Cách lập thuyết minh báo cho biết giải trình tài chính theo Thông tư 200 2022

Thuyết minh ít tài chính là một trong những bộ phận hợp thành chẳng thể tách rời của BCTC, dùng để phân tích chi tiết các thông báo số liệu đã được diễn tả trong bảng cân đối kế toán tài chính, Báo cáo hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh, ít lưu chuyển tiền tệ.

xin chỉ dẫn cách lập thuyết minh vắng tài chính Mẫu B09 – DN chi tiết từng chỉ tiêu theo chỉ dẫn tại Thông tư 200/2014/TT-BTC:

Xem thêm

:

1. Mục đích của Bản thuyết minh bẩm tài chính:

a) Bản thuyết minh bẩm tài chính là một trong những bộ phận hợp thành chẳng thể tách rời của bẩm tài chính doanh nghiệp dùng để bộc lộ mang tính kể hoặc phân tách chi tiết các thông báo số liệu đã được thể hiện nay trong Bảng Cân đối kế toán tài chính, mỏng hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh, mỏng lưu chuyển tiền tệ cũng như các thông báo cần thiết khác theo yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán tài chính cụ thể.

b) Bản thuyết minh thưa tài chính cũng có thể biểu đạt những thông báo khác nếu doanh nghiệp xét thấy cấp thiết cho việc biểu lộ trung thực, phù hợp và phải chăng Báo cáo tài chính.

2. Nguyên tắc lập và diễn đạt Bản thuyết minh thưa tài chính

a) Khi lập bẩm tài chính năm, doanh nghiệp phải lập Bản thuyết minh vắng tài chính theo đúng quy định của Chuẩn mực kế toán tài chính “biểu thị Báo cáo tài chính” và chỉ dẫn tại Chế độ thưa tài chính này.

b) Khi lập bẩm tài chính giữa niên độ (bao gồm dạng đầy đủ và dạng tóm lược) doanh nghiệp phải lập Bản thuyết minh bẩm tài chính lựa chọn theo quy định của Chuẩn mực kế toán tài chính “mỏng tài chính giữa niên độ” và Thông tư chỉ dẫn chuẩn.

c) Bản thuyết minh vắng tài chính của doanh nghiệp phải mô tả những nội dung bên dưới đây:

– Các thông báo về cơ sở lập và diễn tả ít tài chính và các chính sách kế toán tài chính cụ thể được chọn và ứng dụng đối với các giao dịch và các sự khiếu nại cần thiết;

– biểu thị các thông báo theo quy định của các Chuẩn mực kế toán tài chính chưa được thể hiện nay trong các vắng tài chính khác (Các thông tin trọng yếu);

– Cung cấp thông báo bổ sung chưa được biểu hiện nay trong các ít tài chính khác, tuy nhiên lại cấp thiết cho việc biểu lộ chân thực và phù hợp và phải chăng tình hình tài chính của doanh nghiệp.

d) Bản thuyết minh mỏng tài chính phải được thể hiện nay một cách có khối mạng lưới server. Doanh nghiệp được chủ động sắp xếp số thứ tự trong thuyết minh thưa tài chính theo cách thức hiệp nhất với đặc thù của mình theo nguyên lý mỗi khoản mục trong Bảng cân đối kế toán tài chính, mỏng hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại và ít lưu chuyển tiền tệ cần được đánh dấu dẫn tới các thông tin liên hệ trong Bản thuyết minh ít tài chính.

3. Cơ sở lập Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

– cứ vào Bảng cân đối kế toán tài chính, thưa hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh, thưa lưu chuyển tiền tệ năm mỏng;

– cứ vào sổ kế toán tài chính tổng hợp; Sổ, thẻ kế toán tài chính chi tiết hoặc bảng tổng hợp chi tiết có liên quan lại;

– Căn cứ vào Bản thuyết minh mỏng tài chính năm trước;

– cứ vào tình hình thực tiễn của doanh nghiệp và các tài liệu liên hệ.

4. Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu

4.1. Đặc điểm phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của doanh nghiệp

Trong phần này doanh nghiệp nêu rõ:

a) Hình thức sở hữu vốn:

Là công ty đất nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm và trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh hoặc doanh nghiệp tư nhân. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải thuyết minh rõ: Tên đất nước và vùng bờ cõi của từng ngôi nhà đầu tư trong doanh nghiệp (bao héc tàm tất cả chủ đầu tư có quốc tịch VN và quốc tịch nước ngoài) và biến động về cơ cấu vốn chủ sở hữu giữa các ngôi nhà đầu tư (tỷ lệ % góp vốn) tại thời điểm kết thúc năm tài chính.

b) Lĩnh vực kinh dinh:

Nêu rõ là sinh sản công nghiệp, kinh dinh thương mại, dịch vụ, xây lắp hoặc tổng hợp nhiều lĩnh vực kinh dinh.

c) Ngành nghề marketing thương mại:

Nêu rõ phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại chính (Nội dung thuyết minh về phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh chính dẫn chiếu theo quy định về khối mạng lưới server ngành tài chính tài chính của nước ta) và đặc điểm sản phẩm sản xuất hoặc dịch vụ cung cấp của doanh nghiệp.

d) Chu kỳ sinh sản, marketing thương mại bình thường:

Trường hợp chu kỳ kéo dãn rộng 12 tháng thì thuyết minh thêm chu kỳ sinh sản marketing thương mại bình quân của ngành, lĩnh vực.

đ) Đặc điểm phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của doanh nghiệp

trong năm tài chính có ảnh hưởng trọn đến thưa tài chính: Nêu rõ những sự khiếu nại về môi ngôi trường pháp lý, diễn biến thị ngôi trường, đặc điểm phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh, cai quản lý, tài chính, các sự khiếu nại sáp nhập, chia, tách, đổi thay quy mô… có ảnh hưởng trọn đến ít tài chính của doanh nghiệp.

e) Cấu trúc doanh nghiệp

– Danh sách các công ty con: trình diễn.# chi tiết tên, địa chỉ, tỷ lệ quyền biểu quyết, tỷ lệ vốn góp, tỷ lệ ích lợi của công ty mẹ tại từng công ty con;

– Danh sách các công ty liên doanh, liên kết: trình bày chi tiết tên, địa chỉ, tỷ lệ quyền biểu quyết, tỷ lệ vốn góp, tỷ lệ lợi ích của doanh nghiệp tại từng công ty liên doanh, liên kết;

– Danh sách các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc: tả chi tiết tên, địa chỉ từng đơn vị

4.2. Kỳ kế toán tài chính, đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán tài chính

a) Kỳ kế toán tài chính năm ghi rõ

kỳ kế toán tài chính năm theo năm dương lịch bắt mối cung cấp từ ngày 01/01/… đến 31/12/… Nếu doanh nghiệp có năm tài chính khác với năm dương lịch thì ghi rõ ngày chính thức phát động và ngày kết thúc kỳ kế toán tài chính năm.

b) Đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán tài chính:

ghi rõ là Đồng nước ta, hoặc một đơn vị tiền tệ khác được tuyển lựa theo quy định của Luật Kế toán.

4.3. Chuẩn mực và Chế độ kế toán tài chính ứng dụng

a) Chế độ kế toán tài chính vận dụng:

Nêu rõ doanh nghiệp vận dụng chế độ kế toán tài chính nào: Chế độ kế toán tài chính doanh nghiệp, Chế độ kế toán tài chính doanh nghiệp đặc thù được Bộ Tài chính chấp nhận bởi văn các độc giả dạng, Chế độ kế toán tài chính doanh nghiệp xây lắp hoặc Chế độ kế toán tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ.

b) Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán tài chính và Chế độ kế toán tài chính:

Nêu rõ Báo cáo tài chính có được lập và bộc lộ thích phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ kế toán tài chính nước ta Hay là ko? bẩm tài chính được coi là lập và trình bày ăn nhập với chuẩn và Chế độ kế toán tài chính nước ta nếu bẩm tài chính tuân thủ mọi quy định của từng Chuẩn mực, thông tư chỉ dẫn thực hiện nay Chuẩn mực kế toán tài chính và Chế độ kế toán tài chính hiện nay hành mà doanh nghiệp đang ứng dụng. Trường hợp ko áp dụng Chuẩn mực kế toán tài chính nào thì phải ghi rõ.

