Cách hạch toán Giá vốn mặt hàng buôn bán Tài khoản 632 theo TT 200 2022

Cách héc tạch toán tài khoản 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: dùng để đề đạt trị giá vốn của sản phẩm, product, dịch vụ, BDS đầu tư; giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp (đối với doanh nghiệp xây lắp) buôn bán trong kỳ.

1. Nguyên tắc kế toán tài chính

a) tài khoản này dùng để phản ảnh trị giá vốn của sản phẩm, product, dịch vụ, BDS đầu tư; giá thành sinh sản của sản phẩm xây lắp (đối với doanh nghiệp xây lắp) buôn bán trong kỳ. Trong khi, tài khoản này còn dùng để phản ảnh các uổng liên can đến phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại BDS đầu tư như: phí khấu ngốn; tổn phí tu sửa; tổn phí kỹ năng cho thuê Bất Động Sản đầu tư theo phương thức cho thuê phát động và sinh hoạt giải trí (ngôi trường hợp phát sinh ko lớn); hoài nhượng buôn bán, thanh lý Bất Động Sản đầu tư…

b) Trường hợp doanh nghiệp là chủ đầu tư kinh dinh BDS, Khi chưa tập hợp được đầy đủ giấy tờ, chứng từ về các khoản tổn phí can dự trực tiếp tới việc đầu tư, xây dựng BDS tuy nhiên đã nảy doanh thu nhượng buôn bán BDS, doanh nghiệp được trích trước một phần phí để tạm tính giá vốn mặt hàng buôn bán. Khi giao cô đọng đủ giấy tờ, chứng từ hoặc Khi BDS trả mỹ xong quờ quạng, doanh nghiệp phải quyết toán số chi phí đã trích trước vào giá vốn mặt hàng buôn bán. Phần chênh lệch giữa số hoài đã trích trước cao rộng số chi phí thực tại nảy được điểu chỉnh giảm giá vốn mặt hàng buôn bán của kỳ thực hiện nay quyết toán. Việc trích trước phí tổn để tạm tính giá vốn BDS phải tuân thủ theo các nguyên lý sau:

– Doanh nghiệp chỉ được trích trước vào giá vốn mặt hàng buôn bán đối với các khoản hoài đã có trong dự toán đầu tư, xây dựng tuy nhiên chưa có đủ giấy tờ, tài liệu để kiểm nghiệm lượng và phải thuyết minh chi tiết về lý do, nội dung hoài trích trước cho từng phạm vi công trình trong kỳ.

– Doanh nghiệp chỉ được trích trước phí để tạm tính giá vốn mặt hàng đẩy ra cho phần BDS đã trả mỹ xong, được xác định là đã buôn bán trong kỳ và đủ tiêu chuẩn ghi nhận doanh thu.

– Số uổng trích trước được tạm tính và số chi phí thực tại phát sinh được ghi nhận vào giá vốn mặt hàng buôn bán phải đảm bảo tương ứng với định mức giá vốn tính theo tổng phí dự toán của phần product BDS được xác định là đã buôn bán (được xác định theo diện tích).

c) Khoản dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho được tính vào giá vốn mặt hàng buôn bán trên cơ sở số lượng mặt hàng tồn kho và phần chênh lệch giữa giá trị thuần có thể thực hành được nhỏ rộng giá gốc mặt hàng tồn kho. Khi xác định lượng mặt hàng tồn kho bị giảm giá cần phải trích lập ngừa, kế toán tài chính phải loại trừ lượng mặt hàng tồn kho đã ký được hợp đồng tiêu thụ (có giá trị thuần có thể thực hành được ko thấp rộng giá trị ghi sổ) tuy nhiên chưa chuyển giao cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng nếu có chứng cứ chắc chắn về việc quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng sẽ ko tự thực hành hợp đồng.

d) Khi buôn bán sản phẩm, product kèm thiết bị, phụ tùng thay thế thì giá trị thiết bị, phụ tùng thay thế được ghi nhận vào giá vốn mặt hàng buôn bán.

