Cách hạch toán Chi phí tài chính Tài khoản 635 theo TT 200 2022

Cách héc tạch toán tài khoản 635 – Chi phí tài chính Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: dùng để đề đạt những khoản hoài phát động và sinh hoạt giải trí tài chính bao héc tàm tất cả các khoản tổn phí hoặc các khoản lỗ liên quan lại đến các phát động và sinh hoạt giải trí đầu tư tài chính, hoài cho vay và đi vay vốn, uổng góp vốn liên doanh, liên kết, lỗ chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn, tổn phí giao dịch buôn bán chứng khoán.
1. Nguyên tắc kế toán tài chính
a) trương mục này phản chiếu những khoản uổng phát động và sinh hoạt giải trí tài chính bao héc tàm tất cả các khoản Chi phí hoặc các khoản lỗ can hệ đến các phát động và sinh hoạt giải trí đầu tư tài chính, Chi phí cho vay và đi vay vốn, phí tổn góp vốn liên doanh, liên kết, lỗ chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn, tổn phí giao tế buôn bán chứng khoán; dự phòng giảm giá chứng khoán marketing thương mại, đề phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác, khoản lỗ nảy sinh Khi buôn bán nước ngoài tệ, lỗ tỷ giá hối đoái…
b) tài khoản 635 phải được hạch toán chi tiết cho từng nội dung Chi phí. Không hạch toán vào tài khoản 635 những nội dung hoài sau đây:
– hoài phục vụ cho việc sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ;
– Chi phí buôn bán sản phẩm;
– hoài cai quản lý doanh nghiệp;
– tổn phí kinh dinh BDS;
– phí tổn đầu tư xây dựng căn bạn dạng;
– Các khoản uổng được trang trải bởi mối cung cấp ngân sách đầu tư đầu tư khác;
– phí khác.
c) phí phát hành trái khoán được phân bổ dần thích phù hợp với kỳ hạn trái phiếu và được ghi nhận vào phí tài chính nếu việc phát hành trái phiếu cho mục đích sinh sản, marketing thương mại thường nhật.
d) Lãi phải trả của trái khoán chuyển đổi được tính vào Chi phí tài chính trong kỳ được xác định bởi phương pháp lấy giá trị phần nợ gốc đầu kỳ của trái khoán chuyển đổi nhân (x) với lãi suất của trái phiếu rưa rứa trên thị ngôi trường tuy nhiên ko hề quyền chuyển đổi thành cổ phiếu hoặc lãi suất đi vay phổ thông trên thị ngôi trường tại thời tự khắc phát hành trái phiếu chuyển đổi (xem quy định chi tiết tại phần chỉ dẫn tài khoản 343 – trái khoán phát hành).
đ) Nếu cổ phiếu ưu đãi được phân loại là nợ phải trả, khoản cổ tức ưu đãi đó về truyền thống là khoản lãi vay và phải được ghi nhận vào Chi phí tài chính.
2. Kết cấu và nội dung phản ảnh của tài khoản 635 – uổng tài chính
Bên Nợ:
– uổng lãi tiền vay, lãi mua mặt hàng trả chậm, lãi thuê tài sản thuê tài chính;
– Lỗ buôn bán nước ngoài tệ;
– Chiết khấu thanh toán cho người sử dụng;
– Các khoản lỗ do thanh lý, nhượng buôn bán các khoản vốn;
