Cách lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính 01A/TNDN 2022

Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý (01A/TNDN) là tờ khai dành cho DN khai thuế theo thu nhập thực tại nảy sinh. Công ty kế toán tài chính Thiên Ưng xin chỉ dẫn cách lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính (01A/TNDN) trên phần mềm HTKK mới nhất theo Thông tư Số 156/2013/TT-BTC
Bước 1:
Đăng nhập vào phần mềm HTKK.
– Bạn nên thực hành kê khai trên phần mềm HTKK mới nhất để giới hạn các lỗi nhé, nếu bạn chưa có, có thể tải về tại đây:
Bước 2:
chọn lọc tờ khai:
– Sau Khi đăng nhập vào phần mềm HTKK -> Chọn mục
“Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp”
: – > “T
ờ khai thuế TNDN tạm tính (01A/TNDN)
”, như hình bên dưới:
– Tiếp đó các bạn chọn “
Qúy kê khai”
(Mặc định là quý lúc này và tờ khai lần đầu) -> Chọn “
Các phụ lục
” -> Click “
Đồng ý
” màn hình sẽ xuất hiện nay như sau:
Bước 3
: Cách ghi các chỉ tiêu trên tờ khai thuế TNDN tạm tính (01A/TNDN)”:
Chỉ tiêu [21] – Doanh thu phát sinh trong kỳ:
– Là tổng doanh thu nảy sinh trong kỳ tính thuế (chưa có thuế GTGT đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ; hoặc có thuế GTGT đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp), bao héc tàm tất cả: doanh thu buôn bán sản phẩm hóa và cung cấp dịch vụ, doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính và thu nhập khác. Cụ thể:
+ Doanh thu buôn bán sản phẩm hóa và cung cấp dịch vụ: là doanh thu thuần từ cung cấp mặt hàng hoá, dịch vụ của cơ sở marketing thương mại trong kỳ tính thuế (cả về doanh thu xuất khẩu, doanh thu đẩy ra cho các doanh nghiệp chế xuất và xuất khẩu tại chỗ).
+ Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính: là các khoản doanh thu thuần từ phát động và sinh hoạt giải trí tài chính bao héc tàm tất cả lãi tiền vay, lãi tiền gửi, tiền bạn dạng quyền, thu nhập từ cho thuê tài sản, cổ tức, lợi nhuận được chia, lãi từ buôn bán nước ngoài tệ, lãi do chuyển nhượng vốn, trả nhập dự phòng giảm giá chứng khoán và doanh thu từ các phát động và sinh hoạt giải trí tài chính khác của cơ sở kinh dinh trong kỳ tính thuế.
+ Thu nhập khác: là các khoản thu nhập ngoài các khoản thu nhập từ phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại chính của cơ sở kinh dinh và thu nhập từ phát động và sinh hoạt giải trí tài chính phát sinh trong kỳ tính thuế. Các khoản thu nhập khác bao héc tàm tất cả thu từ nhượng, buôn bán, thanh lý tài sản, thu tiền phạt do các đối tác vi phạm giao kèo, các khoản tiền thưởng từ quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, quà biếu, quà tặng, các khoản thu nhập của năm trước chưa hạch toán vào thu nhập…
Chỉ tiêu [22] – tổn phí phát sinh trong kỳ:
– Là thảy các khoản tổn phí phù hợp và phải chăng phát sinh liên can đến doanh thu nảy sinh trong kỳ tính thuế và có đủ hoá đơn, chứng từ hợp lí theo quy định của luật pháp. Chỉ tiêu này bao héc tàm tất cả: tổn phí sản xuất, kinh dinh product, dịch vụ; uổng phát động và sinh hoạt giải trí tài chính và các khoản phí khác. Chỉ tiêu này được xác định cụ thể như sau:
+ phí tổn sản xuất, marketing thương mại product, dịch vụ là ko hề thảy các khoản phí sản xuất, kinh dinh mặt hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế ứng với doanh thu nảy sinh trong kỳ được xác định để tính lợi nhuận thuần từ phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại.
+ hoài phát động và sinh hoạt giải trí tài chính là những khoản tổn phí phát động và sinh hoạt giải trí tài chính trong kỳ tính thuế, bao héc tàm tất cả các khoản hoài hoặc các khoản lỗ liên quan lại đến các phát động và sinh hoạt giải trí đầu tư tài chính, hoài cho vay và đi vay vốn, tổn phí góp vốn liên doanh, lỗ chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn, chi phí giao dịch buôn bán chứng khoán, khoản lập và trả lập dự phòng, giảm giá đầu tư chứng khoán, đầu tư khác, khoản lỗ về chênh lệch tỉ giá nước ngoài tệ và buôn bán nước ngoài tệ.