đ) Đối với phần giá trị mặt hàng tồn kho ngốn hụt, mất mát, kế toán tài chính phải tính ngay vào giá vốn mặt hàng buôn bán (sau Khi trừ đi các khoản đền bù, nếu có).

e) Đối với hoài nguyên nguyên nhiên liệu trực tiếp tiêu ngốn vượt mức thông thường, phí lực lượng lao động, phí sản xuất chung cố định ko phân bổ vào giá trị sản phẩm nhập kho, kế toán tài chính phải tính ngay vào giá vốn mặt hàng buôn bán (sau Khi trừ đi các khoản đền bù, nếu có) bao gồm Khi sản phẩm, product chưa được xác định là tiêu thụ.

g) Các khoản thuế du nhập, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo đảm an toàn môi ngôi trường đã tính vào giá trị mặt hàng mua, nếu Khi xuất buôn bán sản phẩm hóa mà các khoản thuế đó được trả trả thì được ghi giảm giá vốn mặt hàng buôn bán.

h) Các khoản uổng ko được coi là uổng tính thuế TNDN theo quy định của Luật thuế tuy nhiên có đầy đủ hóa đơn chứng từ và đã hạch toán đúng theo Chế độ kế toán tài chính thì ko được ghi giảm phí kế toán tài chính mà chỉ điều chỉnh trong quyết toán thuế TNDN để làm tăng số thuế TNDN phải nộp.

2. Kết cấu và nội dung phản chiếu của tài khoản 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán

2.1. Trường hợp doanh nghiệp kế toán tài chính mặt hàng tồn kho theo phương pháp kê khai liền tù tù.

Bên Nợ:

– Đối với phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại, phản ảnh:

+ Trị giá vốn của sản phẩm, product, dịch vụ đã buôn bán trong kỳ.

+ phí vật liệu, nguyên nhiên liệu, phí lực lượng lao động vượt trên mức thông thường và phí tổn sản xuất chung chắc chắn ko phân bổ được tính vào giá vốn mặt hàng buôn bán trong kỳ;

+ Các khoản ngốn hụt, mất mát của mặt hàng tồn kho sau Khi trừ phần bồi trả do bổn phận cá nhân gây ra;

+ phí xây dựng, tự chế TSCĐ vượt trên mức thường ngày ko được tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng, tự chế trả mỹ xong;

+ Số trích lập dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho (chênh lệch giữa số đề phòng giảm giá mặt hàng tồn kho phải lập năm nay lớn rộng số phòng ngừa đã lập năm trước chưa sử dụng ko hề).

– Đối với phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh Bất Động Sản đầu tư, phản chiếu:

+ Số khấu ngốn Bất Động Sản đầu tư dùng để cho thuê phát động và sinh hoạt giải trí trích trong kỳ;

+ phí tu sửa, nâng cấp, cải tạo Bất Động Sản đầu tư mất đi điều khiếu nại tính vào nguyên giá Bất Động Sản đầu tư;

+ phí tổn nảy sinh từ kỹ năng cho thuê phát động và sinh hoạt giải trí Bất Động Sản đầu tư trong kỳ;

+ Giá trị còn lại của Bất Động Sản đầu tư buôn bán, thanh lý trong kỳ;

+ chi phí của kỹ năng buôn bán, thanh lý Bất Động Sản đầu tư nảy sinh trong kỳ;

+ tổn phí trích trước đối với product BDS được xác định là đã buôn bán.

Bên Có:

– Kết chuyển giá vốn của sản phẩm, product, dịch vụ đã buôn bán trong kỳ sang tài khoản 911 “Xác định hiệu quả marketing thương mại”;

– Kết chuyển tuốt luốt hoài kinh dinh Bất Động Sản đầu tư phát sinh trong kỳ để xác định hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh;

– Khoản trả nhập ngừa giảm giá mặt hàng tồn kho cuối năm tài chính (chênh lệch giữa số phòng ngừa phải lập năm nay nhỏ rộng số đã lập năm trước);

– Trị giá mặt hàng buôn bán bị trả lại nhập kho;

– Khoản trả nhập hoài trích trước đối với product BDS được xác định là đã buôn bán (chênh lệch giữa số tổn phí trích trước còn lại cao rộng phí thực tiễn nảy sinh).

– Khoản chiết khấu thương nghiệp, giảm giá mặt hàng buôn bán cảm bắt gặp sau Khi mặt hàng mua đã tiêu thụ.

