Cách hạch toán chi phí sản xuất marketing thương mại dở dang TK 154 TT 133 2022

Cách hạch toán tài khoản 154 theo Thông tư 133, Cách hạch toán hoài sản xuất marketing thương mại như: hoài Nguyên vật liệu, công cụ công cụ, phí lương phía, lực lượng lao động, tổn phí khấu ngốn may móc, thiết bị, phí thuê ngoài …

1. Nguyên tắc kế toán tài chính tài khoản 154 – phí sản xuất, marketing thương mại dở dang

a) trương mục này dùng để phản chiếu tổng hợp hoài sinh sản, kinh dinh phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm, dịch vụ ở doanh nghiệp hạch toán mặt hàng tồn kho theo phương pháp kê khai liền. Ở những doanh nghiệp hạch toán mặt hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ, trương mục 154 chỉ phản ánh giá trị thực tế của sản phẩm, dịch vụ dở dang đầu kỳ và cuối kỳ.

b) Tài khoản 154 “hoài sản xuất, marketing thương mại dở dang” phản chiếu uổng sản xuất, kinh dinh nảy sinh trong kỳ; hoài sinh sản, kinh dinh của lượng sản phẩm, dịch vụ trả mỹ xong trong kỳ; chi phí sản xuất, kinh dinh dở dang đầu kỳ, cuối kỳ của các phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, kinh dinh chính, phụ và thuê ngoài gia công chế biến ở các doanh nghiệp sinh sản hoặc ở các doanh nghiệp marketing thương mại dịch vụ. Tài khoản 154 cũng phản ánh chi phí sinh sản, kinh dinh của các phát động và sinh hoạt giải trí sinh sản, gia công chế biến, hoặc cung cấp dịch vụ của các doanh nghiệp thương mại, nếu có tổ chức các loại hình phát động và sinh hoạt giải trí này.

c) phí tổn sinh sản, marketing thương mại hạch toán trên trương mục 154 phải được chi tiết theo địa điểm nảy sinh phí tổn (phân xưởng, bộ phận sản xuất, đội sản xuất, công ngôi trường,…); theo loại, group sản phẩm, hoặc chi tiết, bộ phận sản phẩm; theo từng loại dịch vụ hoặc theo từng công đoạn dịch vụ.

d) uổng sinh sản, kinh dinh đề đạt trên trương mục 154 gồm những hoài sau:

– uổng vật liệu, nguyên nhiên liệu trực tiếp;

– phí tổn lực lượng lao động trực tiếp;

– chi phí dùng máy thi công (đối với phát động và sinh hoạt giải trí xây lắp);

– phí sản xuất chung.

đ) hoài nguyên nhiên liệu, nguyên nhiên liệu, tổn phí lực lượng lao động vượt trên mức bình thường và phí tổn sản xuất chung một mực ko phân bổ thì ko được tính vào giá trị mặt hàng tồn kho mà phải tính vào giá vốn mặt hàng buôn cung cấp của kỳ kế toán tài chính.

e) Cuối kỳ, phân bổ tổn phí sản xuất chung nhất thiết và chi phí sinh sản chung biến đổi vào chi phí chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo tổn phí thực tại phát sinh.

g)

Không hạch toán vào tài khoản 154 những hoài sau:

– uổng buôn cung cấp sản phẩm;

– chi phí cai quản lý doanh nghiệp;

– phí tài chính;

– chi phí khác;

– hoài thuế thu nhập doanh nghiệp;

– Chi đầu tư xây dựng căn các độc giả dạng;

– Các khoản chi được trang trải bởi mối cung cấp khác.

2. Phương pháp vận dụng trương mục 154 trong

ngành công nghiệp

a) trương mục 154 “uổng sinh sản, kinh dinh dở dang” áp dụng trong ngành công nghiệp dùng để tụ họp, tổng hợp uổng sản xuất và tính giá thành sản phẩm của các phân xưởng, hoặc bộ phận sinh sản, chế tác sản phẩm. Đối với các doanh nghiệp sản xuất có thuê ngoài gia công, chế biến, cung cấp lao vụ, dịch vụ cho bên phía ngoài hoặc phục vụ cho việc sản xuất sản phẩm thì phí của những phát động và sinh hoạt giải trí này cũng được tụ hợp vào tài khoản 154.

b) Chỉ được phản chiếu vào Tài khoản 154 những nội dung hoài sau:

– hoài nguyên nhiên liệu, nguyên nhiên liệu trực tiếp cho việc sản xuất, chế tác sản phẩm;

– chi phí lực lượng lao động trực tiếp cho việc sinh sản, chế tạo sản phẩm;

– phí tổn sinh sản chung phục vụ trực tiếp cho việc sinh sản, chế tạo sản phẩm.

c) Tài khoản 154 ở các doanh nghiệp sinh sản công nghiệp được hạch toán chi tiết theo địa điểm nảy sinh uổng (phân xưởng, bộ phận sản xuất), theo loại, group sản phẩm, sản phẩm, hoặc chi tiết bộ phận sản phẩm.

d) Phần chênh lệch giữa chi phí sinh sản thử và số thu hồi từ việc thanh lý, nhượng buôn cung cấp sản phẩm sinh sản thử được hạch toán tăng hoặc giảm giá trị xây dựng căn các độc giả dạng.

