Cách hạch toán Chi phí sử dụng máy thi công Tài khoản 623 theo TT 200 2022

Cách héc tạch toán Tài khoản 623 – uổng sử dụng máy thi đả
Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: Dùng để giao hội và phân bổ hoài dùng xe, máy thi tiến đánh phục vụ trực tiếp cho phát động và sinh hoạt giải trí xây, lắp đánh trình trong ngôi trường hợp doanh nghiệp thực hiện nay xây, lắp đánh trình theo phương thức thi đả hẩu lốn vừa thủ đánh vừa phối hợp sử dụng máy.
1. Nguyên tắc kế toán tài chính
a) trương mục này dùng để tụ họp và phân bổ tổn phí sử dụng xe, máy thi đả phục vụ trực tiếp cho phát động và sinh hoạt giải trí xây, lắp công trình trong ngôi trường hợp doanh nghiệp thực hành xây, lắp đánh trình theo phương thức thi tiến đánh láo hợp vừa thủ làm vừa phối hợp sử dụng máy.
b) Trường hợp doanh nghiệp thực hiện nay xây lắp tiến đánh trình trọn vẹn theo phương thức sử dụng máy thì cấm dùng Tài khoản 623 “phí dùng máy thi công” mà hạch toán tuốt luốt uổng xây lắp trực tiếp vào các TK 621, 622, 627.
c) Không hạch toán vào TK 623 khoản trích về bảo đảm tầng lớp, bảo đảm y tế, ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn, bảo đảm thất nghiệp tính trên lương phải trả đánh nhân sử dụng xe, máy thi làm. Phần phí sử dụng máy thi đánh vượt trên mức thông thường ko tính vào giá thành đả trình xây lắp mà được kết chuyển ngay vào TK 632.
2. Kết cấu và nội dung phản chiếu của Tài khoản 623 – Chi phí dùng máy thi làm
Bên Nợ:
Các Chi phí can dự đến phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của máy thi làm (tổn phí nguyên nhiên liệu cho máy phát động và sinh hoạt giải trí, phí tổn lương phía và các khoản phụ cấp lương, tiền tiến đánh của làm nhân trực tiếp điều khiển máy, uổng bảo chăm sóc, tu chỉnh xe, máy thi công…). hoài vật liệu, tổn phí dịch vụ khác phục vụ cho xe, máy thi công.
Bên Có:
– Kết chuyển hoài sử dụng xe, máy thi công vào bên Nợ tài khoản 154 “Chi phí sinh sản, marketing thương mại dở dang”.
– Kết chuyển uổng dùng máy thi đánh vượt trên mức bình thường vào TK 632.
Tài khoản 623 ko hề số dư cuối kỳ.
trương mục 623
– Chi phí dùng máy thi công, có 6 tài khoản cấp 2:
– tài khoản 6231 – tổn phí lực lượng lao động:
Dùng để phản chiếu lương chính, lương phụ, phụ cấp lương phải trả cho công nhân trực tiếp điều khiển xe, máy thi đánh, phục vụ máy thi đánh như: Vận chuyển, cung cấp nhiên liệu, nguyên nhiên liệu… cho xe, máy thi tiến đánh.
trương mục này ko phản ánh khoản trích bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, ngân sách đầu tư đầu tư đả đoàn theo quy định hiện nay hành được tính trên lương của làm nhân sử dụng xe, máy thi tiến đánh. Các khoản trích này được phản ánh vào tài khoản 627 “tổn phí sinh sản chung”.
– trương mục 6232 – hoài nguyên nhiên liệu:
Dùng để phản ánh Chi phí nhiên liệu (xăng, dầu, mỡ…), vật liệu khác phục vụ xe, máy thi đánh.
– trương mục 6233 – phí phương tiện sinh sản:
Dùng để phản chiếu công cụ, phương tiện lao động can hệ tới phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của xe, máy thi đánh.
– trương mục 6234 – Chi phí khấu ngốn máy thi làm:
Dùng để phản chiếu hoài khấu ngốn xe, máy thi công sử dụng vào phát động và sinh hoạt giải trí xây lắp tiến đánh trình.
– trương mục 6237 – phí tổn dịch vụ mua ngoài:
Dùng để phản ánh tổn phí dịch vụ mua ngoài như thuê ngoài tu chỉnh xe, máy thi làm; tiền mua bảo đảm xe, máy thi làm; phí điện, nước, tiền thuê TSCĐ, phí trả cho ngôi nhà thầu phụ,…
– Tài khoản 6238
– phí bởi tiền khác:
Dùng để phản ánh các hoài bởi tiền phục vụ cho phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của xe, máy thi công.
3. Phương pháp kế toán tài chính một số giao tế tài chính tài chính đốn
Hạch toán hoài sử dụng xe, máy thi tiến đánh phụ thuộc vào mẫu mã dùng máy thi đánh: Tổ chức đội máy thi công riêng chuyên thực hiện nay các lượng thi đả sử dụng máy hoặc giao máy thi công cho các đội, xí nghiệp xây lắp:
a) Nếu tổ chức đội xe, máy thi công riêng, được phân cấp hạch toán và có tổ chức kế toán tài chính riêng, thì đả việc kế toán tài chính được tiến hành như sau:
– Hạch toán các uổng liên tưởng tới phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của đội xe, máy thi đả, ghi:
Nợ các
, 622, 627
Có các
, 112, 152, 331, 334, 214,…
– Hạch toán Chi phí dùng xe, máy và tính giá thành ca xe, máy thực hiện nay trên trương mục 154 “hoài sinh sản, marketing thương mại dở dang” Căn cứ vào giá thành ca máy (theo giá thành thực tại hoặc giá khoán nội bộ) cung cấp cho các đối tượng xây, lắp (công trình, phạm vi công trình); tuỳ theo phương thức tổ chức tiến đánh tác kế toán tài chính và mối quan lại hệ giữa đội xe máy thi làm với đơn vị xây, lắp tiến đánh trình để ghi sổ:
+ Nếu doanh nghiệp thực hiện nay theo phương thức cung cấp dịch vụ xe, máy lẫn nhau giữa các bộ phận, ghi:
Nợ TK 623 – Chi phí dùng máy thi tiến đánh (6238 – phí bởi tiền khác)