4.4. Các chính sách kế toán tài chính ứng dụng trong ngôi trường hợp

doanh nghiệp đáp ứng giả thiết phát động và sinh hoạt giải trí liên tiếp

(1) Nguyên tắc chuyển đổi thưa tài chính lập bởi nước ngoài tệ sang Đồng nước ta:

Việc vận dụng tỷ giá Khi chuyển đổi thưa tài chính có tuân theo đúng chỉ dẫn của Chế độ kế toán tài chính doanh nghiệp ko (tài sản và nợ phải trả theo tỷ giá cuối kỳ, vốn đầu tư của chủ sở hữu theo tỷ giá tại ngày góp vốn, mỏng hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh và mỏng lưu chuyển tiền tệ theo tỷ giá thực tiễn hoặc tỷ giá bình quân).

(2). Các loại tỷ giá hối đoái ứng dụng trong kế toán tài chính

– ngôi nhà băng tuyển lựa tỷ giá để áp dụng trong kế toán tài chính;

– Tỷ giá áp dụng Khi ghi nhận và đánh giá lại tài sản;

– Tỷ giá ứng dụng Khi ghi nhận và đánh giá lại nợ phải trả;

– Các loại tỷ giá áp dụng trong giao dịch khác.

(3) Nguyên tắc xác định lãi suất thực tại

(hoặc còn gọi là lãi suất hiệu lực thực thi hiện hành) dùng để chiết khấu dòng tiền đối với các khoản mục được ghi nhận theo giá trị lúc này, giá trị phân bổ, giá trị thu hồi… (Mục thuyết minh này chỉ cần thực hiện nay Khi doanh nghiệp đã áp dụng các loại lãi suất để chiết khấu dòng tiền):

– cứ xác định lãi suất thực tế (là lãi suất thị ngôi trường hoặc lãi suất ngôi nhà băng thương mại hoặc lãi suất áp dụng đối với các khoản doanh nghiệp đi vay hoặc Căn cứ khác);

– Lý do tuyển lựa lãi suất thực tiễn.

(4) Nguyên tắc ghi nhận những khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

– Nêu rõ tiền gửi ngân mặt hàng là có kỳ hạn Hay là ko kỳ hạn;

– Nêu rõ vàng tiền tệ gồm những loại nào, có sử dụng như mặt hàng tồn kho Hay là ko;

– Nêu rõ các khoản tương đương tiền được xác định trên cở sở nào? Có phù phù hợp với quy định của Chuẩn mực kế toán tài chính “mỏng lưu chuyển tiền tệ” Hay là ko?

(5) Nguyên tắc kế toán tài chính các khoản vốn tài chính

a) Đối với chứng khoán kinh dinh:

– thời điểm ghi nhận (đối với chứng khoán niêm yết thuyết minh rõ là T+0 hoặc thời điểm khác)

– Giá trị ghi sổ được xác định là giá trị phù hợp và phải chăng hoặc giá gốc;

– cứ trích lập đề phòng giảm giá.

b) Đối với các khoản vốn nắm giữ đến ngày đáo hạn:

– Giá trị ghi sổ được xác định là giá trị phù hợp và phải chăng hoặc giá gốc;

– cứ xác định khoản tổn thất ko thu hồi được;

– Có đánh giá lại các khoản thỏa mãn định nghĩa các khoản mục tiền tệ có gốc nước ngoài tệ ko?

c) Đối với các khoản cho vay:

– Giá trị ghi sổ được xác định là giá gốc hoặc giá trị phân bổ;

– Có đánh giá lại các khoản thỏa mãn định nghĩa các khoản mục tiền tệ có gốc nước ngoài tệ ko?

– Căn cứ lập dự phòng phải thu rất khó khăn đòi đối với các khoản cho vay.

d) Đối với các khoản vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết:

– Đối với các công ty con, công ty liên doanh, liên kết được mua trong kỳ, thời tự khắc ghi nhận ban sơ là thời điểm nào? Có tuân thủ CMKT thống nhất marketing thương mại đối với công ty con được mua trong kỳ ko? Có tuân thủ CMKT Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết ko?