3. Phương pháp vận dụng trương mục 154 trong

ngành nông nghiệp

a) Tài khoản 154 “chi phí sinh sản, kinh dinh dở dang” ứng dụng trong ngành nông nghiệp dùng để tụ họp tổng phí tổn sinh sản và tính giá thành sản phẩm của các phát động và sinh hoạt giải trí nuôi trồng, chế biến sản phẩm hoặc dịch vụ nông nghiệp. tài khoản này phải được hạch toán chi tiết theo ngành marketing thương mại nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, chế biến,…), theo địa điểm phát sinh tổn phí (phân xưởng, đội sản xuất,…), chi tiết theo từng loại cây con và từng loại sản phẩm, từng sản phẩm hoặc dịch vụ.

b) Giá thành sản xuất thực tiễn của sản phẩm nông nghiệp được xác định vào cuối vụ thu hoạch hoặc cuối năm. Sản phẩm thu hoạch năm nào thì tính giá thành trong năm đó tức là hoài chi ra trong năm nay tuy nhiên năm sau mới thu hoạch sản phẩm thì năm sau mới tính giá thành.

c) Đối với ngành trồng trỉa, phí phải được hạch toán chi tiết theo 3 loại cây:

– Cây ngắn ngày (lúa, khoai, sắn,…);

– Cây trồng một lần thu hoạch nhiều lần (dứa, chuối,…);

– Cây lâu năm (chè, cà phê, cao su, hồ nước tiêu, cây ăn quả,…).

Đối với các loại cây trồng 2, 3 vụ trong một năm, hoặc trồng năm nay, năm sau mới thu hoạch, hoặc loại cây vừa có diện tích trồng mới, vừa có diện tích chăm chút thu hoạch trong cùng một năm,… thì phải căn cứ vào tình hình thực tế để ghi chép, đề đạt rõ ràng phí tổn của vụ này với vụ khác, của diện tích này với diện tích khác, của năm trước với năm nay và năm sau,…

d) Không đề đạt vào Tài khoản này hoài khai khẩn, trồng mới và coi sóc cây lâu năm đang trong thời kỳ XDCB, uổng buôn cung cấp sản phẩm, tổn phí cai quản lý doanh nghiệp, tổn phí phát động và sinh hoạt giải trí tài chính và phí khác.

đ) Về nguyên lý, hoài sản xuất ngành trồng được hạch toán chi tiết vào bên Nợ Tài khoản 154 “phí sản xuất, marketing thương mại dở dang” theo từng đối tượng cô đọng phí. Đối với một số loại phí có can hệ đến nhiều đối tượng hạch toán, hoặc liên tưởng đến nhiều vụ, nhiều thời kỳ thì phải đề đạt trên các Tài khoản riêng, sau đó phân bổ vào giá thành của các loại sản phẩm can hệ như: phí tưới tiêu nước, phí chuẩn bị đất và trồng mới năm đầu của những cây trồng một lần, thu hoạch nhiều lần (tổn phí này ko thuộc vốn đầu tư XDCB),…

e) Trên cùng một diện tích canh tác, nếu trồng xen từ hai loại cây nông nghiệp ngắn ngày trở lên thì những tổn phí phát sinh có liên quan lại trực tiếp đến loại cây nào thì tụ hội riêng cho loại cây đó (như: Hạt giống, phí tổn gieo trồng, thu hoạch,…), chi phí phát sinh chung cho nhiều loại cây (hoài cày bừa, tưới tiêu nước,…) thì được tập kết riêng và phân bổ cho từng loại cây theo diện tích gieo trồng, hoặc theo một tiêu thức thích hợp.

g) Đối với cây lâu năm, quá trình từ Khi làm đất, gieo trồng, chăm chút đến Khi chính thức phát động có sản phẩm (thu, bói) thì được hạch toán như quá trình đầu tư XDCB để tạo hình nên TSCĐ được tụ họp phí tổn ở TK 241 “XDCB dở dang”. phí tổn cho vườn cây lâu năm trong quá trình sản xuất, kinh dinh bao héc tàm tất cả các hoài cho khâu săn sóc, khâu thu hoạch.

h) Khi hạch toán phí ngành chăn nuôi trên Tài khoản 154 cần để ý một số điểm sau:

– Hạch toán phí chăn nuôi phải chi tiết cho từng loại phát động và sinh hoạt giải trí chăn nuôi (như chăn nuôi trâu bò, chăn nuôi lợn,…), theo từng group hoặc từng loại gia súc, gia cầm;

– súc vật con của đàn súc vật cơ các độc giả dạng hoặc nuôi bự đẻ ra sau Khi tách mẹ được mở sổ chi tiết theo dõi riêng theo giá thành thực tế;

– Đối với súc vật cơ các độc giả dạng Khi đào thải chuyển thành súc vật nuôi lớn, nuôi bự được hạch toán vào tài khoản 154 theo giá trị còn lại của súc vật căn các độc giả dạng;

– Đối tượng tính giá thành trong ngành chăn nuôi là: 1 kilogam sữa tươi, 1 con bò con tiêu chuẩn, giá thành 1 kilogam thịt tăng, giá thành 1 kilogam thịt khá, giá thành 1 ngày/con chăn nuôi,…

i) Phần hoài nguyên nguyên nhiên liệu, chi phí lực lượng lao động trực tiếp vượt trên mức thông thường, tổn phí sinh sản chung một mực ko phân bổ thì ko được tính vào giá thành sản phẩm mà được hạch toán vào giá vốn mặt hàng buôn cung cấp của kỳ kế toán tài chính.

4. Phương pháp vận dụng tài khoản 154 trong

ngành dịch vụ

a) tài khoản 154 “phí tổn sản xuất, kinh dinh dở dang” vận dụng trong các doanh nghiệp marketing thương mại dịch vụ như: liên lạc chuyển vận, bưu điện, du lịch, dịch vụ,… tài khoản này dùng để tập hợp chi phí (nguyên nhiên liệu, vật liệu trực tiếp, lực lượng lao động trực tiếp, uổng sinh sản chung) và tính giá thành của lượng dịch vụ đã thực hành.

b) Đối với ngành giao thông chuyển vận, trương mục này dùng để tập trung phí và tính giá thành về vận chuyển đường bộ (ô tô, xe điện, vận chuyển bởi dụng cụ thô sơ khác…) tải đường sắt, đường thủy, đường mặt hàng ko, vận tải đường ống,… trương mục 154 vận dụng cho ngành giao thông chuyển vận phải được mở chi tiết cho từng loại phát động và sinh hoạt giải trí (vận tải Khách hàng, chuyển vận product,…) theo từng doanh nghiệp hoặc bộ phận marketing thương mại dịch vụ.

