Cách hạch toán Chiết khấu thương mại – Giảm giá mặt hàng buôn bán 2022

chỉ dẫn cách hạch toán Chiết khấu thương nghiệp – Giảm giá mặt hàng buôn bán theo Thông tư 200 và 133, quy định về khoản chiết khấu thương nghiệp, cách hạch toán chiết khấu thương nghiệp lúc mua mặt hàng, buôn bán sản phẩm (được hưởng trọn).

– Chiết khấu thương mại:

Là khoản doanh nghiệp buôn bán giảm giá niêm yết cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng mua mặt hàng với lượng lớn.

– Giảm giá mặt hàng buôn bán:

Là khoản giảm trừ cho người sử dụng do product ko an toàn cỏi phẩm chất, sai quy định hoặc lỗi thời thị hiếu.

Lưu ý:

– Nếu DN bạn dùng chế độ Thông tư 200 thì hạch toán Khoản Chiết khấu thương mại vào TK: 521 (5211 – Chiết khấu thương mai, 5213 – Giám giá mặt hàng buôn bán)

– Nếu DN bạn dùng chế độ Thông tư 133 thì hạch toán

Khoản Chiết khấu thương mại

vào TK: 511

Sau đây

xin chỉ dẫn hạch toán chiết khấu thương mại – giảm giá mặt hàng buôn bán, chi tiết theo 3 Trường hợp cụ thể như sau:

1. Nếu trên hóa đơn GTGT ghi giá buôn bán đã chiết khấu thương nghiệp dành cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, thuế GTGT, tổng giá tính sổ đã có thuế GTGT.

– tức thị:

Chiết khấu – Giám giá ngay lúc mua mặt hàng

BÊN BÁN:

– Cách hạch toán chiết khấu thương nghiệp bên buôn bán sản phẩm:

Nợ TK 111, 112, 131: Tổng số tiền trên hoá đơn

Có 511: Tổng số tiền (chưa có Thuế)

Có 3331: Thuế GTGT

BÊN MUA:

– Cách hạch toán chiết khấu thương nghiệp được hưởng:

Nợ TK: 156: Tổng số tiền (chưa có Thuế)

Nợ TK: 1331: Thuế GTGT

Có TK: 111, 112, 331: Số tiền trên hoá đơn

– Vì số tiền Chiết khấu thương nghiệp đã trừ trước Khi viết hóa đơn (Tức là trên hóa đơn là giá đã giảm rồi) nên các bạn hạch toán theo số tiền trên hóa đơn. (Trường hợp này thì Khi hạch toán ko phản ảnh khoản chiết khấu thương nghiệp).

2. Nếu mua héc tàng nhiều lần được hưởng chiết khấu thương nghiệp cứ vào số lượng, doanh số mặt hàng hoá, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của mặt hàng hoá đã buôn bán tốt tính điều chỉnh trên hoá đơn buôn bán sản phẩm hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau.

Tức là

: Mua mặt hàng nhiều lần Khi đạt đến số lượng, doanh số thì được hưởng trọn chiết khấu – giảm giá -> Lúc này sẽ điều chỉnh trên hoá đơn rút cục hoặc kỳ tiếp theo, cụ thể như sau:

– Trường hợp này sẽ có 2 tình huống xảy ra đó là:

a) Nếu số tiền chiết khấu – giảm giá mà

NHỎ HƠN

giá trị hoá đơn chung cuộc -> Thì có thể sẽ trừ trực tiếp trên hoá đơn chung cục đó.

b) Nếu số tiền chiết khấu – giảm giá mà

LỚN HƠN

giá trị hoá đơn rút cục -> Thì sẽ phải lập 1 hoá đơn điều chỉnh giảm

(Vì chẳng thể trừ trên hoá đơn được).

=> Cụ thể 2 ngôi trường hợp như sau:

tỉ dụ 1:

– Công ty A tổ chức chương trình chiết khấu mại như sau: Nếu ai mua mặt hàng đạt doanh số: 100tr sẽ được chiết khấu 10%.

– Công ty B có nảy sinh mua mặt hàng các lần như sau:

– Lần 1: Mua mặt hàng trị giá 10tr -> Cty A xuất hoá đơn trị giá 10tr

– Lần 2: Mua mặt hàng trị giá 50tr -> Cty A xuất hoá đơn trị giá 50tr

– Lần 3: Mua mặt hàng trị giá 40tr -> Như vậy là đã đạt được doanh số quy định sẽ được chiết khấu 10% -> Số tiền chiết khấu sẽ là 10% = 10tr

NHỎ HƠN

số tiền trên hoá đơn rút cục (lần 3) -> Nên có thể trừ trực tiếp trên hoá đơn lần 3 như sau:

STT

Tên product, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4×5

01

Điều hoà Sam sung

bộ

4

10.000.000

40.000.000

(Chiết khấu thương mại 10% theo hợp đồng số 015/KTTU ngày 2/12/2018)

10.000.000

Cộng tiền mặt hàng:

30.000.000

Thuế suất GTGT: .

