Cách xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân 2022

Theo Điều 8 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ tài chính: chỉ dẫn cách xác định thu nhập chịu thuế TNCN từ kinh dinh, lương phía, tiền phương tiện thể như sau:

I. Cách xác định thu nhập chịu thuế từ kinh dinh:

Thu nhập chịu thuế

=

Doanh thu – các khoản uổng phù hợp và phải chăng liên tưởng trực tiếp đến việc tạo ra thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế.

Các ngôi trường hợp cụ thể được xác định như sau:

1. cá nhân kinh dinh chưa thực hiện nay đúng luật pháp về kế toán tài chính, hoá đơn chứng từ.

a. cá nhân chủ nghĩa marketing thương mại ko thực hành chế độ kế toán tài chính hoá đơn, chứng từ ko xác định được doanh thu, tổn phí và thu nhập chịu thuế (gọi tắt là cá nhân kinh dinh nộp thuế theo

phương pháp khoán

).

a.1) cá nhân marketing thương mại nộp thuế theo phương pháp khoán:

Thu nhập chịu thuế

=

Doanh thu khoán trong kỳ

x

Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định

Trong đó:

– Doanh thu khoán được xác định theo tài liệu kê khai của cá nhân chủ nghĩa kinh dinh, cơ sở dữ liệu của cơ thuế quan lại, hiệu quả điều tra doanh thu thực tiễn của cơ thuế quan lại và quan lại điểm tư vấn của Hội đồng tham vấn thuế xã, phường.

– Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định được xác định theo bảng bên dưới.

a.2) cá nhân chủ nghĩa kinh dinh nộp thuế theo phương pháp khoán có sử dụng hóa đơn.

+ Nếu cá nhân kinh dinh nộp thuế theo phương pháp khoán

có sử dụng hóa đơn quyển

, nếu trong quý doanh thu trên hoá đơn cao rộng doanh thu khoán thì ngoài những việc nộp thuế theo doanh thu khoán còn phải nộp bổ sung thuế thu nhập cá nhân đối với phần doanh thu trên hoá đơn cao rộng doanh thu khoán.

+ Nếu cá nhân kinh dinh nộp thuế theo phương pháp khoán

dùng hóa đơn do cơ quan lại thuế

marketing thương mại nhỏ lẻ theo từng số thì khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ

10% tính trên thu nhập chịu thuế của từng lần phát sinh.

Thu nhập chịu thuế của từng lần nảy được xác định như sau:

Thu nhập chịu thuế từng lần nảy sinh

=

Doanh thu tính thu nhập chịu thuế từng lần phát sinh

x

Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định

Trong đó:

– Doanh thu tính thu nhập chịu thuế từng lần nảy sinh được xác định theo hợp đồng và các chứng từ mua buôn cung cấp.

– Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định được xác định theo bảng bên dưới.

+ Nếu cá nhân chủ nghĩa kinh dinh nộp thuế theo phương pháp khoán

dùng hóa đơn quyển

có yêu cầu trả thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa thì doanh thu tính thuế của năm được xác định như sau:

– Nếu doanh thu trên hóa đơn của cả năm thấp rộng doanh thu khoán thì doanh thu tính thuế của năm là doanh thu khoán.

– Nếu doanh thu trên hóa đơn của cả năm cao rộng doanh thu khoán thì doanh thu tính thuế của năm là doanh thu trên hóa đơn.

b) cá nhân kinh dinh chỉ hạch toán được doanh thu ko hạch toán được chi phí thì thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế

=

Doanh thu tính thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế

×

Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định

+

Thu nhập chịu thuế khác trong kỳ tính thuế

Trong đó:

– Doanh thu tính thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế được xác định theo quy định bên dưới.

– Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định được xác định theo quy định bến bên dưới.

– Thu nhập chịu thuế khác là các khoản thu nhập phát sinh trong quá trình marketing thương mại gồm: tiền phạt vi phạm hợp đồng; tiền phạt do chậm tính sổ; tiền lãi ngân mặt hàng trong quá trình tính sổ; tiền lãi do buôn cung cấp sản phẩm trả chậm, trả góp; tiền lãi do buôn cung cấp tài sản cố định; tiền buôn cung cấp phế liệu, phế phẩm và thu nhập chịu thuế khác.

c) Đối với cá nhân kinh dinh lưu động (buôn chuyến)

và cá nhân chủ nghĩa ko marketing thương mại có phát sinh phát động và sinh hoạt giải trí buôn cung cấp sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng.

– cá nhân chủ nghĩa marketing thương mại lưu động (buôn chuyến) và cá nhân ko kinh dinh có nảy phát động và sinh hoạt giải trí buôn cung cấp sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng khai và nộp thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa theo tỷ lệ 10% tính trên thu nhập chịu thuế của từng lần phát sinh.