c) Trong quá trình chuyển vận, săm lốp bị ngốn mòn với chừng độ sớm chóng rộng mức khấu ngốn đầu xe nên thường phải thay thế nhiều lần tuy nhiên giá trị săm lốp thay thế ko tính vào giá thành vận tải ngay một lúc Khi xuất dùng thay thế mà phải phân bổ dần theo từng kỳ. Vì vậy, mặt hàng kỳ các doanh nghiệp chuyên chở ôtô được trích trước phí săm lốp vào giá thành tải (phí phải trả) theo quy định của chế độ tài chính hiện nay hành.

d) Phần tổn phí vật liệu, vật liệu, phí tổn lực lượng lao động trực tiếp vượt trên mức thông thường và phần phí sản xuất chung một mực ko phân bổ thì ko được tính vào giá thành sản phẩm mà được hạch toán vào giá vốn mặt hàng buôn cung cấp của kỳ kế toán tài chính.

đ) Đối với phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh du lịch, Tài khoản này được mở chi tiết theo từng loại phát động và sinh hoạt giải trí như: chỉ dẫn du lịch, kinh dinh hotel, marketing thương mại tải du lịch,…

e) Trong phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại hotel, tài khoản 154 phải mở chi tiết theo từng loại dịch vụ như: dịch vụ ăn uống, dịch vụ buồng nghỉ ngơi, dịch vụ vui chơi tiêu khiển, phục vụ khác (giặt, là, cắt tóc, điện tín, thể thao,…).

5. Phương pháp vận dụng tài khoản 154 trong

ngành xây dựng

a) Đối với phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh xây lắp quy định chỉ áp dụng phương pháp hạch toán mặt hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thẳng tính, ko áp dụng phương pháp hạch toán mặt hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ nên trương mục 154 dùng để giao hội chi phí sản xuất, marketing thương mại, phục vụ cho việc tính giá thành sinh sản sản phẩm xây lắp công nghiệp, dịch vụ của doanh nghiệp xây lắp.

b) Phần phí nguyên nhiên liệu, vật liệu trực tiếp, phí tổn lực lượng lao động trực tiếp vượt trên mức bình thường ko được tính vào giá thành công trình xây lắp mà được hạch toán vào giá vốn mặt hàng buôn cung cấp của kỳ kế toán tài chính.

c) Tài khoản này trong ngành Xây lắp có thể theo dõi chi tiết theo các phát động và sinh hoạt giải trí sau:

– Xây lắp:

Dùng để cô đọng chi phí, tính giá thành sản xuất sản phẩm xây lắp và phản ảnh giá trị sản phẩm xây lắp dở dang cuối kỳ;

– Sản phẩm khác:

Dùng để cô đọng hoài, tính giá thành sản xuất sản phẩm khác và đề đạt giá trị sản phẩm khác dở dang cuối kỳ (thành phẩm, cấu khiếu nại xây lắp,…);

– Dịch vụ:

Dùng để tụ hội phí, tính giá thành dịch vụ và phản ảnh tổn phí dịch vụ dở dang cuối kỳ;

– chi phí BH xây lắp:

Dùng để tập trung hoài BH công trình xây dựng, lắp đặt thực tiễn nảy trong kỳ và giá trị công trình BH xây lắp còn dở dang cuối kỳ.

d) Việc tụ tập hoài sinh sản, tính giá thành sản phẩm xây lắp phải theo từng công trình, phạm vi công trình và theo khoản mục giá thành quy định trong giá trị dự toán xây lắp, gồm:

– phí nguyên nhiên liệu;

– phí tổn lực lượng lao động;

– tổn phí sử dụng máy thi công;

– phí tổn chung.

Riêng phí tổn chung được tập hợp hoài “Xây lắp”: Chỉ bao héc tàm tất cả phí chung nảy ở đội nhận thầu hoặc công ngôi trường xây lắp. Còn chi phí cai quản lý doanh nghiệp xây lắp (là một trong những bộ phận của chi phí chung) được tụ hội bên Nợ tài khoản 642 “tổn phí cai quản lý marketing thương mại”. hoài này sẽ được kết chuyển vào bên Nợ trương mục 911 “Xác định hiệu quả marketing thương mại” dự vào giá thành cả thảy sản phẩm xây lắp trả mỹ xong và đẩy ra trong kỳ.

đ) Chủ đầu tư xây dựng BDS dùng trương mục này để tụ họp hoài xây dựng thành phẩm BDS. Trường hợp BDS xây dựng dùng cho nhiều mục đích (làm văn phòng, cho thuê hoặc để buôn cung cấp, ví dụ như tòa ngôi nhà chung cư hẩu lốn) thì thực hành theo nguyên lý:

– Nếu đủ căn cứ để hạch toán riêng hoặc xác định được tỷ trọng của phần hoài xây dựng BDS để buôn cung cấp (thành phẩm BDS) và phần tổn phí xây dựng BDS để cho thuê hoặc làm văn phòng (TSCĐ hoặc BDS đầu tư) thì phải hạch toán riêng trên TK 154 phần tổn phí xây dựng thành phẩm BDS. Phần uổng xây dựng TSCĐ hoặc BDS đầu tư được phản ánh riêng trên TK 241 – Xây dựng căn các độc giả dạng dở dang.

