Cách hạch toán đầu tư khác – Tài khoản 228 theo TT 200 2022

Cach héc tạch toán tài khoản 228 – đầu tư khác Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Dùng để phản ánh giá trị hiện nay có và tình hình biến động tăng, giảm các loại đầu tư khác (ngoài các khoản vốn vào công ty con, vốn góp vào công ty liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết).

1. Nguyên tắc kế toán tài chính

a) trương mục này dùng để phản ánh giá trị hiện nay có và tình hình biến động tăng, giảm các loại đầu tư khác (ngoài các khoản vốn vào công ty con, vốn góp vào công ty liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết), như:

– Các khoản vốn vào dụng cụ vốn của đơn vị khác tuy nhiên ko hề quyền đánh giá hoặc đồng đánh giá, ko hề ảnh hưởng trọn đáng kể đối với bên được đầu tư;

– Các khoản kim khí quý, đá quý cấm dùng như nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm hoặc mua vào – đẩy ra như product; Tranh, ảnh, tài liệu, vật phẩm có giá trị ko tham dự vào phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại bình thường.

– Các khoản vốn khác.

Doanh nghiệp ko phản chiếu các phát động và sinh hoạt giải trí đầu tư, góp vốn can hệ đến hợp đồng hiệp tác kinh dinh ko thành lập pháp nhân trong trương mục này.

b) Kế toán phải theo dõi chi tiết từng khoản vốn khác theo số lượng, đối tượng được đầu tư.

c) Kế toán tuân thủ các nguyên lý chung đối với các khoản vốn vào đơn vị khác theo quy định tại Điều 40 Thông tư này.

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 228 – Đầu tư khác

Bên Nợ:

Giá trị các khoản vốn khác tăng.

Bên Có:

Giá trị các khoản vốn khác giảm.

Số dư bên Nợ:

Giá trị khoản vốn khác hiện nay có tại thời điểm báo cho biết giải trình.

trương mục 228 “Đầu tư khác” có 2 trương mục cấp 2:

– tài khoản 2281 – Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác:

đề đạt các khoản vốn phương tiện vốn tuy nhiên doanh nghiệp ko hề quyền đánh giá, đồng đánh giá hoặc có ảnh hưởng trọn đáng kể đối với bên được đầu tư.

– Tài khoản 2288 – Đầu tư khác:

phản ánh các khoản vốn vào tài sản phi tài chính ngoài BDS đầu tư và các khoản đã được phản ánh trong các trương mục khác liên tưởng đến phát động và sinh hoạt giải trí đầu tư. Các khoản vốn khác có thể gồm kim khí quý, đá quý (cấm dùng như mặt hàng tồn kho), tranh, ảnh, tài liệu, vật phẩm khác có giá trị (ngoài các khoản được phân loại là TSCĐ)… ko tham gia vào phát động và sinh hoạt giải trí sinh sản marketing thương mại thường nhật tuy nhiên được mua với mục đích nắm giữ chờ tăng giá.

3. Phương pháp kế toán tài chính một số giao dịch tài chính tài chính đẵn

3.1. Khi doanh nghiệp đầu tư mua cổ phiếu hoặc góp vốn dài hạn tuy nhiên ko hề quyền đánh giá, đồng đánh giá hoặc ảnh hưởng trọn đáng kể đối với bên được đầu tư:

a) Trường hợp đầu tư bởi tiền

Nợ TK 228 – Đầu tư khác (2281) (theo giá gốc khoản vốn + uổng trực tiếp liên quan lại đến phát động và sinh hoạt giải trí đầu tư, như phí môi giới,…)

Có các

, 112.

b) Trường hợp đầu tư bởi tài sản phi tiền tệ:

– Trường hợp góp vốn bởi tài sản phi tiền tệ, cứ vào giá đánh giá lại vật tư, mặt hàng hoá, TSCĐ, ghi:

Nợ TK 228 – Đầu tư khác (2281)

Nợ

– Hao mòn TSCĐ (giá trị ngốn mòn)

Nợ TK 811 – Chi phí khác (số chênh lệch giữa giá đánh giá lại nhỏ rộng giá trị ghi sổ của vật tư, mặt hàng hoá, giá trị còn lại của TSCĐ)

Có các

, 153, 156, 211, 213,…

Có TK 711 – Thu nhập khác (số chênh lệch giữa giá đánh giá lại lớn rộng giá trị ghi sổ của vật tư, mặt hàng hoá, giá trị còn lại của TSCĐ).

