Cách hạch toán Chi phí sản xuất chung Tài khoản 627 theo TT 200 2022

Cách héc tạch toán trương mục 627 – phí sản xuất chung

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: Dùng để phản chiếu phí phục vụ sản xuất, marketing thương mại chung nảy ở phân xưởng, bộ phận, đội, công ngôi trường,…phục vụ sinh sản sản phẩm, thực hành dịch vụ

1. Nguyên tắc kế toán tài chính

a) tài khoản này dùng để đề đạt chi phí phục vụ sản xuất, marketing thương mại chung nảy sinh ở phân xưởng, bộ phận, đội, công ngôi trường,…phục vụ sinh sản sản phẩm, thực hiện nay dịch vụ, gồm: hoài lương tư vấn viên cấp dưới cai quản lý phân xưởng, bộ phận, đội; Khầu ngốn TSCĐ sử dụng trực tiếp để sản xuất, Khoản trích bảo đảm từng lớp, bảo đảm y tế, ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn, bảo đảm thất nghiệp được tính theo tỷ lệ quy định trên lương lậu phải trả của viên chức phân xưởng, bộ phận, đội sinh sản và các hoài có can hệ trực tiếp khác đên phân xưởng;

b) Riêng đối với phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại xây lắp, khoản trích bảo đảm từng lớp, bảo đảm y tế, ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn, bảo đảm thất nghiệp còn tính trên cả lương của công nhân trực tiếp xây, lắp, tư vấn viên cấp dưới sử dụng máy thi công và tư vấn viên cấp dưới cai quản lý đội (thuộc danh sách cần lao trong doanh nghiệp); khấu ngốn TSCĐ dùng cho phân xưởng, bộ phận sản xuất; chi phí đi vay nếu được vốn hoá tính vào giá trị tài sản đang trong quá trình sinh sản dở dang; phí tổn tu tạo và BH công trình xây lắp và những phí tổn khác liên tưởng tới phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sinh sản,…

c) trương mục 627 chỉ dùng ở các doanh nghiệp sinh sản công nghiệp, nông, lâm, ngư nghiệp, XDCB, liên lạc, bưu điện, du lịch, dịch vụ.

d) tài khoản 627 được hạch toán chi tiết cho từng phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sinh sản.

đ) phí tổn sản xuất chung phản ảnh trên TK 627 phải được hạch toán chi tiết theo 2 loại: uổng sinh sản chung cố định và hoài sản xuất chung biến đổi trong đó:

– hoài sinh sản chung cố định là những hoài sinh sản gián tiếp, thường ko đổi thay theo số lượng sản phẩm sinh sản, như uổng bảo chăm sóc máy móc thiết bị, xưởng sản xuất,… và phí tổn cai quản lý hành chính ở các phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sinh sản…

+ phí sản xuất chung nhất thiết phân bổ vào phí tổn chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm được dựa trên công suất thông thường của máy móc sản xuất. Công suất thông thường là số lượng sản phẩm đạt được ở mức trung bình trong các điều khiếu nại sản xuất thông thường;

+ Trường hợp mức sản phẩm thực tại sinh sản ra cao rộng công suất thường ngày thì chi phí sinh sản chung nhất mực được phân bổ cho mỗi đơn vị sản phẩm theo tổn phí thực tế nảy;

+ Trường hợp mức sản phẩm thực tại sinh sản ra thấp rộng công suất bình thường thì chi phí sinh sản chung chắc chắn chỉ được phân bổ vào tổn phí chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo mức công suất thông thường. Khoản chi phí sinh sản chung ko phân bổ được ghi nhận vào giá vốn mặt hàng buôn bán trong kỳ.