– Trường hợp ko hạch toán riêng hoặc xác định được tỷ trọng uổng xây dựng cho các cấu phần thành phẩm BDS, TSCĐ hoặc BDS đầu tư thì kế toán tài chính tập kết chi phí nảy liên quan lại trực tiếp tới việc đầu tư xây dựng trên TK 241. Khi công trình, dự án trả mỹ xong bàn trả đưa vào dùng, kế toán tài chính cứ cách thức sử dụng tài sản trong thực tại để kết chuyển uổng đầu tư xây dựng phù phù hợp với thực chất của từng loại tài sản.

e) Khoản ngừa tổn phí BH công trình xây lắp được hạch toán vào chi phí sinh sản marketing thương mại từng kỳ, ko hề hạn sử dung vận BH nếu số BH đã trích lập lớn rộng hoài thực tại đã nảy sinh thì ghi tăng thu nhập khác trong kỳ. Trường hợp trái lại thì hạch toán vào giá vốn mặt hàng buôn cung cấp trong kỳ.

g) Các khoản uổng của giao kèo xây lắp chẳng thể thu hồi (thí dụ: Không đủ tính thực thi về mặt pháp lý như có sự nghi về hiệu lực thực thi hiện hành của nó, hoặc hợp đồng mà quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng chẳng thể thực thi trách nhiệm của mình…) phải được ghi nhận ngay là giá vốn mặt hàng buôn cung cấp trong kỳ.

h) Các khoản thu từ việc buôn cung cấp nguyên nhiên liệu, nguyên nhiên liệu thừa và thanh lý máy móc, thiết bị thi công Khi chấm dứt giao kèo xây dựng được ghi giảm phí tổn sản xuất kinh dinh.

i) Hạch toán khoản mục vật liệu, nguyên nhiên liệu trực tiếp:

– Khoản mục uổng vật liệu, vật liệu trực tiếp bao héc tàm tất cả: Giá trị thực tiễn của nguyên nhiên liệu chính, vật liệu phụ, các cấu khiếu nại hoặc các bộ phận rời, nguyên nhiên liệu luân chuyển tham gia cấu thành thực thể sản phẩm xây, lắp hoặc giúp cho việc thực hiện nay và trả mỹ xong lượng xây, lắp (ko kể vật liệu phụ cho máy móc, công cụ thi công và những nguyên nhiên liệu tính trong phí tổn chung).

– Nguyên tắc hạch toán khoản mục nguyên nhiên liệu, nguyên nhiên liệu trực tiếp: nguyên nhiên liệu, vật liệu dùng cho xây dựng phạm vi công trình nào phải tính trực tiếp cho sản phẩm phạm vi công trình đó trên cơ sở chứng từ gốc theo số lượng thực tế đã dùng và theo giá thực tại xuất kho (giá bình quân gia quyền; Giá nhập trước, xuất trước, thực tại chính danh).

– Cuối kỳ hạch toán hoặc Khi công trình trả mỹ xong, tiến hành kiểm kê số nguyên nhiên liệu còn lại tại điểm sản xuất (nếu có) để ghi giảm trừ chi phí vật liệu, nguyên nhiên liệu trực tiếp xuất dùng cho công trình.

– Trong điều khiếu nại thực tại sinh sản xây lắp ko cho phép tính chi phí vật liệu, nguyên nhiên liệu trực tiếp cho từng công trình, phạm vi công trình thì doanh nghiệp có thể vận dụng phương pháp phân bổ vật liệu cho đối tượng dùng theo tiêu thức phù hợp và phải chăng (tỷ lệ với định mức tiêu ngốn vật liệu, vật liệu,…).

k) Hạch toán khoản mục phí tổn sử dụng máy thi công:

– Khoản mục uổng dùng máy thi công bao héc tàm tất cả: chi phí cho các máy thi công nhằm mục đích thực hiện nay lượng công tác xây lắp sử dụng máy. Máy móc thi công là loại máy trực tiếp phục vụ xây lắp công trình. Đó là những máy móc chuyển động bởi động cơ khá nước, diezen, xăng, điện,… (bao gồm loại máy phục vụ xây, lắp).

– hoài dùng máy thi công bao héc tàm tất cả: chi phí liền tù tù và tổn phí tạm thời. hoài thường xuyên cho phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của máy thi công, gồm: phí lực lượng lao động điều khiển máy, phục vụ máy,…; phí vật liệu; chi phí công cụ, công cụ; chi phí khấu ngốn TSCĐ; uổng dịch vụ mua ngoài (uổng tu chỉnh nhỏ, điện, nước, bảo đảm xe, máy,…); chi phí khác bởi tiền.

– uổng tạm cho phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của máy thi công, gồm: phí tôn tạo lớn máy thi công (đại tu, trung tu,…) mất đi điều khiếu nại ghi tăng nguyên giá máy thi công; phí công trình tức thời cho máy thi công (lều, lán, bệ, đường ray chạy máy,…). phí trợ thời của máy có thể phát sinh trước (được hạch toán vào bên Nợ trương mục 242) sau đó sẽ phân bổ dần vào Nợ tài khoản 154 “phí tổn sinh sản marketing thương mại dở dang”; Hoặc nảy sau, tuy nhiên phải tính trước vào phí tổn sinh sản xây lắp trong kỳ (do can hệ tới việc dùng thực tại máy móc thi công trong kỳ). Trường hợp này phải tiến hành trích trước chi phí, ghi Có Tài khoản 352 “phòng ngừa phải trả”, Nợ tài khoản 154 chi tiết hoài sử dụng máy thi công.

l) Hạch toán khoản mục tổn phí sản xuất chung:

hoài sản xuất chung phản ảnh chi phí sinh sản của đội, công ngôi trường xây dựng gồm: Lương viên chức cai quản lý phân xưởng, tổ, đội xây dựng; Khoản trích bảo đảm tầng lớp, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp, bảo đảm tai nạn lao động, ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn được tính theo tỉ lệ quy định trên lương phía phải trả của tư vấn viên cấp dưới dùng máy thi công và viên chức cai quản lý phân xưởng, tổ, đội; Khấu ngốn tài sản nhất thiết dùng chung cho phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của đội và những uổng khác liên tưởng đến phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của đội,…

6. Kết cấu và nội dung tài khoản 154 – phí sinh sản, marketing thương mại dở dang

Bên Nợ:

– Các hoài vật liệu, vật liệu trực tiếp, phí lực lượng lao động trực tiếp, tổn phí sử dụng máy thi công, chi phí sinh sản chung nảy sinh trong kỳ can hệ đến sản xuất sản phẩm và phí thực hành dịch vụ;

– Các uổng nguyên nhiên liệu, nguyên nhiên liệu trực tiếp, chi phí lực lượng lao động trực tiếp, hoài dùng máy thi công, chi phí sản xuất chung nảy sinh trong kỳ can dự đến giá thành sản phẩm xây lắp công trình hoặc giá thành xây lắp theo giá khoán nội bộ;

– Kết chuyển phí tổn sản xuất, kinh dinh dở dang cuối kỳ (ngôi trường hợp doanh nghiệp hạch toán mặt hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

Bên Có:

– Giá thành sản xuất thực tế của sản phẩm đã chế tác xong nhập kho, chuyển đi buôn cung cấp, tiêu dùng nội bộ ngay hoặc dùng ngay vào phát động và sinh hoạt giải trí XDCB;

– Giá thành sinh sản sản phẩm xây lắp trả mỹ xong bàn trả từng phần, hoặc vớ tiêu thụ trong kỳ; hoặc bàn trả cho doanh nghiệp nhận thầu chính xây lắp (cấp trên hoặc nội bộ); hoặc giá thành sản phẩm xây lắp trả mỹ xong chờ tiêu thụ;

– phí tổn thực tế của lượng dịch vụ đã trả mỹ xong cung cấp cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng;

– Trị giá phế liệu thu hồi, giá trị sản phẩm hư vô sửa chữa được;

– Trị giá nguyên nhiên liệu, nguyên nhiên liệu, product gia công xong nhập lại kho;

– đề đạt chi phí nguyên vật liệu, uổng lực lượng lao động vượt trên mức bình thường ko được tính vào trị giá mặt hàng tồn kho mà phải tính vào giá vốn mặt hàng buôn cung cấp của kỳ kế toán tài chính. Đối với doanh nghiệp sản xuất theo đơn đặt mặt hàng, hoặc doanh nghiệp có chu kỳ sinh sản sản phẩm dài mà mặt hàng kỳ kế toán tài chính đã phản chiếu uổng sinh sản chung một mực vào TK 154 đến Khi sản phẩm trả mỹ xong mới xác định được hoài sản xuất chung một mực ko được tính vào trị giá mặt hàng tồn kho thì phải hạch toán vào giá vốn mặt hàng buôn cung cấp (Có TK 154, Nợ TK 632);

– Kết chuyển hoài sản xuất, kinh dinh dở dang đầu kỳ (ngôi trường hợp doanh nghiệp hạch toán mặt hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

Số dư bên Nợ:

uổng sinh sản, kinh dinh còn dở dang cuối kỳ.

7. Cách hạch toán chi phí sinh sản kinh dinh dở dang trương mục 154

trong

ngành Công nghiệp

7.1. Trường hợp hạch toán mặt hàng tồn kho theo

phương pháp kê khai luôn

a) Khi xuất nguyên nhiên liệu, nguyên nhiên liệu, phương tiện dụng cụ, dùng cho phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất sản phẩm, hoặc thực hành dịch vụ trong kỳ, ghi:

Nợ TK 154 – phí sản xuất, kinh dinh dở dang

.

Có TK 153 phương tiện phương tiện

– Khi xuất công cụ, công cụ có giá trị lớn dùng cho nhiều kỳ sản xuất marketing thương mại phải phân bổ dần, ghi:

Nợ TK 242 – phí trả trước

.

– Khi phân bổ giá trị dụng cụ công cụ vào hoài sinh sản, ghi:

Nợ TK 154 – phí sinh sản, kinh dinh dở dang

.

b) Khi mua nguyên nhiên liệu, nguyên nhiên liệu sử dụng ngay (ko qua nhập kho) cho phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất sản phẩm, hoặc thực hiện nay dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo pp khấu trừ, ghi:

Nợ TK 154 – uổng sinh sản, marketing thương mại dở dang

Nợ TK 133 –

Có các TK 331,

, 111, 112,…

– Khi mua vật liệu, vật liệu (ko qua nhập kho) dùng ngay cho phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất sản phẩm hoặc thực hiện nay dịch vụ ko thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo pp trực tiếp thì giá mua vật liệu, vật liệu cả về thuế GTGT.

c) Khi số nguyên nhiên liệu, vật liệu xuất ra cho phát động và sinh hoạt giải trí sinh sản sản phẩm, hoặc thực hành dịch vụ cuối kỳ cấm dùng ko hề vào nhập lại kho, ghi:

Nợ TK 152 – nguyên nhiên liệu, vật liệu

Có TK 154 – phí sản xuất, marketing thương mại dở dang

d) lương, tiền công và các khoản khác phải trả cho lực lượng lao động sản xuất, viên chức cai quản lý phân xưởng, ghi:

Nợ TK 154 – uổng sản xuất, kinh dinh dở dang

.

đ) Tính, trích bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp, bảo đảm tai nạn lao động, ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn (phần tính vào phí doanh nghiệp phải chịu) tính trên số lương phía, tiền công phải trả công nhân sinh sản, tư vấn viên cấp dưới cai quản lý phân xưởng theo chế độ quy định, ghi:

Nợ TK 154 – phí sinh sản, marketing thương mại dở dang

(chi tiết TK cấp 2).

e) Khi trích trước lương bổng nghỉ ngơi phép của công nhân sinh sản, ghi:

Nợ TK 154 – phí tổn sinh sản, kinh dinh dở dang

g) Trích khấu ngốn máy móc, thiết bị, xưởng sản xuất sinh sản …. thuộc các phân xưởng, bộ phận, tổ đội sản xuất, ghi:

Nợ TK 154 – chi phí sản xuất, marketing thương mại dở dang

.

h) uổng điện, nước, điện thoại … thuộc phân xưởng, bộ phẩn sinh sản, ghi:

Nợ TK 154 – chi phí sản xuất, kinh dinh dở dang

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các

, 112, 331 ….

i) Trị giá nguyên nhiên liệu, vật liệu xuất thuê ngoài gia công:

Nợ TK 154 – uổng sản xuất, marketing thương mại dở dang

Có TK 152 – Nguyên vật liệu.

k) Nhập kho giá trị nguyên vật liệu, phương tiện công cụ gia công chế biến xong, ghi:

Nợ TK 152 – Nguyên vật liệu.

