Cách hạch toán chiết khấu thanh toán theo Thông tư 133 và 200 2022

Chiết khấu tính sổ có phải xuất hóa đơn ko? Hạch group ra làm sao? Bài viết này Công ty kế tốp Thiên Ưng xin chỉ dẫn cách hạch nhen chiết khấu tính sổ với cả 2 ngôi trường hợp là chiết khấu cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng và được hưởng trọn. Cách hạch nhen group chiết khấu tính sổ theo Thông tư 133 và 200.

1. Thế nào Chiết khấu tính sổ:

– Chiết khấu thanh toán Là khoản tiền người buôn bán giảm trừ cho người sử dụng,

do người sử dụng thanh toán tiền mua mặt hàng trước thời hạn theo giao kèo.

2. Chiết khấu tính sổ có phải xuất hóa đơn:

Theo Công văn số 2854/CT-TTHT của Cục Thuế tỉnh Lào Cai ngày 20/8/2015 chỉ dẫn về hóa đơn, chứng từ:

“ Theo quy định trên, Công ty TNHH Vạn Chúng cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng A thuê gian mặt hàng theo năm, quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng A có trả tiền thuê gian mặt hàng trước hạn theo hợp đồng nên được Công ty TNHH Vạn Chúng miễn tiền thuê cho 6 tháng. Đối với ngôi trường hợp chiết khấu thanh toán này, Công ty TNHH Vạn Chúng

ko được ghi giảm giá trên hóa đơn GTGT

. Công ty phải xuất hóa đơn với thuế suất thuế GTGT là 10% theo giá thanh toán cho cả năm (đơn giá thuê 1 tháng x 12 tháng).

– Số tiền chiết khấu thanh toán, đây là một trong những khoản phí tài chính Công ty ưng ý chi cho người sử dụng.

Người buôn bán lập

phiếu chi,

người sử dụng lập

phiếu thu

để trả và nhận khoản chiết khấu thanh toán

. Các bên Căn cứ chứng từ thu, chi tiền để hạch nhen kế nhen và xác định thuế TNDN theo quy định.”

3. Không phải kê khai thuế GTGT khoản Chiết khấu thanh toán:

Theo điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC

“Điều 5.

Các ngôi trường hợp ko phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

1. Tổ chức, cá nhân chủ nghĩa nhận những khoản thu về đền bù bởi tiền (cả về tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất Khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan lại Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền bổ sung, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh dinh Khi nhận khoản tiền thu về bồi trả, tiền thưởng, tiền tương trợ cảm bắt gặp, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh dinh chi tiền, cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.”

4. Về thuế TNDN:

a. Bên Chiết khấu thanh toán:

– Kế từ ngày 2/8/2014:

Khoản chiết khấu tính sổ

ko bị thống chế

nữa (

Trước đó bị đánh giá 15%)

(Theo Công văn Số 2785/TCT-CS ngày 23/7/2014 giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 78/2014/TT-BTC về thuế TNDN)

b. Bên cảm bắt gặp Chiết khấu tính sổ:

Theo khoản 15 điều 7 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định các khoản Thu nhập khác:

“15. Quà biếu, quà tặng bởi tiền, bởi bảo vật; thu nhập cảm bắt gặp bởi tiền, bởi bảo vật từ các mối cung cấp tài trợ; thu nhập cảm bắt gặp từ các khoản bổ sung tiếp thị, bổ sung phí,

chiết khấu tính sổ

, thưởng khuyến mại và các khoản bổ sung khác. Các khoản thu nhập cảm bắt gặp bởi bảo vật thì giá trị của bảo vật được xác định bởi giá trị của product, dịch vụ tương đương tại thời điểm nhận.”

