Chi phí lăng xê trên mạng Facebook, Google phù hợp và phải chăng thì cần gì 2022

chi phí lăng xê trên mạng Google, Facebook, Zalo… có được trừ Khi tính thuế TNDN? Thuế ngôi nhà thầu lăng xê trên Google, Facebook? Cách hạch toán phí tổn lăng xê Facebook, GG?
xin trả lời các vướng mắc đó:
1. tổn phí lăng xê Google, Facebook… được khấu trừ thuế GTGT:
Theo Công văn 1550/TCT-CS ngày 24/4/2018 Của Tổng cục thuế:
“cứ các quy định nêu trên, ngôi trường hợp doanh nghiệp tại nước ta thuê đơn vị khác tại nước ta thực hiện nay
lăng xê trên Facebook, Google
thì thuế giá trị gia tăng đầu vào của hoài lăng xê phục vụ phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất kinh dinh chịu thuế giá trị gia tăng
được khấu trừ vơ
nếu đáp ứng các điều khiếu nại khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo chỉ dẫn tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.”
Theo Công văn 3303/CT-TTHT ngày 22/01/2018 của Cục thuế TP HN Thủ Đô:
“Công ty
được khấu trừ số thuế GTGT nộp hộ ngôi nhà thầu nước ngoài
theo quy định tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC.
-> Công ty tổng hợp số thuế GTGT
nộp hộ ngôi nhà thầu
nước ngoài được khấu trừ vào
chỉ tiêu [24]
trên tờ khai GTGT mẫu 01/GTGT.”
—————————————————————–
2. phí tổn lăng xê Google, Facebook được trừ Khi tính thuế TNDN:
Cũng theo Công văn 1550/TCT-CS ngày 24/4/2018 Của Tổng cục thuế:
“cứ các quy định nêu trên, ngôi trường hợp doanh nghiệp có nảy sinh
phí đăng lăng xê trên Facebook, Google
nếu khoản chi này đáp ứng đủ các điều khiếu nại thực tiễn liên quan lại đến phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất kinh dinh của doanh nghiệp,
có đủ hóa đơn, chứng từ hợp lí mang tên, địa chỉ, mã số thuế của doanh nghiệp

chứng từ tính sổ cấm dùng tiền mặt theo quy định đối với giá trị tính sổ trên 20 triệu đồng
thì
được tính vào uổng được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
Về chứng từ thanh toán qua ngôi nhà băng, Công ty thực hiện nay theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính nêu trên.
Căn cứ các quy định trên, về nguyên lý ngôi trường hợp Google, Facebook (Nhà thầu nước ngoài) ký giao kèo với Công ty TNHH VNIS nước ta (bên nước ta) để cung cấp
dịch vụ lăng xê trên vận dụng Google, Facebook
và phát sinh thu nhập tại nước ta thì Google, Facebook
thuộc đối tượng nộp thuế ngôi nhà thầu (thuế GTGT, thuế TNDN)
tại nước ta. Công ty TNHH VNIS nước ta
có bổn phận khai, khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài
theo quy định.
Tổng cục Thuế đáp để Công ty được biết và liên can với cơ thuế quan lại cai quản lý trực tiếp để được chỉ dẫn thực hành theo quy định./.”
——————————————————————————-
3. Hồ sơ để đưa chi phí lăng xê Google, Facebook vào phí phù hợp và phải chăng
a) Theo Công văn 22454/CT-TTHT ngày 23/04/2018 Của Cục thuế TP HN Thủ Đô:
“- Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính chỉ dẫn thực hiện nay bổn phận thuế ứng dụng đối với tổ chức, cá nhân chủ nghĩa nước ngoài marketing thương mại tại nước ta hoặc có thu nhập tại nước ta, theo đó, ngôi trường hợp Nhà thầu nước ngoài ko đáp ứng đủ các điều khiếu nại để nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN trên cơ sở kê khai doanh thu, chi phí để xác định thu nhập chịu thuế thì Bên nước ta nộp thay thuế cho Nhà thầu nước ngoài theo quy định.
– cứ công văn số 5465/TCT-KK ngày 25/11/2016 của Tổng cục Thuế.
Căn cứ các quy định nêu trên, ngôi trường hợp Công ty
mua dịch vụ lăng xê trên Facebook, Google của ngôi nhà mạng nước ngoài
(Công ty Facebook Ireland limited và Google Asia Pacific Pte. Ltd) ko hề cơ sở thường trú tại nước ta, nếu các thông tin, dữ liệu điện tử có liên tưởng đến giao dịch nêu trên (tài khoản trên mạng, điều khoản cung cấp dịch vụ, chính sách và giá phí của Công ty Facebook, Google để xác định dung lượng giao dịch, chứng từ tính sổ…) là
chuẩn xác
,
có sự đảm bảo đủ tin về tính vẹn toàn của thông báo
;
các thông tin, dữ liệu điện tử này được lưu trữ, có thể truy cập, dùng được bên dưới dạng trả mĩ nhất Khi muốn thiết và Cơ thuế quan lại có thể rà soát
thì:

Về xác định phí được trừ Khi tính thu nhập chịu thuế TNDN:
Trường hợp Công ty
ủy quyền cho cá nhân chủ tức là kẻ lao động của Công ty dùng thẻ tín dụng cá nhân chủ nghĩa
để
tính sổ tiền mua dịch vụ lăng xê cho các ngôi nhà mạng nước ngoài
, sau đó Công ty thanh toán cho cá nhân duyệt y mẫu mã chuyển khoản ngân mặt hàng
từ trương mục của Công ty đã đăng ký với cơ quan lại thuế vào tài khoản của cá nhân
.
-> Nếu mẫu mã tính sổ này được quy định cụ thể
tại quy định cai quản lý tài chính của Công ty
hoặc
Quyết định về việc ủy quyền của Công ty cho cá nhân
;
– song song các khoản chi nêu trên
có đầy đủ giấy tờ, hóa đơn, chứng từ chứng minh
dịch vụ được dùng cho phát động và sinh hoạt giải trí sinh sản kinh dinh của Công ty thì khoản chi này được tính vào phí được trừ Khi tính thuế TNDN.
Công ty có trách nhiệm và trách nhiệm lập và theo dõi danh sách các tài khoản thẻ tín dụng cá nhân của người cần lao được ủy quyền để tính sổ tiền product, dịch vụ theo mẫu mã nói trên và cung cấp cho cơ quan lại có thẩm quyền những Khi có yêu cầu.

Về thuế ngôi nhà thầu:
Trường hợp các ngôi nhà mạng nước ngoài ko đáp ứng đủ các điều khiếu nại để nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN trên cơ sở kê khai doanh thu, hoài để xác định thu nhập chịu thuế thì
Công ty có bổn phận nộp thay thuế
cho các ngôi nhà mạng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 103/2014/TT-BTC nêu trên.
Cục Thuế TP HN Thủ Đô giải đáp để Công ty cổ phần Maxgroup được biết và thực hiện nay./.”
Công văn 5465/TCT-KK ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Tổng cục thuế
“cứ các chỉ dẫn nêu trên và để tạo điều khiếu nại tiện lợi cho phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất kinh dinh của doanh nghiệp, Tổng cục Thuế chỉ dẫn như sau:
Trường hợp Công ty TNHH Samsung Electronics nước ta và Công ty Samsung Electronics nước ta Thái Nguyên (sau đây gọi là “Công ty”)
ủy quyền cho cá nhân chủ tức là kẻ lao động của Công ty
dùng thẻ tín dụng cá nhân chủ nghĩa để thanh toán tiền product, dịch vụ cho người buôn bán, sau đó Công ty sẽ tính sổ cho cá nhân chủ nghĩa duyệt mẫu mã chuyển khoản ngân mặt hàng
từ tài khoản của Công ty
đã đăng ký với cơ quan lại thuế
vào tài khoản của cá nhân chủ nghĩa
.
– Nếu mẫu mã tính sổ này được quy định cụ thể tại quy định cai quản lý tài chính của Công ty hoặc Quyết định về việc ủy quyền của Công ty cho cá nhân;
– Đồng thời các khoản chi nêu trên có đầy đủ giấy tờ, chứng từ chứng minh product, dịch vụ được sử dụng cho phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất kinh dinh của doanh nghiệp,
gồm
:
+ Hóa đơn mua product, dịch vụ mang tên và mã số thuế của Công ty;
+ Hồ sơ can hệ đến việc ủy quyền của doanh nghiệp cho cá nhân tính sổ với người buôn bán và thanh toán lại với doanh nghiệp;
+ Chứng từ chuyển tiền từ tài khoản thẻ tín dụng
của cá nhân chủ nghĩa cho người buôn bán
, chứng từ chuyển tiền từ trương mục ngôi nhà băng của Công ty cho cá nhân thì mẫu mã tính sổ trên được coi là đáp ứng đủ điều khiếu nại chứng từ tính sổ cấm dùng tiền mặt, làm Căn cứ để kê khai,
khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