– Nguyên tắc xác định công ty con, công ty liên doanh, liên kết (dựa theo tỷ lệ quyền biểu quyết, tỷ lệ vốn góp hoặc tỷ lệ ích);

– Giá trị ghi sổ của khoản vốn vào công ty con được xác định theo giá gốc, giá trị phù hợp và phải chăng hoặc giá trị khác? Giá trị ghi sổ của khoản vốn vào công ty liên doanh, liên kết được xác định theo giá gốc, phương pháp vốn chủ sở hữu hoặc phương pháp khác?

– cứ lập phòng ngừa tổn thất đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết; mỏng tài chính để xác định tổn thất (ít tài chính thống nhất hoặc Báo cáo tài chính riêng của công ty con, công ty liên doanh, liên kết);

đ) Đối với các khoản vốn vào dụng cụ vốn của đơn vị khác:

– Giá trị ghi sổ của khoản vốn vào đơn vị khác được xác định theo giá gốc hoặc phương pháp khác?

– Căn cứ lập phòng ngừa tổn thất đầu tư vào đơn vị khác; mỏng tài chính để xác định tổn thất (vắng tài chính thống nhất hoặc bẩm tài chính riêng của đơn vị được đầu tư);

e) Các phương pháp kế toán tài chính đối với các giao dịch khác liên quan lại đến đầu tư tài chính:

– giao dịch thay bằng cổ phiếu;

– giao tiếp đầu tư bên dưới mẫu mã góp vốn;

– giao thiệp bên dưới mẫu mã mua lại phần vốn góp;

– Phương pháp kế toán tài chính đối với khoản cổ tức được chia bởi cổ phiếu;

(6) Nguyên tắc kế toán tài chính nợ phải thu

– Tiêu chí phân loại các số tiền nợ phải thu (phải thu quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, phải thu khác, phải thu nội bộ)

– Có được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm ít, theo nguyên tệ và theo từng đối tượng ko?

– Có đánh giá lại các khoản thỏa mãn định nghĩa của các khoản mục tiền tệ có gốc nước ngoài tệ ko? Tỷ giá dùng để đánh giá lại là gì?

– Có ghi nhận nợ phải thu ko vượt quá giá trị có thể thu hồi ko?

– Phương pháp lập đề phòng phải thu rất khó khăn đòi.

(7) Nguyên tắc ghi nhận mặt hàng tồn kho

– Nguyên tắc ghi nhận mặt hàng tồn kho: Nêu rõ mặt hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc hoặc theo giá trị thuần có thể thực hiện nay được.

– Phương pháp tính giá trị mặt hàng tồn kho: Nêu rõ doanh nghiệp vận dụng phương pháp nào (Bình quân gia quyền; nhập trước, xuất trước; hoặc tính theo giá đích danh, phương pháp giá marketing thương mại nhỏ lẻ).

– Phương pháp hạch toán mặt hàng tồn kho: Nêu rõ doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thẳng tuột hoặc phương pháp kiểm kê định kỳ.

– Phương pháp lập đề phòng giảm giá mặt hàng tồn kho: Nêu rõ doanh nghiệp lập đề phòng giảm giá mặt hàng tồn kho trên cơ sở chênh lệch lớn rộng của giá gốc và giá trị thuần có thể thực hành được của mặt hàng tồn kho. Giá trị thuần có thể thực hành được của mặt hàng tồn kho có được xác định theo đúng quy định của Chuẩn mực kế toán tài chính “Hàng tồn kho” Hay là ko? Phương pháp lập ngừa giảm giá mặt hàng tồn kho là lập theo số chênh lệch giữa số phòng ngừa phải lập năm nay với số đề phòng đã lập năm trước chưa sử dụng ko hề dẫn đến năm nay phải lập thêm hoặc trả nhập.

(8) Nguyên tắc kế toán tài chính và khấu ngốn TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, Bất động sản đầu tư

a) Nguyên tắc kế toán tài chính TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình:

– Nêu rõ giá trị ghi sổ của TSCĐ là theo nguyên giá hoặc giá đánh giá lại.

