Cách hạch toán vay ngắn hạn – TK 311 2022

trương mục 311 – vay ngắn hạn vận: dùng để phản chiếu các khoản tiền vay ngắn hạn và tình hình trả nợ tiền vay của doanh nghiệp, bao héc tàm tất cả các khoản tiền vay ngôi nhà băng, vay của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài doanh nghiệp.

Chú ý:

Theo Thông tư 200 thay thế QĐ 15 thì đã bỏ tài khoản 311. Nhưng nếu DN bộ́n sử dụng QĐ 48 thì vẫn sử dụng tài khoản 311 bình thường.

Vay ngắn hạn vận là các khoản vay có hạn trả trong vòng một chu kỳ sản xuất, marketing thương mại bình thường hoặc trong vòng một năm tài chính.

HẠCH TOÁN trương mục NÀY CẦN TÔN TRỌNG

MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1. Kế toán tiền vay ngắn thời hạn phải theo dõi chi tiết số tiền đã vay, lãi vay, số tiền vay đã trả (gốc và lãi vay), số tiền còn phải trả theo từng đối tượng cho vay, theo từng khế ước vay.

2. Trường hợp vay bởi nước ngoài tệ, hoặc trả nợ vay bởi nước ngoài tệ phải theo dõi chi tiết gốc nước ngoài tệ riêng và quy đổi nước ngoài tệ ra Đồng nước ta theo tỷ giá thực tại giao thiệp hoặc tỷ giá bình quân trên thị ngôi trường nước ngoài tệ liên ngôi nhà băng do ngôi nhà băng đất nước nước ta công bố tại thời điểm phát sinh giao tiếp hoặc theo tỷ giá trên sổ kế toán tài chính (Bên Nợ TK 311 được quy đổi nước ngoài tệ ra Đồng nước ta theo tỷ giá ghi trên sổ kế toán tài chính, bên Có TK

311 được quy đổi nghoại tệ ra Đồng nước ta theo tỷ giá thực tại giao thiệp hoặc tỷ giá bình quân liên ngân mặt hàng). Các khoản chênh lệch tỷ giá ở thời điểm vay và thời điểm trả nợ vay nảy trong kỳ và chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại nợ vay bởi nước ngoài tệ cuối năm tài chính (tuổi SXKD) của các khoản mục tiền tệ có gốc nước ngoài tệ được ghi nhận ngay vào phí tài chính, hoặc doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính trong năm.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG phản ánh CỦA

trương mục 311 – VAY NGẮN kì hạn

Bên Nợ:

– Số tiền đã trả về các khoản vay ngắn hạn;

– Số chênh lệch tỷ giá hối đoái giảm (Do đánh giá lại nợ vay bởi nước ngoài tệ).

Bên Có:

– Số tiền vay ngắn hạn;

– Số chênh lệch tỷ giá hối đoái tăng (Do đánh giá lại nợ vay bởi nước ngoài tệ).

Số dư bên Có:

Số tiền còn nợ về các khoản vay ngắn kì hạn chưa trả.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN

MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ đốn

1. Vay tiền để mua vật tư, mặt hàng hoá, ghi:

– Nếu vật tư, mặt hàng hoá mua về để dùng cho sản xuất, kinh dinh sản phẩm, mặt hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, ghi:

Nợ TK 152 – vật liệu, vật liệu (Giá chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 153 – dụng cụ, dụng cụ (Giá chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 156 – Hàng hoá (Giá chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)

Có TK 311 – Vay ngắn hạn vận.

– Nếu vật tư, mặt hàng hoá mua về để dùng cho sản xuất, marketing thương mại sản phẩm, mặt hàng hoá, dịch vụ ko thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, thì giá trị vật tư, mặt hàng hoá mua vào gồm cả thuế GTGT (Tổng giá thanh toán), ghi:

Nợ TK 152 – vật liệu, nguyên nhiên liệu (Tổng giá tính sổ)

Nợ TK 153 – dụng cụ, công cụ (Tổng giá tính sổ)

Nợ TK 156 – Hàng hoá (Tổng giá tính sổ)

Có TK 311 – Vay ngắn hạn (Tổng giá tính sổ).

2. Khi có hợp đồng mua, buôn cung cấp tính sổ bởi mẫu mã thư tín dụng, doanh nghiệp vay tiền ngôi nhà băng để mở thư tín dụng, ghi:

Nợ TK 144 – Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn kì hạn

Có TK 311 – Vay ngắn hạn vận.

3. Vay tiền để trả nợ người buôn cung cấp, trả nợ dài thời hạn, trả nợ tiền vay dài hạn vận, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người buôn cung cấp

Nợ TK 315 – Nợ dài vận hạn đến vận hạn trả

Nợ TK 341 – Vay dài hạn vận

Nợ TK 342 – Nợ dài kì hạn

Có TK 311 – Vay ngắn kì hạn.