được tính, vào tổn phí được trừ
Khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
Công ty có trách nhiệm lập và theo dõi danh sách các tài khoản thẻ tín dụng cá nhân của người lao động được ủy quyền để tính sổ tiền product, dịch vụ theo mẫu mã nói trên và cung cấp cho cơ quan lại có thẩm quyền Khi muốn.
Tổng cục Thuế giải đáp để Công ty được biết và liên tưởng với cơ quan lại thuế trực tiếp cai quản lý để được chỉ dẫn thực hiện nay./.”
Xem thêm
:
——————————————————————
b) Theo Công văn 3967/CT-TTHT ngày 24/01/2018 Của cục thuế TP HN Thủ Đô:
“- cứ công văn số 5465/TCT-KK ngày 25/11/2016 của Tổng cục Thuế.
cứ các quy định nêu trên:
Trường hợp Công ty mua dịch vụ lăng xê trên Faccbook, Google của ngôi nhà mạng nước ngoài nếu các thông báo, dữ liệu điện tử có liên hệ đến giao tế nêu trên (tài khoản trên mạng, điều khoản cung cấp dịch vụ, chính sách và giá phí của Công ty Facebook, Google để xác định dung lượng giao dịch, chứng từ thanh toán…) là xác thực, có sự đảm bảo đủ tin về tính vẹn toàn của thông báo; các thông tin, dữ liệu điện tử này được lưu trữ, có thể truy cập, dùng được bên dưới dạng trả mĩ nhất Khi cấp thiết và Cơ thuế quan lại có thể đánh giá thì:
1. Về ghi nhận phí được trừ:
Trường hợp Công ty ủy quyền cho cá nhân chủ tức là kẻ lao động của Công ty dùng thẻ tín dụng cá nhân để thanh toán tiền product, dịch vụ cho người buôn bán, sau đó Công ty sẽ tính sổ cho cá nhân chủ nghĩa thông qua mẫu mã chuyển khoản ngôi nhà băng từ tài khoản của Công ty đã đăng ký với cơ quan lại thuế vào tài khoản của cá nhân chủ nghĩa. Nếu mẫu mã tính sổ này được quy định cụ thể tại quy định cai quản lý tài chính của Công ty hoặc Quyết định về việc ủy quyền của Công ty cho cá nhân chủ nghĩa; Đồng thời các khoản chi nêu trên có đầy đủ giấy tờ, chứng từ chứng minh product, dịch vụ được sử dụng cho phát động và sinh hoạt giải trí sinh sản kinh dinh của doanh nghiệp thì được tính vào uổng được trừ Khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
Công ty có bổn phận lập và theo dõi danh sách các tài khoản thẻ tín dụng cá nhân chủ nghĩa của người cần lao được ủy quyền để thanh toán tiền product, dịch vụ theo mẫu mã nói trên và cung cấp cho cơ quan lại có thẩm quyền Khi muốn.
2.
Về cấp mã số thuế ngôi nhà thầu:
Doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân chủ tức là Bên nước ta ký hợp đồng với ngôi nhà thầu hoặc thanh toán trực tiếp cho ngôi nhà thầu, ngôi nhà thầu phụ nước ngoài ko đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan lại thuế thì Bên nước ta
có trách nhiệm và trách nhiệm đăng ký thuế

