Cách hạch toán Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ Tài khoản 511 theo TT 200 2022

Cách héc tạch toán tài khoản 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: Dùng để đề đạt doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán tài chính, cả về doanh thu buôn bán sản phẩm hoá, sản phẩm và cung cấp dịch vụ cho công ty mẹ, công ty con trong cùng tập đoàn

1. Nguyên tắc kế toán tài chính

1.1. trương mục này dùng để phản ảnh doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán tài chính, cả về doanh thu buôn bán sản phẩm hoá, sản phẩm và cung cấp dịch vụ cho công ty mẹ, công ty con trong cùng tập đoàn.

1.2. tài khoản này phản ánh doanh thu của phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, kinh dinh từ các giao dịch và các kỹ năng sau:

a) Bán mặt hàng: Bán sản phẩm do doanh nghiệp sinh sản ra, buôn bán sản phẩm hoá mua vào và buôn bán BDS đầu tư;

b) Cung cấp dịch vụ: thực hiện nay công việc đã thoả thuận theo hợp đồng trong một kỳ, hoặc nhiều kỳ kế toán tài chính, như cung cấp dịch vụ vận chuyển, du lịch, cho thuê TSCĐ theo phương thức cho thuê phát động và sinh hoạt giải trí, doanh thu hợp đồng xây dựng….

c) Doanh thu khác.

1.3. Điều khiếu nại ghi nhận doanh thu

a) Doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu buôn bán sản phẩm Khi đồng thời thỏa mãn các điều khiếu nại sau:

– Doanh nghiệp đã chuyển giao đa số rủi ro và lợi. gắn sát với quyền sở hữu sản phẩm, product cho người sử dụng;

– Doanh nghiệp ko hề nắm giữ quyền cai quản lý product như người sở hữu hoặc quyền đánh giá product;

– Doanh thu được xác định tương đối vững chắc. Khi giao kèo quy định người sử dụng được quyền trả lại sản phẩm, mặt hàng hoá, đã mua theo những điều khiếu nại cụ thể, doanh nghiệp chỉ được ghi nhận doanh thu Khi những điều khiếu nại cụ thể đó ko hề tồn tại và người sử dụng ko được quyền trả lại sản phẩm, mặt hàng hoá (trừ ngôi trường hợp quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng có quyền trả lại product bên dưới mẫu mã đổi lại để lấy product, dịch vụ khác);

– Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích tài chính tài chính từ giao du buôn bán sản phẩm;

– Xác định được các chi phí liên quan lại đến giao tiếp buôn bán sản phẩm.

b) Doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ Khi đồng thời thỏa mãn các điều khiếu nại sau:

– Doanh thu được xác định tương đối vững chắc. Khi hợp đồng quy định người sử dụng được quyền trả lại dịch vụ đã mua theo những điều khiếu nại cụ thể, doanh nghiệp chỉ được ghi nhận doanh thu Khi những điều khiếu nại cụ thể đó ko hề tồn tại và người sử dụng ko được quyền trả lại dịch vụ đã cung cấp;

– Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được ích tài chính tài chính từ giao tiếp cung cấp dịch vụ đó;

– Xác định được phần công việc đã trả mỹ xong vào thời tự khắc mỏng;

– Xác định được chi phí nảy sinh cho giao du và hoài để trả mỹ xong giao tiếp cung cấp dịch vụ đó.

1.4. Trường hợp hợp đồng tài chính tài chính có nhiều giao thiệp, doanh nghiệp phải nhận mặt các giao tế để ghi nhận doanh thu phù phù hợp với Chuẩn mực kế toán tài chính, thí dụ:

– Trường hợp hợp đồng tài chính tài chính quy định việc buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ sau buôn bán sản phẩm (ngoài điều khoản BH thường nhật), doanh nghiệp phải ghi nhận riêng doanh thu buôn bán sản phẩm và doanh thu cung cấp dịch vụ;

– Trường hợp giao kèo quy định bên buôn bán sản phẩm chịu trách nhiệm lắp đặt sản phẩm, product cho người sử dụng thì doanh thu chỉ được ghi nhận sau Khi việc lắp đặt được thực hiện nay xong.

– Trường hợp doanh nghiệp có bổn phận phải cung cấp cho người sử dụng product, dịch vụ miễn phí hoặc chiết khấu, giảm giá trong giao tế dành cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng truyền thống, kế toán tài chính chỉ ghi nhận doanh thu đối với product, dịch vụ phải cung cấp miễn phí đó cho đến sau Khi thực hành trách nhiệm và trách nhiệm với người sử dụng.

1.5. Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ thuần mà doanh nghiệp thực hành được trong kỳ kế toán tài chính có thể thấp rộng doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ ghi nhận ban sơ do các căn do: Doanh nghiệp chiết khấu thương mại, giảm giá mặt hàng đã đẩy ra cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng hoặc mặt hàng đã buôn bán bị trả lại (do ko BH an toàn điều khiếu nại về quy định, phẩm chất ghi trong hợp đồng tài chính tài chính);

Trường hợp sản phẩm, mặt hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ từ các kỳ trước, đến kỳ sau phải chiết khấu thương mại, giảm giá mặt hàng buôn bán, hoặc mặt hàng buôn bán bị trả lại thì doanh nghiệp được ghi giảm doanh thu theo nguyên lý:

– Nếu sản phẩm, mặt hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ từ các kỳ trước, đến kỳ sau phải giảm giá, phải chiết khấu thương nghiệp, bị trả lại tuy nhiên phát sinh trước thời tự khắc phát hành bẩm tài chính, kế toán tài chính phải coi đây là một trong những sự khiếu nại cần điều chỉnh nảy sinh sau ngày lập Bảng cân đối kế toán tài chính và ghi giảm doanh thu trên thưa tài chính của kỳ lập Báo cáo.

– Trường hợp Sản phẩm, mặt hàng hoá, dịch vụ phải giảm giá, phải chiết khấu thương nghiệp, bị trả lại sau thời tự khắc phát hành mỏng tài chính thì doanh nghiệp ghi giảm doanh thu của kỳ nảy sinh.

1.6. Doanh thu trong một số ngôi trường hợp được xác định như sau:

1.6.1. Doanh thu buôn bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ ko bao héc tàm tất cả các khoản thuế gián thu phải nộp, như thuế GTGT (bao gồm ngôi trường hợp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp), thuế TTĐB, thuế xuất khẩu, thuế bảo đảm an toàn môi ngôi trường.