+ Các khoản hoài khác là những khoản hoài của các phát động và sinh hoạt giải trí ngoài các phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại và phát động và sinh hoạt giải trí tài chính của doanh nghiệp.
Chỉ tiêu [24] – Điều chỉnh tăng lợi nhuận theo luật pháp thuế:
– Chỉ tiêu này phản ánh tuốt luốt các khoản điều chỉnh về doanh thu hoặc uổng được ghi nhận theo chế độ kế toán tài chính, tuy nhiên ko phù hợp với quy định của Luật thuế TNDN, làm tăng tổng lợi nhuận nảy của cơ sở marketing thương mại.
Chỉ tiêu [25] – Điều chỉnh giảm lợi nhuận theo luật pháp thuế:
– Chỉ tiêu này phản ảnh tất thảy các khoản điều chỉnh về doanh thu hoặc phí tổn được ghi nhận theo chế độ kế toán tài chính, tuy nhiên ko phù hợp với quy định của Luật thuế TNDN, làm giảm tổng lợi nhuận nảy sinh của cơ sở marketing thương mại.
Chỉ tiêu [27] – Thu nhập miễn thuế:
– Là thu nhập được miễn trong kỳ tính thuế được xác định căn cứ vào điều khiếu nại thực tại cơ sở marketing thương mại đang được hưởng trọn ưu đãi thuế theo Luật thuế TNDN.
Chỉ tiêu [28] – Số lỗ chuyển kỳ này:
– Bao gồm số lỗ trong năm trước chuyển sang và số lỗ của các quý trước chuyển sang theo quy định của Luật thuế TNDN.
để ý:
Số lỗ tối đa
được chuyển phải ngay số lãi của quý lúc này.
VD
: Quý I lỗ 50tr, sang quý II lã
i
30tr, vậy số lỗ tối đã được chuyển và nhập vào chỉ tiêu này là 30tr
Chỉ tiêu [30] – Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất 20%:
– Là thu nhập tính thuế của doanh nghiệp nảy trong kỳ ứng dụng mức thuế suất thuế TNDN 20%.
Doanh nghiệp thuộc đối tượng ứng dụng thuế suất thuế TNDN 20% là doanh nghiệp có tổng doanh thu năm
Chỉ tiêu [31] – Thu nhập tính thuế vận dụng thuế suất 22%:
– Là thu nhập tính thuế của cơ sở kinh dinh phát sinh trong kỳ vận dụng thuế suất thuế TNDN 22% theo quy định của Luật thuế TNDN.
Chú ý:
Những DN
mới thành lập
thì kê khai
tạm tính quý
theo thuế suất
22%.
chấm dứt năm tài chính nếu Doanh thu bình quân của các tháng trong năm
đồng thì DN
quyết toán thuế TNDN
theo thuế suất
20%.
Chi tiết xem tại đây
:
Chỉ tiêu [32] – Thu nhập tính thuế vận dụng thuế suất ưu đãi:
– Là thu nhập tính thuế vận dụng thuế suất ưu đãi trong ngôi trường hợp được hưởng trọn ưu đãi theo quy định của Luật thuế TNDN.
Chỉ tiêu [32a] – Thuế suất ưu đãi:
– Là mức thuế suất thuế TNDN ưu đãi đối với các dự án đầu tư thực tiễn đạt các điều khiếu nại được hưởng trọn ưu đãi theo quy định của luật thuế TNDN. Trường hợp doanh nghiệp được hưởng trọn nhiều mức thuế suất ưu đãi khác nhau thì kê các mức thuế suất ưu đãi trên cùng chỉ tiêu này, cách nhau dấu chấm phẩy.
Chỉ tiêu [33] – Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất khác:
– Là thu nhập tính thuế của cơ sở kinh dinh có phát động và sinh hoạt giải trí chừng, dò xét, phá hoang dầu, khí và tài nguyên quý khan hiếm khác tại nước ta.
Chỉ tiêu [33a] – Thuế suất khác:
– Là mức thuế suất thuế TNDN vận dụng đối với phát động và sinh hoạt giải trí tầm chừng, dò xét, khai khẩn dầu, khí và tài nguyên quý khan hiếm khác tại nước ta từ 30% đến 50% phù hợp với từng dự án, từng cơ sở marketing thương mại.
Chỉ tiêu [35] – Thuế TNDN dự con kiến miễn, giảm:
– Là tổng số thuế TNDN dự định được miễn giảm trong kỳ tính thuế, bao héc tàm tất cả số thuế TNDN được miễn, giảm theo Luật thuế TNDN; theo hiệp nghị tránh đánh thuế hai lần và miễn, giảm khác ngoài Luật thuế TNDN.
Chỉ tiêu [35a] – Số thuế TNDN được miễn, giảm theo hiệp nghị (nếu có):
– Là số thuế TNDN phát sinh trong kỳ được miễn, giảm theo hiệp nghị (nếu có).
Chỉ tiêu [35b] – Miễn, giảm khác ngoài Luật Thuế TNDN (nếu có):
– Là số thuế TNDN được miễn, giảm theo các quy định khác ngoài Luật Thuế TNDN nảy trong kỳ mà doanh nghiệp được hưởng trọn (nếu có).
Chúc các bạn thành công, Các muốn tìm hiểu chi tiết rộng, chuyên sâu rộng có thể dự: Lớp
thực tại

20

Dữ Liệu Cách lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính 01A/TNDN 2021-09-02 09:59:00

#Cách #lập #tờ #khai #thuế #thu #nhập #doanh #nghiệp #tạm #tính #01ATNDN