– chi phí sinh sản chung biến đổi là những uổng sản xuất gián tiếp, thường thay đổi trực tiếp hoặc gần như trực tiếp theo số lượng sản phẩm sản xuất, như phí tổn vật liệu, vật liệu gián tiếp, chi phí lực lượng lao động gián tiếp. phí tổn sinh sản chung biến đổi được phân bổ ko hề vào tổn phí chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo chi phí thực tiễn nảy sinh.

e) Trường hợp một quy trình sinh sản ra nhiều loại sản phẩm trong cùng một tầm chừng thời kì mà uổng sản xuất chung của mỗi loại sản phẩm ko được Phản ánh một cách tách biệt, thì tổn phí sản xuất chung được phân bổ cho các loại sản phẩm theo tiêu thức phù hợp và nhất quán giữa các kỳ kế toán tài chính.

g) Cuối kỳ, kế toán tài chính tiến hành tính hạnh, phân bổ kết chuyển phí sản xuất chung vào bên Nợ Tài khoản 154 “tổn phí sản xuất, kinh dinh dở dang” hoặc vào bên Nợ Tài khoản 631 “Giá thành sinh sản”.

h) tài khoản 627 cấm dùng cho phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh thương mại.

2. Kết cấu và nội dung đề đạt của tài khoản 627 – phí tổn sinh sản chung

Bên Nợ:

Các uổng sản xuất chung phát sinh trong kỳ.

Bên Có:

– Các khoản ghi giảm chi phí sinh sản chung;

– chi phí sản xuất chung nhất quyết ko phân bổ được ghi nhận vào giá vốn mặt hàng buôn bán trong kỳ do mức sản phẩm thực tiễn sản xuất ra thấp rộng công suất thông thường;

– Kết chuyển phí tổn sản xuất chung vào bên Nợ Tài khoản 154 “tổn phí sinh sản, marketing thương mại dở dang” hoặc vào bên Nợ TK 631 “Giá thành sản xuất”.

Tài khoản 627 ko hề số dư cuối kỳ.

Tài khoản 627

– tổn phí sản xuất chung, có 6 tài khoản cấp 2:

– trương mục 6271 – chi phí tư vấn viên cấp dưới phân xưởng:

Phản ánh các khoản lương bổng, các khoản phụ cấp phải trả cho tư vấn viên cấp dưới cai quản lý phân xưởng, bộ phận sản xuất; tiền ăn giữa ca của tư vấn viên cấp dưới cai quản lý phân xưởng, phân xưởng, bộ phận sản xuất; khoản trích bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn, bảo đảm thất nghiệp được tính theo tỷ lệ quy định hiện nay hành trên lương phía phải trả cho tư vấn viên cấp dưới phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sinh sản,…

– Tài khoản 6272 – tổn phí vật liệu:

Phản ánh chi phí vật liệu xuất dùng cho phân xưởng, như vật liệu dùng để sửa sang, bảo chăm sóc TSCĐ, công cụ, phương tiện thuộc phân xưởng cai quản lý và sử dụng, tổn phí lán trại trợ thì,…

– Tài khoản 6273 – tổn phí dụng cụ sản xuất:

Phản ánh uổng về dụng cụ, dụng cụ xuất dùng cho phát động và sinh hoạt giải trí cai quản lý của phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sinh sản,…

– tài khoản 6274

– hoài khấu ngốn TSCĐ:

Phản ánh hoài khấu ngốn TSCĐ dùng trực tiếp cho phát động và sinh hoạt giải trí sinh sản sản phẩm, thực hiện nay dịch vụ và TSCĐ dùng chung cho phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất,…

– Tài khoản 6277 – chi phí dịch vụ mua ngoài:

phản chiếu các uổng dịch vụ mua ngoài phục vụ cho phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của phân xưởng, bộ phận sản xuất như: phí sang sửa, phí tổn thuê ngoài, phí điện, nước, điện thoại, tiền thuê TSCĐ, phí trả cho ngôi nhà thầu phụ (đối với doanh nghiệp xây lắp).

– tài khoản 6278

– chi phí bởi tiền khác:

đề đạt các phí bởi tiền ngoài các chi phí đã kể trên phục vụ cho phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất.

