Cách hạch toán quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm – TK 351 2022

trương mục 351 – quỹ đề phòng trợ cấp mất việc đánh:
dùng để phản ảnh tình hình trích lập và sử dụng quỹ dự phòng trợ cấp mất việc công của doanh nghiệp.
Chú ý:
Theo Thông tư 200 thay thế QĐ 15 thì đã bỏ tài khoản 142. Nhưng nếu DN bộ́n sử dụng QĐ 48 thì vẫn sử dụng tài khoản 142 bình thường.
HẠCH TOÁN tài khoản NÀY CẦN trọng
MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU
1. Quỹ đề phòng trợ cấp mất việc đả của doanh nghiệp dùng để chi trợ cấp thôi việc, mất việc đánh, đào tạo lại nghề cho người cần lao tại doanh nghiệp theo quy định hiện nay hành.
2. Quỹ đề phòng trợ cấp mất việc công được trích lập và hạch toán vào hoài cai quản lý doanh nghiệp trong kỳ của doanh nghiệp. Trường hợp quỹ ngừa trợ cập mất việc làm mỗi năm ko chi ko hề được chuyển số dư sang năm sau. Trường hợp quỹ dự phòng trợ cấp việc đánh mất đi để chi trợ cấp cho người lao động thôi việc, mất việc torng năm tài chính thì quơ phần chênh lệch thiếu được hạch toán vào hoài cai quản lý doanh nghiệp trong kỳ.
3. thời tự khắc trích lập quỹ ngừa trợ cấp mất việc tiến đánh là Thời điểm khoá sổ kế toán tài chính để lập vắng tài chính năm. Trường hợp doanh nghiệp phải lập mỏng tài chính giữa niên độ (quí) thì có thể điều chỉnh quỹ ngừa trợ cấp mất việc công theo quí Khi lập báo cho biết giải trình tài chính.
KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG đề đạt CỦA
trương mục 351 – QUỸ phòng ngừa TRỢ CẤP MẤT VIỆC đánh
Bên Nợ:
Chi trả cho người lao động thôi việc, mất việc công từ quỹ phòng ngừa trợ cấp mất việc đả.
Bên Có:
Trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm.
Số dư bên Có:
Quỹ ngừa trợ cấp mất việc đánh chưa dùng.
PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ cốt yếu
1. Trích lập quỹ ngừa trợ cấp mất việc tiến đánh theo chính sách tài chính hiện nay hành, ghi:
Nợ TK 642 – phí cai quản lý doanh nghiệp
Có TK 351 – Quỹ phòng ngừa trợ cấp mất việc làm.
2. Chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc tiến đánh, chi đào tạo lại nghề cho người cần lao theo chế độ, ghi:
Nợ TK 351 – Quỹ phòng ngừa trợ cấp mất việc tiến đánh
Có các TK 111, 112,. . .
3. Trường hợp quỹ đề phòng trợ cấp mất việc đả mất đi để chi trợ cấp cho người cần lao thôi việc, mất việc tiến đánh trong năm tài chính thì phần chênh lệch thiếu được hạch toán vào hoài cai quản lý doanh nghiệp trong kỳ, ghi:
Nợ TK 642 – uổng cai quản lý doanh nghiệp
Có các TK 111, 112,. . .
4. Cuối niên độ kế toán tài chính sau, doanh nghiệp tính, xác định số phòng ngừa trợ cấp mất việc làm cần phải lập. Trường hợp số đề phòng trợ cấp mất việc làm phải lập năm nay lớn rộng số phòng ngừa trợ cấp mất việc làm chưa sử dụng ko hề đang ghi trên sổ kế toán tài chính thì số chênh lệch thiếu, ghi:
Nợ TK 642 – uổng cai quản lý doanh nghiệp
Có TK 351 – Quỹ ngừa trợ cấp mất việc công.

22

Dữ Liệu Cách hạch toán quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm – TK 351 2021-09-01 06:53:00

#Cách #hạch #toán #quỹ #dự #phòng #trợ #cấp #mất #việc #làm