Cách hạch toán mối cung cấp ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp Tài khoản 461 theo TT 200 2022

Cách héc tạch toán tài khoản 461 – Nguồn ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp theo Thông tư 200

: dùng để phản ảnh tình hình hít, sử dụng và quyết toán số ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp, ngân sách đầu tư đầu tư dự án của đơn vị.

1. Nguyên tắc kế toán tài chính

a) tài khoản này dùng để phản ánh tình hình tiếp thụ, sử dụng và quyết toán số ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp, ngân sách đầu tư đầu tư dự án của đơn vị. tài khoản này chỉ sử dụng ở các đơn vị được Nhà nước hoặc đơn vị cấp trên cấp phát ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp, ngân sách đầu tư đầu tư dự án.

Nguồn ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp, ngân sách đầu tư đầu tư dự án là khoản ngân sách đầu tư đầu tư do Ngân sách đất nước hoặc cấp trên cấp cho đơn vị, hoặc được Chính phủ, các tổ chức, cá nhân chủ nghĩa trong nước và nước ngoài giúp đỡ, tài trợ trực tiếp thực hành các chương trình mục tiêu, dự án đã được duyệt, để thực hành những trách nhiệm tài chính tài chính, chính trị, xã hội do đất nước hoặc cấp trên giao ko vì mục đích lợi nhuận. Việc sử dụng mối cung cấp ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp, ngân sách đầu tư đầu tư dự án phải theo đúng dự toán được duyệt và phải quyết toán với cơ quan lại cấp ngân sách đầu tư đầu tư. Nguồn ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp cũng có thể được tạo hình từ các khoản thu sự nghiệp nảy sinh tại đơn vị, như thu viện phí của công viên chức chức trong ngành nằm điều trị, điều chăm sóc tại bệnh viện của đơn vị, thu chi phí khóa đào tạo tập, thu lệ phí…

b) Nguồn ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp, mối cung cấp ngân sách đầu tư đầu tư dự án phải được hạch toán chi tiết theo từng mối cung cấp tạo hình: Ngân sách đất nước cấp, đơn vị cấp trên cấp, nhận giúp đỡ, tài trợ của tổ chức, cá nhân, từ thu sự nghiệp của đơn vị. song song, phải hạch toán chi tiết, tách bạch mối cung cấp ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp năm nay và ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp năm trước.

c) Nguồn ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp, mối cung cấp ngân sách đầu tư đầu tư dự án phải được dùng đúng mục đích, nội dung phát động và sinh hoạt giải trí, đúng tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước, của đơn vị cấp trên và trong phạm vi dự toán đã được duyệt.

d) Trường hợp mối cung cấp ngân sách đầu tư đầu tư được NSNN cấp thì tùy theo từng phương thức cấp phát ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp của Ngân sách Nhà nước để ghi sổ kế toán tài chính:

– Nếu Ngân sách Nhà nước cấp ngân sách đầu tư đầu tư bởi lệnh chi tiền, Khi cảm bắt gặp giấy báo Có, số tiền đã vào Tài khoản của đơn vị, kế toán tài chính song song ghi tăng tiền gửi và ghi tăng mối cung cấp ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp;

– Nếu Ngân sách đất nước cấp ngân sách đầu tư đầu tư bởi mẫu mã giao dự toán chi sự nghiệp, dự án, Khi cảm bắt gặp thông tin hoặc Khi rút dự toán chi sự nghiệp, dự án để chi, đơn vị phải thuyết minh trên ít tài chính, song song ghi Có TK 461 “Nguồn ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp” đối ứng với các TK có liên tưởng.

đ) Cuối mỗi năm tài chính, đơn vị phải làm thủ tục quyết toán tình hình thu nạp và dùng mối cung cấp ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp với cơ cỗ ván chính, cơ quan lại chủ cai quản và với từng cơ quan lại, tổ chức cấp phát ngân sách đầu tư đầu tư theo chính sách tài chính hiện nay hành. Số ngân sách đầu tư đầu tư dùng chưa ko hề được xử lý theo quyết định của cơ quan lại có thẩm quyền. Đơn vị chỉ được chuyển sang năm sau số ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp, dự án chưa sử dụng ko hề Khi được cơ quan lại hoặc cấp có thẩm quyền ưng.

e) Cuối năm tài chính, nếu số chi phát động và sinh hoạt giải trí bởi mối cung cấp ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp chưa được duyệt quyết toán, thì kế toán tài chính kết chuyển mối cung cấp ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp năm nay sang mối cung cấp ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp năm trước.

2. Kết cấu và nội dung phải ánh của tài khoản 461 – Nguồn ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp

Bên Nợ:

– Số chi bởi mối cung cấp ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp, mối cung cấp ngân sách đầu tư đầu tư dự án đã được duyệt quyết toán với mối cung cấp ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp, mối cung cấp ngân sách đầu tư đầu tư dự án;

– Số ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp, ngân sách đầu tư đầu tư dự án dùng ko ko hề trả trả cho NSNN hoặc nộp trả cấp trên.

Bên Có:

– Số ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp, ngân sách đầu tư đầu tư dự án đã thực nhận của Ngân sách hoặc cấp trên;

– Các khoản thu sự nghiệp phát sinh tại đơn vị được bổ sung mối cung cấp ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp.