– Nguyên tắc kế toán tài chính các khoản hoài nảy sau ghi nhận ban sơ (phí tổn nâng cấp, cải tạo, duy tu, sửa chữa) được ghi nhận vào giá trị ghi sổ hoặc phí sinh sản, marketing thương mại;

– Nêu rõ các phương pháp khấu ngốn TSCĐ; Số phải khấu ngốn tính theo nguyên giá hoặc bởi nguyên giá trừ giá trị có thể thu hồi ước tính từ việc thanh lý, nhượng buôn cung cấp TSCĐ;

– Các quy định khác về cai quản lý, dùng, khấu ngốn TSCĐ có được tuân thủ ko?

b) Nguyên tắc kế toán tài chính TSCĐ thuê tài chính:

– Nêu rõ giá trị ghi sổ được xác định ra làm sao;

– Nêu rõ các phương pháp khấu ngốn TSCĐ thuê tài chính.

c) Nguyên tắc kế toán tài chính Bất động sản đầu tư.

– Giá trị ghi sổ Bất Động Sản đầu tư được ghi nhận theo phương pháp nào?

– Nêu rõ các phương pháp khấu ngốn Bất Động Sản đầu tư.

(9) Nguyên tắc kế toán tài chính các hợp đồng liên minh kinh dinh (BCC)

a) Đối với bên góp vốn

– Các khoản vốn (bởi tiền hoặc tài sản phi tiền tệ) góp vào BCC được ghi nhận ra làm sao;

– Ghi nhận doanh thu, hoài can hệ đến hợp đồng được ghi nhận ra làm sao?

b) Đối với bên nhận vốn góp (bên thực hiện nay việc điều hành, phát sinh phí tổn chung)

– Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của các bên khác

– Nguyên tắc phân chia doanh thu, uổng, sản phẩm của giao kèo.

(10) Nguyên tắc kế toán tài chính thuế TNDN hoãn lại

a) Nguyên tắc kế toán tài chính tài sản thuế thu nhập hoãn lại

– Căn cứ ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại (chênh lệch trợ thì được khấu trừ, lỗ tính thuế hoặc ưu đãi thuế chưa sử dụng);

– Thuế suất (%) được sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại;

– Có bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả ko?

– Có xác định kĩ năng có thu nhập chịu thuế trong ngày mai Khi ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại ko? Có đánh giá lại tài sản thuế thu nhập hoãn lại chưa được ghi nhận ko?

b) Nguyên tắc kế toán tài chính thuế TNDN hoãn lại phải trả

– cứ ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả (chênh lệch trợ thì chịu thuế);

– Thuế suất (%) được dùng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả;

– Có bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại ko?

(11) Nguyên tắc kế toán tài chính phí tổn trả trước

– Nêu rõ hoài trả trước được phân bổ dần vào uổng sinh sản, kinh dinh bao héc tàm tất cả những khoản phí nào.

– Phương pháp và thời gian phân bổ uổng trả trước;

– Phương pháp và thời kì phân bổ lợi thế thương mại, lợi thế marketing thương mại nảy sinh Khi cổ phần hóa;

– Có theo dõi chi tiết tổn phí trả trước theo kỳ hạn ko?

(12) Nguyên tắc kế toán tài chính nợ phải trả

– Phân loại nợ phải trả ra làm sao?

– Có theo dõi nợ phải trả theo từng đối tượng, kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm bẩm, theo nguyên tệ ko?

– Có đánh giá lại nợ phải trả thỏa mãn định nghĩa các khoản mục tiền tệ có gốc nước ngoài tệ ko?

– Có ghi nhận nợ phải trả ko thấp rộng bổn phận phải thanh toán ko?

– Có lập ngừa nợ phải trả ko?

(13) Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính

– Giá trị khoản vay và nợ thuê tài chính được ghi nhận ra làm sao?

– Có theo dõi theo từng đối tượng, kỳ hạn, nguyên tệ ko?

– Có đánh giá lại các khoản vay và nợ thuê tài chính bởi nước ngoài tệ ko?