3. Phương pháp kế toán tài chính một số giao dịch tài chính tài chính cốt yếu

a) Khi tính tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp phải trả cho tư vấn viên cấp dưới của phân xưởng; tiền ăn giữa ca của viên chức cai quản lý phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sinh sản, ghi:

Nợ TK 627 – phí sinh sản chung (6271)

– Phải trả người cần lao.

b) Khi trích bảo đảm tầng lớp, bảo đảm y tế, ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn, bảo đảm thất nghiệp, các khoản tương trợ người lao động (như bảo đảm nhân thọ, bảo đảm hưu trí tự nguyện) được tính theo tỷ lệ quy định hiện nay hành trên lương phải trả cho tư vấn viên cấp dưới phân xưởng, bộ phận sinh sản, ghi:

Nợ TK 627 – hoài sản xuất chung (6271)

– Phải trả, phải nộp khác (3382, 3383, 3384, 3386).

c) Kế toán chi phí vật liệu, vật liệu xuất dùng cho phân xưởng (ngôi trường hợp doanh nghiệp hạch toán mặt hàng tồn kho theo phương pháp kê khai liền):

– Khi xuất nguyên nhiên liệu dùng chung cho phân xưởng, như tu chỉnh, bảo chăm sóc TSCĐ dùng cho cai quản lý điều hành phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của phân xưởng, ghi:

Nợ TK 627 – hoài sinh sản chung (6272)

– nguyên nhiên liệu, nguyên nhiên liệu.

– Khi xuất công cụ, công cụ sinh sản có tổng giá trị nhỏ sử dụng cho phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sinh sản, cứ vào phiếu xuất kho, ghi:

Nợ TK 627 – chi phí sản xuất chung (6273)

– dụng cụ, dụng cụ.

– Khi xuất công cụ, công cụ sinh sản có tổng giá trị lớn sử dụng cho phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sinh sản, phải phân bổ dần, ghi:

Nợ

– phí tổn trả trước

Có TK 153 – dụng cụ, công cụ.

– Khi phân bổ giá trị công cụ, công cụ vào uổng sản xuất chung, ghi:

Nợ TK 627 – phí tổn sản xuất chung (6273)

Có TK 242 – phí trả trước.

d) Trích khấu ngốn máy móc, thiết bị, xưởng sản xuất sản xuất,… thuộc phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất, ghi:

Nợ TK 627 – tổn phí sinh sản chung (6274)

– Hao mòn TSCĐ.

đ) phí điện, nước, điện thoại,… thuộc phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sinh sản, ghi:

Nợ TK 627 – tổn phí sản xuất chung (6278)

Nợ

– Thuế GTGT được khấu trừ (nếu được khấu trừ thuế GTGT)

Có các

, 112, 331,…

e) Trường hợp sử dụng phương pháp trích trước hoặc phân bổ dần số đã chi về hoài sang sửa lớn TSCĐ thuộc phân xưởng, tính vào uổng sinh sản chung:

– Khi chi phí tu chỉnh lớn TSCĐ thực tiễn phát sinh, ghi:

Nợ

3 – tu sửa lớn TSCĐ

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các

, 111, 112,…

– Khi hoài sửa chữa lớn TSCĐ trả mỹ xong, ghi:

Nợ các TK 242, 352

Có TK 2413 – sửa sang lớn TSCĐ.

– Khi trích trước hoặc phân bổ dần số đã chi về uổng sửa sang lớn TSCĐ, ghi:

Nợ TK 627 – phí tổn sản xuất chung (6273)

Có các

, 242.

g) Trường hợp doanh nghiệp có TSCĐ cho thuê phát động và sinh hoạt giải trí, Khi phát sinh tổn phí liên tưởng đến TSCĐ cho thuê phát động và sinh hoạt giải trí:

– Khi phát sinh các chi phí trực tiếp ban sơ can hệ đến cho thuê phát động và sinh hoạt giải trí, ghi:

Nợ TK 627 – tổn phí sinh sản chung

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 331,…

– Định kỳ, tính, trích khấu ngốn TSCĐ cho thuê phát động và sinh hoạt giải trí vào hoài SXKD, ghi:

Nợ TK 627 – chi phí sinh sản chung

Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ (ngốn mòn TSCĐ cho thuê phát động và sinh hoạt giải trí).

h) Ở doanh nghiệp xây lắp, Khi xác định số Dự phòng phải trả về BH công trình xây lắp, ghi:

Nợ TK 627 – chi phí sản xuất chung

Có TK 352 – ngừa phải trả.

