Cách viết hóa đơn kèm theo bố̉ng kê chi tiết mới nhất 2022

Quy định về bảng kê tất nhiên hóa đơn: Hóa đơn điện tử có được dùng bảng kê? Cách viết hóa đơn kèm bảng kê chi tiết, mẫu bảng kê tất nhiên hóa đơn…
xin trích các quy định về việc đó:
I. Khi nào hóa đơn được sử dụng bảng kê đính kèm:
– Trường hợp Khi buôn cung cấp sản phẩm hóa, dịch vụ nếu danh mục product, dịch vụ
nhiều rộng số dòng của một số hóa đơn
, người buôn cung cấp sản phẩm có thể lập thành
nhiều hóa đơn
hoặc
tuyển lựa một trong hai mẫu mã sau:
—————————————————————————————–
1. Người buôn cung cấp sản phẩm ghi liên tục nhiều số hóa đơn
.
– Dòng ghi product rốt cuộc của số hóa đơn trước ghi ngữ “
tiếp số sau
” và dòng ghi product đầu số hóa đơn sau ghi mực “
tiếp số trước
”.
– Các hóa đơn kê đủ các mặt mặt hàng theo trật tự liên tục từ hóa đơn này đến hóa đơn khác.
– thông tin người buôn cung cấp, thông báo người sử dụng được ghi đầy đủ ở
số hóa đơn đầu tiên
.
– Chữ ký và dấu người buôn cung cấp (nếu có), chữ ký người sử dụng, giá thanh toán, phụ thu, phí thu thêm, chiết khấu thương nghiệp, thuế giá trị gia tăng
được ghi trong hóa đơn rút cục và vạch men chéo phần còn trống
(nếu có).
——————————————————————–
2. Người buôn cung cấp sản phẩm được sử dụng bảng kê
để liệt kê các loại product, dịch vụ đã buôn cung cấp tất nhiên hóa đơn.
a)
Nội dung ghi trên hóa đơn:
– Hóa đơn phải ghi rõ “
tất nhiên bảng kê số…, ngày…, tháng…. năm…
”. Mục “
tên mặt hàng
” trên hóa đơn
chỉ ghi tên gọi chung của mặt mặt hàng.
– Các tiêu thức khác ghi trên hóa đơn thực hành theo chỉ dẫn tại khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014.
Trên hóa đơn kèm bảng kê ko chắc chắn phải ghi đầy đủ:
Trường hợp Công ty TNHH INABATA nước ta buôn cung cấp sản phẩm hóa dịch vụ có danh mục product, dịch vụ nhiều rộng số dòng của hóa đơn thì Công ty được lập bảng kê để liệt kê các loại product, dịch vụ tất nhiên hóa đơn. Nội dung trên bảng kê phải đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định tại tiết b khoản 2 Điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính .
Các chỉ tiêu

Số thứ tự
,
tên product
,
dịch vụ
,
đơn vị tính
,
số lượng
,
đơn giá
,
thành tiền