Trường hợp ko tách ngay được số thuế gián thu phải nộp tại thời điểm ghi nhận doanh thu, kế toán tài chính được ghi nhận doanh thu cả về số thuế phải nộp và định kỳ phải ghi giảm doanh thu đối với số thuế gián thu phải nộp. Khi lập bẩm hiệu quả marketing thương mại, chỉ tiêu “Doanh thu buôn bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ” và chỉ tiêu “Các khoản giảm trừ doanh thu” đều ko bao héc tàm tất cả số thuế gián thu phải nộp trong kỳ do về truyền thống các khoản thuế gián thu ko được coi là một trong những bộ phận của doanh thu.

1.6.2. Trường hợp trong kỳ doanh nghiệp đã viết hoá đơn buôn bán sản phẩm và đã thu tiền buôn bán sản phẩm tuy nhiên đến cuối kỳ vẫn chưa giao mặt hàng cho người sử dụng mặt hàng, thì trị giá số mặt hàng này ko được coi là đã buôn bán trong kỳ và ko được ghi vào trương mục 511 “Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ” mà chỉ hạch toán vào bên Có tài khoản 131 “Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng” về khoản tiền đã thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng. Khi thực giao mặt hàng cho người sử dụng sẽ hạch toán vào trương mục 511“Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ” về trị giá mặt hàng đã giao, đã thu trước tiền buôn bán sản phẩm, hiệp với các điều khiếu nại ghi nhận doanh thu.

1.6.3. Trường hợp xuất product để khuyến mại, lăng xê tuy nhiên quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng chỉ được nhận mặt hàng khuyến mại, lăng xê tất nhiên các điều khiếu nại khác ví như phải mua sản phẩm, product (tỉ dụ như mua 2 sản phẩm được tặng 1 sản phẩm….) thì kế toán tài chính phải phân bổ số tiền thu được để tính doanh thu cho cả mặt hàng khuyến mại, giá trị mặt hàng khuyến mại được tính vào giá vốn mặt hàng buôn bán (ngôi trường hợp này truyền thống giao dịch là giảm giá mặt hàng buôn bán).

1.6.4. Trường hợp doanh nghiệp có doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ bởi nước ngoài tệ thì phải quy đổi nước ngoài tệ ra đơn vị tiền tệ kế toán tài chính theo tỷ giá giao tế thực tế tại thời điểm nảy kỹ năng tài chính tài chính. Trường hợp có nhận tiền ứng trước của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng bởi nước ngoài tệ thì doanh thu tương ứng với số tiền ứng trước được quy đổi ra đơn vị tiền tệ kế toán tài chính theo tỷ giá giao tiếp thực tế tại thời tự khắc nhận ứng trước.

1.6.5. Doanh thu buôn bán BDS của doanh nghiệp là chủ đầu tư phải thực hiện nay theo nguyên lý:

a) Đối với các công trình, phạm vi công trình mà doanh nghiệp là chủ đầu tư (bao gồm các công trình, phạm vi công trình doanh nghiệp vừa là chủ đầu tư, vừa tự thi công), doanh nghiệp ko được ghi nhận doanh thu buôn bán BDS theo Chuẩn mực kế toán tài chính hợp đồng xây dựng và ko được ghi nhận doanh thu đối với số tiền thu trước của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng theo tiến độ. Việc ghi nhận doanh thu buôn bán BDS phải BH an toàn thoả mãn đồng thời 5 điều khiếu nại sau:

– Bất động sản đã trả mỹ xong tất thảy và bàn trả cho người sử dụng, doanh nghiệp đã chuyển giao rủi ro và ích lợi gắn sát với quyền sở hữu BDS cho người sử dụng;

– Doanh nghiệp ko hề nắm giữ quyền cai quản lý BDS như người sở hữu BDS hoặc quyền đánh giá BDS;

– Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

– Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được ích lợi tài chính tài chính từ giao tiếp buôn bán BDS;

– Xác định được uổng can dự đến giao thiệp buôn bán BDS.

b) Đối với các công trình, phạm vi công trình mà doanh nghiệp là chủ đầu tư (bao gồm các công trình, phạm vi công trình doanh nghiệp vừa là chủ đầu tư, vừa tự thi công), ngôi trường hợp quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng có quyền trả mỹ thiết kế bên trong bên trong của BDS và doanh nghiệp thực hành việc trả mỹ thiết kế bên trong bên trong của BDS theo đúng thiết kế, mẫu mã, yêu cầu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng thì doanh nghiệp được ghi nhận doanh thu Khi trả mỹ xong, bàn trả phần xây thô cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng. Trường hợp này, doanh nghiệp phải có giao kèo trả mỹ thiết kế bên trong bên trong BDS riêng với quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, trong đó quy định rõ yêu cầu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng về thiết kế, chuyên môn, mẫu mã, mẫu mã trả mỹ thiết kế bên trong bên trong BDS và biên bạn dạng bàn trả phần xây thô cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng.

c) Đối với BDS phân lô buôn bán nền, nếu đã chuyển giao nền đất cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng (ko phụ thuộc đã làm xong thủ tục pháp lý về giấy chứng thực quyền sử dụng đất hoặc chưa) và giao kèo ko diệt ngang, chủ đầu tư được ghi nhận doanh thu đối với nền đất đã buôn bán Khi thỏa mãn song song các điều khiếu nại sau:

– Đã chuyển giao rủi ro và ích gắn sát với quyền dùng đất cho người sử dụng;

– Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

– Xác định được uổng can dự đến giao tiếp buôn bán nền đất;

– Doanh nghiệp đã thu được hoặc vững chắc sẽ thu được lợi ích tài chính tài chính từ giao tế buôn bán nền đất.

1.6.6. Đối với mặt hàng hoá nhận buôn bán đại lý, ký gửi theo phương thức buôn bán giá chuẩn hưởng trọn huê hồng, doanh thu là phần hoả hồng buôn bán sản phẩm mà doanh nghiệp được hưởng trọn.

1.6.7. Đối với phát động và sinh hoạt giải trí dịch vụ ủy thác xuất du nhập, doanh thu là phí ủy thác đơn vị được hưởng trọn.

1.6.8. Đối với đơn vị nhận gia công vật tư, mặt hàng hoá, doanh thu là số tiền gia công thực tế được hưởng trọn, ko bao héc tàm tất cả giá trị vật tư, mặt hàng hoá nhận gia công.