Nợ TK 153 – công cụ phương tiện.

Có TK 154 – hoài sinh sản, marketing thương mại dở dang.

l) Trị giá sản phẩm hư vô sửa sang được, người gây ra thiệt hại sản phẩm hư phải bồi trả, ghi:

Nợ

(1388)

Nợ TK 334 – Phải trả người cần lao

Có TK 154 – hoài sinh sản, kinh dinh dở dang.

m) tổn phí nguyên vật liệu, lực lượng lao động trực tiếp vượt trên mức bình thường, tổn phí sản xuất chung nhất mực ko phân bổ (ko được tính vào giá trị giá mặt hàng tồn kho) phải hạch toán vào giá vốn mặt hàng buôn cung cấp của kỳ kế toán tài chính, ghi:

Nợ

TK 632 –

Có TK 154 – phí tổn sinh sản, kinh dinh dở dang.

n) Giá thành sản xuất thực tiễn sản phẩm sản xuất xong nhập kho hoặc tiêu thụ ngay, ghi:

Nợ

Nợ TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn cung cấp

Có TK 154 – tổn phí sinh sản, marketing thương mại dở dang.

o) Trường hợp sản phẩm sản xuất ra được sử dụng tiêu dùng nội bộ ngay hoặc tiếp xuất dùng cho phát động và sinh hoạt giải trí XDCB ko qua nhập kho, ghi:

Nợ các TK 642, 241

Có TK 154 – tổn phí sinh sản, kinh dinh dở dang.

p) Trường hợp sau sau Khi xuất kho nguyên nguyên nhiên liệu đưa vào sinh sản, nếu cảm bắt gặp khoản chiết khấu thương nghiệp hoặc giảm giá mặt hàng buôn cung cấp (bao gồm các khoản tiền phạt vi phạm giao kèo tài chính tài chính về truyền thống làm giảm giá trị bên mua phải tính sổ) liên quan lại đến nguyên vật liệu đó, kế toán tài chính ghi giảm tổn phí sản xuất kinh dinh dở dang đối với phần chiết khấu thương mại, giảm giá mặt hàng buôn cung cấp tốt hưởng trọn ứng với số NVL đã xuất dùng để sinh sản sản phẩm dở dang:

Nợ các TK 111, 112, 331,….

Có TK 154 – phí tổn sinh sản marketing thương mại dở dang (phần chiết khấu thương mại, giảm giá mặt hàng buôn cung cấp tốt hưởng trọn ứng với số NVL đã xuất dùng để sinh sản sản phẩm dở dang)

Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có).

q) Kế toán sản phẩm sinh sản thử:

– Các phí tổn sinh sản sản phẩm thử được tập hợp trên TK 154 như đối với các sản phẩm khác. Khi thu hồi (buôn cung cấp, thanh lý) sản phẩm sản xuất thử, ghi:

Nợ các TK 111, 112,

Có TK 154 – uổng sinh sản kinh dinh dở dang

(nếu có).

– Kết chuyển phần chênh lệch giữa phí sản xuất thử và số thu hồi từ việc buôn cung cấp, thanh lý sản phẩm sinh sản thử:

+ Nếu tổn phí sản xuất thử cao rộng số thu hồi từ việc buôn cung cấp, thanh lý sản phẩm sinh sản thử, kế toán tài chính ghi tăng giá trị tài sản đầu tư xây dựng, ghi:

Nợ

TK 241

.

Có TK 154 – phí tổn sản xuất marketing thương mại dở dang.

+ Nếu phí sản xuất thử nhỏ rộng số thu hồi từ việc buôn cung cấp, thanh lý sản phẩm sinh sản thử, kế toán tài chính ghi giảm giá trị tài sản đầu tư xây dựng, ghi:

Nợ TK 154 – phí tổn sinh sản kinh dinh dở dang

Có TK 241 – XDCB dở dang.

r) Trường hợp sản phẩm sinh sản xong, ko tiến hành nhập kho mà chuyển giao thẳng cho người sử dụng mặt hàng (sản phẩm điện, nước…), ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn cung cấp

Có TK 154 – phí tổn sản xuất, marketing thương mại dở dang.

7.2. Trường hợp hạch toán mặt hàng tồn kho theo

phương pháp kiểm kê định kỳ

:

a) Cuối kỳ kế toán tài chính, cứ vào hiệu quả kiểm kê thực tiễn, xác định trị giá thực tại tổn phí sản xuất, marketing thương mại dở dang và thực hiện nay việc kết chuyển, ghi:

Nợ TK 154 – chi phí sản xuất, marketing thương mại dở dang

Có TK 631 – Giá thành sinh sản.

b) Đầu kỳ kế toán tài chính, kết chuyển hoài thực tại sản xuất, marketing thương mại dở dang, ghi:

Nợ TK 631 – Giá thành sinh sản

Có TK 154 – uổng sinh sản, kinh dinh dở dang.

8. Cách hạch toán uổng sinh sản kinh dinh dở dang Tài khoản 154

trong ngành Nông nghiệp

8.1. Trường hợp hạch toán mặt hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thẳng

a) Khi xuất nguyên nhiên liệu, vật liệu, phương tiện dụng cụ, sử dụng cho phát động và sinh hoạt giải trí sinh sản sản phẩm, hoặc thực hiện nay dịch vụ trong kỳ, ghi:

Nợ TK 154 – hoài sinh sản, marketing thương mại dở dang

Có TK 152 – vật liệu, vật liệu.