(14) Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:

– Nguyên tắc ghi nhận phí tổn đi vay: Nêu rõ uổng đi vay được ghi nhận vào tổn phí sinh sản, kinh dinh trong kỳ Khi nảy, trừ Khi được vốn hoá theo quy định của chuẩn kế toán tài chính “phí đi vay”.

– Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định phí tổn đi vay được vốn hoá trong kỳ: Nêu rõ tỷ lệ vốn hoá này là bao lăm (Tỷ lệ vốn hoá này được xác định theo công thức tính quy định trong Thông tư chỉ dẫn kế toán tài chính Chuẩn mực số “chi phí đi vay”.

(15) Nguyên tắc ghi nhận hoài phải trả:

Nêu rõ các khoản phí tổn chưa chi tuy nhiên được ước tính để ghi nhận vào phí tổn sản xuất, marketing thương mại trong kỳ là những khoản phí tổn nào? Cơ sở xác định giá trị của những khoản chi phí đó.

(16) Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận những khoản phòng ngừa phải trả:

– Nguyên tắc ghi nhận dự phòng phải trả: Nêu rõ các khoản ngừa phải trả đã ghi nhận có thoả mãn các điều khiếu nại quy định trong chuẩn kế toán tài chính “Các khoản ngừa, tài sản và nợ tiềm tàng” ko?.

– Phương pháp ghi nhận ngừa phải trả: Nêu rõ các khoản phòng ngừa phải trả được lập thêm (hoặc trả nhập) theo số chênh lệch lớn rộng (hoặc nhỏ rộng) giữa số phòng ngừa phải trả phải lập năm nay so với số ngừa phải trả đã lập năm trước chưa dùng đang ghi trên sổ kế toán tài chính.

(17) Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hành

– Doanh thu chưa thực hành được ghi nhận trên cơ sở nào?

– Phương pháp phân bổ doanh thu chưa thực hành.

(18) Nguyên tắc ghi nhận trái khoán chuyển đổi

– Có được ghi nhận riêng cấu phần nợ và cấu phần vốn ko?

– Lãi suất sử dụng để chiết khấu dòng tiền có tin cẩn ko?

(19) Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

– Vốn góp của chủ sở hữu có được ghi nhận theo số vốn thực góp ko; Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận ra làm sao? Khoản quyền chọn trái phiếu chuyển đổi được xác định ra làm sao?

– Lý do ghi nhận khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá hối đoái?

– Lợi nhuận chưa phân phối được xác định ra làm sao? Nguyên tắc phân phối lợi nhuận, cổ tức.

(20) Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu, thu nhập khác:

– Doanh thu buôn cung cấp sản phẩm và cung cấp dịch vụ: Có tuân đầy đủ các điều khiếu nại ghi nhận doanh thu quy định tại Chuẩn mực kế toán tài chính “Doanh thu và thu nhập khác” Hay là ko? Các phương pháp nào được sử dụng để ghi nhận doanh thu.

– Doanh thu hợp đồng xây dựng: Có tuân chuẩn kế toán tài chính “hợp đồng xây dựng” ko? Các phương pháp nào được dùng để ghi nhận doanh thu hợp đồng xây dựng).

– Các phương pháp ghi nhận doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính.

– Các nguyên lý ghi nhận thu nhập khác.

(21) Nguyên tắc kế toán tài chính các khoản giảm trừ doanh thu

– Các khoản giảm trừ doanh thu gồm những gì?

– Có tuân chuẩn kế toán tài chính “Các sự khiếu nại nảy sinh sau ngày chấm dứt kỳ kế toán tài chính năm” để điều chỉnh doanh thu ko?

(22) Nguyên tắc kế toán tài chính giá vốn mặt hàng buôn cung cấp

– Có BH an toàn nguyên lý ăn nhập với doanh thu ko?

– Có đảm bảo nguyên lý thận trọng, ghi nhận ngay các hoài vượt trên mức thường nhật của mặt hàng tồn kho ko?

– Các khoản ghi giảm giá vốn mặt hàng buôn cung cấp là gì?

(23) Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận hoài tài chính:

Có ghi nhận đầy đủ uổng lãi vay (bao gồm số trích trước), lỗ chênh lệch tỷ giá của kỳ ít ko?