1.6.9. Trường hợp buôn bán sản phẩm theo phương thức trả chậm, trả góp, doanh thu được xác định theo giá buôn bán trả tiền ngay;

1.6.10. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu đối với giao tiếp buôn bán sản phẩm hóa, cung cấp dịch vụ theo chương trình dành cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng truyền thống:

a) Đặc điểm của giao dịch buôn bán sản phẩm hóa, cung cấp dịch vụ theo chương trình dành cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng truyền thống: giao tiếp theo chương trình dành cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng truyền thống phải thỏa mãn đồng thời tuốt luốt các điều khiếu nại sau:

– Khi mua product, dịch vụ, quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng được tích điểm thưởng để Khi đạt đủ số điểm theo quy định sẽ được nhận một lượng product, dịch vụ miễn phí hoặc được giảm giá chiết khấu;

– Người buôn bán phải xác định được giá trị phù hợp và phải chăng của product, dịch vụ sẽ phải cung cấp miễn phí hoặc số tiền sẽ chiết khấu, giảm giá cho người sử dụng Khi người sử dụng đạt được các điều khiếu nại của chương trình (tích đủ điểm thưởng);

– Chương trình phải có giới hạn về thời gian cụ thể, rõ ràng, nếu quá hạn theo quy định của chương trình mà quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng chưa đáp ứng được các điều khiếu nại đặt ra thì người buôn bán sẽ ko hề bổn phận phải cung cấp product, dịch vụ miễn phí hoặc giảm giá, chiết khấu cho người sử dụng (số điểm thưởng của người sử dụng tích lũy ko hề giá trị sử dụng);

– Sau Khi nhận product, dịch vụ miễn phí hoặc được chiết khấu giảm giá, người sử dụng bị trừ số điểm tích lũy theo quy định của chương trình (đổi điểm tích lũy để lấy product, dịch vụ hoặc số tiền chiết khấu, giảm giá lúc mua mặt hàng).

– Việc cung cấp product, dịch vụ miễn phí hoặc chiết khấu, giảm giá cho người sử dụng Khi đạt đủ số điểm thưởng có thể được thực hành bởi chính người buôn bán hoặc một bên thứ bố theo quy định của chương trình.

b) Nguyên tắc kế toán tài chính

– Tại thời tự khắc buôn bán sản phẩm hóa, cung cấp dịch vụ, người buôn bán phải xác định riêng giá trị phù hợp và phải chăng của product, dịch vụ phải cung cấp miễn phí hoặc số tiền phải chiết khấu, giảm giá cho người sử dụng Khi người sử dụng đạt được các điều khiếu nại theo quy định của chương trình.

– Doanh thu được ghi nhận là tổng số tiền phải thu hoặc đã thu trừ đi giá trị phù hợp và phải chăng của product, dịch vụ phải cung cấp miễn phí hoặc số phải chiết khấu, giảm giá cho người sử dụng. Giá trị của product, dịch vụ phải cung cấp miễn phí hoặc số phải chiết khấu, giảm giá cho người sử dụng được ghi nhận là doanh thu chưa thực hành. Nếu ko hề hạn sử dung vận của chương trình mà người sử dụng ko đạt đủ điều khiếu nại theo quy định và ko được hưởng trọn product dịch vụ miễn phí hoặc chiết khấu giảm giá, khoản doanh thu chưa thực hành được kết chuyển vào doanh thu buôn bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ.

– Khi người sử dụng đạt được các điều khiếu nại theo quy định của chương trình, việc xử lý khoản doanh thu chưa thực hiện nay được thực hiện nay như sau:

+ Trường hợp người buôn bán trực tiếp cung cấp product, dịch vụ miễn phí hoặc chiết khấu, giảm giá cho người sử dụng: Khoản doanh thu chưa thực hành tương ứng với giá trị phù hợp và phải chăng của số product, dịch vụ cung cấp miễn phí hoặc số phải giảm giá, chiết khấu cho người sử dụng được ghi nhận là doanh thu buôn bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ Khi người sử dụng đã cảm bắt gặp product, dịch vụ miễn phí hoặc được chiết khấu, giảm giá theo quy định của chương trình.

+ Trường hợp bên thứ bố có bổn phận cung cấp product, dịch vụ miễn phí hoặc chiết khấu, giảm giá cho người sử dụng: Nếu giao kèo giữa người buôn bán và bên thứ bố đó ko mang tính chất giao kèo đại lý, Khi bên thứ bố thực hành việc cung cấp product, dịch vụ, chiết khấu giảm giá, khoản doanh thu chưa thực hành được kết chuyển sang doanh thu buôn bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ. Nếu giao kèo mang tính đại lý, chỉ phần chênh lệch giữa khoản doanh thu chưa thực hiện nay và số tiền phải trả cho bên thứ bố mới được ghi nhận là doanh thu. Số tiền tính sổ cho bên thứ bố được coi như việc thanh toán số tiền nợ phải trả.

1.6.11. Nguyên tắc ghi nhận và xác định doanh thu của giao kèo xây dựng

a) Doanh thu của giao kèo xây dựng bao héc tàm tất cả:

– Doanh thu ban sơ được ghi trong hợp đồng;

– Các khoản tăng, giảm Khi thực hiện nay hợp đồng, các khoản tiền thưởng và các khoản thanh toán khác nếu các khoản này có kĩ năng làm đổi thay doanh thu, và có thân xác định được một cách đáng tin tưởng:

+ Doanh thu của hợp đồng có thể tăng hoặc giảm ở từng thời kỳ, tỉ dụ: Nhà thầu và quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng có thể đồng ý với nhau về các đổi thay và các yêu cầu làm tăng hoặc giảm doanh thu của hợp đồng trong kỳ tiếp theo so với giao kèo được chấp nhận lần trước tiên; Doanh thu đã được thoả thuận trong giao kèo với giá nhất thiết có thể tăng vì lý do giá cả tăng lên; Doanh thu theo hợp đồng có thể bị giảm do ngôi nhà thầu ko thực hành đúng tiến độ hoặc ko an toàn chất lượng xây dựng theo thoả thuận trong hợp đồng; Khi giao kèo với giá chắc chắn quy định mức giá cố định cho một đơn vị sản phẩm trả mỹ xong thì doanh thu theo hợp đồng sẽ tăng hoặc giảm Khi lượng sản phẩm tăng hoặc giảm.

+ Khoản tiền thưởng là các khoản phụ thêm trả cho ngôi nhà thầu nếu ngôi nhà thầu thực hành hợp đồng đạt hoặc vượt mức yêu cầu. Khoản tiền thưởng được tính vào doanh thu của hợp đồng xây dựng những Khi có đủ 2 điều khiếu nại: (i) chắc chắn đạt hoặc vượt mức một số tiêu chuẩn cụ thể đã được ghi trong hợp đồng; (ii) Khoản tiền thưởng được xác định một cách đáng tin.