Có TK 153 phương tiện dụng cụ

– Khi xuất dụng cụ, phương tiện có giá trị lớn sử dụng cho nhiều kỳ sinh sản marketing thương mại phải phân bổ dần, ghi:

Nợ TK 242 – phí tổn trả trước

Có TK 153 – phương tiện, công cụ.

– Khi phân bổ giá trị dụng cụ công cụ vào phí sinh sản, ghi:

Nợ TK 154 – phí sản xuất, kinh dinh dở dang

Có TK 242 – hoài trả trước.

b) lương lậu, tiền công và các khoản khác phải trả cho lực lượng lao động sinh sản, viên chức cai quản lý phân xưởng, ghi:

Nợ TK 154 – uổng sản xuất, marketing thương mại dở dang

Có TK 334 – Phải trả người cần lao.

c) Tính, trích bảo đảm từng lớp, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp, bảo đảm tai nạn cần lao, ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn (phần tính vào tổn phí doanh nghiệp phải chịu) tính trên số lương bổng, tiền công phải trả công nhân sinh sản, tư vấn viên cấp dưới cai quản lý phân xưởng theo chế độ quy định, ghi:

Nợ TK 154 – hoài sản xuất, kinh dinh dở dang

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (chi tiết TK cấp 2).

d) Trích khấu ngốn máy móc, thiết bị, xưởng sản xuất sản xuất …. thuộc các phân xưởng, bộ phận, tổ đội sinh sản, ghi:

Nợ TK 154 – uổng sản xuất, kinh dinh dở dang

Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ.

đ) hoài điện, nước, điện thoại, hoài khác bởi tiền nảy sinh trong quá trình sinh sản kinh dinh ở các tổ, đội sản xuất, ghi:

Nợ TK 154 – tổn phí sản xuất, marketing thương mại dở dang

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 331 ….

e) Trị giá sản phẩm phụ thu hồi, ghi:

Nợ TK 152 – vật liệu, nguyên nhiên liệu

Có TK 154 – chi phí sinh sản, marketing thương mại dở dang.

g) Trị giá phế liệu thu hồi, nguyên nhiên liệu, vật liệu xuất thuê ngoài gia công xong nhập lại kho, ghi:

Nợ TK 152 – vật liệu, vật liệu

Có TK 154 – phí tổn sản xuất, kinh dinh dở dang.

h) Trị giá súc vật con và thú vật nuôi bự chuyển sang súc vật làm việc, hoặc thú vật sinh sản, ghi:

Nợ

hữu hình

Có TK 154 – chi phí sản xuất, kinh dinh dở dang.

i) Giá thành sinh sản thực tế sản phẩm sản xuất xong nhập kho hoặc tiêu thụ ngay, ghi:

Nợ TK 155 – Thành phẩm

Nợ TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn cung cấp

Có TK 154 – phí sinh sản, kinh dinh dở dang.

h)Trường hợp sản phẩm sản xuất ra được sử dụng tiêu dùng nội bộ ngay ko qua nhập kho, ghi:

Nợ các TK 642, 241

Có TK 154 – chi phí sinh sản, marketing thương mại dở dang.

8.2. Trường hợp hạch toán mặt hàng tồn kho theo

phương pháp kiểm kê định kỳ:

– Phương pháp hạch toán một số phát động và sinh hoạt giải trí tài chính tài chính đốn ở trương mục 154 trong ngành Nông nghiệp na ná như đối với ngành Công nghiệp.

9. Cách hạch toán tổn phí sinh sản kinh dinh dở dang trương mục 154 trong

ngành marketing thương mại dịch vụ

Phương pháp kế toán tài chính một số phát động và sinh hoạt giải trí tài chính tài chính đốn ở tài khoản 154 ở các doanh nghiệp thuộc ngành kinh dinh dịch vụ rưa rứa như đối với ngành công nghiệp. Trong khi cần để ý:

a) Nghiệp vụ kết chuyển giá thành thực tế của lượng dịch vụ đã trả mỹ xong và đã chuyển giao cho người sử dụng và được xác định là đã buôn cung cấp trong kỳ, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn cung cấp

Có TK 154 – chi phí sản xuất, kinh dinh dở dang.

b) Khi sử dụng dịch vụ tiêu dùng nội bộ, ghi:

Nợ

TK 642 –

Có TK 154 – phí sinh sản, kinh dinh dở dang.

10.

Cách hạch toán phí tổn sinh sản marketing thương mại dở dang tài khoản 154

trong ngành xây dựng

10.1. Phương pháp hạch toán tụ hội hoài xây lắp (

bên Nợ Tài khoản 154 chi tiết “Xây lắp

”):

a) Hạch toán khoản mục vật liệu, vật liệu trực tiếp:

– cứ vào Bảng phân bổ vật liệu cho từng công trình, phạm vi công trình, ghi:

Nợ TK 154 – phí tổn sản xuất, kinh dinh dở dang (hoài nguyên nhiên liệu)

Nợ TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn cung cấp (phí NVL trực tiếp trên mức thường ngày)

Có TK 152 – uổng nguyên nhiên liệu, nguyên nhiên liệu trực tiếp.

b) Hạch toán khoản mục chi phí lực lượng lao động trực tiếp: Hạch toán rưa rứa như ngành công nghiệp

c) Hạch toán khoản mục phí tổn dùng máy thi công:

– cứ vào Bảng phân bổ chi phí dùng máy thi công (phí tổn thực tại ca máy) tính cho từng công trình, phạm vi công trình, ghi:

Nợ TK 154 – tổn phí sản xuất, kinh dinh dở dang

Nợ TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn cung cấp (số chi phí trên mức bình thường)

Có các TK: 111, 112, 242,152, 331, 334, 335, 338…

d) Hạch toán khoản mục phí sinh sản chung:

– Khi các uổng sinh sản chung nảy sinh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 154 – tổn phí sản xuất, marketing thương mại dở dang

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 152, 153, 214, 242, 334, 338,…

– Khi xác định số dự phòng phải trả về BH công trình xây lắp, ghi:

Nợ TK 154 – phí tổn sinh sản, marketing thương mại dở dang

(3522)

– Khi nảy phí tổn sang sửa và BH công trình, như phí nguyên nhiên liệu, nguyên nhiên liệu trực tiếp, hoài lực lượng lao động trực tiếp, phí tổn dùng máy thi công, phí tổn sinh sản chung, kế toán tài chính, ghi:

Nợ TK 154 – chi phí sinh sản, kinh dinh dở dang

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 112, 152, 153, 214, 331, 334, 338,…

– Khi công việc sửa chữa BH công trình xây lắp trả mỹ xong bàn trả cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, ghi:

Nợ TK 352 – dự phòng phải trả (3522)

Có TK 154 – phí tổn sản xuất, kinh dinh dở dang.

