Cách hạch toán tỷ giá doanh thu mặt hàng xuất khẩu 2022

thời tự khắc ghi nhận doanh thu xuất khẩu? Cách hạch toán mặt hàng xuất khẩu: Hạch toán doanh thu mặt hàng xuất khẩu; hạch toán tỷ giá mặt hàng xuất khẩu, thuế xuất khẩu, chênh lệch tỷ giá mặt hàng xuất khẩu…theo Thông tư 200 và 133.

I. dùng hóa đơn thương nghiệp Khi xuất khẩu product:

Theo Công văn số 11352/BTC-TCHQ ngày 14/8/2014 của Bộ Tài chính:

– Khi xuất khẩu product ra

nước ngoài:

-> sử dụng

hóa đơn thương nghiệp

– Khi xuất khẩu product vào

trung tâm vực phi quan lại thuế, trung tâm vực công nghiệp

: -> sử dụng

hóa đơn GTGT

(nếu DN kê khai thuế GTGT theo pp khấu trừ)

hoặc

hóa đơn buôn bán sản phẩm

(nếu DN kê khai thuế GTGT theo pp trực tiếp)

Xem thêm

:

———————————————————————

II. thời điểm ghi nhận doanh thu xuất khẩu:

“Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là

ngày công nhận trả mỹ xong thủ tục hải quan lại

trên tờ khai hải quan lại

”.

(Theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC)

Xem thêm

:

cứ để xác định doanh thu mặt hàng xuất khẩu là:

Tờ khai hải quan lại, hóa đơn thương mại (Invoice), chứng từ tính sổ cấm dùng tiền mặt…

Xem thêm

:

————————————————————————

III. Cách hạch toán mặt hàng xuất khẩu:

1. Cách hạch toán thuế xuất khẩu phải nộp:

– Trường hợp

tách ngay

được thuế xuất khẩu phải nộp tại thời tự khắc giao dịch nảy sinh, sẽ phản ánh doanh thu ko bao héc tàm tất cả thuế xuất khẩu:

Nợ các TK 111, 112, 131 (tổng giá tính sổ)

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

Có TK 3333 – Thuế xuất du nhập (chi tiết thuế XK).

– Trường hợp

ko tách ngay

được thuế xuất khẩu phải nộp, thì phản ảnh doanh thu cả về thuế xuất khẩu.

Nợ các TK 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán)

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

Định kỳ Khi xác định số thuế xuất khẩu phải nộp:

Nợ TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

Có TK 3333 – Thuế xuất du nhập (chi tiết thuế XK).

– Ghi nhận giá vốn

Nợ TK 632 – Giá vốn héc tàng bố́n

Có TK 155, 156…

Khi nộp tiền thuế xuất khẩu

vào NSNN:

Nợ TK 3333 – Thuế xuất, du nhập (chi tiết thuế xuất khẩu)

Có các TK 111, 112,…

– Thuế xuất khẩu được trả hoặc được giảm (nếu có):

Nợ các TK 111, 112, 3333

Có TK 711 – Thu nhập khác.

Xem thêm:

——————————————————————————————–

2. Cách hạch toán tỷ giá doanh thu mặt hàng xuất khẩu:

a. Trường hợp

xuất mặt hàng trước tính sổ sau

:

Nếu KH trả tiền

cùng ngày

trả mỹ xong thủ tục thương chính:

Nợ các TK 111(1112), 112(1122)… (tỷ giá thực tại tại ngày giao du)

Có các TK 511 (tỷ giá thực tế tại ngày giao tế).

– Nếu KH trả tiền

sau ngày

trả mỹ xong thủ tục thương chính:

Nợ TK 131 (tỷ giá thực tiễn tại ngày giao thiệp)

Có các TK 511 (tỷ giá thực tại tại ngày giao thiệp).

Khi cảm bắt gặp tiền:

Hạch toán chênh lệch tỷ giá (

Nếu lỗ

tỷ giá):

Nợ các TK 111 (1112), 112 (1122) (tỷ giá thực tiễn tại ngày giao tiếp)

Nợ TK 635 – phí tài chính (lỗ tỷ giá hối đoái)

Có 131 (tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính)

Nếu lãi

tỷ giá:

Nợ các TK 111 (1112), 112 (1122) (tỷ giá thực tiễn tại ngày giao du)

Có 131 (tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính)

Có TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính (lãi tỷ giá hối đoái).

VD:

Ngày 5/9 Cty

trả mỹ xong xong thủ tục hải quan lại xuất khẩu xống áo, giá trị 1.000 USD (tỷ giá là 21.000).

– Nhưng đến ngày 6/9 quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng mới trả tiền (tỷ giá là 22.000):

Cách hạch toán tỷ giá doanh thu mặt hàng xuất khẩu:

Ngày 5/9 hạch toán theo tỷ giá 21.000:

Nợ các TK 131… 1.000 x 21.000

(tỷ giá ngày

ngày nay

)

Có các TK 511 1.000 x 21.000

(tỷ giá ngày lúc này)

Ngày 6/9 quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng trả tiền (tỷ giá: 22.000)

Nợ 112: 1.000 x 22.000 = 22.000.000

(tỷ giá ngày

lúc này

)

Có 131: 1.000 x 21.000 = 21.000.000

(tỷ giá

ghi sổ kế toán tài chính

)

Có 515: (1.000 x 22.000) – (1.000 x 21.000) = 1.000.000 (

Lãi tỷ giá

)

————————————————————-

b. Trường hợp

nhận trước tiền tài quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng

:

+/ Trường hợp

nhận trước tuốt

số tiền mặt hàng:

– Khi nhận trước tiền mặt hàng:

Nợ các TK 111 (1112), 112 (1122) (theo tỷ giá giao du thực tiễn tại thời tự khắc nhận trước)

Có TK 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng.