– Khoản thanh toán khác mà ngôi nhà thầu thu được từ quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng hoặc 1 bên khác để bù đắp cho các phí ko bao héc tàm tất cả trong giá giao kèo. thí dụ: Sự chậm trễ do quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng gây nên; sơ sót trong các chỉ tiêu chuyên môn hoặc thiết kế và các tranh chấp về các thay đổi trong việc thực hành hợp đồng. Việc xác định doanh thu tăng thêm từ các khoản thanh toán trên còn chân tay vào rất nhiều yếu tố ko vững chắc và thường phụ thuộc vào hiệu quả của nhiều cuộc thương thuyết. Do đó, các khoản tính sổ khác chỉ được tính vào doanh thu của hợp đồng xây dựng Khi:

+ Các cuộc thoả thuận đã đạt được hiệu quả là quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng sẽ chấp thuận bồi trả;

+ Khoản tính sổ khác được quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng chấp nhận và có thể xác định được một cách đáng tin cẩn.

b) Ghi nhận doanh thu của hợp đồng xây dựng theo 1 trong 2 ngôi trường hợp sau:

– Trường hợp giao kèo xây dựng quy định ngôi nhà thầu được tính sổ theo tiến độ plan, Khi hiệu quả thực hiện nay hợp đồng xây dựng được ước tính một cách đáng tin tưởng, thì doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận ứng với phần công việc đã trả mỹ xong do ngôi nhà thầu tự xác định vào ngày lập mỏng tài chính mà ko phụ thuộc vào hoá đơn tính sổ theo tiến độ plan đã lập hoặc chưa và số tiền ghi trên hoá đơn là bao lăm;

– Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định ngôi nhà thầu được

thanh toán theo giá trị lượng thực hành

, Khi hiệu quả thực hiện nay hợp đồng xây dựng được xác định một cách đáng tin cẩn và được quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng công nhận, thì doanh thu và uổng liên quan lại đến giao kèo được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã trả mỹ xong được quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng xác nhận trong kỳ đề đạt trên hoá đơn đã lập.

c) Khi hiệu quả thực hành hợp đồng xây dựng chẳng thể ước lượng được một cách đáng tin cậy, thì:

– Doanh thu chỉ được ghi nhận tương đương với hoài của hợp đồng đã phát sinh mà việc được trả trả là tương đối vững chắc;

– hoài của hợp đồng chỉ được ghi nhận là tổn phí trong kỳ lúc các phí này đã phát sinh.

1.6.12. Đối với ngôi trường hợp cho thuê tài sản, có nhận trước tiền cho thuê của nhiều kỳ thì việc ghi nhận doanh thu được thực hành theo nguyên lý phân bổ số tiền cho thuê nhận trước hiệp với thời kì cho thuê.

Trường hợp thời gian cho thuê chiếm trên 90% thời kì sử dụng bổ ích của tài sản, doanh nghiệp có thể lựa chọn phương pháp ghi nhận doanh thu một lần đối với vớ số tiền cho thuê nhận trước nếu thỏa mãn đồng thời các điều khiếu nại sau:

+ Bên đi thuê ko hề quyền diệt ngang hợp đồng thuê và doanh nghiệp cho thuê ko hề trách nhiệm và trách nhiệm phải trả lại số tiền đã nhận trước trong mọi ngôi trường hợp và bên dưới mọi mẫu mã;

+ Số tiền nhận trước từ việc cho thuê ko hề nhỏ rộng 90% tổng số tiền cho thuê dự con kiến thu được theo hợp đồng trong hạn cho thuê và bên đi thuê phải tính sổ thảy số tiền thuê trong vòng 12 tháng Tính từ lúc thời tự khắc khởi điểm thuê tài sản;

+ Đa số tất rủi ro và lợi. gắn sát với quyền sở hữu tài sản thuê đã chuyển giao cho bên đi thuê;

+ Doanh nghiệp cho thuê phải ước lượng được tương đối đầy đủ giá vốn của phát động và sinh hoạt giải trí cho thuê.

Các doanh nghiệp ghi nhận doanh thu trên tổng số tiền nhận trước trong ngôi trường hợp này phải thuyết minh trên mỏng tài chính về:

+ Chênh lệch về doanh thu và lợi nhuận nếu ghi nhận theo phương pháp phân bổ dần theo thời gian cho thuê;

+ Ảnh hưởng trọn của việc ghi nhận doanh thu trong kỳ đối với kĩ năng tạo tiền, rủi ro trong việc suy giảm doanh thu, lợi nhuận của các kỳ trong tương lai.

1.6.13. Đối với doanh nghiệp thực hiện nay trách nhiệm cung cấp sản phẩm, mặt hàng hoá, dịch vụ theo đề nghị của đất nước, được Nhà nước trợ cấp, trợ giá theo quy định thì doanh thu trợ cấp, trợ giá là số tiền được đất nước chính thức thông báo, hoặc thực tiễn trợ cấp, trợ giá.

1.6.14. Trường hợp buôn bán sản phẩm, product tất nhiên sản phẩm, product, thiết bị thay thế (dự phòng trong những ngôi trường hợp sản phẩm, product bị hư) thì phải phân bổ doanh thu cho sản phẩm, product được buôn bán và sản phẩm product, thiết bị giao cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng để thay thế phòng ngừa hư. Giá trị của sản phẩm, product, thiết bị thay thế được ghi nhận vào giá vốn mặt hàng buôn bán.

1.6.15. Đối với khoản phí cai quản lý đầu tư xây dựng:

– Đối với các doanh nghiệp được giao cai quản lý các dự án đầu tư, xây dựng sử dụng mối cung cấp ngân sách NSNN hoặc vốn trái phiếu Chính phủ, trái khoán địa phương, ngôi trường hợp lập dự toán phí tổn cai quản lý dự án theo các quy định của Nhà nước về đầu tư xây dựng sử dụng vốn NSNN thì khoản ngân sách đầu tư đầu tư cai quản lý dự án được NSNN đền bù ko được hạch toán là doanh thu mà ghi giảm chi phí cai quản lý dự án.

– Trường hợp doanh nghiệp làm trách nhiệm cai quản lý dự án theo hợp đồng tham mưu thì số thu theo hợp đồng được ghi nhận là doanh thu cung cấp dịch vụ.

1.6.16. Không ghi nhận doanh thu buôn bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ đối với:

– Trị giá mặt hàng hoá, vật tư, buôn bán thành phẩm xuất giao cho bên phía ngoài gia công chế biến; Trị giá mặt hàng gửi buôn bán theo phương thức gửi buôn bán đại lý, ký gửi (chưa được xác định là đã buôn bán);

– Số tiền thu được từ việc buôn bán sản phẩm sinh sản thử;

– Các khoản doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính;

– Các khoản thu nhập khác.