được cấp thêm một mã số thuế 10 số
để dùng cho việc kê khai, nộp thuế thay cho các ngôi nhà thầu, ngôi nhà thầu phụ nước ngoài. Hồ sơ đăng ký thuế gồm:
– Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 04.1-ĐK-TCT phát hành tất nhiên Thông tư này;
– Bảng kê các ngôi nhà thầu, ngôi nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế chuẩn y Bên nước ta mẫu số 04.1-ĐK-TCT-BK (đối với ngôi trường hợp Bên nước ta nộp thay thuế ngôi nhà thầu, ngôi nhà thầu phụ nước ngoài).
3.
Về kê khai, nộp thuế
:
– Công ty có trách nhiệm khấu trừ, nộp thay thuế ngôi nhà thầu trước Khi thanh toán cho Facebook theo quy định.
– Trường hợp khoản tiền công ty thanh toán cho ngôi nhà thầu chưa bao héc tàm tất cả các khoản thuế phải nộp và theo điều khoản hợp đồng, công ty phải có trách nhiệm và trách nhiệm nộp thuế cho ngôi nhà thầu nước ngoài thì công ty phải quy đổi sang doanh thu đã bao héc tàm tất cả thuế để kê khai và nộp thuế ngôi nhà thầu theo quy định.
– Khai thuế đối với ngôi trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu là loại khai theo lần nảy sinh tính sổ tiền cho ngôi nhà thầu nước ngoài và khai quyết toán Khi chấm dứt giao kèo ngôi nhà thầu.
Trường hợp bên nước ta tính sổ cho Nhà thầu nước ngoài
nhiều lần trong tháng
thì
có thể đăng ký khai thuế theo tháng
thay cho việc khai theo từng lần nảy tính sổ tiền cho Nhà thầu nước ngoài.”
—————————————————————————–
Kết luận: hoài lăng xê Google, Facebook phù hợp và phải chăng thì cần:
+ Quy chế của đơn vị
về việc mua các dịch vụ lăng xê qua mạng, trong đó có lăng xê thích phù hợp với các Luật của nước ta (như nêu trên);
+ Đề xuất bởi văn bạn dạng của bộ phận kinh dinh cần lăng xê với cấp trên
, tất nhiên bạn dạng in các điều khoản mà ngôi nhà mạng/trang lăng xê đó đưa ra (giá cả, phương thức lăng xê, cách trả tiền, thời gian lăng xê,…) được Lãnh đạo DN chuẩn y.
+ vắng kiểm nghiệm hoặc chứng từ chứng minh
rằng yêu cầu lăng xê của DN đã được thực hiện nay theo như đề xuất trên;
+ Quy chế tài chính của Cty hoặc Quyết định ủy quyền cho cá nhân chủ nghĩa
là kẻ cần lao của Cty dùng thẻ tín dụng cá nhân chủ nghĩa để thanh toán dịch vụ lăng xê.
+ Chứng từ tính sổ từ thẻ tín dụng cá nhân cho Google, Facebook -> Và chứng từ thanh toán từ tài khoản Công ty sang Thẻ tín dụng cá nhân:
Sao kê ngân mặt hàng kèm uỷ nhiệm chi, séc,…
Công ty phải lập danh sách các tài khoản thẻ tín dụng cá nhân chủ nghĩa được ủy quyền.
+ Tờ khai và Chứng từ nộp thuế ngôi nhà thầu nước ngoài
————————————————————————
4. Thuế ngôi nhà thầu lăng xê trên Facebook – Google …
cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính chỉ dẫn thực hành trách nhiệm thuế vận dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài marketing thương mại tại nước ta hoặc có thu nhập tại nước ta.
“Điều 12. Thuế giá trị gia tăng
Căn cứ tính thuế là doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu.
Số thuế GTGT phải nộp
=
Doanh thu tính thuế
Giá trị gia tăng
x
Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu
Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài thuộc đ
ối
tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp t
í
nh trực tiếp trên GTGT ko được khấu trừ thuế GTGT đ

i với product, dịch vụ mua vào để thực hiện nay hợp đồng ngôi nhà thầu, hợp đ

ng ngôi nhà thầu phụ.
1. Doanh thu tính thuế GTGT
a) Doanh thu tính thuế GTGT:
Doanh thu tính thuế GTGT là toàn bộ doanh thu do cung cấp dịch vụ, dịch vụ g

n với product thuộc đối tượng chịu thuế GTGT mà Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài cảm bắt gặp, chưa trừ các khoản thuế phải nộp, k

cả c
á
c khoản chi phí do Bên nước ta trả thay Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài (nếu có).

2. Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu:
a) Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu
đối
với ngành kinh dinh:
STT
Ngành kinh dinh
Tỷ lệ % để tính thuế GTGT
Dịch vụ, cho thuê m
á
y m
ó
c thiết bị, bảo đảm; xây dựng, lắp đặt ko bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị
5
Điều 13. Thuế thu nhập doanh nghiệp
cứ tính thuế là doanh thu tính thuế TNDN và tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế.
Số thuế TNDN phải nộp
=
Doanh thu tính thuế TNDN
x
Tỷ lệ thuế TNDN tính thuế doanh thu tính thuế
STT
Ngành kinh dinh
Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế
Dịch vụ, cho thuê máy móc thiết bị, bảo đảm, thuê giàn khoan
5
Chi tiết cách kê khai thuế ngôi nhà thầu, các bạn xem tại đây nhé:
—————————————————————————————————
Cần biết thêm:
Theo Thông tư Số 96/2015/TT-BTC chỉ dẫn thi hành Luật thuế TNDN thì:
Kể từ ngày 1/1/2015: chi phí lăng xê, tiếp thị, khuyến mại, hoả hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, tương trợ tiếp thị, bổ sung uổng can dự trực tiếp đến phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại sẽ ko biến thành đánh giá 15% nữa. (
tức thị ko hề quy định mức đánh giá đối với các khoản hoài lăng xê
)
Xem thêm
:
———————————————————————————————————–
nước ngoài giả các bạn cũng có thể xem thêm 1 số câu hỏi của DN đã được Cổng thông báo điện tử Bộ tài chính trả lời:
Câu hỏi số 1:
– phí lăng xê trên mạng của một số trang lăng xê trong và ngòai nước với mẫu mã thanh tóan bởi thẻ ngân mặt hàng ko hề hóa đơn GTGT (chỉ diễn đạt trên sổ phụ ngân mặt hàng), có được coi là chi phí phù hợp và phải chăng – được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN ko?
Cổng thông báo điện tử Bộ tài chính (mof.gov.vn) trả lời
:
– Về nguyên lý, các khoản chi của DN cho phát động và sinh hoạt giải trí lăng xê trên các trang mạng từng lớp (ví dụ yahoo, facebook, google,…) cũng như các ngôi nhà mạng trong và ngoài nước đều được tính vào tổn phí được trừ Khi xác định thu nhập chiụ thuế TNDN nếu có liên tưởng đến phát động và sinh hoạt giải trí SXKD của DN và có đủ chứng từ hoặc hoá đơn hợp lí.
– Đối với các ngôi nhà mạng/ngôi nhà lăng xê đăng ký trong nước thì cần có cách chứng từ là: hợp đồng/chào mặt hàng-chấp nhận hoặc đặt mặt hàng qua gmail hoặc phương thức hạp với Luật Thương mại, Luật giao dịch điện tử, Luật công nghệ thông báo; Hoá đơn GTGT, và chứng từ tính sổ cấm dùng tiền mặt (nếu tổng trị giá hoá đơn từ 20 triệu đồng/lần trở lên).
– Đối với các ngôi nhà mạng/ngôi nhà lăng xê quốc tế (ko đăng ký thuế tại nước ta) thường ko hề giao kèo dạng văn bạn dạng giấy và Hoá đơn loại giống như của nước ta mà thường có các điều khoản giao ước ngay trên trang lăng xê. Theo đó nếu quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng có nhu muốn lăng xê chấp nhận những quy định về thời gian, phương thức, mức tiền ưng ý tính sổ qua thẻ tín dụng hoặc trương mục ngân mặt hàng,… thì dịch vụ đó được được thực hành. Do đó,
bộ chứng từ cần thiết để DN được tính vào tổn phí được trừ có thể bao héc tàm tất cả:
+ Quy chế của đơn vị về việc mua các dịch vụ qua mạng, trong đó có lăng xê thích phù hợp với các Luật của nước ta (như nêu trên);
+ Đề xuất bởi văn bạn dạng của bộ phận marketing thương mại cần lăng xê với cấp trên, tất nhiên bạn dạng in các điều khoản mà ngôi nhà mạng/trang lăng xê đó đưa ra (giá cả, phương thức lăng xê, cách trả tiền, thời kì lăng xê,…) được Lãnh đạo DN phê chuẩn.
+ thưa kiểm nghiệm hoặc chứng từ chứng minh rằng đề nghị lăng xê của DN đã được thực hiện nay theo như đề xuất trên;
+ Chứng từ tính sổ: Sao kê ngân mặt hàng kèm uỷ nhiệm chi, séc,… của DN chứng minh việc DN tính sổ tiền trả cho trang lăng xê;