– Khi xuất mặt hàng ghi nhận theo tỷ giá giao thiệp thực tế tại thời tự khắc nhận trước:

Nợ TK 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng (tỷ giá thực tiễn thời điểm nhận trước)

Có các TK 511,

VD:

Ngày 5/9 nhận trước tất thảy số tiền mặt hàng là một trong những trong.000 USD (tỷ giá là 21.000). Nhưng đến ngày 6/9 mới xuất khẩu mặt hàng cho quan lại quý khách khứa hàng (tỷ giá là 22.000):

Cách hạch toán tỷ giá doanh thu mặt hàng xuất khẩu:

Ngày 5/9 hạch toán theo tỷ giá 21.000:

Nợ các TK 111 (1112): 1.000 x 21.000

(tỷ giá ngày

ngày nay

)

Có TK 131 – 1.000 x 21.000

Ngày 6/9 xong thủ tục hải quan lại:

Nợ TK 131 – 1.000 x 21.000

(tỷ giá

ngày nhận trước là ngày 5/9

)

Có các TK 511: 1.000 x 21.000

———————————————————————–

+/ Trường hợp

nhận trước 1 phần

số tiền mặt hàng:

– Khi nhận trước 1 phần tiền mặt hàng:

Nợ các TK 111 (1112), 112 (1122) (theo tỷ giá giao dịch thực tại tại thời điểm nhận trước)

Có TK 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng.

– Khi xuất khẩu mặt hàng cho quan lại quý khách khứa hàng, sẽ hạch toán như sau:

Đối với phần doanh thu tương ứng với số tiền đã nhận trước của người sử dụng, thì ghi nhận theo tỷ giá giao tiếp thực tại tại thời tự khắc nhận trước:

Nợ TK 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng (tỷ giá thực tại thời tự khắc nhận trước)

Có các TK 511.

Đối với phần doanh thu chưa thu được tiền, thì ghi nhận theo tỷ giá giao tiếp thực tiễn tại thời điểm nảy:

Nợ TK 131 – (theo tỷ giá giao tế thực tiễn tại thời điểm phát sinh)

Có các TK 511, 711.

Khi quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng trả nốt số tiền còn lại:

Nợ các TK 111 (1112), 112 (1122) (tỷ giá thực tiễn tại ngày giao thiệp)

Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (lỗ tỷ giá hối đoái)

Có các TK 131, 136, 138 (tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính).

Có TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính (lãi tỷ giá hối đoái).

thí dụ:

Ngày 5/9

quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng trả trước 1 phần tiền mặt hàng là một trong những trong.000 USD – Tổng giá trị lô mặt hàng là một trong những trong.500 USD

(tỷ giá: 21.000)

– Khi nhận trước 1 phần tiền mặt hàng:

Nợ các TK 1112: 1.000 X 21.000

(tỷ giá ngày

ngày nay)

Có TK 131 – 1.000 X 21.000

– Ngày 6/9

xuất mặt hàng (xong thủ tục thông quan lại) (

tỷ giá: 22.000)

Hạch toán doanh thu ứng với số tiền đã nhận trước :

Nợ TK 131 : 1.000 X 21.000

(tỷ giá ngày

nhận trước tức là ngày 5/9

)

Có các TK 511 : 1.000 X 21.000

Hạch toán phần doanh thu chưa thu được tiền:

Nợ TK 131 : 500 X 22.000 = 11.000.000

(tỷ giá ngày

lúc này

)

Có các TK 511 : 500 X 22.000 = 11.000.000

– Ngày 7/9

quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng trả nốt tiền còn lại là 500 USD (

tỷ giá: 21.500

)

Nợ 112 : 500 X 21.500 = 10.750.000

(tỷ giá ngày

lúc này

)

Nợ 635: (500 X 22.000) – (500 X 21.500) = 250.000 (

Lỗ tỷ giá

)

Có 131 : 500 X 22.000 = 11.000.000

(tỷ giá

ghi sổ kế toán tài chính

)

————————————————————————

Xem thêm

:

——————————————————————————————–

Tác_Giả_2 xin chúc các bạn làm tốt công việc kế toán tài chính!

Các bạn có nhu muốn muốn học tập làm kế toán tài chính tổng hợp thực tại: Học lên mỏng tài chính, quyết toán thuế thực tại … có thể dự

: Khóa

———————————————————————–

Bài viết Cách hạch toán tỷ giá doanh thu mặt hàng xuất khẩu 2021-09-04 17:34:00

#Cách #hạch #toán #tỷ #giá #doanh #thu #mặt hàng #xuất #khẩu