2. Kết cấu và nội dung phản ảnh của Tài khoản 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

Bên Nợ:

– Các khoản thuế gián thu phải nộp (GTGT, TTĐB, XK, BVMT);

– Doanh thu mặt hàng buôn bán bị trả lại kết chuyển cuối kỳ;

– Khoản giảm giá mặt hàng buôn bán kết chuyển cuối kỳ;

– Khoản chiết khấu thương nghiệp kết chuyển cuối kỳ;

– Kết chuyển doanh thu thuần vào trương mục 911 “Xác định hiệu quả marketing thương mại”.

Bên Có:

Doanh thu buôn bán sản phẩm, mặt hàng hoá, BDS đầu tư và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp thực hiện nay trong kỳ kế toán tài chính.

Tài khoản 511 ko hề số dư cuối kỳ.

Tài khoản 511

– Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ, có 6 tài khoản cấp 2:

– trương mục 5111 – Doanh thu buôn bán sản phẩm hoá:

tài khoản này dùng để phản ảnh doanh thu và doanh thu thuần của lượng mặt hàng hoá được xác định là đã buôn bán trong một kỳ kế toán tài chính của doanh nghiệp. trương mục này cốt dùng cho các ngành kinh dinh mặt hàng hoá, vật tư, lương thực,…

– trương mục 5112

– Doanh thu buôn bán các thành phẩm:

Tài khoản này dùng để phản ảnh doanh thu và doanh thu thuần của lượng sản phẩm (thành phẩm, buôn bán thành phẩm) được xác định là đã buôn bán trong một kỳ kế toán tài chính của doanh nghiệp. trương mục này cốt yếu dùng cho các ngành sinh sản vật chất như: Công nghiệp, nông nghiệp, xây lắp, ngư nghiệp, lâm nghiệp,…

– trương mục 5113 – Doanh thu cung cấp dịch vụ:

tài khoản này dùng để đề đạt doanh thu và doanh thu thuần của lượng dịch vụ đã trả mỹ xong, đã cung cấp cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng và được xác định là đã buôn bán trong một kỳ kế toán tài chính. trương mục này đốn dùng cho các ngành kinh dinh dịch vụ như: liên lạc chuyên chở, bưu điện, du lịch, dịch vụ công cộng, dịch vụ hợp lý tập, chuyên môn, dịch vụ kế toán tài chính, truy thuế kiểm toán,…

– Tài khoản 5114 – Doanh thu trợ cấp, trợ giá:

tài khoản này dùng để phản ánh các khoản doanh thu từ trợ cấp, trợ giá của đất nước Khi doanh nghiệp thực hiện nay các trách nhiệm cung cấp sản phẩm, mặt hàng hoá và dịch vụ theo yêu cầu của đất nước.

– tài khoản 5117 – Doanh thu kinh dinh BDS đầu tư:

trương mục này dùng để phản ảnh doanh thu cho thuê BDS đầu tư và doanh thu buôn bán, thanh lý BDS đầu tư.

– Tài khoản 5118 – Doanh thu khác:

trương mục này dùng để phản ánh các khoản doanh thu ngoài doanh thu buôn bán sản phẩm hoá, doanh thu buôn bán thành phẩm, doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh thu được trợ cấp trợ giá và doanh thu marketing thương mại BDS như: Doanh thu buôn bán vật liệu, phế liệu, nhượng buôn bán phương tiện, công cụ và các khoản doanh thu khác.

3. Phương pháp kế toán tài chính một số giao thiệp tài chính tài chính chủ yếu

3.1. Doanh thu của lượng sản phẩm (thành phẩm, buôn bán thành phẩm), mặt hàng hoá, dịch vụ đã được xác định là đã buôn bán trong kỳ kế toán tài chính:

a) Đối với sản phẩm, mặt hàng hoá, dịch vụ, BDS đầu tư thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế bảo đảm an toàn môi ngôi trường, kế toán tài chính phản chiếu doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ theo giá buôn bán chưa có thuế, các khoản thuế gián thu phải nộp (chi tiết từng loại thuế) được tách riêng ngay Khi ghi nhận doanh thu (bao gồm thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp), ghi:

Nợ các

, 112, 131,… (tổng giá tính sổ)

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (giá chưa có thuế)

– Thuế và các khoản phải nộp đất nước.

b) Trường hợp ko tách ngay được các khoản thuế phải nộp, kế toán tài chính ghi nhận doanh thu cả về thuế phải nộp. Định kỳ kế toán tài chính xác định trách nhiệm thuế phải nộp và ghi giảm doanh thu, ghi:

Nợ TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.

3.2. Trường hợp, doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ nảy sinh bởi nước ngoài tệ:

– Ngoài việc ghi sổ kế toán tài chính chi tiết số nguyên tệ đã thu hoặc là phải thu, kế toán tài chính phải căn cứ vào tỷ giá giao thiệp thực tế tại thời tự khắc phát sinh kỹ năng tài chính tài chính để quy đổi ra đơn vị tiền tệ kế toán tài chính để hạch toán vào trương mục 511 “Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ”.

– Trường hợp có nhận tiền ứng trước của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng bởi nước ngoài tệ thì doanh thu tương ứng với số tiền ứng trước được quy đổi ra đơn vị tiền tệ kế toán tài chính theo tỷ giá giao du thực tế tại thời điểm nhận ứng trước.

3.3. Đối với giao thiệp mặt hàng đổi mặt hàng ko tương tự:

Khi xuất sản phẩm, mặt hàng hoá đổi lấy vật tư, mặt hàng hoá, TSCĐ ko tương tự, kế toán tài chính đề đạt doanh thu buôn bán sản phẩm để đổi lấy vật tư, mặt hàng hoá, TSCĐ khác theo giá trị phù hợp và phải chăng tài sản nhận về sau Khi điều chỉnh các khoản tiền thu thêm hoặc trả thêm. Trường hợp ko xác định được giá trị phù hợp và phải chăng tài sản nhận về thì doanh thu xác định theo giá trị phù hợp và phải chăng của tài sản mang đi luận bàn sau Khi điều chỉnh các khoản tiền thu thêm hoặc trả thêm

– Khi ghi nhận doanh thu, ghi:

Nợ

– Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng (tổng giá thanh toán)

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (giá chưa có thuế)

Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp đất nước.

song song ghi nhận giá vốn mặt hàng mang đi trao đổi, ghi:

Nợ TK 632 Giá vốn mặt hàng buôn bán

Có các

, 156

– Khi nhận vật tư, mặt hàng hoá, TSCĐ do thảo luận, kế toán tài chính phản chiếu giá trị vật tư, mặt hàng hoá, TSCĐ cảm bắt gặp do đàm đạo, ghi:

Nợ các

, 153, 156, 211,… (giá mua chưa có thuế GTGT)

Nợ

– Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng (tổng giá thanh toán).

