Cách lập Sổ chi tiết thanh toán với người sử dụng (người buôn bán) bởi nước ngoài tệ 2022

chỉ dẫn cách lập Sổ chi tiết thanh toán với người sử dụng (người buôn bán) bởi nước ngoài tệ Mẫu S32- DN theo
, mục đích lập, cứ và phương pháp ghi sổ chi tiết từng cột.
1. Mục đích lập Sổ chi tiết thanh toán với người sử dụng (người buôn bán) bởi nước ngoài tệ:
– Sổ này dùng để theo dõi việc thanh toán với người sử dụng (người buôn bán) theo từng đối tượng, từng vận hạn thanh toán và theo từng loại nước ngoài tệ.
2. cứ và phương pháp ghi sổ:
Đơn vị:……………………
Địa chỉ:…………………..
Mẫu số S32-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
Sổ chi tiết thanh toán với người sử dụng (người buôn bán) bởi nước ngoài tệ
(Dùng cho TK : 131 ,331)
trương mục:…………………..
Đối tượng : ………………..
Loại nước ngoài tệ : …
Ngày tháng ghi sổ
Chứng từ
Diễn giải
TK
đối ứng
Tỷ giá hối đoái
kì hạn được chiết khấu
Số nảy sinh
Số dư
Số
hiệu
Ngày tháng
Nợ

Nợ

Ngoại tệ
Quy ra VNĐ
Ngoại tệ
Quy ra VNĐ
Ngoại tệ
Quy ra VNĐ
Ngoại tệ
Quy ra
VNĐ
A
B
C
D
E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
– Số dư đầu kỳ
– Số nảy trong kỳ
……
– Cộng số phát sinh
x
x
x
x
x
x
x
– Số dư cuối kỳ
x
x
x
x
x
x
x
– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …
– Ngày mở sổ: …
Sổ chi tiết theo dõi thanh toán bởi nước ngoài tệ được mở theo từng tài khoản, đối tượng tính sổ và theo từng loại nước ngoài tệ.
– Cột A:
Ghi ngày, tháng kế toán tài chính ghi sổ
– Cột B, C:
Ghi số hiệu và ngày, tháng của chứng từ dùng để ghi sổ.
– Cột D:
Ghi nội dung kỹ năng tài chính tài chính nảy sinh.
– Cột E:
Ghi số hiệu tài khoản đối ứng với tài khoản tính sổ ghi trong sổ này.
– Cột 1:
Ghi tỷ giá nước ngoài tệ quy đổi ra đồng nước ta.
– Cột 2:
Ghi thời hạn được chiết khấu tính sổ trên hoá đơn mua (buôn bán) mặt hàng hoặc các chứng từ liên can đến việc mua (buôn bán) mặt hàng.
– Cột 3:
Ghi số tiền nước ngoài tệ (nguyên tệ) phát sinh bên Nợ.
– Cột 4:
Ghi số tiền phát sinh bên Nợ được quy đổi ra đồng nước ta (Cột 4 = Cột 1 x Cột 3).
– Cột 5:
Ghi số tiền nước ngoài tệ phát sinh bên Có của tài khoản.
– Cột 6:
Ghi số tiền nảy sinh bên Có của tài khoản được quy đổi ra đồng nước ta (Cột 6 = Cột 1 x Cột 5).

Cột 7,9:
Ghi số dư Nợ (hoặc dư Có) bởi nước ngoài tệ sau từng kỹ năng thanh toán.
– Cột 8, 10:
Ghi số dư Nợ (hoặc dư Có) đã được quy đổi ra đồng nước ta sau từng kỹ năng tính sổ.
Xem thêm:
Xem thêm:
Công ty
kế toán tài chính Thiên Ưng
!

38

Source Cách lập Sổ chi tiết thanh toán với người sử dụng (người buôn bán) bởi nước ngoài tệ 2021-09-01 07:22:00

#Cách #lập #Sổ #chi #tiết #thanh #toán #với #người #mua #người #buôn bán #bởi #nước ngoài #tệ