Cách hạch toán Phải trả nội bộ Tài khoản 336 theo Thông tư 133 2022

chỉ dẫn cách hạch toán trương mục 336 theo thông tư 133, cách hạch toán chi nhánh phụ thuộc, Khi nhận vốn cấp, product, sản phẩm,TSCĐ từ Công ty cấp trên, hạch toán phải trả nội bộ …
1. Nguyên tắc kế toán tài chính tài khoản 336 – Phải trả nội bộ
a) tài khoản này dùng để phản ảnh tình hình thanh toán các khoản phải trả giữa doanh nghiệp (đơn vị cấp trên) với các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc có tổ chức công tác kế toán tài chính (đơn vị cấp bên dưới);
Giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc của cùng một doanh nghiệp với nhau
.
– Trong doanh nghiệp, việc phân loại các đơn vị cấp bên dưới trực thuộc cho mục đích kế toán tài chính được cứ vào thực chất của đơn vị (hạch toán độc lập hoặc hạch toán phụ thuộc, có tư cách pháp nhân Hay là ko, có người đại diện trước pháp luật Hay là ko) mà ko phụ thuộc vào tên gọi của đơn vị đó (chi nhánh, xí nghiệp, tổ, đội…).
b) Các khoản phải trả nội bộ phản ánh trên tài khoản 336 “Phải trả nội bộ” bao héc tàm tất cả khoản phải trả về vốn marketing thương mại và các khoản đơn vị hạch toán phụ thuộc phải nộp doanh nghiệp, phải trả đơn vị hạch toán phụ thuộc khác; Các khoản doanh nghiệp phải cấp cho đơn vị hạch toán phụ thuộc. Các khoản phải trả, phải nộp có thể là quan lại hệ nhận tài sản, vốn, thanh toán vãng lai, chi hộ trả hộ, …;
c) Tùy theo việc phân cấp cai quản lý và đặc điểm phát động và sinh hoạt giải trí, doanh nghiệp quyết định đơn vị hạch toán phụ thuộc ghi nhận khoản vốn kinh dinh được doanh nghiệp cấp vào TK 3361 – Phải trả nội bộ về vốn kinh dinh hoặc
d) Tài khoản 336 “Phải trả nội bộ” được hạch toán chi tiết cho từng đơn vị nội bộ có quan lại hệ tính sổ, trong đó được theo dõi theo từng khoản phải nộp, phải trả.
đ) Cuối kỳ
, kế toán tài chính tiến hành đánh giá, đối chiếu trương mục 136, tài khoản 336 giữa các đơn vị nội bộ theo từng nội dung thanh toán để lập biên bạn dạng chất sổ bù trừ với từng đơn vị làm căn cứ hạch toán bù trừ trên 2 Tài khoản này. Khi đối chiếu, nếu có chênh lệch, phải tìm duyên cớ và điều chỉnh kịp lúc.
2. Kết cấu và nội dung Tài khoản 336 – Phải trả nội bộ
Bên Nợ:
– Số tiền đã trả cho đơn vị hạch toán phụ thuộc;
– Số tiền đơn vị hạch toán phụ thuộc đã nộp doanh nghiệp;
– Số tiền đã trả các khoản mà các đơn vị nội bộ chi hộ, hoặc thu hộ đơn vị nội bộ;
– Bù trừ các khoản phải thu với các khoản phải trả của cùng một đơn vị có quan lại hệ thanh toán.
Bên Có:
– Số vốn marketing thương mại của đơn vị hạch toán phụ thuộc được doanh nghiệp cấp;
– Số tiền đơn vị hạch toán phụ thuộc phải nộp doanh nghiệp;
– Số tiền phải trả cho đơn vị hạch toán phụ thuộc;
– Số tiền phải trả cho các đơn vị khác trong nội bộ về các khoản đã được đơn vị khác chi hộ và các khoản thu hộ đơn vị khác.
Số dư bên Có:
Số tiền còn phải trả, phải nộp cho doanh nghiệp và các đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp.
trương mục 336 – Phải trả nội bộ, có 2 Tài khoản cấp 2:
– tài khoản 3361 – Phải trả nội bộ về vốn kinh dinh:
Tài khoản này chỉ mở ở đơn vị cấp bên dưới hạch toán phụ thuộc để phản ảnh số vốn kinh dinh được đơn vị cấp trên giao.
– trương mục 3368 – Phải trả nội bộ khác:
đề đạt ắt các khoản phải trả khác giữa các đơn vị nội bộ trong cùng một doanh nghiệp.
3. Cách hạch toán Phải trả nội bộ Tài khoản 336
3.1. Tại đơn vị hạch toán phụ thuộc (đơn vị cấp bên dưới)
a) Khi đơn vị hạch toán phụ thuộc như chi nhánh, cửa mặt hàng… nhận vốn được cấp
bởi doanh nghiệp, đơn vị cấp trên, ghi:
Nợ các
, 112, 152, 155, 156, 211, 217…..
Có TK 336 – Phải trả nội bộ (3361).
b) Số tiền phải trả cho các đơn vị nội bộ khác về các khoản đã được chi hộ, trả hộ, hoặc Khi nhận sản phẩm, product, dịch vụ
từ các đơn vị nội bộ chuyển đến, ghi:
Nợ các TK 152, 153, 156…
Nợ
Nợ TK 642 – phí cai quản lý kinh dinh
Nợ
TK 133 –
Có TK 336 – Phải trả nội bộ.
Xem thêm:
c) Khi thu tiền hộ hoặc vay các đơn vị nội bộ khác,
ghi:
Nợ các TK 111,112,…
Có TK 336 – Phải trả nội bộ.
d) Khi trả tiền cho doanh nghiệp và các đơn vị nội bộ về các khoản phải trả, phải nộp, chi hộ, thu hộ
, ghi:
Nợ TK 336 – Phải trả nội bộ
Có các TK 111,112,…
đ) Khi có quyết định điều chuyển tài sản cho các đơn vị khác trong nội bộ và có quyết định giảm vốn marketing thương mại ở đơn vị hạch toán phụ thuộc
, ghi:
Nợ TK 336 – Phải trả nội bộ (3361)
Nợ
(nếu điều chuyển TSCĐ, BĐSĐT)
Có các TK 152, 155, 156, 211, 217…..
Xem thêm:
e) Bù trừ giữa các khoản phải thu và phải trả nảy từ giao tiếp với các đơn vị nội bộ
, ghi:
Nợ TK 336 – Phải trả nội bộ