phải ghi đầy đủ trên bảng kê

ko một mực phải ghi trên hóa đơn
.
Cục thuế TP HN Thủ Đô thông báo để Công ty TNHH INABATA nước ta HN Thủ Đô biết và thực hiện nay./.
(Theo Công văn 63354/CT-TTHT của Cục thuế Hà Nội ngày 21/9/2017)
b)
Nội dung trên bảng kê:
– Bảng kê do người buôn cung cấp sản phẩm tự thiết kế hạp với đặc điểm, mẫu mã, chủng loại của các loại product tuy nhiên phải đảm bảo các nội dung chính như sau:
+ Tên người buôn cung cấp sản phẩm, địa chỉ giao thông, mã số thuế
+ Tên mặt hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền.
Trường hợp người buôn cung cấp sản phẩm nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì bảng kê phải có tiêu thức “
thuế suất giá trị gia tăng
”, “
tiền thuế giá trị gia tăng
”. Tổng cộng tiền thanh toán (chưa có thuế giá trị gia tăng)
đúng với số tiền ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng
.
CHÚ Ý:
– Bảng kê phải ghi rõ “
tất nhiên hóa đơn số… Ngày… tháng…. năm
” và có
đầy đủ các chữ ký của người buôn cung cấp sản phẩm, chữ ký của người sử dụng mặt hàng như trên hóa đơn
.
– Trường hợp bảng kê có rộng một (01) trang thì các bảng kê phải
được đánh số trang liên tục
và phải
đóng dấu giáp lai
. Trên bảng kê chung cuộc phải có
đầy đủ chữ ký của người buôn cung cấp sản phẩm, chữ ký của người sử dụng mặt hàng như trên hóa đơn.
– Số bảng kê phát hành
thích phù hợp với số liên hóa đơn
. Bảng kê được lưu giữ cùng với hóa đơn để cơ quan lại thuế rà soát, đối chiếu Khi cấp thiết.
– Người buôn cung cấp sản phẩm và người sử dụng mặt hàng thực hiện nay cai quản lý và lưu giữ bảng kê tất nhiên hóa đơn theo quy định.
(
Căn cứ theo điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC
)
—————————————————————————————-
Dưới đây Công ty kế toán Thiên Ưng xin lấy 1 ví dụ để các bộ́n hình dung:
VD
:
Ngày 04/10/2019 Công ty A bố́n cho Công ty B 12 bộ điều hòa, trong đó mỗi bộ là 1 mã héc tàng sự khác biệt, thuế suất thuế GTGT là 10%.
-> Vì vậy công ty phải lập hóa đơn kèm theo bố̉ng kê chi tiết tên các mặt héc tàng như sau:
Cách viết hóa đơn kèm theo bố̉ng kê Excel:
STT
Tên product, dịch vụ
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
1
2
3
4
5
6=4×5
01
Điều hòa các loại
120.000.000
(tất nhiên bảng kê số 004, ngày 04 tháng 10 năm 2019)
Cộng tiền mặt hàng:
120.000.000
Thuế suất GTGT:
10 %
, Tiền thuế GTGT:
12.000.000
Tổng cộng tiền thanh toán:
132.000.000
Số tiền viết bởi văn bản:
Một trăm bố mươi hai triệu đồng.
Cách lập bố̉ng kê kèm theo hóa đơn GTGT:
Chi tiết xem mẫu tại đây:

—————————————————————————————-
Chú ý:
– Nếu các mặt mặt hàng có
thuế suất thuế GTGT khác nhau
, thì phải
lập riêng hoá đơn GTGT
cho từng loại thuế suất.
VD:
Có 100 mặt héc tàng A thuế suất 10%, và có 50 mặt héc tàng B thuế suất 5%. Thì các bộ́n phải tách ra làm 2 hóa đơn và 2 bố̉ng kê sự khác biệt.
-> Vì trên hóa đơn chỉ có 1 tiêu thức Thuế suất, nên ko thể viết 2 mức thuế suất được.
————————————————————————–
Chỉ có 2 mặt mặt hàng vẫn có thể lập hóa đơn kèm bảng kê:
Công văn 63655/CT-TTHT ngày 17/9/2018 của Cục thuế HN Thủ Đô:
————————————————————————————–
II. Hóa đơn điện tử có được đính kèm bảng kê:
Theo Công văn 820/TCT-DNL ngày 13/3/2017 của Tổng cục thuế:
4.
Về việc lập HĐĐT có số dòng nhiều rộng một trang
:
Tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính chỉ dẫn:
“1. Hóa đơn điện tử là tập kết các thông điệp dữ liệu điện tử về buôn cung cấp sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và cai quản lý bởi phương tiện điện tử. Hóa đơn điện tử phải đáp ứng các nội dung quy định tại Điều 6 Thông tư này…
3. Hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý nếu thỏa mãn song song các điều khiếu nại sau:
a) Có sự BH an toàn đủ tin về tính kiêm toàn của thông báo chứa trong hóa đơn điện tử từ Khi thông tin được tạo ra ở dạng cuối cùng là hóa đơn điện tử.
Tiêu chí đánh giá tính vẹn tuyền là thông báo còn đầy đủ và chưa bị đổi thay, ngoài các đổi thay về mẫu mã nảy sinh trong quá trình trao đổi, lưu trữ hoặc hiển thị hóa đơn điện tử.
b)
thông tin chứa trong hóa đơn điện tử
có thể truy cập, dùng được
bên dưới dạng trả mĩ nhất
Khi muốn thiết.”
Tại Khoản 1 Điều 19 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính chỉ dẫn ngôi trường hợp Khi buôn cung cấp sản phẩm hóa, dịch vụ nếu danh mục product, dịch vụ nhiều rộng số dòng của một số hóa đơn như sau:
“… Cục thuế coi xét từng ngôi trường hợp cụ thể để chấp nhận cho cơ sở marketing thương mại được dùng hóa đơn nhiều rộng một trang nếu
trên phần đầu của trang sau
của hóa đơn có hiển thị:
– Cùng số hóa đơn như của trang đầu (do khối mạng lưới server máy tính cấp tự động);
– Cùng tên, địa chỉ, MST của người sử dụng, người buôn cung cấp như trang đầu;
– Cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu;
– Kèm theo ghi chú bởi tiếng Việt ko dấu “
tiep theo trang truoc – trang X/Y
” (trong đó X là số trật tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó).”
=> Căn cứ quy định nêu trên
, để phù phù hợp với đặc thù của hóa đơn điện tử, ngôi trường hợp
chuyển đổi hóa đơn điện tử ra giấy
, nếu số lượng product, dịch vụ đẩy ra nhiều rộng số dòng của một trang hóa đơn thì Công ty Trần Anh thực hiện nay
na ná ngôi trường hợp sử dụng hóa đơn tự in
mà việc lập và in hóa đơn thực hành trực tiếp từ phần mềm và số lượng product, dịch vụ đẩy ra nhiều rộng số dòng của một trang hóa đơn,
cụ thể:
Công ty Trần Anh
được thể hiện nay hóa đơn nhiều rộng một trang
nếu
trên phần đầu trang sau của hóa đơn có hiển thị: cùng số hóa đơn như của trang đầu (do khối mạng lưới server máy tính cấp tự động); cùng tên, địa chỉ, MST của người sử dụng, người buôn cung cấp như trang đầu; cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu; tất nhiên chú giải bởi tiếng Việt ko dấu “tiep theo trang truoc – trang X/Y” (trong đó X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó).
Tổng cục Thuế thông tin để Cục thuế tỉnh, tỉnh thành trực thuộc Trung ương và Công ty Trần Anh được biết và thực hiện nay.
Xem thêm:
————————————————————————————-
Theo Công văn 83917/CT-TTHT ngày 24/12/2018 của Cục thuế HN Thủ Đô:
– Căn cứ công văn số 820/TCT-DNL ngày 13/3/2017 của Tổng cục Thuế chỉ dẫn thực hành hóa đơn điện tử có chỉ dẫn về việc lập hóa đơn điện tử có số dòng nhiều rộng một trang.
cứ quy định nêu trên, Khi buôn cung cấp sản phẩm hóa công ty xuất hóa đơn điện tử cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng thì Công ty
phải lập đầy đủ danh mục product đẩy ra
đảm bảo nguyên lý
thông báo chứa trong hóa đơn điện tử
có thể truy cập, dùng được bên dưới dạng
trả mĩ nhất
Khi cấp thiết theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính.
Công ty
ko được
lập hóa điện tử ko hề danh mục product mà
tất nhiên bảng kê
product các độc giả dạng giấy cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng.
Theo Công văn 24064/CT-TTHT ngày 22/4/2019 của Cục thuế TP HN Thủ Đô:
Căn cứ quy định nêu trên, Khi buôn cung cấp sản phẩm hóa công ty xuất hóa đơn điện tử cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng thì công ty phải lập đầy đủ danh mục product đẩy ra đảm bảo nguyên lý thông tin chứa trong hóa đơn điện tử có thể truy cập, sử dụng được bên dưới dạng trả mĩ nhất Khi cấp thiết theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính. Công ty
ko được
lập hóa điện tử ko hề danh mục product tuy nhiên
tất nhiên bảng kê
product các độc giả dạng giấy cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng.
Trường hợp công ty
chuyển đổi hóa đơn điện tử ra giấy
,
nếu danh mục product, dịch vụ đẩy ra nhiều rộng số dòng của một trang hóa đơn thì công ty thực hiện nay
rưa rứa
ngôi trường hợp sử dụng hóa đơn tự in mà việc lập và in hóa đơn thực hiện nay trực tiếp từ phần mềm và số lượng product, dịch vụ đẩy ra nhiều rộng số dòng của một trang hóa đơn, cụ thể:
Công ty được miêu tả hóa đơn nhiều rộng một trang nếu trên phần đầu trang sau của hóa đơn có hiển thị:
Cùng số hóa đơn như của trang đầu (do khối mạng lưới server máy tính cấp tự động);
Cùng tên, địa chỉ, MST của người sử dụng, người buôn cung cấp như trang đầu;
Cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu;
Kèm theo ghi chú bởi tiếng Việt ko dấu “tiep theo trang truoc – trang X/Y” (trong đó X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó).
——————————————————————————————-
Như vậy:
Hóa đơn điện tử
ko
được đính kèm bảng kê product các độc giả dạng giấy.
————————————————————————————————-
Chúc các các độc giả làm tốt công việc kế toán tài chính!
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Chuyên đào tạo kế toán tài chính thực tại
“>
————————————————————————————-
“>
“>

40

Dữ Liệu Cách viết hóa đơn kèm theo bố̉ng kê chi tiết mới nhất 2021-08-25 15:27:00

#Cach #viêt #hoa #đơn #kem #theo #bang #kê #chi #tiêt #mới #nhất

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x