– Thu nhập chịu thuế của từng lần nảy sinh được xác định na ná như đối với cá nhân kinh dinh nộp thuế theo phương pháp khoán sử dụng hóa đơn do cơ thuế quan lại marketing thương mại nhỏ lẻ theo từng số theo chỉ dẫn bên trên.

d) Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định

Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định tính trên doanh thu áp dụng đối với cá nhân chủ nghĩa marketing thương mại chưa thực hiện nay đúng luật pháp về kế toán tài chính, hoá đơn, chứng từ; cá nhân chủ nghĩa marketing thương mại lưu động và cá nhân chủ nghĩa ko marketing thương mại như sau:

Hoạt động

Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định (%)

Phân phối, cung cấp mặt hàng hoá

7

Dịch vụ, xây dựng ko bao thầu nguyên nguyên nhiên liệu

30

sinh sản, chuyển vận, dịch vụ có gắn kèm với mặt hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu

15

Hoạt động marketing thương mại khác

12

Đối với cá nhân chủ nghĩa kinh dinh nhiều ngành nghề thì ứng dụng theo tỷ lệ của phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại chính. Trường hợp cá nhân thực tiễn kinh dinh nhiều ngành nghề và ko xác định được ngành nghề marketing thương mại chính thì vận dụng theo tỷ lệ của “Hoạt động kinh dinh khác”.

2) Đối với cá nhân marketing thương mại thực hiện nay đầy đủ chế độ kế toán tài chính hoá đơn, chứng từ thì thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế

=

Doanh thu tính thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế

hoài phù hợp và phải chăng được trừ trong kỳ tính thuế

+

Thu nhập chịu thuế khác trong kỳ tính thuế

a) Doanh thu tính thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế

– Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế từ marketing thương mại là quờ quạng tiền buôn cung cấp sản phẩm hoá, tiền gia đả, tiền hoả hồng, tiền cung ứng mặt hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế cả về khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà cá nhân chủ nghĩa kinh dinh được hưởng trọn ko phân biệt đã thu được tiền hoặc chưa thu được tiền và được xác định theo sổ sách kế toán tài chính.

b) thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế như sau:

– Đối với phát động và sinh hoạt giải trí buôn cung cấp sản phẩm hoá là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng mặt hàng hoá hoặc thời tự khắc lập hoá đơn buôn cung cấp sản phẩm.

– Đối với phát động và sinh hoạt giải trí cung ứng dịch vụ là thời tự khắc trả mỹ xong việc cung ứng dịch vụ cho người sử dụng hoặc thời điểm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ. Đối với phát động và sinh hoạt giải trí cho thuê ngôi nhà, quyền sử dụng đất, mặt nước, tài sản khác là thời điểm giao kèo cho thuê có hiệu lực thực thi hiện hành.

Trường hợp thời tự khắc lập hoá đơn trước thời tự khắc chuyển giao quyền sở hữu mặt hàng hoá (hoặc dịch vụ trả mỹ xong) thì thời điểm xác định doanh thu được tính theo thời điểm lập hoá đơn hoặc trái lại.

c. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với một số ngôi trường hợp được xác định như sau:

– Đối với mặt hàng hoá buôn cung cấp theo phương thức trả góp được xác định theo giá buôn cung cấp sản phẩm hoá trả tiền một lần, ko bao héc tàm tất cả tiền lãi trả góp.

– Đối với mặt hàng hoá, dịch vụ buôn cung cấp theo phương thức trả chậm là tiền buôn cung cấp sản phẩm hoá, dịch vụ trả một lần, ko bao héc tàm tất cả tiền lãi trả chậm.

Trường hợp việc thanh toán theo hợp đồng mua buôn cung cấp theo phương thức trả góp, trả chậm kéo dãn nhiều kỳ tính thuế theo doanh thu là số tiền phải thu của người sử dụng trong kỳ tính thuế ko bao héc tàm tất cả lãi trả góp, trả chậm theo hạn quy định trong giao kèo.

Việc xác định uổng Khi xác định thu nhập chịu thuế đối với mặt hàng hoá buôn cung cấp trả góp, trả chậm thực hành theo nguyên lý uổng phải phù hợp với doanh thu.

– Đối với mặt hàng hoá, dịch vụ do cá nhân chủ nghĩa marketing thương mại làm ra dùng để đàm luận, biếu, tặng, trang bị, thưởng cho người cần lao, doanh thu được xác định theo giá buôn cung cấp sản phẩm hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương trên thị ngôi trường tại thời tự khắc đàm đạo, biếu, tặng, trang bị, thưởng cho người cần lao.

– Đối với mặt hàng hoá, dịch vụ do cá nhân chủ nghĩa kinh dinh làm ra tự dùng để phục vụ cho quá trình sản xuất, marketing thương mại của cá nhân chủ nghĩa thì doanh thu là phí sinh sản ra sản phẩm mặt hàng hoá, dịch vụ đó.

– Đối với phát động và sinh hoạt giải trí gia đả mặt hàng hoá thì doanh thu là tổng số tiền thu về từ phát động và sinh hoạt giải trí gia đánh cả về tiền tiến đánh, nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ và hoài khác phục vụ cho việc gia làm mặt hàng hoá.