Xem thêm:

Theo Công văn 70474/CT-TTHT ngày 14/11/2016 của Cục thuế TP HN Thủ Đô:

5. Về thuế TNCN:

Theo Công văn 1162/TCT-TNCN ngày 21/03/2016 của Tổng cục thuế:

“cứ quy định nêu trên,

cá nhân là đại lý buôn bán sản phẩm hóa

nếu được công ty chi trả khoản

“chiết khấu tính sổ” thì khoản tiền này thuộc diện chịu thuế TNCN 1%.

Công ty chi trả khoản “chiết khấu thanh toán” cho cá nhân chủ nghĩa

thực hành khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân theo tờ khai thuế mẫu số 01/CNKD

phát hành tất nhiên Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính. Công ty ghi cụm tờ “

Khai thay

” vào phần trước cụm từ “Người nộp thuế hoặc Đại diện hợp lí của người nộp thuế” song song người khai ký tên, đóng dấu của Công ty. Công ty nộp giấy tờ khai thuế thay cho cá nhân chủ nghĩa tại Chi cục Thuế điểm Công ty đặt trụ sở. Trên giấy tờ tính thuế, chứng từ thu thuế vẫn thể hiện nay người nộp thuế là cá nhân chủ nghĩa kinh dinh.”

Công văn số 5251/TCT-TNCN ngày 15/11/2017 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với khoản chi trả thu nhập cho cá nhân chủ nghĩa kinh dinh

– Theo chỉ dẫn tại Công văn số 1163/TCT-TNCN ngày 21/3/2016, Khi chi trả cho đại lý là cá nhân các khoản “chiết khấu thanh toán” và “tương trợ quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng đạt doanh số”, doanh nghiệp phải khấu trừ thuế TNCN với thuế suất 1% và khai nộp thay theo mẫu số 01/CNKD .

– Theo Tổng cục Thuế, chỉ dẫn nêu trên

áp dụng cho cả ngôi trường hợp doanh nghiệp là đại lý cấp 1 chi bổ sung cho các cá nhân là đại lý thứ cấp

. Theo đó, Khi chi trả các khoản “chiết khấu tính sổ” và “tương trợ quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng đạt doanh số” cho đại lý thứ cấp, đại lý cấp 1 cũng phải khấu trừ và nộp thay 1% thuế TNCN.

6. Cách hạch nhen chiết khấu tính sổ:

– Người buôn bán lập phiếu chi, người sử dụng lập phiếu thu để trả và nhận khoản chiết khấu thanh toán. Căn cứ vào phiếu thu, chi 2 bên hạch nhen chiết khấu thanh toán như sau:

Bên buôn bán:

Căn cứ vào phiếu chi

Nợ 635: tổn phí tài chính

Có 131 (nếu bù trừ luôn vào khoản phải thu)

Có 111, 112: ( nếu trả bởi tiền mặt hoặc chuyển khoản)

Bên mua:

cứ vào phiếu thu

Nợ 331 (Nếu giảm trừ công nợ)

Nợ 111, 112: (Nếu nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản)

Có 515: Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính

Ví dụ:

xuất mặt hàng hoá đẩy ra cho Công ty Hải Nam với tổng giá tính sổ là 110.000.000. Công ty Hải Nam đã tính sổ bởi chuyển khoản. Do Khách mặt hàng thanh toán sớm nên được chiết khấu thanh toán 1% và Công ty Thiên Ưng đã chi khoản chiết khấu tính sổ bởi chuyển khoản.

Cách hach dúm chiết khấu tính sổ như sau:

1. Bên buôn bán:

– phản ánh khoản chiết khấu thanh toán 1%:

Nợ TK 635 : 1% x 110.000.000 = 1.100.000

Có TK 112 : 1% x 110.000.000 = 1.100.000

2. Bên mua:

Nợ 112: 1.100.000

Có 515: 1.100.000

Chúc các bạn làm tốt công việc kế nhúm!

Dữ Liệu Cách hạch toán chiết khấu thanh toán theo Thông tư 133 và 200 2021-09-04 13:16:00

#Cách #hạch #toán #chiết #khấu #thanh #toán #theo #Thông #tư #và