Cách khai báo ngôi nhà đầu tư, cổ đông trên Misa 2022

Hướng dẫn cách khai báo ngôi nhà đầu tư, cổ đông trên phần mềm kế toán tài chính MISA

 

– Phân hệ cổ đông trong MISA SME.NET 2012 giúp doanh nghiệp cai quản lý được thông tin về các cổ đông hiện nay thị và số lượng cổ phần sở hữu của từng cổ đông, về các đợt phát hành cổ phần mới cũng như tình hình chuyển nhượng, chi trả cổ tức phát sinh trong kỳ kế toán tài chính.

 

– Đồng thời, thông qua khối mạng lưới server báo cho biết giải trình cai quản trị, chương trình cũng bổ sung các ngôi nhà cai quản lý có thể chóng vánh nắm bắt được các thông tin về cổ đông và tình hình chi trả cổ tức của công ty.

 

Đầu vào

              Phiếu chuyển nhượng

              

Số cổ đông

              

Danh sách đợt phát hành

              

Danh sách mua cổ phần

Các tính năng chính

 

Cho phép lưu trữ thông tin về các đợt phát hành cổ phần mới

– Khai báo và cập nhật các thông tin về đợt phát hành cổ phần

– Phát hành các loại cổ phần: cổ phần phổ thông, cổ phần ưu đãi, cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi trả trả, …

– Khai báo và cai quản lý các thông tin về từng loại cổ phần phát hành: số lượng phát hành, loại cổ phần, giá phát hành, số năm giới hạn chuyển nhượng.

Cho phép cai quản lý danh sách đăng ký mua cổ phần

– Khai báo các thông tin của đối tượng đăng ký mua cổ phần

– Theo dõi các thông tin về cổ phần đăng ký mua của từng đối tượng đăng ký: Loại cổ phần, Giá phát hành, Số lượng được mua, Số lượng đăng ký, Số lượng được duyệt, Số lượng đã nộp tiền, Số tiền đã nộp

Cho phép cai quản lý sổ cổ đông của công ty

– Quản lý các thông tin về cổ đông của công ty

– Theo dõi tình hình sở hữu cổ phần của từng cổ đông về: Số lượng, Giá trị cổ phần sở hữu

– Người dùng có thể xem được lịch sử các giao dịch mua, chuyển nhượng cổ phần của từng cổ đông

Cho phép cai quản lý việc chuyển nhượng cổ phần

– Khai báo các thông tin liên quan lại Khi phát sinh phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông trong công ty và giữa cổ đông với ngôi nhà đầu tư mới

– Cập nhật vào sổ cổ đông các giao dịch chuyển nhượng cổ phần

 

Xem thêm:

Tài Liệu Cách khai báo ngôi nhà đầu tư, cổ đông trên Misa 2021-09-05 20:26:00

#Cách #khai #báo #ngôi nhà #đầu #tư #cổ #đông #trên #Misa