Cách lập Sổ theo dõi thanh toán bởi nước ngoài tệ 2022

Hướng dẫn cách lập Sổ theo dõi thanh toán bởi nước ngoài tệ Mẫu S33- DN theo

, mục đích lập, cứ và phương pháp ghi sổ chi tiết từng cột.

1. Mục đích lập sổ theo dõi thanh toán bởi nước ngoài tệ:

– Sổ này dùng cho một số trương mục thuộc loại tính sổ (ngoài TK 131, 331) theo từng đối tượng, từng hạn thanh toán và theo từng loại nước ngoài tệ.

2. căn cứ và phương pháp ghi sổ:

Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S33-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Sổ theo dõi tính sổ bởi nước ngoài tệ

(Dùng cho các TK 136, 138, 141, 244, 334, 336, 338, 344)

tài khoản:……………………

Đối tượng:……………………

Loại nước ngoài tệ:………………

Ngày tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

TK

đối ứng

Tỷ giá hối đoái

Số nảy

Số dư

Số

hiệu

Ngày tháng

Nợ

Nợ

Ngoại tệ

Quy ra VNĐ

Ngoại tệ

Quy ra VNĐ

Ngoại tệ

Quy ra VNĐ

Ngoại tệ

Quy ra VNĐ

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

– Số dư đầu kỳ

– Số nảy sinh trong kỳ

……

Cộng số phát sinh

x

x

x

x

x

x

Số dư cuối kỳ

x

x

x

x

x

x

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

– Ngày mở sổ: …

Sổ chi tiết theo dõi thanh toán bởi nước ngoài tệ được mở theo từng trương mục, theo từng đối tượng thanh toán và theo từng loại nước ngoài tệ.

– Cột A:

Ghi ngày, tháng kế toán tài chính ghi sổ;

– Cột B, C:

Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ dùng để ghi sổ;

– Cột D:

Ghi diễn giải nội dung kỹ năng tài chính tài chính nảy;

– Cột E:

Ghi số hiệu trương mục đối ứng;

– Cột 1:

Ghi tỷ giá nước ngoài tệ quy đổi ra đồng nước ta;

– Cột 2:

Ghi số tiền nước ngoài tệ (Nguyên tệ) nảy sinh bên Nợ;

– Cột 3:

Ghi số tiền nước ngoài tệ quy đổi ra đồng nước ta;

– Cột 4:

Ghi số tiền nảy bên Có: Số tiền bởi nước ngoài tệ;

– Cột 5:

Ghi số phát sinh bên Có: Số tiền bởi nước ngoài tệ đã quy đổi ra đồng nước ta;

– Cột 6, 8:

Ghi số dư Nợ (hoặc dư Có) bởi nước ngoài tệ sau mỗi kỹ năng tính sổ;

– Cột 7,9:

Ghi số dư Nợ (hoặc dư Có) bởi nước ngoài tệ đã được quy đổi ra đồng nước ta sau mỗi kỹ năng thanh toán.

Xem thêm:

Xem thêm:

Công ty

kế toán tài chính Thiên Ưng

xin chúc các các độc giả thành công!

Scr Cách lập Sổ theo dõi thanh toán bởi nước ngoài tệ 2021-08-27 14:40:00

#Cách #lập #Sổ #theo #dõi #thanh #toán #bởi #nước ngoài #tệ