Cách kê khai quyết toán thuế TNDN năm 2016 theo TT 151 2022

Theo Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ tài chính: Hướng dẫn cách kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN cụ thể như sau:

– Khai quyết toán thuế TNDN bao héc tàm tất cả: Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm và khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện nay chia, thống nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải tán, chấm dứt phát động và sinh hoạt giải trí.

1. Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao héc tàm tất cả:

– Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

mẫu 03/TNDN

(

phát hành tất nhiên Thông tư 151

).

Xem thêm:

– vắng tài chính năm

hoặc vắng tài chính đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hành chia, thống nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải tán, chấm dứt phát động và sinh hoạt giải trí.

– Một hoặc một số phụ lục tất nhiên

(

phát hành tất nhiên Thông tư số 156/2013/TT-BTC

).

– Phụ lục hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí sinh sản kinh dinh theo mẫu 03-1A/TNDN, mẫu 03-1B/TNDN, mẫu 03-1C/TNDN.

– Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2/TNDN.

Xem thêm:

– Các Phụ lục về ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:

2. Khai quyết toán thuế TNDN đối với DN theo tỷ lệ % trên doanh thu:

Hồ sơ khai quyết toán thuế đối với những Doanh nghiệp, tổ chức thuộc ngôi trường hợp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % trên doanh thu buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ theo quy định của luật pháp về thuế thu nhập doanh nghiệp:

(

phát hành tất nhiên Thông tư 151).

Lưu ý:

– Nếu ko nảy sinh thẳng tuột phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh mặt hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TNDN thì thực hành kê khai thuế TNDN theo từng lần nảy theo mẫu số 04/TNDN, doanh nghiệp ko phải khai quyết toán năm.

3. Đối với những DN có chi nhánh:

– DN có đơn vị trực thuộc hạch toán

độc lập

thì đơn vị trực thuộc nộp hồ nước sơ khai thuế TNDN nảy

tại đơn vị trực thuộc

cho cơ thuế quan lại cai quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.

– DN có đơn vị trực thuộc tuy nhiên hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó ko phải nộp hồ nước sơ khai thuế TNDN; DN có trách nhiệm

khai tụ hội tại trụ sở chính.

– DN có cơ sở sinh sản (cả về cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc phát động và sinh hoạt giải trí tại địa bàn tỉnh, đô thị trực thuộc trung ương khác với trụ sở chính: Thì khai

tụ hợp tại trụ sở chính

.

– Tiếp đó cần làm những thủ tục sau:

a) Thủ tục luân chuyển chứng từ giữa ngân khố và cơ quan lại thuế

– Doanh nghiệp tự xác định số thuế TNDN được tính nộp tại điểm có trụ sở chính và các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc để lập chứng từ nộp thuế TNDN cho địa phương điểm có trụ sở chính và từng địa phương điểm có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.

– Trên chứng từ nộp thuế phải ghi rõ nộp vào tài khoản thu ngân sách đất nước tại ngân khố đất nước đồng cấp với cơ quan lại thuế điểm trụ sở chính đăng ký kê khai thuế và địa phương điểm có cơ sở sinh sản hạch toán phụ thuộc. Kho bạc đất nước điểm đóng trụ sở chính chuyển tiền và chứng từ thu ngân sách đất nước cho Kho bạc đất nước liên hệ để hạch toán thu ngân sách đất nước phần thuế của cơ sở sinh sản hạch toán phụ thuộc.

b) Quyết toán thuế

– DN khai quyết toán thuế TNDN tại điểm đóng trụ sở chính, số thuế TNDN còn phải nộp được xác định ngay số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán trừ đi số đã tạm nộp tại điểm đóng trụ sở chính và tạm nộp tại điểm có các cơ sở sản xuất phụ thuộc. Số thuế TNDN còn phải nộp hoặc trả Khi quyết toán cũng được phân bổ theo đúng tỷ lệ tại điểm đóng trụ sở chính và tại điểm có các cơ sở sinh sản phụ thuộc.

– Đối với các tập đoàn tài chính tài chính, các tổng công ty có đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc nếu đã hạch toán được doanh thu, tổn phí, thu nhập chịu thuế thì đơn vị thành viên phải kê khai nộp thuế TNDN với cơ quan lại thuế cai quản lý trực tiếp đơn vị thành viên.

– Trường hợp đơn vị thành viên có phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại khác với phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại chung của tập đoàn, tổng công ty và hạch toán riêng được thu nhập từ phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh khác đó thì đơn vị thành viên khai thuế TNDN với cơ quan lại thuế cai quản lý trực tiếp đơn vị thành viên.

Xem thêm:

Tác_Giả_2 . Các bạn có nhu muốn muốn tìm hiểu chuyên sâu rộng về thuế TNCN, TNDN… Kỹ năng quyết toán thuế thì có thể có tham gia:Lớp

thực tế chuyên sâu.

Post Cách kê khai quyết toán thuế TNDN năm 2016 theo TT 151 2021-09-07 07:11:00

#Cach #kê #khai #quyêt #toan #thuê #TNDN #năm #theo