+ Tờ khai và chứng từ nộp thuế ngôi nhà thầu nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 60/2012/TT-BTC và Thông tư số 123/2012 (từ 2014 là Thông tư số 78/2014 và số 103/2014).
Câu hỏi số 2:
– Công ty chúng tôi có đăng lăng xê trên website: https://www.facebook.com/ để lăng xê buôn bán sản phẩm công ty đang kinh dinh. Chúng tôi phải trả phí tổn lăng xê này cho Facebook ở nước ngoài. Nhưng Facebook ko phát hành hoá đơn GTGT mà chỉ phát hành hóa đơn điện tử trên mạng sau Khi bọn họ cảm bắt gặp thanh toán và bọn họ ko sở hữu và nhận thanh toán qua chuyển khoản mà chỉ hài lòng tính sổ bởi thẻ Visa. Xin vui lòng tham mưu
1. Công ty chúng tôi thanh toán lăng xê cho bọn họ bởi thẻ Visa của Giám đốc công ty, sau đó lên mạng in hóa đơn điện tử. Vậy hóa đơn đó chúng tôi có được đưa vào phí tổn phù hợp và phải chăng Khi tính thuế TNDN ko?
2. Vì tổn phí lăng xê này nảy thẳng tính, xin vui lòng tham vấn giúp chúng tôi cần phải có chứng từ gì để đưa vào phí tổn phù hợp và phải chăng?
Cục Thuế TP.Sài Gòn đáp:
Căn cứ khoản 3 điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính chỉ dẫn về thuế GTGT quy định về chứng từ tính sổ qua ngôi nhà băng:
“Chứng từ thanh toán qua ngôi nhà băng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ trương mục của bên mua sang trương mục của bên buôn bán (trương mục của bên mua và tài khoản của bên buôn bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông tin với cơ thuế quan lại) mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các mẫu mã tính sổ hiệp với quy định của luật pháp hiện nay hành như séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngôi nhà băng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các mẫu mã thanh toán khác theo quy định (cả về ngôi trường hợp bên mua tính sổ từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên buôn bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang trương mục bên buôn bán nếu tài khoản này đã được đăng ký giao dịch với cơ thuế quan lại).
…”
cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài Chính chỉ dẫn về thực hiện nay trách nhiệm thuế vận dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài marketing thương mại tại nước ta hoặc có thu nhập nảy tại nước ta (gọi tắt là thuế ngôi nhà thầu);
cứ Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài Chính chỉ dẫn về thuế TNDN;
Trường hợp Công ty có chi trả tiền để Facebook đăng lăng xê buôn bán sản phẩm Công ty thì Công ty
phải kê khai nộp thuế ngôi nhà thầu thay cho tổ chức nước ngoài
theo quy định tại Thông tư 103/2014/TT-BTC.
Về tính vào phí tổn được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN: Trường hợp Công ty có nảy tổn phí đăng lăng xê Facebook liên đến phát động và sinh hoạt giải trí sinh sản marketing thương mại, Công ty phải có hóa đơn mang tên, địa chỉ, mã số thuế của Công ty (
ngôi trường hợp tổn phí phát sinh tại nước ngoài phải có hóa đơn theo quy định của nước sở tại
), có chứng từ thanh toán qua ngân mặt hàng theo quy định nếu giá trị thanh toán trên 20 triệu đồng và giấy tờ,
chứng từ khai nộp thuế ngôi nhà thầu.
.
Về chứng từ thanh toán qua ngân mặt hàng và các ngôi trường hợp được xem là thanh toán qua ngôi nhà băng, Công ty thực hiện nay theo quy định tại khoản 3 điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC.
——————————————————————————————————–
Các bạn có nhu muốn muốn tìm hiểu chuyên sâu về thuế, kê khai thuế, quyế toán thuế TNCN, TNDN có thể tham gia:
tầng
———————————————-

16

Scr Chi phí lăng xê trên mạng Facebook, Google phù hợp và phải chăng thì cần gì 2021-09-02 12:00:00

#Chi #phí #quảng #cáo #trên #mạng #Facebook #Google #hợp #lý #thì #cần #gì