– Các khoản thuế du nhập, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo đảm an toàn môi ngôi trường đã tính vào giá trị mặt hàng mua, nếu Khi xuất buôn bán sản phẩm hóa mà các khoản thuế đó được trả trả.

tài khoản 632 ko hề số dư cuối kỳ.

2.2. Trường hợp doanh nghiệp kế toán tài chính mặt hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ.

2.2.1. Đối với doanh nghiệp kinh dinh thương mại.

Bên Nợ:

Trị giá vốn của product đã xuất buôn bán trong kỳ.

– Số trích lập đề phòng giảm giá mặt hàng tồn kho (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay lớn rộng số đã lập năm trước chưa dùng ko hề).

Bên Có:

– Kết chuyển giá vốn của product đã gửi buôn bán tuy nhiên chưa được xác định là tiêu thụ;

– Hoàn nhập ngừa giảm giá mặt hàng tồn kho cuối năm tài chính (chênh lệch giữa số đề phòng phải lập năm nay nhỏ rộng số đã lập năm trước);

– Kết chuyển giá vốn của product đã xuất buôn bán vào bên Nợ tài khoản 911 “Xác định hiệu quả marketing thương mại”.

2.2.2. Đối với doanh nghiệp sản xuất và kinh dinh dịch vụ.

Bên Nợ:

– Trị giá vốn của thành phẩm tồn kho đầu kỳ;

– Số trích lập dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho (chênh lệch giữa số ngừa phải lập năm nay lớn rộng số đã lập năm trước chưa dùng ko hề);

– Trị giá vốn của thành phẩm sản xuất xong nhập kho và dịch vụ đã trả mỹ xong.

Bên Có:

– Kết chuyển giá vốn của thành phẩm tồn kho cuối kỳ vào bên Nợ TK 155 “Thành phẩm”;

– Hoàn nhập đề phòng giảm giá mặt hàng tồn kho cuối năm tài chính (chênh lệch giữa số đề phòng phải lập năm nay nhỏ rộng số đã lập năm trước chưa sử dụng ko hề);

– Kết chuyển giá vốn của thành phẩm đã xuất buôn bán, dịch vụ trả mỹ xong được xác định là đã buôn bán trong kỳ vào bên Nợ TK 911 “Xác định hiệu quả kinh dinh”.

tài khoản 632 ko hề số dư cuối kỳ.

3. Phương pháp kế toán tài chính một số giao thiệp tài chính tài chính đẵn

3.1. Đối với doanh nghiệp kế toán tài chính mặt hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thẳng tắp.

a) Khi xuất buôn bán các sản phẩm, product (bao gồm sản phẩm dùng làm thiết bị, phụ tùng thay thế đi kèm sản phẩm, product), dịch vụ trả mỹ xong được xác định là đã buôn bán trong kỳ, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán

Có các TK 154, 155, 156, 157,…

b) đề đạt các khoản uổng được hạch toán trực tiếp vào giá vốn mặt hàng buôn bán:

– Trường hợp mức sản phẩm thực tiễn sản xuất ra thấp rộng công suất thường ngày thì kế toán tài chính phải tính và xác định hoài sinh sản chung cố định phân bổ vào phí tổn chế biến cho một đơn vị sản phẩm theo mức công suất thường nhật. Khoản phí tổn sinh sản chung chắc chắn ko phân bổ (ko tính vào giá thành sản phẩm số chênh lệch giữa tổng số phí sinh sản chung một mực thực tại nảy lớn rộng phí tổn sinh sản chung nhất mực tính vào giá thành sản phẩm) được ghi nhận vào giá vốn mặt hàng buôn bán trong kỳ, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán

– tổn phí SXKD dở dang; hoặc

– hoài sinh sản chung.

– đề đạt khoản ngốn, mất mát của mặt hàng tồn kho sau Khi trừ (-) phần bồi trả do trách nhiệm cá nhân gây ra, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán

Có các

, 153, 156, 138 (1381),…

– phản ảnh chi phí tự xây dựng TSCĐ vượt quá mức thường nhật ko được tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình trả mỹ xong, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán

– Xây dựng cơ bạn dạng dở dang.

c) Hạch toán khoản trích lập hoặc trả nhập dự phòng giảm giá mặt hàng tồn kho

– Trường hợp số phòng ngừa giảm giá mặt hàng tồn kho phải lập kỳ này lớn rộng số đã lập kỳ trước, kế toán tài chính trích lập bổ sung phần chênh lệch, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán

– đề phòng tổn thất tài sản (2294).