– Lỗ tỷ giá hối đoái nảy sinh trong kỳ; Lỗ tỷ giá hối đoái do đánh giá lại cuối năm tài chính các khoản mục tiền tệ có gốc nước ngoài tệ;
– Số trích lập ngừa giảm giá chứng khoán marketing thương mại, ngừa tổn thất đầu tư vào đơn vị khác;
– Các khoản phí tổn của phát động và sinh hoạt giải trí đầu tư tài chính khác.
Bên Có:
– Hoàn nhập đề phòng giảm giá chứng khoán marketing thương mại, phòng ngừa tổn thất đầu tư vào đơn vị khác (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này nhỏ rộng số ngừa đã trích lập năm trước chưa sử dụng ko hề);
– Các khoản được ghi giảm uổng tài chính;
– Cuối kỳ kế toán tài chính, kết chuyển tất Chi phí tài chính nảy trong kỳ để xác định hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh.
trương mục 635 ko hề số dư cuối kỳ.
3. Phương pháp kế toán tài chính một số giao du tài chính tài chính đẵn
3.1. Khi nảy sinh phí liên hệ đến phát động và sinh hoạt giải trí buôn bán chứng khoán, cho vay vốn, mua buôn bán nước ngoài tệ…, ghi:
Nợ TK 635 – Chi phí tài chính
Có các
, 112, 141,…
3.2. Khi buôn bán chứng khoán kinh dinh, thanh lý nhượng buôn bán các khoản vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết nảy lỗ, ghi:
Nợ các TK 111, 112,… (giá buôn bán tính theo giá trị phù hợp và phải chăng của tài sản cảm bắt gặp)
Nợ TK 635 – tổn phí tài chính (lỗ)
Có các
, 221, 222, 228 (giá trị ghi sổ).
3.3. Khi nhận lại vốn góp vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết mà giá trị phù hợp và phải chăng tài sản được chia nhỏ rộng giá trị vốn góp, ghi:
Nợ các TK 111, 112, 152, 156, 211,…(giá trị phù hợp và phải chăng tài sản được chia)
Nợ TK 635 – phí tài chính (số lỗ)
Có các
, 222.
3.4. Trường hợp doanh nghiệp buôn bán khoản vốn vào cổ phiếu của doanh nghiệp khác bên dưới mẫu mã thay bằng cổ phiếu, doanh nghiệp phải xác định giá trị phù hợp và phải chăng của cổ phiếu nhận về tại thời điểm luận bàn. Phần chênh lệch (nếu có) giữa giá trị phù hợp và phải chăng của cổ phiếu nhận về nhỏ rộng giá trị ghi sổ của cổ phiếu mang đi bàn luận được kế toán tài chính là phí tổn tài chính, ghi:
Nợ các TK 121, 221, 222, 228 (giá trị ghi sổ cổ phiếu nhận về)
Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (phần chênh lệch giữa giá trị phù hợp và phải chăng của cổ phiếu nhận về thấp rộng giá trị ghi sổ của cổ phiếu mang đi luận bàn)
Có các TK 121, 221, 222, 228 (giá trị phù hợp và phải chăng cổ phiếu mang đàm luận).
3.5. Kế toán đề phòng giảm giá chứng khoán kinh dinh và phòng ngừa tổn thất đầu tư vào đơn vị khác Khi lập thưa tài chính:
– Trường hợp số đề phòng phải lập kỳ này lớn rộng số dự phòng đã lập kỳ trước, kế toán tài chính trích lập bổ sung phần chênh lệch, ghi:
Nợ TK 635 – uổng tài chính