10 %

, Tiền thuế GTGT:

3.000.000

Tổng cộng tiền thanh toán

33.000.000

Số tiền viết bởi văn bản:

Ba mươi bố triệu đồng.

Cách hạch toán chiết khấu thương nghiệp – Giảm giá mặt hàng buôn bán:

– Hoá đơn lần 1 và 2:

Các bạn hạch toán như thường nhật nhé.

– Hoá đơn lần 3:

Hạch toán như sau:

BÊN BÁN:

Nợ TK 131, 111, 112: Tổng số tiền đã chiết khấu: 33.000.000

Có 511: Tổng số tiền đã chiết khấu: 30.000.000

Có 3331: Thuế GTGT: 3.000.000

BÊN MUA

:

Nợ TK: 156: Giá trên hoá đơn:

30.000.000

Nợ TK: 1331: Thuế GTGT:

3.000.000

Có TK: 111, 112, 331: Số tiền đã trừ khoản chiết khấu: 33.000.000

tỉ dụ 2:

– Công ty A tổ chức chương trình chiết khấu mại như sau: Nếu ai mua mặt hàng đạt doanh số: 100tr sẽ được chiết khấu 10%.

– Công ty B có nảy sinh mua mặt hàng các lần như sau:

– Lần 1: Mua mặt hàng trị giá 41tr -> Cty A xuất hoá đơn trị giá 41tr

– Lần 2: Mua mặt hàng trị giá 50tr -> Cty A xuất hoá đơn trị giá 50tr

– Lần 3: Mua mặt hàng trị giá 9tr -> Như vậy là đã đạt được doanh số quy định sẽ được chiết khấu 10% -> Số tiền chiết khấu sẽ là 10% = 10tr

LỚN

HƠN

số tiền trên hoá đơn cuối cùng (lần 3) -> Nên hoá đơn lần 3 vẫn phải xuất như thường nhật là 9tr

-> Tiếp đó Cty A sẽ

lập 1 hoá đơn điều chỉnh giảm

kèm bảng kê các số hoá đơn lần 1,2,3 như sau:

STT

Tên product, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4×5

01

Điều chỉnh giảm giá mặt hàng buôn bán do chiết khấu thương mại 10%

theo hợp đồng số 015/KTTU ngày 2/12/2018), kèm bảng kê các số hoá đơn số …

bộ

10

1.000.000

10.000.000

Cộng tiền mặt hàng:

10.000.000

Thuế suất GTGT: .

10 %

, Tiền thuế GTGT:

1.000.000

Tổng cộng tiền thanh toán

11.000.000

Số tiền viết bởi văn bản:

Mười một triệu đồng.

Cách hạch toán như sau:

– Hoá đơn lần 1, 2 và 3:

Các bạn hạch toán như thông thường nhé.

– Hoá đơn điều chỉnh giảm bên trên

sẽ hạch toán như sau

BÊN BÁN:

– Phản ánh số tiền chiết khấu thương mại:

Nợ TK 521: Số tiền Chiết khấu thương mại:10.000.000 (Nếu theo TT 133 thì hạch toán vào Nợ 511)

Nợ TK 3331: Số tiền thuế GTGT được điều chỉnh giảm: 1.000.000

Có TK 131, 111, 112 : 11.000.000

– Cuối kỳ kế toán tài chính, kết chuyển ghi: (Nếu theo TT 133 sẽ có bút toàn này nhé)

Nợ TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

Có TK 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu.

BÊN MUA

:

+

Nếu mặt hàng chiết khấu thương nghiệp đó còn tồn trong kho ghi giảm giá trị mặt hàng tồn kho;

Nợ TK 331, 111, 112….: Số tiền Chiết khấu thương nghiệp

Có TK: 156: Giảm giá trị héc tàng tồn kho.

Có TK: 1331: Giảm số thuế đã được khấu trừ.

+ Nếu mặt hàng đó đã buôn bán thì ghi giảm giá vốn mặt hàng buôn bán;

Nợ TK 331, 111, 112….: Số tiền Chiết khấu thương nghiệp

Có TK: 632: Giảm giá vốn.

Có TK: 1331: Giảm số thuế đã được khấu trừ.

+ Nếu mặt hàng đó đã đưa vào sinh sản kinh dinh, cai quản lý … thì ghi Giảm hoài đó:

Nợ TK 331, 111, 112….: Số tiền Chiết khấu thương nghiệp

Có TK: 154, 642 … Giảm uổng tương ứng.