– Trường hợp số đề phòng giảm giá mặt hàng tồn kho phải lập kỳ này nhỏ rộng số đã lập kỳ trước, kế toán tài chính trả nhập phần chênh lệch, ghi:

Nợ TK 229 – phòng ngừa tổn thất tài sản (2294)

Có TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán.

d) Các kỹ năng tài chính tài chính liên tưởng đến phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại Bất Động Sản đầu tư:

– Định kỳ tính, trích khấu ngốn Bất Động Sản đầu tư đang cho thuê phát động và sinh hoạt giải trí, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán (chi tiết uổng marketing thương mại Bất Động Sản đầu tư)

7 – Hao mòn Bất Động Sản đầu tư.

– Khi nảy sinh chi phí can dự đến Bất Động Sản đầu tư sau ghi nhận ban sơ nếu ko thoả mãn điều khiếu nại ghi tăng giá trị Bất Động Sản đầu tư, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán (chi tiết uổng kinh dinh Bất Động Sản đầu tư) Nợ TK 242 – uổng trả trước (nếu phải phân bổ dần)

Có các

, 112, 152, 153, 334,…

– Các uổng can hệ đến cho thuê phát động và sinh hoạt giải trí Bất Động Sản đầu tư, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán (chi tiết chi phí kinh dinh Bất Động Sản đầu tư)

Có các TK 111, 112, 331, 334,…

– Kế toán giảm nguyên giá và giá trị ngốn mòn của Bất Động Sản đầu tư (nếu có) do buôn bán, thanh lý, ghi:

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (2147 – Hao mòn Bất Động Sản đầu tư)

Nợ TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán (giá trị còn lại của Bất Động Sản đầu tư)

– Bất động sản đầu tư (nguyên giá).

– Các uổng buôn bán, thanh lý Bất Động Sản đầu tư phát sinh, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán (chi tiết chi phí marketing thương mại Bất Động Sản đầu tư)

Nợ

– Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 331,…

đ) Phương pháp kế toán tài chính khoản phí tổn trích trước để tạm tính giá vốn product BDS được xác định là đã buôn bán đối với doanh nghiệp là chủ đầu tư:

– Khi trích trước chi phí để tạm tính giá vốn product BDS đã buôn bán trong kỳ, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán

– uổng phải trả.

– Các tổn phí đầu tư, xây dựng thực tiễn nảy đã có đủ giấy tờ tài liệu và được kiểm nghiệm tụ hội để tính hoài đầu tư xây dựng BDS, ghi:

Nợ TK 154 – phí sản xuất, marketing thương mại dở dang

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có các tài khoản liên quan lại.

– Khi các khoản tổn phí trích trước đã có đủ giấy tờ, tài liệu chứng minh là đã thực tại phát sinh, kế toán tài chính ghi giảm khoản uổng trích trước và ghi giảm phí tổn sinh sản, kinh dinh dở dang, ghi:

Nợ TK 335 – tổn phí phải trả

Có TK 154 – hoài sản xuất, marketing thương mại dở dang.

– Khi sờ soạng dự án BDS trả mỹ xong, kế toán tài chính phải quyết toán và ghi giảm số dư khoản phí tổn trích trước còn lại, ghi:

Nợ TK 335 – phí tổn phải trả

Có TK 154 – chi phí sản xuất, marketing thương mại dở dang

Có TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán (phần chênh lệch giữa số phí tổn trích trước còn lại cao rộng phí thực tiễn phát sinh).

e) Trường hợp dùng sản phẩm sinh sản ra chuyển thành TSCĐ để dùng, ghi:

Nợ

– TSCĐ hữu hình

Có TK 154 – tổn phí sản xuất, marketing thương mại dở dang.

g) Hàng buôn bán bị trả lại nhập kho, ghi:

Nợ các

,156

Có TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán.