– Đối với nhận đại lý, ký gửi buôn cung cấp sản phẩm đúng giá quy định của cá nhân marketing thương mại giao đại lý, ký gửi hưởng trọn huê hồng thì doanh thu là tiền hoả hồng được hưởng trọn theo hợp đồng đại lý, ký gửi mặt hàng hoá.

– Đối với phát động và sinh hoạt giải trí cho thuê tài sản, doanh thu được xác định theo giao kèo ko phân biệt đã nhận tiền hoặc chưa nhận tiền.

Trường hợp bên thuê trả tiền thuê trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc xác định theo doanh thu trả tiền một lần.

– Đối với phát động và sinh hoạt giải trí xây dựng, lắp đặt là giá trị đánh trình, giá trị phạm vi đả trình hoặc giá trị lượng làm trình kiểm nghiệm bàn trả. Trường hợp xây dựng, lắp đặt ko bao thầu nguyên nguyên nhiên liệu, máy móc, thiết bị thì doanh thu tính thuế là số tiền từ phát động và sinh hoạt giải trí xây dựng, lắp đặt ko bao héc tàm tất cả giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị.

Trường hợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên nguyên nhiên liệu, máy móc, thiết bị thì doanh thu tính thuế là số tiền từ phát động và sinh hoạt giải trí xây dựng, lắp đặt cả về giá trị nguyên nguyên nhiên liệu, máy móc, thiết bị.

– Đối với phát động và sinh hoạt giải trí chuyển vận là tuốt tuột doanh thu tải Khách hàng, tư trang, product nảy sinh trong kỳ tính thuế.

c) Thu nhập chịu thuế khác

– Thu nhập chịu thuế khác là các khoản thu nhập nảy trong quá trình kinh dinh gồm: tiền phạt vi phạm hợp đồng; tiền phạt do chậm thanh toán; tiền lãi ngân mặt hàng trong quá trình thanh toán; tiền lãi do buôn cung cấp sản phẩm trả chậm, trả góp; tiền lãi do buôn cung cấp tài sản một mực; tiền buôn cung cấp phế liệu, phế phẩm và thu nhập chịu thuế khác.

3) Đối với group cá nhân marketing thương mại

– Trường hợp nhiều người cùng đứng tên trong một Giấy chứng nhận đăng ký kinh dinh bao gồm ngôi trường hợp cho thuê ngôi nhà, thuê mặt bởi có nhiều người cùng đứng tên trong Giấy chứng thực quyền dùng đất, quyền sở hữu ngôi nhà tại và tài sản khác gắn sát với đất (gọi chung là group cá nhân kinh dinh), sau sau Khi xác định được thu nhập chịu thuế từ marketing thương mại, thu nhập chịu thuế của mỗi cá nhân chủ nghĩa được phân chia theo một trong các cách sau đây:

a) Theo tỷ lệ vốn góp của từng cá nhân chủ nghĩa ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh dinh.

b) Theo thoả thuận giữa các cá nhân.

c) Theo số bình quân thu nhập đầu người trong ngôi trường hợp Giấy chứng thực đăng ký kinh dinh ko xác định tỷ lệ vốn góp hoặc ko hề thoả thuận về phân chia thu nhập giữa các cá nhân chủ nghĩa.

– Trên cơ sở thu nhập chịu thuế của mỗi cá nhân chủ nghĩa cùng tham dự kinh dinh đã xác định theo nguyên lý phân chia nêu trên, từng cá nhân được tính các khoản giảm trừ theo chỉ dẫn tại Điều 9, Thông tư 111 để xác định thu nhập tính thuế và số thuế thu nhập cá nhân phải nộp riêng cho từng cá nhân.

II. Cách xác định thu nhập chịu thuế từ lương phía, tiền đánh

a) Thu nhập chịu thuế từ lương phía, tiền công được xác định bởi tổng số lương bổng, tiền công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có thuộc tính tiền lương, tiền làm mà người nộp thuế cảm bắt gặp trong kỳ tính thuế.

Chi tiết các các độc giả xem tại đây:

b) thời tự khắc xác định thu nhập chịu thuế.

– thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ lương phía, tiền làm là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.

– Riêng thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản tiền phí mua sản phẩm bảo đảm có tích lũy theo chỉ dẫn tại điểm đ.2, khoản 2, Điều 2 Thông tư 111 là thời điểm doanh nghiệp bảo đảm, tiến đánh ty cai quản lý quỹ hữu trí tình nguyện trả tiền bảo đảm.

3. Thu nhập chịu thuế đối với cá nhân

vừa có thu nhập từ kinh dinh, vừa có thu nhập từ lương phía, tiền tiến đánh

là tổng thu nhập chịu thuế từ kinh dinh và thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền làm.

Xem thêm:

Chúc các các độc giả thành công!

Dữ Liệu Cách xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân 2021-08-27 14:46:00

#Cách #xác #định #thu #nhập #chịu #thuế #thu #nhập #cá #nhân