Có TK: 1331: Giảm số thuế đã được khấu trừ

+ Nếu mặt hàng đó đã sử dụng cho phát động và sinh hoạt giải trí xây dựng cơ bạn dạng thì ghi giảm chi phí xây dựng cơ bạn dạng.

Nợ TK 331, 111, 112….: Số tiền Chiết khấu thương nghiệp

Có TK: 241: Giảm chi phí xây dựng căn bạn dạng.

Có TK: 1331: Giảm số thuế đã được khấu trừ.

Chi tiết xem thêm:

3. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập Khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu mặt hàng buôn bán thì lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh.

tức thị

: Khi buôn bán sản phẩm vẫn xuất hoá đơn thường ngày -> Khi kết thúc chương trình ->Mới tổng kết để xuất hoá đơn điều chỉnh cho các hoá đơn trước đó.

để ý

:

Trường hợp 3 này cũng xử lý na ná như

Trường hợp số 2 trong phần 2 bên trên nhé (tức là phải xuất 1 hoá đơn điều chỉnh)

– Dựa vào hoá đơn điều chỉnh

các bộ́n héc tạch toán như sau:

BÊN BÁN:

– Phản ánh số chiết khấu thương mại phát sinh trong kỳ:

Nợ TK 521: Số tiền Chiết khấu thương nghiệp.

(Nếu theo TT 133 thì hạch toán vào Nợ 511)

Nợ TK 3331: Số tiền thuế GTGT được điều chỉnh giảm

Có TK 131, 111, 112 …

– Cuối kỳ kế toán tài chính, kết chuyển ghi: (Nếu theo TT 133 sẽ có bút toàn này nhé)

Nợ TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

Có TK 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu.

BÊN MUA:

Chú ý:

Trường hợp điều chỉnh vào cuối kỳ thì Bên mua thì cần Chú ý 3 ngôi trường hợp như sau nhé:

+

Nếu mặt hàng chiết khấu thương mại đó còn tồn trong kho ghi giảm giá trị mặt hàng tồn kho;

Nợ TK 331, 111, 112….: Số tiền Chiết khấu thương nghiệp

Có TK: 156: Giảm giá trị héc tàng tồn kho.

Có TK: 1331: Giảm số thuế đã được khấu trừ.

+ Nếu mặt hàng đó đã buôn bán thì ghi giảm giá vốn mặt hàng buôn bán;

Nợ TK 331, 111, 112….: Số tiền Chiết khấu thương mại

Có TK: 632: Giảm giá vốn.

Có TK: 1331: Giảm số thuế đã được khấu trừ.

+ Nếu mặt hàng đó đã đưa vào sinh sản kinh dinh, cai quản lý … thì ghi Giảm phí tổn đó:

Nợ TK 331, 111, 112….: Số tiền Chiết khấu thương mại

Có TK: 154, 642 … Giảm tổn phí tương ứng.

Có TK: 1331: Giảm số thuế đã được khấu trừ

+ Nếu mặt hàng đó đã sử dụng cho phát động và sinh hoạt giải trí xây dựng cơ bạn dạng thì ghi giảm phí xây dựng căn bạn dạng.

Nợ TK 331, 111, 112….: Số tiền Chiết khấu thương mại

Có TK: 241: Giảm phí xây dựng cơ bạn dạng.

Có TK: 1331: Giảm số thuế đã được khấu trừ.

Lưu ý: Nếu DN bạn kê khai thuế GTGT theo pp Trực tiếp:

– Hạch toán khoản chiết khấu thương mại:

Nợ TK 521- Chiết khấu thương nghiệp

(Nếu theo TT 133 thì hạch toán vào Nợ 511)

Có TK 131- Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng

– Hạch toán doanh thu buôn bán sản phẩm:

Nợ TK 131- Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng

Có TK 511- Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ.

Như vậy là chúng ta đã xử lý song việc hạch toán chiết khấu thương nghiệp, tiếp đó các bạn phải quan lại hoài đó là kê khai khoản này, chi tiết mời các bạn xem thêm:

————————————————–

Các bạn có nhu muốn muốn học tập thực hành làm kế toán tài chính tổng hợp trên chứng từ thực tiễn, thực hiện nay xử lý các kỹ năng hạch toán, tính thuế, kê khai thuế GTGT. TNCN, TNDN… tính lương, trích khấu ngốn TSCĐ….lập bẩm tài chính, quyết toán thuế cuối năm … thì có thể tham gia:

Lớp

thực tại tại Kế toán Thiên ưng ý

Dữ Liệu Cách hạch toán Chiết khấu thương mại – Giảm giá mặt hàng buôn bán 2021-09-04 13:25:00

#Cách #hạch #toán #Chiết #khấu #thương #mại #Giảm #giá #mặt hàng #buôn bán