàng dãy có tất nhiên giấy BH tu bổ cho các hư hại do lỗi sản xuất được phát hiện nay trong thời gian BH sản phẩm, dãy hoá, doanh nghiệp phải xác định cho từng mức phí tổn tu sửa cho tuốt luốt bổn phận BH. Khi xác định số đề phòng phải trả về hoài sang sửa, BH sản phẩm, dính hoá kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 641 – hoài buôn bán dọc

Có TK 352 – ngừa phải trả.

– Cuối kỳ kế toán tài chính sau, doanh nghiệp phải tính, xác định số dự phòng phải trả về tu sửa BH sản phẩm, vấy hoá cần lập:

+ Trường hợp số dự phòng phải trả cần lập ở kỳ kế toán tài chính này lớn rộng số phòng ngừa phải trả về BH sản phẩm, dây hoá đã lập ở kỳ kế toán tài chính trước tuy nhiên chưa sử dụng ko hề thì số chênh lệch được trích thêm ghi nhận vào phí tổn, ghi:

Nợ TK 641 – tổn phí buôn bán quán (6415)

Có TK 352 – ngừa phải trả.

+ Trường hợp số phòng ngừa phải trả cần lập ở kỳ kế toán tài chính này nhỏ rộng số dự phòng phải trả về BH sản phẩm, quán hoá đã lập ở kỳ kế toán tài chính trước tuy nhiên chưa dùng ko hề thì số chênh lệch được trả nhập ghi giảm chi phí:

Nợ TK 352 – ngừa phải trả

Có TK 641 – phí tổn buôn bán dính (6415).

g) Đối với sản phẩm, dãy hóa dùng để khuyến mại, lăng xê

– Đối với dính dáng hóa mua vào hoặc sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra dùng để khuyến mại, lăng xê:

+ Trường hợp xuất sản phẩm, dính hóa để khuyến mại, lăng xê miễn giảm, ko tất nhiên các điều khiếu nại khác ví như phải mua sản phẩm, dọc hóa, ghi:

Nợ TK 641- chi phí buôn bán dọc (phí SX sản phẩm, giá vốn vấy hoá)

Có các

, 156.

+ Trường hợp xuất dính dấp hóa để khuyến mại, lăng xê tuy nhiên quan lại quý khách khứa hàng quy mặt hàng chỉ được nhận dãy khuyến mại, lăng xê tất nhiên các điều khiếu nại khác ví như phải mua sản phẩm, dính líu hóa (ví dụ như mua 2 sản phẩm được tặng 1 sản phẩm….) thì kế toán tài chính đề đạt giá trị dây khuyến mại, lăng xê vào giá vốn dính dáng buôn bán (ngôi trường hợp này bạn dạng chất giao thiệp là giảm giá dính dáng buôn bán).

– Trường hợp doanh nghiệp có phát động và sinh hoạt giải trí thương nghiệp được nhận quán hoá (ko phải trả tiền) từ ngôi nhà sinh sản, ngôi nhà phân phối để lăng xê, khuyến mại cho quan lại quý khách khứa hàng dính mua dính dáng của ngôi nhà sản xuất, ngôi nhà phân phối:

+ Khi nhận mặt hàng của ngôi nhà sản xuất (ko phải trả tiền) dùng để khuyến mại, lăng xê cho quan lại quý khách khứa hàng dính líu, ngôi nhà phân phối phải theo dõi chi tiết số lượng dây trong khối mạng lưới server cai quản trị nội bộ của mình và thuyết minh trên Bản thuyết minh thưa tài chính đối với dính líu cảm bắt gặp và số quy mặt hàng đã dùng để khuyến mại cho người sử dụng (như product nhận giữ hộ).

+ Khi ko hề chương trình khuyến mại, nếu ko phải trả lại ngôi nhà sản xuất số dây khuyến mại chưa dùng ko hề, kế toán tài chính ghi nhận thu nhập khác là giá trị số dính líu khuyến mại ko phải trả lại, ghi:

Nợ

– dọc hoá (theo giá trị phù hợp và phải chăng)

Có TK 711 – Thu nhập khác.

h) Đối với sản phẩm, dính líu hoá tiêu dùng nội bộ cho phát động và sinh hoạt giải trí buôn bán dọc, cứ vào chứng từ can hệ, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 641 – hoài buôn bán dính dáng (6412, 6413, 6417, 6418)

Có các TK 155, 156 (tổn phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn vấy hoá).

Nếu phải kê khai thuế GTGT cho sản phẩm, dính líu hoá tiêu dùng nội bộ (giá trị kê khai thực hiện nay theo quy định của luật pháp về thuế), ghi:

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

1 – Thuế GTGT phải nộp.

i) Trường hợp sản phẩm, dây hoá dùng để biếu, tặng

– Trường hợp sản phẩm, dính dấp hoá dùng để biếu, tặng cho quan lại quý khách khứa hàng quán bên phía ngoài doanh nghiệp được tính vào phí tổn sản xuất, kinh dinh:

Nợ TK 641 – uổng buôn bán dọc (hoài SX sản phẩm, giá vốn đầu mặt hàng hoá)

Có các

, 153, 155, 156.

Nếu phải kê khai thuế GTGT đầu ra, ghi:

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp.

– Trường hợp sản phẩm, dọc hoá dùng để biếu, tặng cho cán bộ công viên chức được trang trải bởi quỹ khen thưởng, phúc lợi:

Nợ

– Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tổng giá thanh toán)

– Doanh thu buôn bán quy mặt hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).

song song ghi nhận giá vốn dính buôn bán đối với giá trị sản phẩm, dọc hoá, NVL dùng để biếu, tặng công tư vấn viên cấp dưới và người lao động:

Nợ

– Giá vốn quán buôn bán

Có các TK 152, 153, 155, 156.

k) Số tiền phải trả cho đơn vị nhận phó xuất khẩu về các khoản đã chi hộ liên can đến dây phó thác xuất khẩu và phí uỷ thác xuất khẩu, cứ các chứng từ liên tưởng, ghi:

Nợ TK 641 – tổn phí buôn bán dây

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

– Phải trả, phải nộp khác (3388).

l) huê hồng buôn bán quán bên giao đại lý phải trả cho bên nhận đại lý, ghi:

Nợ TK 641 – phí buôn bán dọc

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

– Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng dính líu.

m) Khi phát sinh các khoản ghi giảm uổng buôn bán dọc, ghi:

Nợ các TK 111, 112,…

Có TK 641 – hoài buôn bán quy mặt hàng.

n) Cuối kỳ kế toán tài chính, kết chuyển hoài buôn bán quy mặt hàng phát sinh trong kỳ vào trương mục 911 “Xác định hiệu quả kinh dinh”, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định hiệu quả kinh dinh

Có TK 641 – tổn phí buôn bán sản phẩm.

Tài Liệu Cách hạch toán Chi phí buôn bán sản phẩm Tài khoản 641 theo TT 200 2021-09-07 09:41:00

#Cách #hạch #toán #Chi #phí #buôn bán #mặt hàng #Tài #khoản #theo