.
g) Trường hợp đơn vị hạch toán phụ thuộc ko được phân cấp kế toán tài chính đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
(TK 421), định kỳ đơn vị hạch toán phụ thuộc kết chuyển các khoản doanh thu, thu nhập, hoài trực tiếp qua TK 336 – Phải trả nội bộ hoặc qua TK 911 – Xác định hiệu quả marketing thương mại, ghi:
– Kết chuyển doanh thu, thu nhập,
ghi:
Nợ các
, 515, 711
Có TK 911 – Xác định hiệu quả kinh dinh (nếu đơn vị hạch toán phụ thuộc theo dõi hiệu quả kinh dinh ko tuân theo dõi hiệu quả marketing thương mại)
– Kết chuyển các khoản chi phí
, ghi:
Nợ TK 336 – Phải trả nội bộ (nếu đơn vị hạch toán phụ thuộc ko được phân cấp theo dõi hiệu quả marketing thương mại)
Nợ TK 911 – Xác định hiệu quả marketing thương mại (nếu đơn vị hạch toán trong kỳ)
Có TK 336 – Phải trả nội bộ (nếu đơn vị hạch toán phụ thuộc được phân cấp theo dõi hiệu quả marketing thương mại riêng)
Có các
, 635, 642, 811
– Định kỳ, đơn vị hạch toán phụ thuộc được phân cấp theo dõi hiệu quả marketing thương mại trong kỳ kết chuyển hiệu quả marketing thương mại (lãi hoặc lỗ) chuyển lên đơn vị cấp trên, ghi:
+ Kết chuyển lãi:
Nợ TK 911 – Xác định hiệu quả kinh dinh.
Có TK 336 – Phải trả nội bộ.
+ Kết chuyển lỗ:
Nợ TK 336 – Phải trả nội bộ
Có TK 911 – Xác định hiệu quả kinh dinh.
h) Trường hợp được phân cấp hạch toán đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
, định kỳ đơn vị hạch toán phụ thuộc kết chuyển lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cho đơn vị cấp trên, ghi:
– Kết chuyển lãi, ghi:
Nợ
TK 421-
Có TK 336 – Phải trả nội bộ.
– Kết chuyển lỗ, ghi:
Nợ TK 336 – Phải trả nội bộ
Có TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
3.2. Hạch toán tại doanh nghiệp có đơn vị hạch toán phụ thuộc (đơn vị cấp trên)
a) Số quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi phải cấp cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc, ghi:
Nợ
Có TK 336 – Phải trả nội bộ.
b) Các khoản phải trả cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc, ghi:
Nợ
Nợ
Nợ
Nợ TK 331 – Phải trả cho người buôn bán
Nợ
TK 642 –
Có TK 336 – Phải trả nội bộ.
c) Khi tính sổ các khoản phải trả cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc, ghi:
Nợ TK 336 – Phải trả nội bộ
Có các TK 111, 112, …
d) Bù trừ các khoản phải thu, phải trả nội bộ, ghi:
Nợ TK 336 – Phải trả nội bộ
Có TK 136 – Phải thu nội bộ.
Xem thêm:

58

Dữ Liệu Cách hạch toán Phải trả nội bộ Tài khoản 336 theo Thông tư 133 2021-09-01 14:16:00

#Cách #hạch #toán #Phải #trả #nội #bộ #Tài #khoản #theo #Thông #tư