h) Trường hợp khoản chiết khấu thương mại hoặc giảm giá mặt hàng buôn bán cảm bắt gặp sau lúc mua mặt hàng, kế toán tài chính phải cứ vào tình hình biến động của mặt hàng tồn kho để phân bổ số chiết khấu thương nghiệp, giảm giá mặt hàng buôn bán tốt hưởng trọn dựa trên số mặt hàng tồn kho chưa tiêu thụ, số đã xuất dùng cho phát động và sinh hoạt giải trí đầu tư xây dựng hoặc đã xác định là tiêu thụ trong kỳ:

Nợ các TK 111, 112, 331…

Có các

, 153, 154, , 155, 156 (giá trị khoản CKTM, GGHB của số mặt hàng tồn kho chưa tiêu thụ trong kỳ)

– Xây dựng căn bạn dạng dở dang (giá trị khoản CKTM, GGHB của số mặt hàng tồn kho đã xuất dùng cho phát động và sinh hoạt giải trí đầu tư xây dựng)

Có TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán (giá trị khoản CKTM, GGHB của số mặt hàng tồn kho đã tiêu thụ trong kỳ).

k) Kết chuyển giá vốn mặt hàng buôn bán của các sản phẩm, product, BDS đầu tư, dịch vụ được xác định là đã buôn bán trong kỳ vào bên Nợ tài khoản 911 “Xác định hiệu quả kinh dinh”, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định hiệu quả kinh dinh

Có TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán.

3.2) Đối với doanh nghiệp kế toán tài chính mặt hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ

a) Đối với doanh nghiệp thương nghiệp:

– Cuối kỳ, xác định và kết chuyển trị giá vốn của product đã xuất buôn bán, được xác định là đã buôn bán, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán.

– Mua mặt hàng.

– Cuối kỳ, kết chuyển giá vốn product đã xuất buôn bán tốt xác định là đã buôn bán vào bên Nợ tài khoản 911 “Xác định hiệu quả kinh dinh”, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định hiệu quả marketing thương mại

Có TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán.

b) Đối với doanh nghiệp sản xuất và marketing thương mại dịch vụ :

– Đầu kỳ, kết chuyển trị giá vốn của thành phẩm tồn kho đầu kỳ vào trương mục 632 “Giá vốn mặt hàng buôn bán”, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán

Có TK 155 – Thành phẩm.

– Đầu kỳ, kết chuyển trị giá của thành phẩm, dịch vụ đã gửi buôn bán tuy nhiên chưa được xác định là đã buôn bán vào trương mục 632 “Giá vốn mặt hàng buôn bán”, ghi:

Nợ TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán

– Hàng gửi đi buôn bán.

– Giá thành của thành phẩm trả mỹ xong nhập kho, giá thành dịch vụ đã trả mỹ xong, ghi:

Nợ

– Giá vốn mặt hàng buôn bán

– Giá thành sản phẩm.

– Cuối kỳ, kết chuyển giá vốn của thành phẩm tồn kho cuối kỳ vào bên Nợ trương mục 155 “Thành phẩm”, ghi:

Nợ TK 155 – Thành phẩm

Có TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán.

– Cuối kỳ, xác định trị giá của thành phẩm, dịch vụ đã gửi buôn bán tuy nhiên chưa được xác định là đã buôn bán, ghi:

Nợ TK 157 – Hàng gửi đi buôn bán

Có TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán.

– Cuối kỳ, kết chuyển giá vốn của thành phẩm, dịch vụ đã được xác định là đã buôn bán trong kỳ vào bên Nợ trương mục 911 “Xác định hiệu quả marketing thương mại”, ghi:

Nợ TK 911 – Xác định hiệu quả marketing thương mại

Có TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán.

Các bạn có nhu muốn muốn học tập thực hành làm kế toán tài chính tổng hợp trên chứng từ thực tại, thực hành xử lý các kỹ năng hạch toán, tính thuế, kê khai thuế GTGT. TNCN, TNDN… tính lương, trích khấu ngốn TSCĐ….lập vắng tài chính, quyết toán thuế cuối năm … thì có thể dự:

Lớp

thực tại tại Tác_Giả_2

Bài viết Cách hạch toán Giá vốn mặt hàng buôn bán Tài khoản 632 theo TT 200 2021-09-06 14:59:00

#Cách #hạch #toán #Giá #vốn #mặt hàng #buôn bán #Tài #khoản #theo