Cách lập sổ tiền gửi ngân mặt hàng Mẫu S08- DN theo Thông tư 200 2022

chỉ dẫn cách lập sổ tiền gửi ngân mặt hàng Mẫu S08- DN theo

: Mục đích lập, Căn cứ và phương pháp ghi sổ tiền gửi ngôi nhà băng chi tiết từng cột.

1. Mục đích lập sổ tiền gửi ngân mặt hàng:

– Sổ này dùng cho kế toán tài chính theo dõi chi tiết tiền nước ta của doanh nghiệp gửi tại ngôi nhà băng.

-Mỗi ngân mặt hàng có mở trương mục tiền gửi thì được theo dõi riêng trên một quyển sổ, phải ghi rõ điểm mở tài khoản và số hiệu trương mục giao tế.

2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ tiền gửi ngân mặt hàng:

Căn cứ để ghi vào sổ là giấy báo Nợ, báo Có hoặc sổ phụ của ngôi nhà băng.

Đầu kỳ:

– Ghi số dư tiền gửi kỳ trước vào cột 8.

Mỗi ngày:

Cột A:

Ghi ngày, tháng ghi sổ.

Cột B, C:

Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ (giấy báo Nợ, báo Có) dùng để ghi sổ.

Cột D:

Ghi tóm lược nội dung của chứng từ.

Cột E:

Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.

Cột 1, 2:

Ghi số tiền gửi vào hoặc rút ra ngoài trương mục tiền gửi.

Cột 3

:

Ghi số tiền hiện nay còn gửi tại ngôi nhà băng.

Cuối tháng:

– Cộng số tiền đã gửi vào, hoặc đã rút ra trên cơ sở đó tính số tiền còn gửi tại ngôi nhà băng chuyển sang tháng sau. Số dư trên sổ tiền gửi được đối chiếu với số dư tại ngôi nhà băng điểm mở tài khoản.

Xem thêm:

xin chúc các các độc giả thành công!

Bài viết Cách lập sổ tiền gửi ngân mặt hàng Mẫu S08- DN theo Thông tư 200 2021-08-24 10:43:00

#Cách #lập #sổ #tiền #gửi #ngân #mặt hàng #Mẫu #S08 #theo #Thông #tư