– Trường hợp được thu thêm tiền do giá trị phù hợp và phải chăng của sản phẩm, mặt hàng hoá đưa đi trao đổi lớn rộng giá trị phù hợp và phải chăng của vật tư, mặt hàng hoá, TSCĐ cảm bắt gặp do luận bàn thì Khi cảm bắt gặp tiền của bên có vật tư, mặt hàng hoá, TSCĐ đàm luận, ghi:

Nợ các TK 111, 112 (số tiền đã thu thêm)

Có TK 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng.

– Trường hợp phải trả thêm tiền do giá trị phù hợp và phải chăng của sản phẩm, mặt hàng hoá đưa đi thảo luận nhỏ rộng giá trị phù hợp và phải chăng của vật tư, mặt hàng hoá, TSCĐ cảm bắt gặp do đàm luận thì Khi trả tiền cho bên có vật tư, mặt hàng hoá, TSCĐ đàm luận, ghi:

Nợ TK 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng

Có các TK 111, 112, …

3.4. Khi buôn bán sản phẩm hoá theo phương thức trả chậm, trả góp:

– Khi buôn bán sản phẩm trả chậm, trả góp, kế toán tài chính phản chiếu doanh thu buôn bán sản phẩm theo giá buôn bán trả tiền ngay chưa có thuế, ghi :

Nợ TK 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng

Có TK 511- Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (giá buôn bán trả tiền ngay chưa có thuế)

Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3331, 3332).

7 – Doanh thu chưa thực hiện nay (chênh lệch giữa tổng số tiền theo giá buôn bán trả chậm, trả góp với giá buôn bán trả tiền ngay).

Định kỳ, ghi nhận doanh thu tiền lãi buôn bán sản phẩm trả chậm, trả góp trong kỳ, ghi:

Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hành

Có TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính (lãi trả chậm, trả góp).

3.5. Trường hợp buôn bán sản phẩm, product tất nhiên sản phẩm, product, thiết bị thay thế:

a) Kế toán phản ánh giá vốn mặt hàng buôn bán bao héc tàm tất cả giá trị sản phẩm, product được buôn bán và giá trị sản phẩm, product, thiết bị phụ tùng thay thế, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán

Có các

, 155, 156.

b) Ghi nhận doanh thu buôn bán sản phẩm (vừa buôn bán sản phẩm, product, vừa buôn bán sản phẩm, product, thiết bị phụ tùng thay thế), ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp đất nước.

3.6. Doanh thu nảy sinh từ chương trình dành cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng truyền thống

a) Khi buôn bán sản phẩm hóa, cung cấp dịch vụ trong chương trình dành cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng truyền thống, kế toán tài chính ghi nhận doanh thu trên cơ sở tổng số tiền thu được trừ đi phần doanh thu chưa thực hiện nay là giá trị phù hợp và phải chăng của product, dịch vụ cung cấp miễn phí hoặc số tiền chiết khấu, giảm giá cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng:

Nợ các

, 131

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

Có TK 3387 – Doanh thu chưa thực hành

Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp đất nước.

b) Khi ko hề vận hạn quy định của chương trình, nếu quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng ko đáp ứng được các điều khiếu nại để hưởng trọn các ưu đãi như nhận product, dịch vụ miễn phí hoặc chiết khấu giảm giá, người buôn bán ko phát sinh trách nhiệm phải thanh toán cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, kế toán tài chính kết chuyển doanh thu chưa thực hành thành doanh thu buôn bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ, ghi:

Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hành

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ.

c) Khi quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng đáp ứng đủ các điều khiếu nại của chương trình để được hưởng trọn ưu đãi, khoản doanh thu chưa thực hiện nay được xử lý như sau:

– Trường hợp người buôn bán trực tiếp cung cấp product, dịch vụ miễn phí hoặc chiết khấu, giảm giá cho người sử dụng, khoản doanh thu chưa thực hành được kết chuyển sang ghi nhận là doanh thu buôn bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ tại thời điểm thực hiện nay xong trách nhiệm và trách nhiệm với quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng (đã chuyển giao product, dịch vụ miễn phí hoặc đã chiết khấu, giảm giá cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng):

Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hành

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ.

– Trường hợp bên thứ bố là kẻ cung cấp product, dịch vụ hoặc chiết khấu giảm giá cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng thì thực hành như sau:

+ Trường hợp doanh nghiệp đóng vai trò là đại lý của bên thứ bố, phần chênh lệch giữa khoản doanh thu chưa thực hiện nay và số tiền phải thanh toán cho bên thứ bố đó được ghi nhận là doanh thu buôn bán sản phẩm cung cấp dịch vụ Khi phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm thanh toán với bên thứ bố, ghi:

Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hành

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (phần chênh lệch giữa doanh thu chưa thực hành và số tiền trả cho bên thứ bố được coi như doanh thu huê hồng đại lý)

Có các TK 111, 112 (số tiền thanh toán cho bên thứ bố).

+ Trường hợp doanh nghiệp ko đóng vai trò đại lý của bên thứ bố (giao tế mua đứt, buôn bán đoạn), ko hề thảy khoản doanh thu chưa thực hiện nay sẽ được ghi nhận là doanh thu buôn bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ Khi phát sinh bổn phận tính sổ cho bên thứ bố, số tiền phải thanh toán cho bên thứ bố được ghi nhận vào giá vốn mặt hàng buôn bán, ghi:

Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện nay

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ.

song song đề đạt số tiền phải thanh toán cho bên thứ bố là giá vốn product, dịch vụ cung cấp cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán

Có các TK 112, 331.

3.7. Khi cho thuê phát động và sinh hoạt giải trí TSCĐ và cho thuê phát động và sinh hoạt giải trí BDS đầu tư, kế toán tài chính phản ánh doanh thu phải thích phù hợp với dịch vụ cho thuê phát động và sinh hoạt giải trí TSCĐ và cho thuê phát động và sinh hoạt giải trí BDS đầu tư đã trả mỹ xong từng kỳ. Khi phát hành hoá đơn thanh toán tiền thuê phát động và sinh hoạt giải trí TSCĐ và cho thuê phát động và sinh hoạt giải trí BDS đầu tư, ghi:

Nợ TK 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng (nếu chưa cảm bắt gặp tiền ngay)

Nợ các TK 111, 112 (nếu thu được tiền ngay)

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp.