– Chi phí sản xuất, marketing thương mại dở dang.
+ Nếu doanh nghiệp thực hành theo phương thức buôn cung cấp dịch vụ xe, máy lẫn nhau giữa các bộ phận trong nội bộ, ghi:
Nợ TK 623 – tổn phí sử dụng máy thi đánh (6238 – phí tổn bởi tiền khác)
Nợ
– Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có)

– Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (33311) (thuế GTGT phải nộp tính trên giá buôn cung cấp nội bộ về ca xe, máy buôn cung cấp dịch vụ)

– Doanh thu buôn cung cấp sản phẩm và cung cấp dịch vụ (chi tiết cung cấp dịch vụ trong nội bộ).
b) Nếu ko tổ chức Đội xe, máy thi làm riêng; hoặc có tổ chức Đội xe, máy thi tiến đánh riêng tuy nhiên ko tổ chức kế toán tài chính riêng cho đội thì vớ phí sử dụng xe, máy (bao gồm phí tổn liền tù tù và uổng tạm thời như: phụ cấp lương, phụ cấp lưu động của xe, máy thi công) sẽ hạch toán như sau:
– Căn cứ vào số lương, tiền đả và các khoản khác phải trả cho đánh nhân điều khiển xe, máy, phục vụ xe, máy, ghi:
Nợ TK 623 – tổn phí dùng máy thi tiến đánh (6231 – uổng lực lượng lao động)

– Phải trả người cần lao.
– Khi xuất kho nguyên nhiên liệu, phương tiện, công cụ sử dụng cho phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của xe, máy thi đánh trong kỳ, ghi:
Nợ TK 623 – tổn phí sử dụng máy thi đả (6232 – tổn phí vật liệu)
Có các
, 153.
– Trường hợp mua vật liệu, công cụ dùng ngay (ko qua nhập kho) cho phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của xe, máy thi đả trong kỳ, ghi:
Nợ TK 623 – hoài dùng máy thi đả (6232)
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu được khấu trừ thuế)
Có các
, 111, 112,…
– Trích khấu ngốn xe, máy thi làm sử dụng ở Đội xe, máy thi tiến đánh, ghi:
Nợ TK 623 – phí sử dụng máy thi công (6234 – uổng khấu ngốn máy thi công)

– Hao mòn TSCĐ.
– phí tổn dịch vụ mua ngoài nảy (sửa chữa xe, máy thi đánh, điện, nước, tiền thuê TSCĐ, tổn phí trả cho ngôi nhà thầu phụ,…), ghi:
Nợ TK 623 – phí tổn sử dụng máy thi công (6237)
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu được khấu trừ thuế GTGT)
Có các TK 111, 112, 331,…
– uổng bởi tiền khác nảy sinh, ghi:
Nợ TK 623 – tổn phí sử dụng máy thi công (6238 – uổng bởi tiền khác)
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu được khấu trừ thuế GTGT)
Có các TK 111, 112,…
– Căn cứ vào Bảng phân bổ tổn phí sử dụng xe, máy (uổng thực tiễn ca xe, máy) tính cho từng tiến đánh trình, phạm vi đánh trình, ghi:
Nợ TK 154 – phí sinh sản, kinh dinh dở dang (khoản mục Chi phí dùng máy thi tiến đánh)
Nợ TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn cung cấp (phần hoài vượt trên mức thường ngày)
Có TK 623 – phí tổn sử dụng máy thi làm.

56

Bài viết Cách hạch toán Chi phí sử dụng máy thi công Tài khoản 623 theo TT 200 2021-08-22 09:11:00

#Cách #hạch #toán #Chi #phí #sử #dụng #máy #thi #công #Tài #khoản #theo

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x