– ngừa tổn thất tài sản (2291, 2292).
– Trường hợp số ngừa phải lập kỳ này nhỏ rộng số đề phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng ko hề, kế toán tài chính trả nhập phần chênh lệch, ghi:
Nợ TK 229 – ngừa tổn thất tài sản (2291, 2292)
Có TK 635 – hoài tài chính.
3.6. Khoản chiết khấu tính sổ cho người sử dụng mặt hàng hoá, dịch vụ được hưởng trọn do tính sổ trước hạn phải tính sổ theo thỏa thuận lúc mua, buôn bán sản phẩm, ghi:
Nợ TK 635 – tổn phí tài chính
Có các
, 111, 112,…
3.7. Chi phí liên hệ trực tiếp đến khoản vay (ngoài lãi vay phải trả), như phí truy thuế kiểm toán, giám định giấy tờ vay vốn…, nếu được tính vào hoài tài chính:
– Đối với khoản vay bên dưới mẫu mã phát hành trái phiếu, ghi:
Nợ các TK 635 – uổng tài chính

– trái phiếu phát hành (3431, 3432)
– Đối với khoản vay bên dưới mẫu mã vay theo giao kèo, khế ước bình thường, ghi:
Nợ TK 635 – uổng tài chính
Có các TK 111, 112
3.8. Trường hợp đơn vị phải thanh toán định kỳ lãi tiền vay, lãi trái khoán cho bên cho vay, ghi:
Nợ TK 635 – phí tài chính
Có các TK 111, 112,…
3.9. Trường hợp đơn vị trả trước lãi tiền vay, lãi trái phiếu cho bên cho vay, ghi:
Nợ
– phí trả trước (nếu trả trước lãi tiền vay)
Có các TK 111, 112,…
Định kỳ, Khi phân bổ lãi tiền vay, lãi trái khoán theo số phải trả từng kỳ vào Chi phí tài chính, ghi:
Nợ TK 635 – uổng tài chính
Có TK 242 – tổn phí trả trước.
3.10. Trường hợp vay trả lãi sau:
– Định kỳ, Khi tính lãi tiền vay, lãi trái khoán phải trả trong kỳ, nếu được tính vào phí tài chính, ghi:
Nợ TK 635 – Chi phí tài chính

– Vay và nợ thuê tài chính (3411) (nếu lãi vay nhập gốc)

– Chi phí phải trả.
– Hết thời hạn vay, Khi đơn vị trả gốc vay và lãi tiền vay, ghi:
Nợ TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính (gốc vay còn phải trả)
Nợ TK 34311 – Mệnh giá trái khoán
Nợ TK 335 – Chi phí phải trả (lãi tiền vay của các kỳ trước)
Nợ TK 635 – phí tổn tài chính (lãi tiền vay của kỳ đáo hạn)
Có các TK 111, 112,…
3.11. Trường hợp doanh nghiệp phát hành trái phiếu có chiết khấu hoặc phụ trội để lôi kéo đầu tư vay dùng vào SXKD, định kỳ Khi tính hoài lãi vay vào uổng SXKD trong kỳ, ghi:
Nợ TK 635 – hoài tài chính
Có các TK 111, 112,… (nếu trả lãi vay định kỳ)
Có TK 242 – Chi phí trả trước (phí tổn đi vay phải trả trong kỳ)
Có TK 335 – phí phải trả (trích trước phí tổn đi vay phải trả trong kỳ – nếu phí tổn đi vay trả sau).
– Nếu phát hành trái khoán có chiết khấu, định kỳ, Khi phân bổ chiết khấu trái khoán từng kỳ ghi vào phí tổn đi vay, ghi:
Nợ TK 635 – tổn phí tài chính
Có TK 34312 – Chiết khấu trái khoán (số phân bổ từng kỳ).
– Nếu phát hành trái phiếu có phụ trội, định kỳ Khi phân bổ phụ trội trái khoán từng kỳ ghi giảm Chi phí đi vay, ghi:
Nợ TK 34313 – Phụ trội trái khoán (số phân bổ từng kỳ)
Có TK 635 – Chi phí tài chính.
3.12. Định kỳ, kế toán tài chính ghi nhận Chi phí tài chính hoặc vốn hoá đối với số lãi trái phiếu phải trả tính theo lãi suất của trái khoán na ná ko hề quyền chuyển đổi hoặc tính theo lãi suất đi vay phổ quát lác trên thị ngôi trường đồng thời điều chỉnh giá trị phần nợ gốc của trái khoán chuyển đổi ghi:
Nợ TK 635 – phí tổn tài chính
Nợ
– Xây dựng căn bạn dạng dở dang (nếu vốn hoá)
Có TK 335 – hoài phải trả (số lãi trái phiếu phải trả trong kỳ tính theo lãi suất danh nghĩa)
Có TK 3432 – trái khoán chuyển đổi (phần chênh lệch giữa lãi trái khoán được ghi nhận vào phí tổn tài chính (hoặc vốn hoá) và số lãi trái phiếu phải trả trong kỳ tính theo lãi suất danh nghĩa).
3.13. Trường hợp doanh nghiệp thanh toán định kỳ tiền lãi thuê của TSCĐ thuê tài chính, Khi bên thuê cảm bắt gặp hoá đơn thanh toán của bên cho thuê, ghi:
Nợ TK 635 – hoài tài chính (tiền lãi thuê trả từng kỳ)
Có các TK 111, 112 (nếu trả tiền ngay)
Có TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính (3412) (nếu nhận nợ).
3.14. Khi mua vật tư, product, TSCĐ theo phương thức trả chậm, trả góp về sử dụng ngay cho phát động và sinh hoạt giải trí SXKD, ghi:
Nợ các
, 153, 156, 211, 213 (theo giá mua trả tiền ngay)
Nợ
– Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Nợ TK 242 – phí trả trước phần lãi trả chậm là số chênh lệch giữa tổng số tiền phải thanh toán trừ (-) Giá mua trả tiền ngay trừ Thuế GTGT (nếu được khấu trừ)