4. Vay nước ngoài tệ để trả nợ người buôn cung cấp, trả nợ quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, trả nợ dài vận hạn, trả nợ vay dài hạn vận, phải quy đổi ra Đồng nước ta theo tỷ giá thực tại giao thiệp hoặc tỷ giá bình quân liên ngân mặt hàng tại ngày giao tế:

a. Trường hợp tỷ giá thực tiễn giao du hoặc tỷ giá bình quân liên ngôi nhà băng nhỏ rộng tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người buôn cung cấp (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính)

Nợ TK 315 – Nợ dài hạn vận đến hạn trả (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính)

Nợ TK 341 – Vay dài vận hạn (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính)

Nợ TK 342 – Nợ dài hạn vận (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính)

Có TK 311 – Vay ngắn vận hạn (Theo tỷ giá thực tế giao tế hoặc tỷ giá bình quân liên ngôi nhà băng)

Có TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính (Số chênh lệch giữa tỷ giá thực tiễn giao du hoặc tỷ giá bình quân liên ngân mặt hàng nhỏ rộng tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính).

b. Trường hợp tỷ giá thực tế giao tế hoặc tỷ giá bình quân liên ngân mặt hàng lớn rộng tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người buôn cung cấp (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính)

Nợ TK 315 – Nợ dài kì hạn đến thời hạn trả (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính)

Nợ TK 341 – Vay dài thời hạn (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính)

Nợ TK 342 – Nợ dài hạn vận (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính)

Nợ TK 635 – tổn phí tài chính (Số chênh lệch giữa tỷ giá thực tại giao tế hoặc tỷ giá bình quân liên ngôi nhà băng lớn rộng tỷ giá ghi sổ kế toán tài chính)

Có TK 311 – Vay ngắn kì hạn (Theo tỷ giá thực tế giao thiệp hoặc tỷ giá bình quân liên ngôi nhà băng)

5. Vay tiền về nhập quỹ tiền mặt hoặc chuyển vào TÀI KHOẢN tiền gửi ngôi nhà băng, ghi:

Nợ các TK 111, 112

Có TK 311 – Vay ngắn hạn.

6. Khi vay ngắn thời hạn bởi nước ngoài tệ để mua vật liệu, vật liệu, mặt hàng hoá nhập kho hoặc sử dụng ngay hoặc trả tiền thuê dịch vụ, ghi:

Nợ các TK 152, 156, 627, 641, 642 (Theo tỷ giá thực tiễn giao dịch hoặc tỷ giá bình quân liên ngôi nhà băng)

Có TK 311 – Vay ngắn hạn (Theo tỷ giá thực tiễn giao tiếp hoặc tỷ giá bình quân liên ngân mặt hàng).

7. Khi doanh nghiệp trả nợ tiền vay ngắn vận hạn bởi tiền mặt, tiền gửi ngân mặt hàng, ghi:

Nợ TK 311 – Vay ngắn kì hạn

Có các TK 111, 112.

8. Khi thanh toán nợ vay ngắn kì hạn bởi tiền mặt hoặc tiền gửi bởi nước ngoài tệ trong giai đoạn sinh sản, kinh dinh:

a. Nếu phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái trong giao tế thanh toán nợ phải trả, ghi:

Nợ TK 311 – Vay ngắn kì hạn (Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán tài chính của TK 311)

Nợ TK 635 – tổn phí tài chính (Lỗ tỷ giá hối đoái)

Có các TK 111 (1112), 112 (1122) (Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán tài chính của TK 1112, 1122).

b. Nếu nảy sinh lãi tỷ giá hối đoái trong giao tiếp thanh toán nợ phải trả, ghi:

Nợ TK 311 – Vay ngắn vận hạn (Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán tài chính của TK 311)

Có TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính (Lãi tỷ giá hối đoái)

Có các TK 111 (1112), 112 (1122) (Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán tài chính của TK 1112, 1122).

9. Khi tính sổ nợ vay ngắn kì hạn bởi tiền mặt hoặc tiền gửi bởi nước ngoài tệ của phát động và sinh hoạt giải trí đầu tư XDCB (giai đoạn trước phát động và sinh hoạt giải trí):

a. Nếu nảy sinh lỗ tỷ giá hối đoái trong giao tế thanh toán nợ vay ngắn kì hạn, ghi:

Nợ TK 311 – Vay ngắn hạn vận (Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán tài chính của TK 311)

Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131) (Lỗ tỷ giá hối đoái)

Có các TK 111 (1112), 112 (1122) (Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán tài chính của TK 1112, 1122).

b. Nếu nảy sinh lãi tỷ giá hối đoái trong giao tiếp thanh toán nợ vay ngắn hạn, ghi:

Nợ TK 311 – Vay ngắn vận hạn (Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán tài chính của TK 311)

Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131) (Lỗ tỷ giá hối đoái)

Có các TK 111 (1112), 112 (1122) (Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán tài chính của TK 1112, 1122).

10. Cuối niên độ kế toán tài chính, số dư nợ vay ngắn kì hạn có gốc nước ngoài tệ được đánh giá theo tỷ giá giao tiếp bình quân liên ngôi nhà băng do ngân mặt hàng đất nước nước ta công bố tại thời điểm cuối năm tài chính:

a. Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái, ghi:

Nợ TK 311 – Vay ngắn hạn vận

Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái.

b. Nếu phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái, ghi:

Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Có TK 311 – Vay ngắn vận hạn.

_____________________________________________

Bài viết Cách hạch toán vay ngắn hạn – TK 311 2021-08-22 05:53:00

#Cách #hạch #toán #vay #ngắn #hạn