Cách hạch toán nhượng buôn cung cấp Tài sản cố định – Thủ tục nhượng buôn cung cấp 2022

Hạch toán nhượng buôn cung cấp TSCĐ như nào? Thủ tục nhượng buôn cung cấp tài sản nhất mực ra sao?

xin trích các quy định về nhượng buôn cung cấp TSCĐ, cách hạch toán nhượng buôn cung cấp TSCĐ chi tiết:

cứ theo Điều 35, Điều 93 và Điều 94 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định cụ thể như sau:

————————————————————————-

1. Thủ tục nhượng buôn cung cấp tài sản nhất mực:

TSCĐ nhượng buôn cung cấp

thường là những TSCĐ

chẳng cần dùng

hoặc

xét thấy sử dụng ko hề cực tốt

.

– Khi nhượng buôn cung cấp TSCĐ hữu hình phải làm đầy đủ các thủ tục cấp thiết như sau:

– Lập Hội đồng xác định giá TSCĐ.

– Quyết định nhượng buôn cung cấp TSCĐ.

– thông tin công khai và tổ chức đấu giá.

– Hợp đồng mua buôn cung cấp TSCĐ.

– Lập hóa đơn GTGT nhượng bố́n TSCĐ.

– Và các chứng từ can hệ đến nhượng buôn cung cấp.

Xem thêm

:

.

———————————————————————–

2. Cách hạch toán nhượng buôn cung cấp TSCĐ:

– cứ vào biên các độc giả dạng giao nhận TSCĐ, hóa đơn và các chứng từ can hệ đến nhượng buôn cung cấp TSCĐ các các độc giả

hạch toán nhượng buôn cung cấp TSCĐ

như sau:

a. Nếu nhượng buôn cung cấp TSCĐ dùng vào

sinh sản, marketing thương mại:

– đề đạt doanh thu nhượng buôn cung cấp TSCĐ:

+/ Nếu DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp

khấu trừ:

Nợ các TK 111, 112, 131,. . .

Có TK 3331 – Thuế giá trị gia tăng phải nộp (33311)

Có TK 711 – Thu nhập khác (Giá buôn cung cấp chưa có thuế GTGT).

+/ Nếu DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp

trực tiếp:

Nợ các TK 111, 112, 131,. . .

Có TK 711 – Thu nhập khác (Tổng giá thanh toán).

– Ghi giảm TSCĐ đã nhượng buôn cung cấp:

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (2141) (Giá trị đã ngốn mòn)

Nợ TK 811 – phí tổn khác (Giá trị còn lại)

Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (Nguyên giá).

– Các hoài nảy cho phát động và sinh hoạt giải trí thanh lý, nhượng buôn cung cấp TSCĐ, ghi:

Nợ TK 811 – phí khác

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 141, 331,… (tổng giá thanh toán).

– Ghi nhận khoản thu từ buôn cung cấp giấy tờ thầu

can hệ đến phát động và sinh hoạt giải trí thanh lý, nhượng buôn cung cấp TSCĐ, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 138…

Có TK 811 – phí tổn khác.

+) Trường hợp

phá dỡ TSCĐ

, ghi:

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (giá trị ngốn mòn)

Nợ TK 811 – phí tổn khác (giá trị còn lại)

Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (nguyên giá)

——————————————————————–

Lưu ý:

– Trường hợp

thanh lý TSCĐ

: … kế toán tài chính ghi sổ như ngôi trường hợp nhượng buôn cung cấp TSCĐ nêu trên.

– Trường hợp

dỡ bỏ

hoặc

huỷ bỏ TSCĐ

-> Được xử lý hạch toán theo quy định hiện nay hành đối với thanh lý tài sản một mực.

Chi tiết xem thêm:

.

– Hạch toán việc

nhượng buôn cung cấp, thanh lý

TSCĐ vô hình

được quy định như hạch toán nhượng buôn cung cấp, thanh lý TSCĐ hữu hình nêu trên.

—————————————————————–

b. Nếu nhượng buôn cung cấp TSCĐ dùng vào phát động và sinh hoạt giải trí

sự nghiệp, dự án:

– Ghi giảm TSCĐ đã nhượng buôn cung cấp:

Có TK 466 – Nguồn ngân sách đầu tư đầu tư đã tạo hình TSCĐ (Giá trị còn lại)

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (Giá trị đã ngốn mòn)

Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (Nguyên giá).

– Số tiền thu, chi liên quan lại đến nhượng buôn cung cấp TSCĐ hữu hình ghi vào các tài khoản can hệ theo quy định của cơ quan lại có thẩm quyền.

c. Nếu nhượng buôn cung cấp TSCĐ dùng vào phát động và sinh hoạt giải trí

văn hóa, phúc lợi:

– Ghi giảm TSCĐ đã nhượng buôn cung cấp:

Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3533) (Giá trị còn lại)

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (Giá trị đã ngốn mòn)

Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (Nguyên giá).

– Phản ánh doanh thu nhượng buôn cung cấp TSCĐ:

Nợ các TK 111, 112,. . .

Có TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3532)

Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp đất nước (3331) (Nếu có).

– đề đạt số chi về nhượng buôn cung cấp TSCĐ:

Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3532)

Có các TK 111, 112,. . .

————————————————————————-

Xem thêm

:

Scr Cách hạch toán nhượng buôn cung cấp Tài sản cố định – Thủ tục nhượng buôn cung cấp 2021-08-20 17:53:00

#Cách #hạch #toán #nhượng #buôn cung cấp #Tài #sản #cố #định #Thủ #tục #nhượng #buôn cung cấp