– Phải trả cho người buôn bán (tổng giá tính sổ).
Định kỳ, tính vào hoài tài chính số lãi mua mặt hàng trả chậm, trả góp phải trả, ghi:
Nợ TK 635 – uổng tài chính
Có TK 242 – Chi phí trả trước.
3.15. Kế toán các khoản lỗ tỷ giá
a) Khi mua mặt hàng hoá, dịch vụ, tài sản, chi trả các khoản phí… thanh toán bởi nước ngoài tệ nếu tỷ giá giao tế thực tại nhỏ rộng tỷ giá trên sổ kế toán tài chính của TK 111, 112, ghi:
Nợ các
, 152, 153, 156, 157, 211, 213, 217, 241, 623, 627, 641, 642, (theo tỷ giá giao tế thực tế)
Nợ TK 635 – tổn phí tài chính (lỗ tỷ giá hối đoái)
Có các TK 1112, 1122 (theo tỷ giá trên sổ kế toán tài chính).
b) Khi thanh toán các số tiền nợ phải trả bởi nước ngoài tệ, nếu tỷ giá trên sổ kế toán tài chính các trương mục nợ phải trả nhỏ rộng tỷ giá trên sổ kế toán tài chính TK 111, 112, ghi:
Nợ các TK 331, 336, 341,… (tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính)
Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (lỗ tỷ giá hối đoái)
Có các TK 1112, 1122 (theo tỷ giá trên sổ kế toán tài chính).
c) Khi thu được tiền Nợ phải thu bởi nước ngoài tệ, nếu tỷ giá trên sổ kế toán tài chính của các TK Nợ phải thu lớn rộng tỷ giá giao thiệp thực tại tại thời tự khắc thu tiền, ghi:
Nợ các TK 111 (1112), 112 (1122) (tỷ giá giao thiệp thực tại)
Nợ TK 635 – phí tài chính (lỗ tỷ giá hối đoái)
Có các TK 131, 136, 138 (tỷ giá trên sổ kế toán tài chính).
d) Khoản lỗ phát sinh Khi buôn bán nước ngoài tệ của phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại, ghi:
Nợ các TK 111 (1111), 112 (1121) (theo tỷ giá buôn bán)
Nợ TK 635 – uổng tài chính (khoản lỗ – Nếu có)
Có các TK 111 (1112), 112 (1122) (theo tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính).
e) Kết chuyển lỗ tỷ giá hối đoái đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc nước ngoài tệ vào phí tài chính, ghi:
Nợ TK 635 – phí tài chính (nếu lỗ tỷ giá hối đoái)

– Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131).
g) Các ngôi trường hợp khác nảy sinh lỗ tỷ giá thực hiện nay theo quy định của các trương mục can dự.
3.16. Các doanh nghiệp chưa phân bổ ko hề khoản lỗ chênh lệch tỷ giá của giai đoạn trước phát động và sinh hoạt giải trí (đang phản ánh trên tài khoản 242 – phí tổn trả trước), phải kết chuyển tất thảy số lỗ chênh lệch tỷ giá vào Chi phí tài chính để xác định hiệu quả kinh dinh trong kỳ, ghi:
Nợ TK 635 – uổng tài chính (lỗ tỷ giá hối đoái)
Có TK 242 – hoài trả trước.
3.17. Trường hợp giá đánh giá lại vàng tiền tệ phát sinh lỗ (giá vàng thị ngôi trường trong nước nhỏ rộng giá trị ghi sổ), kế toán tài chính ghi nhận tổn phí tài chính, ghi:
Nợ TK 635 – tổn phí tài chính
Có các TK 1113, 1123.
3.18. Đối với ngôi trường hợp buôn bán trái khoán Chính phủ theo giao kèo mua buôn bán lại (repo), Khi thực hiện nay phân bổ số chênh lệch giữa giá buôn bán và giá mua lại trái phiếu Chính phủ của hợp đồng mua buôn bán lại trái phiếu Chính phủ vào chí phí định kỳ theo thời gian của hợp đồng , ghi:
Nợ TK 635 – hoài tài chính

– giao thiệp mua buôn bán lại trái phiếu Chính phủ.
3.19. Trường hợp doanh nghiệp đất nước trước Khi chuyển thành công ty cổ phần phải xử lý các số tiền nợ phải trả:
– Đối với các số tiền nợ vay Ngân mặt hàng thương mại đất nước và ngôi nhà băng Phát triển nước ta đã quá hạn tuy nhiên do vì doanh nghiệp bị lỗ, ko hề vốn đất nước, ko tính sổ được, doanh nghiệp phải làm các thủ tục, giấy tờ yêu cầu khoanh nợ, giãn nợ, xoá nợ lãi vay Ngân mặt hàng theo quy định của luật pháp hiện nay hành. Khi có quyết định xoá nợ lãi vay, ghi:
Nợ TK 335 – tổn phí phải trả (lãi vay được xoá)

– Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (phần lãi vay đã hạch toán vào uổng các kỳ trước nay được xoá)
Có TK 635 – Chi phí tài chính (phần lãi vay đã hạch toán vào Chi phí tài chính trong kỳ này).
– Đối với các khoản Chi phí lãi vay phải trả cho ngôi nhà đầu tư mua cổ phần: Trong ngôi trường hợp thời kì tính từ Khi ngôi nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phần đến thời tự khắc công ty được cấp Giấy chứng thực đăng ký kinh dinh trên 3 tháng thì doanh nghiệp được tính lãi vay để trả cho các ngôi nhà đầu tư. Trường hợp nếu tiền thu buôn bán cổ phần để lôi kéo thêm vốn thuộc trương mục của đơn vị và đơn vị được sử dụng, ghi:
Nợ TK 635 – phí tổn tài chính
Có TK 335 – phí phải trả.
3.20. Trường hợp cổ phiếu ưu đãi được phân loại là nợ phải trả, doanh nghiệp phải trả cổ tức theo một tỷ lệ một mực mà ko ko phụ thuộc vào hiệu quả kinh dinh trong kỳ là lãi hoặc lỗ, khoản cổ tức ưu đãi đó về bạn dạng chất là khoản lãi vay và phải được ghi nhận vào tổn phí tài chính, ghi:
Nợ TK 635 – Chi phí tài chính

– Phải trả, phải nộp khác
3.21. Cuối kỳ, kết chuyển quờ quạng uổng tài chính phát sinh trong kỳ sang tài khoản 911 “Xác định hiệu quả kinh dinh”, ghi:
Nợ TK 911 – Xác định hiệu quả kinh dinh
Có TK 635 – Chi phí tài chính.

22

Bài viết Cách hạch toán Chi phí tài chính Tài khoản 635 theo TT 200 2021-09-01 17:09:00

#Cách #hạch #toán #Chi #phí #tài #chính #Tài #khoản #theo

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x