(24) phí buôn cung cấp sản phẩm và phí tổn cai quản lý doanh nghiệp

– Có ghi nhận đầy đủ hoài buôn cung cấp sản phẩm và tổn phí cai quản lý doanh nghiệp nảy trong kỳ ko?

– Các khoản điều chỉnh giảm phí tổn buôn cung cấp sản phẩm và hoài cai quản lý doanh nghiệp là gì?

(25) Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận uổng thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay hành, uổng thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:

phí tổn thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện nay hành. hoài thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch lâm thời được khấu trừ, số chênh lệch lâm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN. Không bù trừ phí tổn thuế TNDN hiện nay hành với chi phí thuế TNDN hoãn lại.

(26) Các nguyên lý và phương pháp kế toán tài chính khác:

Nêu rõ các nguyên lý và phương pháp kế toán tài chính khác với mục đích giúp cho người sử dụng làm rõ ràng là thưa tài chính của doanh nghiệp đã được thể hiện nay trên cơ sở tuân thủ khối mạng lưới server Chuẩn mực kế toán tài chính nước ta do Bộ Tài chính phát hành.

4.5. Các chính sách kế toán tài chính ứng dụng trong ngôi trường hợp

doanh nghiệp ko đáp ứng giả định phát động và sinh hoạt giải trí liên tiếp

a) Chính sách tái phân loại tài sản và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn

b) Nguyên tắc xác định giá trị

– Các khoản vốn tài chính;

– Các khan phải thu;

– Các khoản phải trả;

– Hàng tồn kho;

– TSCĐ, Bất động sản đầu tư;

– Các tài sản và nợ phải trả khác.

4.6. thông báo bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng Cân đối kế toán tài chính

– Trong phần này, doanh nghiệp phải biểu hiện nay và phân tách chi tiết các số liệu đã được biểu lộ trong Bảng Cân đối kế toán tài chính để giúp người sử dụng ít tài chính làm rõ ràng rộng nội dung các khoản mục tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.

– Đơn vị tính giá trị bộc lộ trong phần “thông tin bổ sung cho các khoản mục biểu thị trong Bảng Cân đối kế toán tài chính” là đơn vị tính được dùng trong Bảng Cân đối kế toán tài chính. Số liệu ghi vào cột “Đầu năm” được lấy từ cột “Cuối năm” trong Bản thuyết minh vắng tài chính năm trước. Số liệu ghi vào cột “Cuối năm” được lập trên cơ sở số liệu lấy từ:

+ Bảng Cân đối kế toán tài chính năm nay;

+ Sổ kế toán tài chính tổng hợp;

+ Sổ và thẻ kế toán tài chính chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết có liên can.

– Doanh nghiệp được chủ động đánh số trật tự của thông báo chi tiết được biểu lộ trong phần này theo nguyên lý ăn nhập với số dẫn từ Bảng Cân đối kế toán tài chính và đảm bảo dễ đối chiếu và có thể so sánh giữa các kỳ.

– Trường hợp doanh nghiệp có ứng dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán tài chính hoặc điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước thì phải điều chỉnh số liệu so sánh (số liệu ở cột “Đầu năm”) để BH an toàn nguyên lý có thể so sánh và giải trình rõ điều này. Trường hợp vì lý do nào đó dẫn đến số liệu ở cột “Đầu năm” ko hề kĩ năng so sánh được với số liệu ở cột “Cuối năm” thì điều này phải được nêu rõ trong Bản thuyết minh mỏng tài chính.

– Đối với các khoản mục yêu cầu thuyết minh theo giá trị phù hợp và phải chăng, ngôi trường hợp ko xác định được giá trị phù hợp và phải chăng thì phải ghi rõ lý do.

4.7. thông tin bổ sung cho các khoản mục tả trong bẩm hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại.

– Trong phần này, doanh nghiệp phải biểu đạt và phân tách chi tiết các số liệu đã được biểu đạt trong bẩm hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh để giúp người sử dụng ít tài chính làm rõ ràng rộng nội dung của các khoản mục doanh thu, phí tổn.