– Khi nảy uổng sang sửa, BH công trình xây lắp, ghi:

Nợ các

, 622, 623, 627

Có các TK 111, 112, 152, 214, 334,…

– Cuối kỳ, kết chuyển uổng sửa chữa, BH công trình xây lắp, ghi:

Nợ

– phí tổn sản xuất, kinh dinh dở dang

Có các TK 621, 622, 623, 627.

– Khi sang sửa, BH công trình xây lắp trả mỹ xong, ghi:

Nợ TK 352 – ngừa phải trả

Có TK 154 – phí tổn sinh sản, kinh dinh dở dang.

i) Cuối kỳ kế toán tài chính, xác định lãi tiền vay phải trả, đã trả được vốn hoá cho tài sản sản xuất dở dang, Khi trả lãi tiền vay, ghi:

Nợ TK 627 – uổng sản xuất chung (tài sản đang sản xuất dở dang)

Có các TK 111, 112

Có TK 242 – uổng trả trước (nếu trả trước lãi vay).

– chi phí phải trả (lãi tiền vay phải trả)

– trái khoán phát hành (phí phát hành trái phiếu và số chênh lệch giữa số lãi trái khoán phải trả tính theo lãi suất thực tế cao rộng số lãi phải trả tính theo lãi suất danh nghĩa được ghi tăng gốc trái khoán).

k) Nếu phát sinh các khoản giảm phí sinh sản chung, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 138,…

Có TK 627 – uổng sản xuất chung.

l) Đối với phí tổn sinh sản chung dùng chung cho giao kèo hiệp tác kinh dinh

– Khi nảy phí sinh sản chung dùng chung cho hợp đồng cộng tác marketing thương mại, căn cứ hoá đơn và các chứng từ liên quan lại, ghi:

Nợ TK 627 – phí sinh sản chung (chi tiết cho từng hợp đồng)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có các TK 111, 112, 331…

– Định kỳ, kế toán tài chính lập Bảng phân bổ phí tổn chung (có sự xác nhận của các bên) và xuất hoá đơn GTGT để phân bổ chi phí sản xuất chung sử dụng chung cho hợp đồng liên minh marketing thương mại cho các bên, ghi:

Nợ

– Phải thu khác (chi tiết cho từng đối tác)

Có các TK 627 – tổn phí sản xuất chung

1 – Thuế GTGT phải nộp.

Trường hợp Khi phân bổ hoài ko phải xuất hóa đơn GTGT, kế toán tài chính ghi giảm thuế GTGT đầu vào bởi phương pháp ghi Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ.

m) Cuối kỳ kế toán tài chính, căn cứ vào Bảng phân bổ tổn phí sinh sản chung để kết chuyển hoặc phân bổ uổng sản xuất chung vào các trương mục có liên can cho từng sản phẩm, group sản phẩm, dịch vụ theo tiêu thức phù hợp:

– Đối với doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai ngay, cuối kỳ kết chuyển chi phí sinh sản chung, ghi:

Nợ TK 154 – tổn phí sản xuất, marketing thương mại dở dang

Nợ TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán (chi phí SXC nhất mực ko phân bổ)

Có TK 627 – chi phí sinh sản chung.

– Đối với doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ, cuối kỳ kết chuyển phí sản xuất chung, ghi.

Nợ TK 631 – Giá thành sản xuất

Nợ TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán (phí SXC chắc chắn ko phân bổ)

Có TK 627 – phí sản xuất chung.

Post Cách hạch toán Chi phí sản xuất chung Tài khoản 627 theo TT 200 2021-09-07 10:05:00

#Cách #hạch #toán #Chi #phí #sản #xuất #chung #Tài #khoản #theo