– Trường hợp mua lại phần vốn góp bởi tài sản phi tiền tệ:

+ Trường hợp trao đổi bởi TSCĐ:

Nợ TK 811 – hoài khác (giá trị còn lại của TSCĐ đưa đi bàn luận)

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (giá trị ngốn mòn)

Có các

, 213 (nguyên giá).

song song ghi nhận thu nhập khác và tăng khoản vốn dài hạn khác do trao đổi TSCĐ:

Nợ TK 228 – Đầu tư khác (2281) (tổng giá tính sổ)

Có TK 711 – Thu nhập khác (giá trị phù hợp và phải chăng khoản vốn cảm bắt gặp)

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (TK 33311) (nếu có).

+ Trường hợp bàn thảo bởi sản phẩm, mặt hàng hoá, Khi xuất kho sản phẩm, mặt hàng hoá đưa đi đàm đạo, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán

Có các

, 156,…

song song đề đạt doanh thu buôn bán sản phẩm và ghi tăng khoản vốn khác:

Nợ TK 228 – Đầu tư khác (2281) (tổng giá thanh toán)

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (giá trị phù hợp và phải chăng của khoản vốn cảm bắt gặp)

Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp đất nước (33311).

3.2. Kế toán cổ tức, lợi nhuận được chia bởi tiền hoặc tài sản phi tiền tệ (nước ngoài trừ ngôi trường hợp nhận cổ tức bởi cổ phiếu):

– Khi cảm bắt gặp thông tin về cổ tức, lợi nhuận được chia cho giai đoạn sau ngày đầu tư, ghi:

Nợ

– Phải thu khác (1388)

Có TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính.

– Khi cảm bắt gặp tin báo về cổ tức, lợi nhuận được chia cho thời đoạn trước ngày đầu tư, ghi:

Nợ TK 138 – Phải thu khác (1388)

Có TK 228 – Đầu tư khác (2281).

– Trường hợp cảm bắt gặp khoản cổ tức, lợi nhuận mà khoản cổ tức, lợi nhuận đó đã dùng để đánh giá lại giá trị khoản vốn Khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá và ghi tăng vốn Nhà nước, ghi:

Nợ TK 138 – Phải thu khác (1388)

Có TK 228 – Đầu tư khác (2281).

3.3. Khi ngôi nhà đầu tư buôn bán một phần khoản vốn vào công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết dẫn đến ko hề quyền đánh giá hoặc ko hề quyền đồng đánh giá hoặc ko hề ảnh hưởng trọn đáng kể, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131…

Nợ TK 228 – Đầu tư khác (2281)

Nợ TK 635 – hoài tài chính (nếu lỗ)

Có các

, 222

Có TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính (nếu lãi).

3.4. Thanh lý, nhượng buôn bán các khoản vốn khác:

– Trường hợp buôn bán, thanh lý có lãi, ghi:

Nợ các TK 111, 112,131…

Có TK 228 – Đầu tư khác (giá trị ghi sổ)

Có TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính (giá buôn bán lớn rộng GTGS).

– Trường hợp buôn bán, thanh lý bị lỗ, ghi:

Nợ các TK 111, 112,131…

Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (giá buôn bán nhỏ rộng giá trị ghi sổ)

Có TK 228 – Đầu tư khác (giá trị ghi sổ).

3.5. Khi ngôi nhà đầu tư góp thêm vốn và trở nên công ty mẹ, bên có quyền đồng đánh giá hoặc có ảnh hưởng trọn đáng kể, ghi:

Nợ các TK 221, 222

Có các TK 111, 112 (số tiền đầu tư thêm)

Có TK 228 – Đầu tư khác.

_____________________________________________

Scr Cách hạch toán đầu tư khác – Tài khoản 228 theo TT 200 2021-09-06 13:20:00

#Cách #hạch #toán #đầu #tư #khac #Tài #khoản #theo