– Đơn vị tính giá trị biểu đạt trong phần “thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong ít hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại” là đơn vị tính được sử dụng trong ít hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại. Số liệu ghi vào cột “Năm trước” được lấy từ Bản thuyết minh mỏng tài chính năm trước. Số liệu ghi vào cột “Năm nay” được lập trên cơ sở số liệu lấy từ:

+ thưa hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh năm nay;

+ Sổ kế toán tài chính tổng hợp;

+ Sổ và thẻ kế toán tài chính chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết có can hệ.

– Doanh nghiệp được chủ động đánh số thứ tự của thông tin chi tiết được trình bày trong phần này theo nguyên lý thích phù hợp với số dẫn từ Báo cáo hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh và BH an toàn dễ đối chiếu và có thể so sánh giữa các kỳ.

– Trường hợp vì lý do nào đó dẫn đến số liệu ở cột “Đầu năm” ko hề kĩ năng so sánh được với số liệu ở cột “Cuối năm” thì điều này phải được nêu rõ trong Bản thuyết minh bẩm tài chính.

4.8. thông báo bổ sung cho thưa lưu chuyển tiền tệ

– Trong phần này, doanh nghiệp phải tả và phân tách các số liệu đã được mô tả trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ để giúp người sử dụng làm rõ ràng rộng về các tác nhân ảnh hưởng trọn đến lưu chuyển tiền trong kỳ của doanh nghiệp.

– Trường hợp trong kỳ doanh nghiệp có mua hoặc thanh lý các khoản vốn vào công ty con hoặc đơn vị marketing thương mại khác thì những luồng tiền này phải được biểu đạt thành những chỉ tiêu riêng biệt trên ít lưu chuyển tiền tệ. Trong phần này phải cung cấp những thông tin chi tiết liên hệ đến việc mua hoặc thanh lý các khoản vốn vào công ty con hoặc đơn vị marketing thương mại khác.

– Đơn vị tính giá trị tả trong phần “thông báo bổ sung cho các khoản mục biểu lộ trong bẩm lưu chuyển tiền tệ” là đơn vị tính được sử dụng trong vắng lưu chuyển tiền tệ. Số liệu ghi vào cột “Năm trước” được lấy từ Bản thuyết minh bẩm tài chính năm trước; Số liệu ghi vào cột “Năm nay” được lập trên cơ sở số liệu lấy từ:

+ vắng lưu chuyển tiền tệ năm nay

+ Sổ kế toán tài chính tổng hợp;

+ Sổ và thẻ kế toán tài chính chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết có liên hệ.

4.9. Những thông tin khác

– Trong phần này, doanh nghiệp phải tả những thông tin cần thiết khác (Nếu có) ngoài các thông báo đã biểu đạt trong các phần trên nhằm mục đích cung cấp thông tin trình bày bởi lời hoặc số liệu theo quy định của các Chuẩn mực kế toán tài chính cụ thể nhằm mục đích giúp cho người sử dụng hiểu ít tài chính của doanh nghiệp đã được trình bày trung thực, phù hợp và phải chăng.

– Khi biểu lộ thông tin thuyết minh ở phần này, tuỳ theo đề nghị và đặc điểm thông báo theo quy định từ điểm 1 đến điểm 7 của phần này, doanh nghiệp có thể đưa ra biểu mẫu chi tiết, cụ thể một cách phù hợp và những thông tin so sánh cần thiết.

– Ngoài những thông tin phải biểu đạt theo quy định từ phần 4.1 đến phần 4.8, doanh nghiệp được thể hiện nay thêm các thông tin khác nếu xét thấy cần thiết cho người sử dụng bẩm tài chính của doanh nghiệp.

———————————————————————————————

Xem thêm

:

——————————————————————————————————

Chúc các các độc giả thành công!

Nếu các các độc giả chưa tự tín lắm có thể tham gia

để được chỉ dẫn chi tiết từ việc hạch toán, lên mỏng tài chính trên Excel.

Dữ Liệu Cách lập thuyết minh báo cho biết giải trình tài chính theo Thông tư 200 2021-08-23 07:04:00

#Cách #lập #thuyết #minh #báo #cáo #tài #chính #theo #Thông #tư