3.8. Trường hợp thu trước tiền nhiều kỳ về cho thuê phát động và sinh hoạt giải trí TSCĐ và cho thuê phát động và sinh hoạt giải trí BDS đầu tư :

– Khi nhận tiền tài quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng trả trước về cho thuê phát động và sinh hoạt giải trí TSCĐ và cho thuê phát động và sinh hoạt giải trí BDS đầu tư cho nhiều kỳ, ghi:

Nợ các TK 111, 112 (tổng số tiền nhận trước)

Có TK 3387- Doanh thu chưa thực hiện nay (giá chưa có thuế GTGT)

Có TK 3331- Thuế GTGT phải nộp.

– Định kỳ, tính và kết chuyển doanh thu của kỳ kế toán tài chính, ghi:

Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện nay

Có TK 511- Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (5113, 5117).

– Số tiền phải trả lại cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng vì hợp đồng cho thuê phát động và sinh hoạt giải trí TSCĐ và cho thuê phát động và sinh hoạt giải trí BDS đầu tư ko được thực hành tiếp hoặc thời gian thực hiện nay ngắn rộng thời gian đã thu tiền trước (nếu có), ghi:

Nợ TK 3387- Doanh thu chưa thực hành (giá chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 3331- Thuế GTGT phải nộp (số tiền trả lại cho bên thuê về thuế

GTGT của phát động và sinh hoạt giải trí cho thuê tài sản ko được thực hành)

Có các TK 111, 112,… (tổng số tiền trả lại).

– Trường hợp thỏa mãn các điều khiếu nại theo quy định tại điểm 1.6.12 Điều này thì kế toán tài chính được ghi nhận doanh thu đối với tất số tiền nhận trước.

3.9. Trường hợp buôn bán sản phẩm duyệt y đại lý buôn bán giá chuẩn hưởng trọn huê hồng

a) Kế toán ở đơn vị giao mặt hàng đại lý:

– Khi xuất kho sản phẩm, mặt hàng hoá giao cho các đại lý phải lập Phiếu xuất kho mặt hàng gửi buôn bán đại lý. căn cứ vào phiếu xuất kho mặt hàng gửi buôn bán đại lý, ghi:

Nợ

– Hàng gửi đi buôn bán

Có các TK 155, 156.

– Khi mặt hàng hoá giao cho đại lý đã buôn bán tốt, cứ vào Bảng kê hoá đơn đẩy ra của mặt hàng hoá đã buôn bán do các bên nhận đại lý hưởng trọn hoả hồng lập gửi về kế toán tài chính phản chiếu doanh thu buôn bán sản phẩm theo giá buôn bán chưa có thuế GTGT, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131,… (tổng giá thanh toán)

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).

song song phản ảnh giá vốn của mặt hàng đẩy ra, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán

Có TK 157 – Hàng gửi đi buôn bán.

– Số tiền hoả hồng phải trả cho đơn vị nhận buôn bán sản phẩm đại lý hưởng trọn hoả hồng, ghi:

Nợ TK 641 – tổn phí buôn bán sản phẩm (huê hồng đại lý chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)

Có các TK 111, 112, 131, …

b) Kế toán ở đơn vị nhận đại lý, buôn bán giá chuẩn hưởng trọn huê hồng:

– Khi nhận mặt hàng đại lý buôn bán giá chuẩn hưởng trọn hoả hồng, doanh nghiệp chủ động theo dõi và ghi chép thông báo về tuốt giá trị mặt hàng hoá nhận buôn bán đại lý trong phần thuyết minh mỏng tài chính.

– Khi mặt hàng hoá nhận buôn bán đại lý đã buôn bán tốt, căn cứ vào Hoá đơn GTGT hoặc Hoá đơn buôn bán sản phẩm và các chứng từ can hệ, kế toán tài chính đề đạt số tiền buôn bán sản phẩm đại lý phải trả cho bên giao mặt hàng, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131, …

Có TK 331 – Phải trả cho người buôn bán (tổng giá thanh toán).

– Định kỳ, Khi xác định doanh thu hoả hồng buôn bán sản phẩm đại lý được hưởng trọn, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người buôn bán

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (nếu có).

– Khi trả tiền buôn bán sản phẩm đại lý cho bên giao mặt hàng, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người buôn bán

Có các TK 111, 112.

3.10. Đối với sản phẩm, mặt hàng hoá, dịch vụ xuất đẩy ra cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong nội bộ doanh nghiệp.

3.10.1. Trường hợp ko ghi nhận doanh thu giữa các khâu trong nội bộ doanh nghiệp, chỉ ghi nhận doanh thu Khi thực buôn bán sản phẩm ra bên phía ngoài:

a) Kế toán tại đơn vị buôn bán

– Khi xuất sản phẩm, mặt hàng hoá, dịch vụ đến các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong nội bộ doanh nghiệp, kế toán tài chính lập Phiếu xuất kho kiêm vận tải nội bộ hoặc hóa đơn GTGT, ghi:

Nợ

– Phải thu nội bộ (giá vốn)

Có các TK 155, 156

Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp đất nước.

– Khi cảm bắt gặp thông tin từ đơn vị mua là sản phẩm, product đã được tiêu thụ ra bên phía ngoài, đơn vị buôn bán ghi nhận doanh thu, giá vốn:

+ phản chiếu giá vốn mặt hàng buôn bán, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán

Có 136 – Phải thu nội bộ.

+ phản chiếu doanh thu, ghi:

Nợ TK 136 – Phải thu nội bộ

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ.

b) Kế toán tại đơn vị mua

– Khi cảm bắt gặp sản phẩm, mặt hàng hoá, dịch vụ do đơn vị hạch toán phụ thuộc trong nội bộ doanh nghiệp chuyển đến, kế toán tài chính cứ vào các chứng từ có can hệ, ghi:

Nợ các TK 155, 156 (giá vốn)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

– Phải trả nội bộ.

– Khi buôn bán sản phẩm, mặt hàng hoá, dịch vụ ra bên phía ngoài, kế toán tài chính ghi nhận doanh thu, giá vốn như giao dịch buôn bán sản phẩm bình thường.

– Trường hợp đơn vị hạch toán phụ thuộc ko được phân cấp hạch toán đến hiệu quả kinh dinh sau thuế, kế toán tài chính phải kết chuyển doanh thu, giá vốn cho đơn vị cấp trên:

+ Kết chuyển giá vốn, ghi:

Nợ TK 336 – Phải trả nội bộ

Có TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán.

+ Kết chuyển doanh thu, ghi:

Nợ TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

Có TK 336 – Phải trả nội bộ.

3.10.2. Trường hợp doanh nghiệp ghi nhận doanh thu buôn bán sản phẩm cho các đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp, ghi:

Nợ các TK 136 – Phải thu nội bộ

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (chi tiết giao thiệp buôn bán sản phẩm nội bộ)

Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp đất nước.