– Hết kì hạn BH công trình xây lắp:

+ Nếu công trình ko phải BH hoặc số phòng ngừa phải trả về BH công trình xây lắp lớn rộng hoài thực tế phát sinh thì số chênh lệch phải trả nhập, ghi:

Nợ TK 352 – dự phòng phải trả

TK 711 –

.

+ Nếu số ngừa phải trả về BH công trình xây lắp nhỏ rộng uổng thực tế nảy thì số chênh lệch ghi vào giá vốn trong kỳ, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn cung cấp

Có TK 154 – tổn phí sản xuất, marketing thương mại dở dang

10.2. Phương pháp hạch toán và kết chuyển phí tổn xây lắp (

bên Có TK 154 chi tiết “Xây lắp”):

a) Các hoài của giao kèo chẳng thể thu hồi (thí dụ: Không đủ tính thực thi về mặt pháp lý như có sự nghi hoặc về hiệu lực thực thi hiện hành của nó, hoặc hợp đồng mà quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng chẳng thể thực thi trách nhiệm của mình…) phải được ghi nhận ngay là hoài trong kỳ, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn cung cấp

Có TK 154 – phí sinh sản, kinh dinh dở dang.

b) Các khoản thu từ việc buôn cung cấp vật liệu, vật liệu thừa, phế liệu thu hồi và thanh lý máy móc, thiết bị thi công Khi kết thúc hợp đồng xây dựng:

– Nhập kho nguyên nhiên liệu, vật liệu thừa Khi kết thúc hợp đồng xây dựng, ghi:

Nợ TK 152 – nguyên nhiên liệu, nguyên nhiên liệu (theo giá gốc)

Có TK 154 – tổn phí sinh sản, marketing thương mại dở dang.

– Phế liệu thu hồi nhập kho, ghi:

Nợ TK 152 – vật liệu, nguyên nhiên liệu (theo giá có thể thu hồi)

Có TK 154 – hoài sản xuất, marketing thương mại dở dang.

– Trường hợp nguyên nhiên liệu thừa và phế liệu thu hồi ko qua nhập kho mà buôn cung cấp ngay, kế toán tài chính đề đạt các khoản thu buôn cung cấp nguyên nhiên liệu thừa và phế liệu, ghi giảm hoài:

Nợ các TK 111, 112, 131,… (tổng giá thanh toán)

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311)

Có TK 154 – chi phí sinh sản, kinh dinh dở dang.

– Kế toán thanh lý máy móc, thiết bị thi công chuyên dùng cho một hợp đồng xây dựng và TSCĐ này đã trích khấu ngốn đủ theo nguyên giá Khi kết thúc hợp đồng xây dựng:

+ phản chiếu số thu về thanh lý máy móc, thiết bị thi công, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131,…

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311)

Có TK 154 – chi phí sản xuất, marketing thương mại dở dang.

+ đề đạt phí thanh lý máy móc, thiết bị (nếu có), ghi:

Nợ TK 154 – tổn phí sản xuất, kinh dinh dở dang

Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (1331)

Có các TK 111, 112,…

+ Ghi giảm TSCĐ đã khấu ngốn ko hề là máy móc, thiết bị thi công chuyên dùng đã thanh lý, ghi:

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ

Có TK 211 – TSCĐ hữu hình.

c) Cuối kỳ hạch toán, cứ vào giá thành sinh sản sản phẩm xây lắp thực tiễn trả mỹ xong được xác định là đã buôn cung cấp (bàn trả từng phần hoặc sờ soạng cho Ban cai quản lý công trình – bên A); hoặc bàn trả cho doanh nghiệp nhận thầu chính nội bộ:

– Trường hợp bàn trả cho Bên A (bao gồm bàn trả lượng xây lắp trả mỹ xong theo giao kèo khoán nội bộ, cho doanh nghiệp nhận khoán có tổ chức kế toán tài chính riêng), ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn cung cấp

Có TK 154 – Chí phí sản xuất, marketing thương mại dở dang (1541).

– Trường hợp sản phẩm xây lắp trả mỹ xong chờ buôn cung cấp (xây dựng ngôi nhà để buôn cung cấp,…) hoặc sản phẩm xây lắp trả mỹ xong tuy nhiên chưa bàn trả, căn cứ vào giá thành sản phẩm xây lắp trả mỹ xong chờ buôn cung cấp, ghi:

Nợ TK 155 – Thành phẩm

Có TK 154 – hoài sinh sản, marketing thương mại dở dang (1541).

————————–

Chúc các các độc giả làm tốt công việc kế toán tài chính.

Các các độc giả có nhu muốn muốn

học tập cách trả mỹ sổ sách, tính thuế – Quyết toán thuế, lập vắng tài cương trực hành trên chứng từ thực tại, chuyên sâu,

có thể tham gia: Lớp

tại Tác_Giả_2.

Scr Cách hạch toán chi phí sản xuất marketing thương mại dở dang TK 154 TT 133 2021-08-20 08:16:00

#Cách #hạch #toán #chi #phí #sản #xuất #kinh #doanh #dở #dang