Cách hạch toán quỹ khen thưởng, phúc lợi – TK 431 2022

tài khoản 431 – quỹ khen thưởng, phúc lợi: dùng để phản ảnh số hiện nay nhiều và tình hình tăng, giảm quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi của doanh nghiệp. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi được trích từ lợi nhuận sau thuế TNDN của doanh nghiệp để dùng cho công tác khen thưởng, khuyến nghị ích vật chất, phục vụ nhu muốn phúc lợi công cộng, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, ý thức của người lao động.
Chú ý:
Theo Thông tư 200 thay thế QĐ 15 thì đã bỏ tài khoản 431. Nhưng nếu DN bộ́n sử dụng QĐ 48 thì vẫn sử dụng tài khoản 431 bình thường.
HẠCH TOÁN trương mục NÀY CẦN quý trọng
MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU
1. Việc trích lập và dùng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi phải theo chính sách tài chính hiện nay hành.
2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi phải được hạch toán chi tiết theo từng loại quỹ.
3. Đối với TSCĐ đầu tư, mua sắm bởi quỹ phúc lợi Khi trả mỹ xong dùng vào sinh sản, marketing thương mại, kế toán tài chính ghi tăng TSCĐ đồng thời ghi tăng mối cung cấp ngân sách kinh dinh và giảm quỹ phúc lợi.
4. Đối với TSCĐ đầu tư, mua sắm bởi quỹ phúc lợi Khi trả mỹ xong dùng cho nhu muốn văn hoá, phúc lợi của doanh nghiệp, kế toán tài chính ghi tăng TSCĐ và đồng thời được kết chuyển từ Quỹ phúc lợi (TK 4312) sang Quỹ phúc lợi đã tạo hình TSCĐ (TK 4313). Những TSCĐ này mỗi tháng ko trích khấu ngốn TSCĐ vào phí tổn mà cuối niên độ kế toán tài chính tính ngốn mòn TSCĐ một lần/một năm để ghi giảm Quỹ phúc lợi đã tạo hình TSCĐ.
KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG phản chiếu CỦA
tài khoản 431 – QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI
Bên Nợ:
– Các khoản tiêu xài quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi;
– Giảm quỹ phúc lợi đã tạo hình TSCĐ Khi tính ngốn mòn TSCĐ hoặc do nhượng buôn bán, thanh lý, phát hiện nay thiếu Khi kiểm kê TSCĐ;
– Đầu tư, mua sắm TSCĐ bởi quỹ phúc lợi Khi trả mỹ xong phục vụ nhu muốn văn hoá, phúc lợi;
– Cấp quỹ khen thưởng, phúc lợi cho cấp bên dưới hoặc nộp cấp trên.
Bên nhiều:
– Trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi từ lợi sau thuế TNDN;
– Quỹ khen thưởng, phúc lợi được cấp trên cấp hoặc cấp bên dưới nộp lên;
– Quỹ phúc lợi đã tạo hình TSCĐ tăng do đầu tư mua sắm TSCĐ bởi quỹ phúc lợi trả mỹ xong đưa vào dùng cho phát động và sinh hoạt giải trí văn hoá, phúc lợi.
Số dư bên lắm:
Số quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi hiện nay còn của doanh nghiệp.
tài khoản 431 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi, có 3 tài khoản cấp 2:
– trương mục 4311 – Quỹ khen thưởng: đề đạt số hiện nay nhiều, tình hình trích lập và ăn tiêu quỹ khen thưởng của doanh nghiệp.
– tài khoản 4312 – Quỹ phúc lợi: Phản ánh số hiện nay có, tình hình trích lập và tiêu xài quỹ phúc lợi của doanh nghiệp.
– tài khoản 4313 – Quỹ phúc lợi đã tạo hình TSCĐ: đề đạt số hiện nay giàu, tình hình tăng, giảm quỹ phúc lợi đã tạo hình TSCĐ của doanh nghiệp.
PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU
1. Trong năm Khi tạm trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, ghi:
Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối
lắm TK 431 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi(4311, 4312).
2. Cuối năm, xác định quỹ khen thưởng, phúc lợi được trích thêm, ghi:
Nợ TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối
có TK 431 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4311, 4312).
3. Tính tiền thưởng phải trả cho công viên chức và người lao động khác trong doanh nghiệp, ghi:
Nợ TK 431 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4311 – Quỹ khen thưởng)
nhiều TK 334 – Phải trả người lao động.
4. Dùng quỹ phúc lợi để chi trợ cấp gian khổ, chi cho cán bộ công tư vấn viên cấp dưới và người lao động nghỉ ngơi mát, chi cho phong trào văn hoá, văn nghệ dân chúng, ghi:
Nợ TK 431 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4312 – Quỹ phúc lợi)
lắm các TK 111, 112,. . .
5. Đối với doanh nghiệp kinh dinh nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thuế, Khi biếu, tặng sản phẩm, mặt hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ được trang trải bởi quỹ khen thưởng, phúc lợi, kế toán tài chính đề đạt doanh thu của sản phẩm, mặt hàng hoá biếu, tặng theo giá buôn bán chưa lắm thuế GTGT, ghi:
Nợ TK 431 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (Tổng giá tính sổ)
có TK 3331 – Thuế CTGT phải nộp (33311)
có TK 512 – Doanh thu buôn bán sản phẩm nội bộ (Giá buôn bán chưa có thuế GTGT).
6. Trích nộp quỹ khen thưởng, phúc lợi cho đơn vị cấp trên, ghi:
Nợ TK 431 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi
lắm các TK 111, 112,. . .
7. Dùng quỹ phúc lợi ủng hộ các vùng thiên tai, hoả hoán vị, chi từ thiện. . ., ghi:
Nợ TK 431 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4312)
nhiều các TK 111, 112,. . .
8. Số quỹ khen thưởng, phúc lợi do đơn vị cấp trên cấp xuống, ghi:
Nợ các TK 111, 112,. . .
có TK 431 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4311, 4312).
9. Khi đầu tư, mua sắm TSCĐ trả mỹ xong bởi quỹ phúc lợi đưa vào sử dụng cho mục đích văn hoá, phúc lợi của doanh nghiệp, ghi:
Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình (Nguyên giá)
giàu các TK 111, 112, 214, 331,. . .
đồng thời ghi:
Nợ TK 4312 – Quỹ phúc lợi
lắm TK 4313- Quỹ phúc lợi đã tạo hình TSCĐ.
10. Cuối niên độ kế toán tài chính, tính ngốn mòn TSCĐ đầu tư, mua sắm bởi quỹ phúc lợi, dùng phục vụ cho nhu muốn văn hoá, phúc lợi của doanh nghiệp, ghi:
Nợ TK 4313 – Quỹ phúc lợi đã tạo hình TSCĐ
giàu TK 214 – Hao mòn TSCĐ.
11. Khi nhượng buôn bán, thanh lý TSCĐ đầu tư, mua sắm bởi quỹ phúc lợi, dùng vào phát động và sinh hoạt giải trí văn hoá, phúc lợi:
a. Ghi giảm TSCĐ nhượng buôn bán, thanh lý:
Nợ TK 4313 – Quỹ phúc lợi đã tạo hình TSCĐ (Giá trị còn lại)
Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (Giá trị ngốn mòn)
giàu TK 211 – TSCĐ hữu hình (Nguyên giá).
b. đề đạt các khoản thu, chi nhượng buôn bán, thanh lý TSCĐ:
– Đối với các khoản chi, ghi:
Nợ TK 431 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4312)
có các TK 111, 112, 334,. . .
– Đối với các khoản thu, ghi:
Nợ các TK 111, 112,. . .
nhiều TK 431 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4312)
lắm TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (Nếu giàu).

5

Data Cách hạch toán quỹ khen thưởng, phúc lợi – TK 431 2021-09-01 07:00:00

#Cách #hạch #toán #quỹ #khen #thưởng #phúc #lợi