– Ghi nhận giá vốn mặt hàng buôn bán như giao tiếp buôn bán sản phẩm thông thường.

3.11. Đối với phát động và sinh hoạt giải trí gia công mặt hàng hoá:

a) Kế toán tại đơn vị giao mặt hàng để gia công:

– Khi xuất kho giao mặt hàng để gia công, ghi:

Nợ

– hoài sản xuất, marketing thương mại dở dang

Có các TK 152, 156.

– Ghi nhận phí tổn gia công mặt hàng hoá và thuế GTGT được khấu trừ:

Nợ TK 154 – phí sinh sản, marketing thương mại dở dang

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 331,…

– Khi nhận lại mặt hàng gửi gia công chế biến trả mỹ xong nhập kho, ghi:

Nợ các TK 152, 156

Có TK 154 – chi phí sản xuất, kinh dinh dở dang.

b) Kế toán tại đơn vị nhận mặt hàng để gia công:

– Khi nhận mặt hàng để gia công, doanh nghiệp chủ động theo dõi và ghi chép thông tin về tất thảy giá trị vật tư, mặt hàng hoá nhận gia công trong phần thuyết minh thưa tài chính.

– Khi xác định doanh thu từ số tiền gia công thực tế được hưởng trọn, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131, …

Có TK 511- Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).

3.12

.

Kế toán doanh thu giao kèo xây dựng.

– Trường hợp giao kèo xây dựng quy định ngôi nhà thầu được tính sổ theo tiến độ plan, Khi hiệu quả thực hiện nay giao kèo xây dựng được ước tính một cách đáng tin tức, thì kế toán tài chính căn cứ vào chứng từ đề đạt doanh thu ứng với phần công việc đã trả mỹ xong (ko phải hoá đơn) do ngôi nhà thầu tự xác định tại thời điểm lập thưa tài chính, ghi:

Nợ

– thanh toán theo tiến độ plan hợp đồng xây dựng

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (5111).

– cứ vào Hoá đơn GTGT được lập theo tiến độ plan để phản ảnh số tiền quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng phải trả theo tiến độ plan đã ghi trong giao kèo, ghi:

Nợ

– Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng

Có TK 337 – thanh toán theo tiến độ plan hợp đồng xây dựng

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp.

– Khi cảm bắt gặp tiền do quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng trả, hoặc nhận tiền quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng ứng trước, ghi:

Nợ các TK 111, 112, …

Có TK 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng.

– Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định ngôi nhà thầu được thanh toán theo giá trị lượng thực hiện nay, Khi hiệu quả thực hiện nay hợp đồng xây dựng được xác định một cách đáng tin tưởng và được quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng công nhận, thì kế toán tài chính phải lập Hoá đơn GTGT trên cơ sở phần công việc đã trả mỹ xong được quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng xác nhận, cứ vào Hoá đơn GTGT, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131, …

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (5111)

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp.

– Khoản tiền thưởng thu được từ quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng trả phụ thêm cho ngôi nhà thầu Khi thực hiện nay hợp đồng đạt hoặc vượt một số chỉ tiêu cụ thể đã được ghi trong giao kèo, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131, …

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (5111)

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp.

– Khoản bồi thường thu được từ quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng hoặc bên khác để bù đắp cho các uổng ko bao héc tàm tất cả trong giá trị hợp đồng (tỉ dụ: Sự chậm trễ do quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng gây nên; sơ sót trong các chỉ tiêu chuyên môn hoặc thiết kế và các tranh chấp về các thay đổi trong việc thực hiện nay hợp đồng), ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131, …

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (5111)

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (nếu có).

– Khi cảm bắt gặp tiền thanh toán lượng công trình trả mỹ xong hoặc khoản ứng trước từ quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, ghi:

Nợ các TK 111, 112, …

Có TK 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng.

3.13. Kế toán doanh thu từ các khoản trợ cấp, trợ giá của đất nước cho doanh nghiệp:

– Khi cảm bắt gặp thông tin của Nhà nước về trợ cấp, trợ giá, ghi:

Nợ TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp đất nước (3339)

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (5114).

– Khi cảm bắt gặp tiền tài Ngân sách đất nước thanh toán, ghi:

Nợ các TK 111, 112, …

Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp đất nước (3339).

3.14. Kế toán buôn bán, thanh lý BDS đầu tư

– Ghi nhận doanh thu buôn bán BDS đầu tư

Nợ các TK 111, 112, 131, … (tổng giá tính sổ)

Có TK 5117 – Doanh thu kinh dinh BDS đầu tư

Có TK 3331 – Thuế GTGT (33311 – Thuế GTGT đầu ra).

– Ghi nhận giá vốn BDS đầu tư, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán (giá trị còn lại)

Nợ

– Hao mòn lũy kế (2147) (nếu có)

– Bất động sản đầu tư (nguyên giá).

3.15. Trường hợp trả lương cho công tư vấn viên cấp dưới và người cần lao khác bởi sản phẩm, mặt hàng hoá: Kế toán phải ghi nhận doanh thu đối với sản phẩm, product như đối với giao tiếp buôn bán sản phẩm bình thường, ghi:

Nợ

– Phải trả người lao động (tổng giá tính sổ)

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).

3.16. Trường hợp sử dụng sản phẩm, mặt hàng hoá để biếu, tặng cho cán bộ công tư vấn viên cấp dưới được trang trải bởi quỹ khen thưởng, phúc lợi: Kế toán phải ghi nhận doanh thu đối với sản phẩm, product như đối với giao dịch buôn bán sản phẩm thường nhật, ghi:

Nợ

– Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tổng giá tính sổ)

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).

3.17. Cuối kỳ kế toán tài chính, kết chuyển doanh thu của mặt hàng buôn bán bị trả lại, khoản giảm giá mặt hàng buôn bán và chiết khấu thương mại nảy sinh trong kỳ trừ vào doanh thu thực tại trong kỳ để xác định doanh thu thuần, ghi:

Nợ TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

Có TK 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu.

3.18. Cuối kỳ kế toán tài chính, kết chuyển doanh thu thuần sang TK 911 “Xác định hiệu quả marketing thương mại”, ghi:

Nợ TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

Có TK 911 – Xác định hiệu quả kinh dinh.

Tài Liệu Cách hạch toán Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ Tài khoản 511 theo TT 200 2021-09-06 13:48:00

#Cách #hạch #toán #Doanh #thu #buôn bán #mặt hàng #và #cung #cấp #dịch #vụ #Tài #khoản #theo