Số dư bên Có:

Số ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp, ngân sách đầu tư đầu tư dự án đã nhận của Ngân sách hoặc cấp trên cấp tuy nhiên chưa sử dụng hoặc đã dùng tuy nhiên chưa được quyết toán.

trương mục 461 – Nguồn ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp, có 2 tài khoản cấp 2:

– tài khoản 4611 – Nguồn ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp năm trước

: phản ánh số ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp, ngân sách đầu tư đầu tư dự án thuộc năm trước đã dùng tuy nhiên bẩm quyết toán năm trước chưa được duyệt và số ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp năm trước chưa sử dụng ko hề. Khi vắng quyết toán năm trước được duyệt, số chi bởi mối cung cấp ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp, ngân sách đầu tư đầu tư dự án năm trước sẽ được chuyển trừ vào Tài khoản 461 “Nguồn ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp” (4611- Nguồn ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp năm trước). Còn số ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp năm trước chưa sử dụng ko hề, tùy theo quyết định của cơ quan lại tài chính hoặc cấp có thẩm quyền, phải nộp lại ngân sách hoặc chuyển thành mối cung cấp ngân sách đầu tư đầu tư năm nay.

– trương mục 4612 – Nguồn ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp năm nay

: đề đạt mối cung cấp ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp, ngân sách đầu tư đầu tư dự án đã được Ngân sách hoặc cấp trên cấp trong năm nay, bao gồm các khoản ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp năm trước chưa sử dụng ko hề Khi xét duyệt vắng quyết toán được chuyển thành khoản ngân sách đầu tư đầu tư của năm nay. Hết niên độ kế toán tài chính, sang đầu năm sau số ngân sách đầu tư đầu tư thuộc năm nay, nếu chưa được quyết toán sẽ được chuyển từ tài khoản 4612 “Nguồn ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp năm nay” sang Tài khoản 4611 “Nguồn ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp năm trước” để theo dõi cho đến Khi bẩm quyết toán năm trước được duyệt.

3. Phương pháp kế toán tài chính một số giao dịch tài chính tài chính đẵn

a) Nhận ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp, ngân sách đầu tư đầu tư dự án do Ngân sách Nhà nước cấp bởi lệnh chi tiền hoặc ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp do cấp trên cấp bởi tiền, ghi:

Nợ các

, 112

Có TK 461 – Nguồn ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp (4612).

b) Khi rút dự toán chi sự nghiệp, dự án về nhập quỹ hoặc mua vật tư, dụng cụ hoặc tính sổ trực tiếp cho người buôn bán sản phẩm, hoặc chi trực tiếp, ghi:

Nợ TK 111 – Tiền mặt

Nợ

– Phải trả cho người buôn bán

Nợ

– Chi sự nghiệp (1612)

Nợ các

, 153, …

Có TK 461 – Nguồn ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp (4612).

c) Các khoản thu sự nghiệp nảy sinh tại đơn vị (nếu có), ghi:

Nợ các TK 111, 112, …

Có TK 461 – Nguồn ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp (4612).

d) Nhận ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp bởi TSCĐ do Ngân sách cấp, đơn vị cấp trên cấp hoặc được trợ giúp ko trả trả bởi TSCĐ dùng cho phát động và sinh hoạt giải trí sự nghiệp, phát động và sinh hoạt giải trí dự án, ghi:

Nợ

– TSCĐ hữu hình

Nợ

– TSCĐ vô hình

Có TK 461 – Nguồn ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp.

song song, ghi:

Nợ TK 161 – Chi sự nghiệp

Có TK 466 – Nguồn ngân sách đầu tư đầu tư đã tạo hình TSCĐ.

đ) Cuối kỳ kế toán tài chính năm, đơn vị còn có số dư tiền mặt, tiền gửi thuộc mối cung cấp ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp, ngân sách đầu tư đầu tư dự án nếu phải nộp trả số ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp dùng ko ko hề cho Ngân sách Nhà nước hoặc cấp trên, Khi nộp trả, ghi:

Nợ TK 461 – Nguồn ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp

Có các TK 111, 112.

Nếu số ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp, ngân sách đầu tư đầu tư dự án dùng ko ko hề được giữ lại để chuyển thành mối cung cấp ngân sách đầu tư đầu tư năm sau thì ko thực hành bút toán trên.

e) Khi thưa quyết toán chi sự nghiệp, chi dự án được duyệt ngay trong năm, ghi:

Nợ TK 461 – Nguồn ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp (4612)

Có TK 161 – Chi sự nghiệp (1612) (số chi được duyệt).

g) Nếu đến cuối năm mỏng quyết toán chi sự nghiệp, dự án chưa được duyệt:

– Kết chuyển chi sự nghiệp, chi dự án năm nay thành chi sự nghiệp, chi dự án năm trước, ghi:

Nợ TK 161- Chi sự nghiệp (1611 – Chi sự nghiệp năm trước)

Có TK 161- Chi sự nghiệp (1612 – Chi sự nghiệp năm nay).

– Đồng thời kết chuyển mối cung cấp ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp, ngân sách đầu tư đầu tư dự án năm nay thành mối cung cấp ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp, ngân sách đầu tư đầu tư dự án năm trước, ghi:

Nợ TK 461- Nguồn ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp (4612)

Có TK 461 – Nguồn ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp (4611).

h) Khi vắng quyết toán chi sự nghiệp, chi dự án năm trước được duyệt, ghi:

Nợ TK 461 – Nguồn ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp (4611)

Có TK 161 – Chi sự nghiệp (1611).

i) Nguồn ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp của năm trước được xác định còn thừa Khi xét duyệt thưa quyết toán năm, được chuyển thành mối cung cấp ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp năm nay, ghi:

Nợ TK 461- Nguồn ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp (4611)

Có TK 461- Nguồn ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp (4612).

Nguồn Cách hạch toán mối cung cấp ngân sách đầu tư đầu tư sự nghiệp Tài khoản 461 theo TT 200 2021-09-07 10:20:00

#Cách #hạch #toán #mối cung cấp #kinh #phí #sự #nghiệp #Tài #khoản #theo